Följ oss

Nyheter

En introduktion till en Cattle Crush

Publicerat

den

Cattle

Den kombination av majs, ungnöt och live cattle som heter Cattle Crush gör det möjligt för djurproducenter att använda sina kommande grödor och säkra prisrisken. Krossen är en kombination av ungnött, foder (majs) och nötkreatur som är klara för slakt och används som ett sätt att uppskatta lönsamheten.

Köpa kon

Cattle

Foto: stanze

Till en feedlot brukar uppfödare köpa 750-pounds ungnötskalvar, tillsammans med tillräckligt med mat för att göra dem till boskap på 1 200-100 pound. Detta kan ta över sex månader och kräver cirka två ton foder per djur.

Krossen är användningen av terminskontrakt på ungnötskalvar, majs och live cattle för att simulera utfodringsprocessen. Den tid det tar för att omvandla kalven till slaktfärdigt nötkött varierar beroende på väder, marknadskrafter och foder. Kontantpriset för varje lokal marknad kommer att vara annorlunda och har därför ett varierande inflytande på krossen.

Bruttofodermarginalen (GFM) är skillnaden mellan kostnaden för djuret och foder minus kalvens försäljningspris. GFM kan fluktuera plus/minus 10 % över/under kostnaden. Denna stora skillnad har gjort krossen till att bli ett rimligt sätt att säkra prisrisken.

Crushen består i att köpa terminskontrakt på kalvar och på majs, med en samtidig försäljning av en termin på levande nötkreatur. Ett kontrakt på kalvar (cattle feeder) täcker 65 djur och ett på live cattle endast täcker 32. Det är därför nödvändigt att köpa dubbelt så många live cattle-terminer som cattle feeder. Ett kontrakt av majs (5 000 bushels) är tillräckligt för ett kontrakt på cattle feeder eller två live cattle-kontrakt.

Kontraktet på cattle feeder börjar vanligtvis löpa fyra till sex månader tidigare än levande boskap. Det är den tid det tar för att få en kalv till slakt. Majskontraktet kommer vanligtvis att falla mellan cattle feeder och live cattle månaderna. I det här exemplet kommer cattle feeder-kontraktet att upphöra först. Vissa, men inte alla, feedlot-operatörer kommer att kompensera för krossen före den här tiden. De foderoperatörer som håller nötkreaturskrossen öppna skulle ha säkringar mot pågående foderköp.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ett sifferexempel

Värdet av crushen beräknas genom att värdena för majs- och cattle feeder-kontrakten läggs samman och subtraheras från värdet på live cattle-terminen.

Till exempel, säg att en cattle feeder-operatör har ett kontrakt i juni på 100 USD per 100 pounds (cwt). Ett kontrakt av cattle feeder är 50 000 pund, så kontraktsvärdet skulle vara 50 000 USD [$ 100 * (50 000 pund/100 pund) = $ 50 000]. Låt oss säga samma operatör har mars majs på 3 dollar per bushel, vilket skulle motsvara 15 000 dollar ($ 3 * 5 000 bushels = $ 15 000), vilket gör det totala värdet hamnar på 65 000 dollar.

Nu, låt oss säga samma operatör är kort två december live cattle-kontrakt på 90 dollar per cwt. Ett live cattle-kontrakt är värt 40 000 pound, så två skulle vara 80 000 pound eller 72 000 USD. I detta exempel har crushen en bruttomarginal på 7 000 USD.

Självklart kan spekulanter också dra nytta av nötkreaturskrosshandel. Den som vill dra nytta av förändringar i köttpriserna kan använda denna strategi.

Volatilitet

Att köpa kalvar och majs och sälja levande boskap vid olika tider under hela året bidrar till att säkra prisriskerna. Cattle feeder och majspriset står för de största kostnaderna för nötkött, och är extremt volatila. Förändringar under året är viktiga för såväl tillverkare som konsumenter, för att kunna hantera skillnaden mellan ingångskostnader och försäljningspris.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Uttrycket ”crush” härstammar från sojabönksektorn, där bönor omvandlas till sojabönolja och sojamjöl. Marginalen ger en indikator på avkastningen som tar hänsyn till de variabler som har störst prisrisk. Användningen av terminer gör krossen relativt lätt att komma in och komma ut ur. Marginalen för crushen fungerar som en snabb indikator på riskhanteringsmöjligheter eller fallgropar och hjälper operatörer att övervaka marknaderna för nötkreatur och majs.

Varje enskild person kan ha ett annat resultat med hjälp av cattle crushen. Vägningen av nötkreaturspriser och foder, tillsammans med andra diverse kostnader, kommer att avgöra om denna crush fungerar för varje enskild gård. Oavsett, kan crushen indikera om det finns säkringsmöjligheter när priserna går in i intervallet.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Nyheter

Driften av fem svenska kärnkraftsreaktorer kan förlängas 20 år

Publicerat

den

Forsmarks kärnkraftverk

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterligare fossilfri elproduktion in på 2060-talet, vilket gynnar omställningen inom industrin såväl som tillgången på effektiv elförsörjning till svenska konsumenter skriver Vattenfall.  

─ Kärnkraft kommer under många årtionden att spela en viktig roll i den svenska elproduktionen och det är därför av största vikt att investera inte bara i ny kärnkraft, utan även i våra befintliga reaktorer. Efter de omfattande moderniseringar som tidigare gjorts ser vi goda förutsättningar att förlänga drifttiden med ytterligare upp till 20 år, säger Torbjörn Wahlborg, ansvarig för affärsområdet Generation inom Vattenfall. 

Att förlänga drifttiden med 20 år för Forsmarks och Ringhals fem reaktorer skulle kunna ge ett tillskott av fossilfri el på sammanlagt mer än 800 TWh, vilket ungefär motsvarar dagens svenska elförbrukning under sex år. 

Efter det nu fattade inriktningsbeslutet väntar en fördjupad utredningsfas som bland annat ska göra mer detaljerade kostnadsberäkningar och en analys av identifierade risker vad gäller bland annat kompetens och leverantörer. Efter detta kan ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas. Huvuddelen av nödvändiga investeringar planeras ske under 2030-talet. 

Stora fördelar med förlängd drifttid 

─ Förstudien som genomförts visar att det är samhällsekonomiskt effektivt att nyttja investeringar som redan är gjorda och som bidrar till ett elsystem med låga koldioxidutsläpp. Att förlänga drifttiden för befintliga reaktorer medför inte heller några komplexa tillståndsprocesser och vi bedömer även att det tillkommande kärnavfallet ryms inom systemet för kärnavfall från befintliga reaktorer, säger Björn Linde, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB.  

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För att förlänga drifttiden görs investeringar på uppskattningsvis 40-50 miljarder kronor för utbyte eller renovering av system och komponenter. Bland tekniska behov kan nämnas renovering eller utbyte av komponenter som turbiner, kondensorer, generatorer, liksom modernisering av styr- och kontrollsystem. Investeringar krävs även i bland annat ställverk och elledningar, anläggningsbyggnader och annan infrastruktur. 

Fakta:

– Forsmark har tre reaktorer med en årlig produktionskapacitet på omkring 25 TWh el. Vattenfall äger 66 procent av Forsmarks Kraftgrupp. Mellansvensk Kraftgrupp äger 25,5 procent med Fortum som största delägare och därutöver äger Uniper (Sydkraft Nuclear Power) 8,5 procent. 

– Ringhals har två reaktorer med en årlig produktionskapacitet på närmare 17 TWh. Vattenfall äger 70,44 procent och Uniper (Sydkraft Nuclear Power) 29,56 procent av Ringhals AB. 

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära