Connect with us

Nyheter

Sju expansionsstrategier för nötköttsproducenter

Published

on

Kreatur i hagen

Nötkreatur i naturenEfter att ha studerat marknaden för nötboskap, som faktiskt handlas på råvarubörserna, har vi stött på sju expansionsstrategier för att hantera boskapscykler. Med tanke på möjligheterna för stigande priser på nötkött är det viktigt för en uppfödare av nötkött att ställa sig frågan om en ökad besättning är ekonomiskt försvarbar. När boskapscyklerna var förutsägbara var svaret utan tvekan ja, men det är en betydligt svårare fråga i dag när biobränslen har fått en allt större betydelse.

De flesta uppfödares bokföring och budget visar på att kostnaderna för produktion av nött- och svinkött ökar för varje år. Trots detta spår de flesta jordbrukare och andra bedömare goda vinster för kommande år för de jordbrukare som har befintliga besättningar.

Figur 1 visar de prognostiserade priserna för ungnöt på råvarubörsen i Chicago. Priset på kalvar beräknas nå sin topp under 2013 och 2014, för att därefter minska något fram till och med 2018. Trenden visar emellertid att avkastningen de kommande sju åren kommer att bli rekordhög.

Diagram över prognoser på priser

Det är sannolikt att priset på ungnöt kommer att stiga till 152 USD per pound under perioden 2012 till och med 2016, vilket skall ställas i jämförelse med det genomsnittspris som denna råvara har handlats till de senaste fem åren, 125 USD per pound.

Även med en förväntad ökning av produktionskostnaderna tyder detta på att de kommande fem till sju åren kommer att vara lönsamma tider för köttproducenterna. Utan att vara expert på denna del av råvarumarknaden så bedömer vi likväl att fem till sju år förefaller vara en fungerande planeringshorisont för en köttproducent.

Sju olika strategier

Dessa strategier är anpassade för en befintlig besättning av nötkreatur med god tillgång till foder. Några av strategierna är vanliga, andra inte, men vi har sett exempel på hur de alla använts historiskt sett under tidigare nötkreaturs- och svincykler.

En statisk besättning

Många uppfödare arbetar med ett fast antal djur som bygger på begränsningar i form av bete, utrymme eller leveranser av vinterfoder. De rapporter som vi tagit del av visar på att en utslaktning på mellan 12 och 14 procent av den totala besättningen är den som gett bäst resultat.

Nu kommer inte alla de kvigor som går in som ersättning att bli dräktiga, varför det kommer att krävas en eller flera extra kvigor för att optimera tillväxten.

En styrka med denna metod är att när efterfrågan och därmed priset på ersättningskvigor är hög så kommer prisrabatten på kvigkalvar att minimeras. Nettoresultatet kan då komma att öka som en följd av det höga priset på kalvar och den låga kvigrabatten. De uppfödare som arbetar med denna metod försöker inte gissa sig till det framtida priset på nötkött, de rider ut marknaden. När det råder goda tider kommer dessa att vara riktigt bra, medan det kommer bli tufft i dåliga tider.

Behåll och föd upp kalvarna till dess att priset är högt

När priserna sedan är låga, dra ned på antalet utvecklade kvigor. Detta är en strategi som har fungerat väl under tidigare boskapscykler och har gett uppfödaren en tämligen konstant årsinkomst. Den största nackdelen med denna strategi är att när priserna är höga så säljer uppfödaren färre kalvar, medan han säljer fler och till lägre priser, när marknaden sedan faller. Nettoresultatet av denna strategi är att uppfödarens totala ersättning minskar över hela boskapscykeln.

Sälj av fyr- och femåriga kor årligen

Att varje år sälja av lika många fyr- och femåriga kor är en strategi som bör inledas när ersättningspriset för ersättningskvigor är högt. Styrkan med denna metod ligger i att en uppfödare kan erhålla ett högre pris för sina djur när de är på toppen av sitt reproduktiva liv. Vanligtvis producerar en ko sin tredje eller till och med femte kalv på toppen av sitt produktiva liv och det är då det går att få det bästa utbytespriset.

När priset på ersättningskor sjunker, så lönar det sig att upphöra med denna försäljning. Ytterligare utbyteskvigor måste säljas för att hålla en jämn storlek på besättningen, men det bör vara möjligt att kunna föda upp en kviga som producerar minst två kalvar innan hon säljs. En annan fördel är en snabbare rotation av genetisk förbättring i besättningen.

Genomsnittlig besättningsstorlek

Som synes är denna strategi inte lämplig för annat än de största uppfödarna. Även om den genomsnittliga köttbesättningen har ökat så håller den genomsnittlige uppfödaren i första hand mjölkkor. Principen är emellertid korrekt och siffran kan därför justeras för att anpassas till den mindre uppfödarens besättning.

Föd upp hälften av de kalvar som föds

Behåll den bättre halvan av de kalvar som föds och betäck dem. När gallringen har gjorts så säljs de övertaliga dräktiga kvigorna av. När det är höga priser på nöttkött så kommer detta att medföra att uppfödaren gör en vinst även på ungdjuren.

Behåll alla kvigkalvar och para dem

Behåll alla kvigkalvarna och para dem. När de sedan är konstaterat havande säljs de som sådana, medan de andra säljs som ungnött. Därigenom bör även ungnötten bli lönsam genom att denna strategi ger uppfödaren mer betalt än att sälja av avvanda kvigkalvar.

Sälj de kalvar som produceras när priserna är höga

När priset på kalvar är högt, sälj då av alla kalvarna och ta hem den extra vinsten. När priserna sedan faller, och det kommer de att göra, är alternativet att ge bort kvigorna eller att behålla dem. Besättningens storlek kommer att förändras drastiskt över boskapscykeln men korrekt genomförd kommer bruttoinkomsten att vara betydligt högre än många andra alternativ.

Köp havande kor

Köp en besättning dräktiga kvigor som kommer att ge sina första kalvar redan samma år, alternativt året efter. Sälj sedan konsekvent av alla producerade kalvar. Denna strategi är starkt kopplad till boskapscykeln och reproduktionen hos boskapen. Det tar flera år från det att från det att signalerna om expansion tas emot till dess att uppfödarna faktiskt kan öka sin produktion. När detta väl sker kan priserna ha kommit att rasat.

Den köpta besättningen producerar under de kommande fem till sju åren större delen av de kalvar de producerar under sin livstid vilka då kan säljas av till höga priser. Nästa besättning kan sedan köpas in strax innan nästa uppgång i boskapscykeln påbörjas, vilket med dagens prognoser torde kunna infalla 2019.

Strategierna bör även kunna användas på svin. Vilken av dessa strategier passar dig och vilken kommer att generera bäst avkastning under kommande åren?

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära