Följ oss

Guider

Hur investera i råvaror…

Publicerat

den

Investera i råvaror

Investera i råvarorFör tjugo år sedan var det nästan en omöjlighet att investera i råvaror. Nästan all handel skedde på kontrakt mellan producenten och grossisten, och för en vanlig privatperson fanns det nästan ingen chans att ta del av denna spännande men bortglömda marknad. Nedan har vi samlat ett antal av de olika verktygen som gör det möjligt för privatpersoner att investera på råvarumarknaderna runt om i världen.

 

Terminskontrakt

För att förstå hur handel med råvaror har gått till historiskt, behöver man känna till betydelsen av det som i branschen kallas terminskontrakt, eller kort och gott termin. Det engelska ordet för begreppet är futures.

Bakgrund

Även om spannmål har sålts på termin sedan 1700-talet i Japan, så var det först under den industriella revolutionen begreppet uppkom. Tack vare nyuppfunna maskiner kunde bönder och andra producenter plötsligt producera långt mer än tidigare till samma kostnad. Det ledde till massiva överskott som på något sätt var tvungna att föras in i de blomstrande städerna, där det av naturliga skäl var ont om självförsörjande bönder.

1848 grundade 82 stycken handelsmän i Chicago Amerikas första råvarubörs, Chicago Board of Trade, eller kort och gott CBOT. Målet var att effektivisera den spretiga och oorganiserade råvaruhandeln, och detta skedde också eftersom både köpare och säljare ville ha en plats med ett större utbud och fler alternativ.

Terminer tar form

1865, när det amerikanska inbördeskriget förklarades avslutat, genomgick CBOT en modernisering med resultatet att alla spannmål skulle köpas och säljas genom terminskontrakt som specificerade ett framtida datum för leverans, leveransens storlek och priset på leveransen. Man kan se ett terminskontrakt som en ömsesidig skuldsedel: producenten lovar leverans på utsatt tid, och köparen lovar betalning och att denne därefter tar hand om leveransen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Fördelarna med detta system var enorma. Bönderna kunde producera utifrån vad de visste att de skulle kunna sälja, och producenterna kunde säkra framtida leveranser och anpassa produktion och förädling utifrån dem.

Men börsen fyllde också en annan funktion. Alla som har sett en westernfilm vet att det inte är världens enklaste sak att driva en boskapshjord framför sig. Och det krävs ingen enorm fantasi för att föreställa sig mödan som krävs för att transportera 40 ton spannmål från A till B. Istället för att alla var tvungna att göra just det – ta med sig varorna till marknaden, gjorde börsen det möjligt att omvandla dessa varor till papper. Papper som enkelt kunde byta hand. Detta innebar att en ny marknad dök upp med handel och spekulation i dessa värdepapper.

Certifikat

Systemet med terminer är gammalt och används än idag. Terminskontrakt utgör fortfarande basen för all råvaruhandel på börser runt om i världen. Men för en privatperson är det en svår och snårig marknad att ge sig in på. Även om systemet med terminer verkar enkelt och logiskt på beskrivningen ovan, finns det en mängd olika saker att tänka på. Investeraren behöver bemästra och förstå begrepp som rullning, contango och backwardation för att överhuvudtaget överväga terminer som investeringsform.

De senaste åren har dock en del andra produkter och instrument utvecklats för att underlätta för privatpersoner som vill investera i råvaror. Ett av dessa är certifikat. Ett certifikat är enkelt uttryckt ett skuldbrev som speglar värdet av en underliggande vara. Eftersom det är ett skuldebrev har certifikatet en begränsad löptid vilket innebär att det på ett speciellt förutbestämt datum likvideras och omvandlas till kontanter som betalas ut till ägaren. Certifikatets värde just den dagen avgör hur mycket pengar som betalas ut.

Mini Futures

Med Mini Futures, som är en hävstångsprodukt, kan du investera i uppgång eller nedgång i en rad olika aktieindex, aktier, valutor, råvaror och obligationsmarknader. Mini Futures är dessutom försedda med så kallad Stop loss. Om det underliggande priset når Stop loss-nivån upphör värdepappret och investeraren får tillbaka eventuellt restvärde.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I dag är så kallade mini-futures ett mycket vanligt verktyg för att kunna investera i råvaror. Mini Futures ges ut av bland annat RBS (Royal Bank of Scotland) och är en relativt ny värdepapperstyp på börsen i Sverige. Du kan använda dem för att enkelt tjäna på värdeförändringar i olika tillgångar. Tror du till exempel att oljepriset kommer förändras kan du investera i en Mini Future kopplad till oljepriset. Vill du dra nytta av ett stigande pris väljer du en ”Mini Long”, tror du på ett fallande pris väljer du istället en ”Mini Short”. Din Mini Futures värde följer sedan utvecklingen men har en inbyggd hävstång vilket innebär att den procentuellt såväl stiger som faller mer än den underliggande tillgången.

Open End Certifikat

Det finns en relativt ung form av certifikat som kallas Open End. De kallas Open End då det i praktiken inte finns något bestämt slutdatum för certifikatet, och de fungerar alltså mer som en aktie. Open End-certifikat speglar precis som vanliga certifikat värdet av en underliggande tillgång. Denna är ofta, men inte alltid, en råvara. Certifikatets värde följer då råvarans indexpris, och kan köpas och säljas på en börs precis som andra värdepapper.

Bull/Bear certifikat

Bull och Bear certifikat är hävstångsinstrument, vilket innebär att de ändrar värde i högre proportion till den underliggande tillgången än 1:1. Vanligast är att denna typ av certifikat har en hävstång på 2:1. Det innebär att för varje procent som priset ökar på den underliggande tillgången, ökar Bull-certifikatets värde med två procent. Omvänt gäller förstås att om priset skulle sjunka en procent så sjunker certifikatets värde med två. För Bear-certifikat är förhållandet det motsatta, för varje procent priset på tillgången sjunker, stiger certifikatets värde med två procent och vice versa.

ETF

ETF står för Exchange Traded Fund, eller börshandlad fond. Ofta, men inte alltid, är det en indexfond som speglar ett av många index (inklusive råvarubörsers index) som finns i världen. Fördelen med att investera i en ETF är att man kan få exponering mot en marknad eller råvara som annars kan vara svår att nå. Nackdelen är fonden handlas som en aktie vilken generellt medför högre transaktionskostnader i form av courtage, än för en vanlig fond.

CFD

CFD står för Contract for Difference. Det är ett derivatinstrument som ger investeraren en stor hävstång när denne investerar i CFD som speglar en underliggande tillgång, till exempel ett terminskontrakt. Hävstången kommer från att investeraren inte måste finansiera hela det investerade beloppet, utan endast en viss procentsats av det. Däremot får investeraren ta del av hela prisändringen i kontraktet. CFD kan handlas både bullish och bearish, det vill säga användas av både den som spekulerar i en uppgång och den som vill spekulera i en nedgång. Hävstången är stor, men det är även riskerna i den här investeringsformen, varför man bör läsa på ordentligt innan man satsar riktiga pengar i den.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Warranter

En warrant är ett finansiellt hävstångsinstrument som är kopplat till en underliggande tillgång. Det betyder att innehavaren, vid en korrekt marknadstro, kan få en större avkastning än att investera direkt i den underliggande tillgången. Exempel på underliggande tillgångar kan vara aktier, index, råvaror, valutor, korgar med mera.

Warranten ger investeraren en rättighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden. Priset kallas för lösenpris och tidpunkten benämns som slutdag.

Turbo warranter

Turbowarranten är ett finansiellt hävstångsinstrument som är kopplat till en underliggande tillgång. Det betyder att innehavaren, vid en korrekt marknadstro, kan få en större avkastning än att investera direkt i den underliggande tillgången. Exempel på underliggande tillgångar kan vara aktier, index, råvaror, valutor, korgar med mera

Turbowarranten har en begränsad löptid med en fastställd slutdag. Efter denna förfaller turbowarranten och avnoteras, förutsatt att kursen för den underliggande tillgången inte vid något tillfälle vidrört den så kallade knock out-nivån.

Beroende på den marknadstro man har, så kan man köpa köp-turbowarranter, även kallad Turbo Long, som ökar i värde när den underliggande tillgången ökar i värde eller sälj-turbowarrant, även kallad Turbo Short, som ökar i värde när den underliggande tillgången sjunker i värde.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Se även någon av våra videos, Handla råvaror med Mini Futures, Handla råvaror med Bull & Bear Certifikat eller Hur man investerar i råvaror.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
2 Kommentarer

1 kommentar

 1. Persson

  19 september, 2013 vid 02:53

  Fantastiskt vilket brett utbud av ETFer det finns på råvaror. Ett klart underskattat sätt att investera i Sverige.

  • Hansson

   28 september, 2013 vid 01:47

   Ja börshandlade fonder är ett klart trevligt sätt att investera i råvaror. Tycker det känns väldigt okomplicerat också.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Guider

Hur hydraulisk frakturering fungerar

Publicerat

den

Hur hydraulisk frakturering (fracking) fungerar

Hydraulisk frakturering, det som på engelska heter hydraulic fracturing, även kallat fracking i dagligt tal, är ett sätt att utvinna fossila bränslen så som naturgas och olja. Denna teknik, i kombination med horisontell borrning, är vad som har gjort det möjligt att utvinna olja och gas som tidigare inte var åtkomlig, i alla fall inte till ekonomiskt försvarbara kostnader. Det är denna teknik som gjort att USA gått från att vara importör av naturgas, till att svämma över av billig inhemsk skiffergas. Tekniken kan även användas för att utvinna olja

Cuadrilla Resources visar hur hydraulisk frakturering fungerar.

Samt hur horisontell borrning fungerar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Guider

Prospektering av olja och naturgas

Publicerat

den

Prospektering av olja och naturgas

Prospektering och produktion av oljaOlje- och naturgastillgångar ägs vanligtvis av det land i vilket oljan eller naturgasen återfinns. Till följd av detta äger oljebolag vanligtvis inte fyndigheten på vilken prospekteringen sker, utan oljebolagen erhåller tillstånd att prospektera efter samt utvinna olja och naturgas av respektive lands regering. Detta tillstånd kallas för koncession eller licens. En licens består vanligtvis av två delar; en prospekteringslicens och en produktionslicens. För att erhålla ett prospekteringstillstånd, förbinder sig normalt oljebolagen att utföra vissa arbeten inom ett område under en given tidsrymd. I allmänhet utgörs dessa arbetsåtaganden av geologiska, geokemiska och geofysiska undersökningar (seismiska undersökningar) och borrningar. Oljebolagen betalar inte nödvändigtvis några pengar för att erhålla prospekteringstillstånd, utan betalningen kan ske i form av att bolagen bekostar de arbeten man åtagit sig. Om kommersiella mängder av olja eller naturgas påträffas, övergår prospekteringslicensen till en produktionslicens. Fördelningen av olja och naturgas mellan licensinnehavaren och landet i fråga i ett produktionsdelningsavtal varierar beroende på land. Löptiden på produktionslicenser är vanligtvis 20–30 år.

Samarbete

Oljebolagen samarbetar ofta eftersom prospekteringskostnaderna är höga. Det bolag som erhöll den ursprungliga koncessionen bjuder in andra bolag att delta, mot att de tar över hela eller delar av det arbetsåtagande som följer med koncessionen. I gengäld får de inbjudna bolagen del i eventuella framtida intäkter. Detta kallas ”farm-out” respektive ”farm-in”. Det oljebolag som har det operativa ansvaret kallas för operatör och kan antingen själv utföra arbetena eller svara för att tjänsterna upphandlas och läggs ut på entreprenad.

Prospektering

Olja och naturgas återfinns i sedimentära bergarter på upp till tio kilometers djup. Dessa bergarter har skapats genom att partiklar som kommit genom vatten eller genom luft har sedimenterat och cementerats samman. För att lokalisera geologiska strukturer som är gynnsamma för ansamling av olja och naturgas genomförs olika typer av undersökningar, av vilka den vanligaste metoden är geofysisk seismik. Seismiska undersökningar baseras på att ljudvågor transporteras med olika hastighet i olika material och att de, vid övergången mellan olika material, delvis böjer av och reflekteras tillbaka upp till ytan. Till följd av att bergarter har olika sammansättning är det möjligt att, utifrån variationerna i ljudvågens hastighet och vinkel, bedöma lokaliseringen av strukturer som kan innebära potentiella olje- och/eller naturgasreserver inom prospekteringsområdet. Seismikundersökningar genomförs onshore eller offshore med seismikutrustning. Då enskilda linjer av seismik utförs, tillhandahåller de information om bergarterna direkt under jordytan, där den seismiska utrustningen är placerad. Denna typ av seismikdata är tvådimensionell, så kallad 2D-seismik, eftersom den tillhandahåller data längs två axlar, längd och djup. Om seismikundersökningar genomförs längs flera linjer samtidigt, tillförs även en tredje dimension; bredd, vilket kallas för tredimensionell seismik, eller 3D-seismik. 3D-seismik resulterar i ett betydligt större informationsinnehåll om bergarterna under ytan, men är samtidigt betydligt dyrare och täcker ett mindre område.

Borrning

Att borra ett hål i marken eller i havsbottnen är det enda säkra sättet att visa att den utvalda strukturen innehåller kommersiellt utvinningsbara mängder av kolväten. En borrning på en struktur utan kända reserver, kallas för prospekteringsborrning. Borrningsverksamheten är uppdelad i flera faser: förberedelser, mobilisering av utrustning och material till borrplatsen, själva borrfasen och slutligen demobilisering. Innan själva borrningen kan påbörjas måste en borrplan upprättas. Denna innehåller en tidsplan, som är relaterad till förväntat borrdjup, sättpunkter för olika foderrör – för att hålet skall förbli öppet också efter det att borrkronan passerat, borrtekniska beräkningar, typ av borrvätska – som cirkulerar i hålet och för upp det söndermalda berget (kaxen) till ytan – och en prognos över det förväntade portrycket i berggrunden. Gäller det en borrning på land behövs en enkel borrigg, vars storlek och konstruktion endast beror på borrdjupet och eventuella tryck i berggrunden.

Fynd av olja eller gas under borrningen

Produktion av naturgas till havsUnder borrningen analyseras bergarten och vätskan från borrhålet genom att dessa tas upp till ytan. En kolväteindikering, ”show”, uppstår när borrkronan penetrerar ett gas- eller oljeförande lager i berggrunden. När borrkaxet tillsammans med förekommande gaser och vätskor når ytan, registrerar kromatografen olika gasfaser (metan, etan, propan osv), och geologen kan ofta se grön eller svart olja i borrkaxet med blotta ögat i vanligt ljus. Ofta ökar också borrhastigheten när man borrar in i ett olje- eller gasförande berglager.

Då borrningen avslutats genomförs en så kallad loggning av borrhålet, vilket innebär att elektriska sensorer släpps ned i hålet varvid mätningar genomförs. När ett borrhål loggats, vet man en hel del om vad hålet innehåller, men man vet inte exakt vilka zoner som kommer att producera, och vad de kommer att producera och hur mycket. Man vet vilka bergarter som finns och var de finns. Kolväteindikeringar har bekräftats, liksom eventuella kontaktzoner (gas/olja eller gas/vatten och olja/vatten) och zonernas tjocklek. Om analysen av såväl de borrade bergarterna som loggningen utfaller positivt, genomförs ett produktionstest av borrhålet, vilket består i att eventuella olje- och gaszoner tillåts flyta in i hålet och upp till ytan för mätning och analys. Under loggningen och testningen beräknas även produktionstakt och storlek på fyndigheten.

Beräkning av reserver

Med reserver avses en fyndighets beräknade volymer av råolja och naturgas som bedöms vara kommersiellt utvinningsbara under rådande ekonomiska omständigheter. Reserverna delas in i två grupper, bevisade och icke bevisade reserver. Icke bevisade reserver indelas i sin tur i sannolika och möjliga reserver. Med bevisade reserver avses områden där testning skett med positivt utfall samt de närliggande områden där borrning ej ägt rum men som, baserat på befintliga och geologiska data, ändock bedöms vara kommersiellt utvinningsbara. Sannolika reserver är mindre säkra än bevisade reserver. Dock bedöms sannolikheten att producera kommersiellt utvinningsbara sannolika reserver vara högre än 50 procent, vilket ska jämföras med möjliga reserver där sannolikheten att finna utvinningsbara reserver bedöms vara lägre än 50 procent.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Denna guide är skriven av Crown Energy.

Fortsätt läsa

Guider

En kort introduktion till råvarumarknaden

Publicerat

den

Fyra råvaror

Det finns få saker i världen som är så absolut nödvändiga för vår existens som råvaror. I tiotusentals år har vi människor samlat, förädlat och använt råvaror i syfte utveckla oss själva och samhället runt omkring oss.

Förr i tiden var råvaruhandel en lika enkel som självklar del av våra liv. Större delen av befolkningen var bönder och det lilla överskott av råvaror man hade togs in till stadens marknad och byttes mot andra råvaror som behövdes men som man inte kunde producera själv.

När världen i mitten av 1800-talet fick sin första råvarubörs uppstod ett behov av att standardisera råvarors egenskaper. Det var här det engelska begreppet commodity kom in i bilden. Dvs när man handlar en råvara som vete på börsen är det inte en specifik bondes vete man köper och säljer, utan vete av en standardiserad kvalitet. Av någon märklig anledning så har det svenska språket, liksom många andra språk, aldrig fått någon vedertagen översättning på commodity.

En commodity som handlas på börserna är en standardiserad produkt som säljs utan differentiering av leverantörerna. Även om en vara eller tjänst kan anses vara en commodity då den säljs av många leverantörer i ett odifferentierat system, syftar termen generellt på fysiska varor som är byggstenar i mer komplexa produkter, och som handlas på råvarubörser som Chicago Board of Trade (CBOT), London Metal Exchange (LME) eller New York Mercantile Exchange (NYMEX). Några exempel på commodities är olja, socker, sojabönor, aluminium, ris, vete, guld och silver. Handel i commodities sker främst genom handel med terminskontrakt.

Den korrekta termen att använda i denna text vore commodity och commodities, men vi har emellertid valt att fotsättningsvis använda oss av begreppen råvara och rårvaror, då det är det gängse begreppet som används i branschen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

År 1848 var året då världens äldsta råvarubörs bildades. Denna fick namnet Chicago Board of Trade [CBOT]. Därefter grundades många sådana börser som runt om i världen. Handeln skedde – och sker fortfarande på samma sätt, genom standardiserade avtal, som omfattar:

 • Plats för handel, där leverans sker omedelbart eller på kortast möjliga tid,
 • Terminskontrakt, där köparen och säljaren är överens om att ett pris för en vara, som skall levereras på en ömsesidigt överenskommen tidpunkt och mängd, och
 • Terminskontrakt, där villkoren är samma som terminskontraktet, men som utförs på en termins utbyte.

Före tillkomsten av den industriella revolutionen ägde handel huvudsakligen rum med jordbruksråvaror som majs, havre, vete, boskap och grisar.

När så den industriella revolutionen kom flyttade allt fler in till städerna där jobben fanns. Maskiner gjorde att råvaruproducenterna kunde klara av jobbet ändå. Men i processen dök en mängd mellanhänder upp. Stora företag köpte upp massiva volymer av en enskild råvara och förädlade den sedan till produkter som stadsbefolkningen behövde eller ville ha.

I flera hundra år förde råvaruhandeln en tillbakadragen tillvaro på utspridda börsgolv runt om i världen. Tiderna hade förändrats, men denna urgamla form av handel hade inte hängt med. Inträdeskraven var höga både i form av kunskap och kapital, och som köpare stod nästan bara de stora mellanhänderna kvar.

Men på senare år har något hänt. Intresset för råvaror som investeringsform har ökat. Om det beror på att vi människor kanske söker oss tillbaka till mer grundläggande värden än uppblåsta aktiekurser eller om vi söker den trygghet som finns i fysiska, faktiska, råvaror när det stormar på världens börser, är oklart.

Som ett svar på den ökade efterfrågan har många aktörer på den finansiella marknaden ökat utbudet av valmöjligheter för den som vill investera i råvaror. En råvaruinvesterare behöver inte längre köpa 175.000 liter vete, hämta upp det, förvara det, och försöka sälja det vidare. En helt ny marknad av finansiella instrument har dykt upp som möjliggör för dig och mig att investera i en mycket basal, men mycket attraktiv, produkt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I allmänhet kan råvaror delas in i fem huvudkategorier med sammanlagt 24 olika undergrupper.

#1 Energi

Energimarknaden är en av de enklaste marknaderna att förstå för en oerfaren investerare. Handel med energirelaterade råvaror handlar faktiskt om att köpa olika typer av olja, naturgas eller grön energi. Genom att investera på energimarknaden kan en placerare dra fördel av förändringar i oljepriset eller delta i importen eller exporten av dessa råvaror med syfte att göra vinst.

En energiinvesterare kan också tillhandahålla kapital för att starta eller utveckla en produktionsanläggning eller en gruva, även om detta vanligtvis inte brukar betecknas som råvaruinvesteringar, utan snarast som en investering. Detta kan också ske genom att köpa olika typer av obligationer som är skräddarsydda för detta ändamål.

Huvudråvarorna som handlas internationellt i denna grupp är

Hundratals olika typer av råolja handlas över hela världen på den internationella råoljemarknaden – när vi kontrollerade så fann vi 161 olika sorter för att vara exakt.

#2 Metaller

Metaller är kanske den näst enklaste råvaran för de flesta investerare att förstå. Guld, silver, koppar och andra metaller utgör materiella tillgångar med ett reellt värde.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

När du investerar i en metall, hoppas du att du förutspådde det framtida priset korrekt. Du kan köpa guld om du tror att priset kommer att gå upp. På samma sätt kan du försöka gå kort, det vill säga sälja guld om du tror att priset kommer att gå ner. Värdet på en ädelmetall är direkt kopplat till priset på metallen på marknaden i stort.

Huvudråvarorna som handlas internationellt i denna grupp är

Inom råvaruhandeln är handeln med metaller, i synnerhet värdefulla sådana som guld, silver, platina och palladium, en av de klasser i vilken handeln är allra störst. Handeln sker i huvudsak på New York Mercantile Exchange, NYMEX, brasilianska Mercantile and Futures Exchange BMF, Dubai Gold and Commodity Exchange DGCX, National Commodity Exchange Limited i Karachi , Pakistan och Tokyos råvarubörs TOCOM.

London Metal Exchange är också en viktig handelsplats, framförallt för basmetaller. Metaller som aluminium, nickel, koppar, bly och järnskrot handlas huvudsakligen på London Metal Exchange, New York Mercantile Exchange NYMEX, Shangai Futures Exchange SFE, Central Japan Commodities Exchange, The North American Derivatives Exchange, Inc. (Nadex), tidigare känt som Hedgestreet Exchange, i Kalifornien och råvarubörsen i Tokyo TOCOM.

#3 Livestock/Kött/Boskap

När en placerare beslutar sig för att gå in på boskapsmarknaden kan denne välja att investera direkt i någon av de underliggande varorna, till exempel levande boskap eller grismagar, men denne kan också välja att tillhandahålla kapital för handel av råvarorna, helt enkelt agera finansiär.

Det är till exempel mycket vanligt att investeringar görs i någon form på endera marknaden för nöt- eller fläskkött då detta är livsmedel som konsumeras i hög utsträckning. Det är däremot inte lika vanligt att erbjuda finansiering av en transport grisar så att de kan levereras till sin slutdestination, men det är i realiteten en lika enkel form av transaktion.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Huvudråvarorna som handlas internationellt i denna grupp är

#4 Grains/Spannmål

Spannmålsmarknaden är svårare att förutsäga än andra delmarknader för råvaror då prisbilden till stor del bygger på vädret vilket gör denna marknad mer riskfylld än många andra råvaror. En dålig skörd på en specifik delmarknad kan kullkasta ekonomier, men det finns stora pengar att tjäna på dessa varor.

Huvudråvarorna som handlas internationellt i denna grupp är

#5 Softs/Mat/Fiber/Mjuka

Softs är en term som beskriver diverse olika råvaror. I kategorin softs återfinns så pass olika råvaror som bomull, timmer, socker och frusen apelsinjuice.

Dessa råvaror kan vara ytterst volatila, främst då handeln är så pass oförutsägbar till följd av faktorer som väder, politik och osäkerhet på efterfrågan på de enskilda produkterna. För den investerare som önskar att exponera sig mot denna typ av råvaror kan det vara värt att köpa en ETF, en råvarufond eller göra detta i samråd med en professionell rådgivare.

Huvudråvarorna som handlas internationellt i denna grupp är

Underkategorin Agricultural Commodity Contracts omfattar: Class III Milk, Class IV Milk, International Skimmed Milk Powder (ISM), Nonfat Dry Milk, Deliverable Nonfat Dry Milk, Dry Whey, Cash-settlad ost, ägg, Cash-Settled smör och smör.

Utöver dessa råvaror finns en rad andra som handlas runt om i världen, plast handlas till exempel på London Metal Exchange [LME] och Dalian Commodity Exchange (DCE) i Kina. En annan råvara som i dag är relativt okänd för svenska placerare är biobränslen som bland annat handlas på den brasilianska Mercantile and Futures Exchange [BMF], den Bursa Malaysia [MDEX], Chicago Board of Trade [CBOT], Chicago Mercantile Exchange [CME] och New York Board of Trade [NYBOT].

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Notera att de olika börserna har identifierat de viktigaste förekommande råvarorna i regionen, eller de som är mest efterfrågade vilket har lett till en specialisering i handeln med dessa.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära