Följ oss

Nyheter

Majs – inte bara popcorn

Publicerat

den

Majs - En råvara både för mat och energi

Majs - En råvara både för mat och energiMajs är en råvara som köps och säljs av investerare, producenter, lantbrukare och spekulanter. Terminerna på majs handlas dagligen på Chicago Board of Trade (CBOT) under kortnamnet C, för leverans varje år i mars, maj, juli, september och december. Observera att det engelska ordet för majs är Corn, som alltså inte skall förväxlas med det svenska ordet korn, som i sin tur heter Barley på engelska.

Majs (Zea mays) är en ettårig, upp till sex meter hög art av familjen gräs som togs till Europa av Christofer Columbus. Hanblommorna sitter i toppen av plantan, och honblommorna, det som sedan blir majskolvar, finns i bladvecken. Frukterna, majskornen är mycket stärkelserika, och stråna är märgfyllda. Majsen domesticerades i Centralamerika, och hade i samband med européernas ankomst spridit sig till stora delar av Nordamerika.

En kort introduktion till majs

Majs är det mest producerade foderspannmålet i USA, motsvarande mer än 90 procent av den totala produktionen. Cirka 80 miljoner hektar mark är planterade med majs. Majoriteten av grödan används som djurfoder, resten bearbetas till en mängd livsmedel och industriprodukter, däribland stärkelse, sötningsmedel, majssirap, majsolja, och etanol för användning som bränsle. Då priset på majs stiger, gynnas jordbruksföretag då deras skördar inbringar högre priser på marknaden. Företag som köper majs eller derivat som majssirap kan drabbas av mycket högre kostnader när priset på majs stiger.

Priset på majs, vilket brukar innebära priset på majsterminer – är intimt knutna till energipriset, då majs används för att göra etanol, en tillsats i bensin. Majspriserna var som högst i juni 2008 då Iowa drabbades av översvämningar – runt 7,88 USD per bushel, och föll sedan i slutet av 2008 och början av 2009 då råvarupriser – och i synnerhet oljepriserna – föll till följd av en vikande konjunktur som uppstod som en följd av finanskrisen 2008.

Efterfrågan på etanol kan komma att minska genom utvecklingen av billigare biobränslen. Ett alternativ som fått både uppmärksamhet och betydande mängder kapital till forskning är cellulosaetanol, tillverkat av vegetabiliska material som trä och gräs. Den närmare miljard dollar som Obamas stimulanspaket beräknas spendera på forskning när det gäller avancerade biobränslen kommer att göra dessa alternativ mer livskraftiga, men kommer sannolikt också att öka efterfrågan på etanol som helhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Faktorer som påverkar priset på majs

En analys från International Food Policy Research uppskattar att det var den ökade efterfrågan på etanol som orsakade den 40 %:ig ökningen av majspriserna från 2006 till 2007, och i analyser från CBO kommer författarna fram till att ökad efterfrågan på etanol svarade för 35 % av uppgången i majspriserna under 2008.

Detta beror på en ökad efterfrågan på etanol vilket direkt kan översättas i en ökad efterfrågan på majs, åtminstone fram till dess att alternativa biobränslen blir mer konkurrenskraftigt prissatta.

Efterfrågan på etanol är direkt relaterad till förhållandet mellan olje- och majspriserna – hur mycket etanol som kan säljas, vilket främst styrs av priset på olja. Ett enkelt sätt att räkna ut detta är att dividera kostnaden för olja med kostnaden att förvärva majs. Om denna kvot är högre än 90% kommer tillverkarna tjäna tillräckligt med pengar för att täcka kostnaden för att bygga en etanolfabrik och använda den. Emellertid har regeringar över hela världen, bland annat Brasilien, infört subventioner som gör det lönsamt att producera etanol även när den kvoten är lägre än 90 %.

Majs används allt mer för etanol i stället för mat

Oljepriset

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på olja beror, precis som allt annat, på utbud och efterfrågan. Bland annat beror denna efterfrågan på:

  • Ekonomisk tillväxt, särskilt i underutvecklade ekonomier som Kina
  • Ekonomiska neddragningar, liksom den globala recessionen som inleddes 2008
  • Utvecklingen av oljesubstitut som elektriska bilar och etanol vars utveckling i sin tur drivs av höga oljepriser

Faktorer som påverkar utbudet är:

  • Produktionsnedskärningar
  • Peak Oil, vilket innebär att oljeproduktionen har nått en topp eller är på tillbakagång
  • Den tekniska utvecklingen, vilket kan öka mängden ekonomiskt utvinningsbar olja

Statliga regleringar och förordningar

Etanol är ett exempel på biobränsle – ett bränsle som framställs av jordbruksprodukter och inte har utvunnits ur marken som olja. Eftersom etanol är ”odlat” som majs i stället för att pumpas upp ur marken, är det att betrakta som en form av förnybar energi.

Eftersom etanol kan bidra till att minska konsumtionen av bensin och minska luftföroreningarna har flera stater, däribland Kalifornien och New York, krävt att amerikansk bensin skall innehålla 10 % etanol. En översyn av lagstiftningen pågår i ett antal andra stater. Om antalet stater som kräver etanol som tillsats ökar, eller om den mängd etanol som bensin måste innehålla ökar, kommer efterfrågan på etanol och därmed kommer också priset på majs att stiga.

Statliga regleringar har ytterligare en påverkan på priset på majs. En importtull på brasiliansk etanol, som är gjord av sockerrör, har ökat efterfrågan på inhemsk, spannmålsbaserad etanol.

Lönsamheten hos alternativa biobränslen

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majsbaserad etanol är det vanligaste biobränslet, eftersom det med dagens teknik är det billigaste alternativet. Det finns många utmanare som vill ta majsens plats, inklusive alternativa råvaror som sockerrör, sockerbetor samt gräs och träd. Obamas stimulanspaket på närmare en miljard dollar för forskning kring avancerade biobränslen kommer att göra dessa alternativ mer livskraftiga, men kommer sannolikt också att öka efterfrågan på etanol som helhet.

Cellulosaetanol använder enzymer och andra processer för att producera etanol från avfall, växtmaterial, inklusive gräs och trä. En fördel med cellulosaetanol är att det skulle tillåta raffinaderier att producera etanol av billigare avfall, till exempel växtmaterial utan att behöva använda sig av majs som annars skulle kunna användas till livsmedelsförsörjning.

Det görs även framsteg kring att producera etanol av alger, något som dessutom är mer skalbart. Ett tunnland av alger kan användas för att producera 35 gånger så mycket etanol som sojabönor.

Värdet på dollarn avgör efterfrågan på exportmarknaderna

Värdet på den amerikanska dollarn, den valuta som majs prissätts i vid internationell handel, påverkar konkurrenskraften i den amerikanska exporten. Försvagningen av dollar under perioden 2006 till 2007 gjorde att den amerikanska exporten fick en komparativ fördel och steg med 14 procent jämfört med perioden innan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Efterfrågan på foder

Ungefär hälften av all den majs som produceras i USA används till djurfoder. I och med att levnadsstandarden i utvecklingsländerna ökar, ökar efterfrågan på kött, vilket ökar efterfrågan på foder, som ofta består av betydande delar majs.

Väder

Vädret avgör till stor del utbudet av majs. Särskilt under perioder av översvämningar och torka begränsas produktionen, vilket i sin tur orsakar prisökningar på majsen. Omvänt, när vädret är fint och skördarna är rikliga, tenderar priset på majs att falla.

Odlingsstatistik för råvaran majs

Vilka företag gynnas av högre majs priser

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Archer Daniels Midland och Bunge (BG) odlar majs och kan dra nytta av stigande majspriser då deras grödor ger högre priser på marknaden.

Monsanto och DuPont producerar majsutsäde som är genetiskt modifierade och har egenskaper som gör den idealisk för etanolproduktion. De gynnas av stigande majspriser eftersom bönderna tenderar att öka mängden majs som de odlar och därmed mängden utsäde som de köper.

UAP Holding (UAPH) distribuerar gödselmedel, insektsmedel, antisvampmedel och andra kemikalier som används i odling av majs. I den mån högre majspriser leder till en boom, särskilt om en ny kemikalie kommer till marknaden, vilket ökar avkastningen, kan UAPH dra nytta av detta. Den största risken är kannibalisering som uppstår om jordbrukarna slutar odla en gröda som kräver ökad användning av kemikalier och börja producera majs som kräver relativt få och låga nivåer av kemikalier.

Potash Corporation of Saskatchewan (POT) och Mosaic Company (MOS) producerar konstgödsel och gynnas av höga priser på majs, eftersom jordbrukare använder mer växtnäring för att försöka öka avkastningen.

Deere & Company (DE), världens största traktortillverkare har nytta av tillväxten inom biobränslen oavsett vilken gröda (majs, sojabönor, andra sorters sädesslag) som ytterst används som bränsle.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisutveckling på majs

Vilka företag drabbas av högre priser majs?

Coca Cola, Pepsi och andra tillverkare av icke alkoholhaltiga drycker drabbas extra hårt av stigande majspriser, då majssirap är det huvudsakliga sötningsmedlet i många av de läskedrycker dessa företag tillverkar.

Heinz och andra ketchuptillverkare drabbas när majspriserna går upp eftersom majssirap är en viktig ingrediens i ketchup. Majssirapspriserna steg under 2007 med 25 %, vilket höjde Heinz totala råvarukostnader med nästan 5 % under kvartalet som avslutades 1 augusti 2007. Endast 2,8 % av höjningen gick att föra vidare till konsumenterna genom prishöjning.

Tyson Foods, Pilgrim’s Pride (PPC), Smithfield Foods (SFD) och andra boskapsföretag använder majs som djurfoder. När majspriserna går upp, blir det dyrare för dem att föda upp djur, vilket pressar deras vinster.

Kellogg’s, General Mills och andra tillverkare av frukostflingor kan drabbas av stigande priser på majs. Nu är emellertid vete en mycket vanligare ingrediens i frukostflingor och förändringar i priserna på vete är mer sannolika att påverka dessa företag i en högre omfattning än förändringar i majspriserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kraft Foods och andra företag vars snacks är gjorda av majs eller majssirap kan drabbas av stigande maj priser.

Hormel Foods (HRL), Tyson Foods (TSN), och Sanderson Farms (SAFM) är exempel på företag som drabbas om majspriset stiger. Majs kan utgöra en betydande insatsvara i produktionen av köttprodukter, i form av foder för svin, kyckling, kor, etcetera.

Produktion av majs per region i världen

Majs odlas över hela världen. Vi ser att trenden är att en allt större andel majs produceras varje år, mer än något något annat spannmål. USA producerar 40 % av världens skördar, andra ledande producentländer är Kina, Brasilien, Mexiko, Indonesien, Indien, Frankrike och Argentina. Världsproduktionen uppgick till 817 miljoner ton under 2009 – mer än ris (678 miljoner ton) eller vete (682 miljoner ton).

År 2009 användes över 159 miljoner hektar till produktion av majs över hela världen, med en genomsnittlig avkastning på över 5 ton per hektar. Produktionen kan vara väsentligt högre i vissa regioner i världen, 2009 var produktion i Iowa till exempel 11.614 kg per hektar.

Produktion av majs per land

Majsrätter

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs och majsmjöl utgör stapelvaror i många av världens regioner. Majsen infördes in till Afrika på 1500-talet av portugiserna, och har sedan dess blivit en av Afrikas viktigaste grödor. Majsmjöl används till gröt i många kulturer, allt från Italiens polenta, Brasiliens angu, den rumänska mamaligan och den amerikanska gröten (kallad gryn eller grit i de amerikanska sydstaterna).
Majsmjöl används också som ersättning för vetemjöl vid tillverkning av majsbröd och andra bakverk. Masa (majsmjöl behandlas med kalkvatten) är den viktigaste ingrediensen för tortillas, atole och många andra typer av mexikansk mat.

Popcorn består av kärnor, där vissa sorter exploderar vid upphettning och bildar fluffiga bitar som äts som tilltugg. Rostade och torkade majskolvar med semi-härdade kärnor, överdragna med en kryddblandning av stekt, hackad vårlök med salt tillsätts oljan är ett populärt mellanmål mat i Vietnam.

Cancha, rostade majskärnor, är en mycket populär form av snacks i Peru, och återfinns även i traditionella peruanska ceviche. En osyrat bröd som kallas Makki di roti är ett populärt bröd äts i Punjab regionen i Indien och Pakistan.

Chicha och ”chicha morada” (lila chicha) är två typer av alkoholhaltiga drycker som görs av vissa typer av majs. Corn Flakes är helt vanligt frukostflingor med sitt ursprung i Nordamerika och Storbritannien, och finns i många andra länder över hela världen.

Majs kan också beredas som hominy, där kärnorna är dränkta med lut i en process som kallas nixtamalization, eller gryn, som är grovmalen hominy. Dessa rätter äts ofta i sydöstra USA.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den brasilianska desserten canjica görs genom att koka majskärnor i sötad mjölk. Majs kan också skördas och konsumeras i de omogna tillstånd, när kärnorna är fullt utvecklade men ändå mjuka. Omogen majs måste oftast kokas för att bli smakliga, vilket kan ske genom att helt enkelt koka eller rosta hela frukten och äta kärnorna direkt från stocken.

Sockermajs, en genetisk variation som med hög sockerhalt och låg i stärkelse, konsumeras ofast i omoget tillstånd. Sådana majskolvar är en vanlig maträtt i USA, Kanada, Storbritannien, delar av Sydamerika och Balkan, men praktiskt taget okänd i vissa europeiska länder.

Terminer i majs

Majspriserna brukar referera till framtida priser, priset för att köpa en bushel majs vid ett visst förutbestämt datum i framtiden. Det vanligaste priset är det på Chicago Board of Trade, CBOT.
CBOT kvoterar majsterminer för fem olika leveransdatum under året – i mars, maj, juli, september och december (den sista är känd som ”vintermajs”). Spotpriset på majs är vad det idag kostar att köpa majs för leverans vid nästa möjliga leveransdatum.

Majsterminerna handlas under förkortningen C på Chicago Board of Trade, och den underliggande majsen prissätts i cent per bushel.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kontraktsspecifikationer

Kontraktstorlek

Ett terminskontrakt i majs på Chicago Board of Trade avser 5,000 bushels.

Leveransdatum

Majsterminerna förfaller årligen i mars, maj, juli, september och december.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Leveransdatum och tickersymboler för terminer på majs

*2 avser årtalet, vilket betyder att tickern CZ12 avser leverans av majs i decembermajs 2012, så kallad vintermajs.

Daglig prisavvikelse

0,30 USD per bushel, som kan ökas till både 0,45 och 0,70 USD per bushel när marknaden stänger på endera köp eller säljkursen.

Det finns inget pristak på den aktuella månadens kontrakt på eller efter den andra bankdagen före den första dagen i leveransmånaden.

Trading Hours

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majsterminer handlas måndag till och med fredag, 9:30 AM till 1:15 PM Central US Time på Chicago Board of Trade genom så kallat öppet handelsförfarande, vilket ibland också kallas för open out cry. Utöver detta så sker handeln på CME Globex elektroniska handelsplattform från 6:00 PM till 6:00 AM från söndag till och med fredag och 9:30 AM till 1:15 PM måndag till fredag, US Central Time.

Sista handelsdagen

Handeln med terminskontrakt i majs på Chicago Board of Trade slutar bankdagen före den 15:e kalenderdagen i kontraktets slutmånad.

Leveranskvalité

Tillåten leveranskvalité på majs som säljs på termin vid Chicago Board of Trade är # 2 Yellow (gul) till avtalat pris, # 1 yellow (gul) med en premie om 1,5 cent per bushel, # 3 Yellow (gul) med en rabatt om 1,5 cent per bushel.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära