SHB Råvarukommentar 3 augusti 2012

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvarorCentralbankerna i fokus

Veckans agenda var tung både på datafronten och för centralbanker. För en gång skull var Fed bara en aperitif till ECB. Bernanke & Co presenterade egentligen inga nyheter och marknaden blev lätt besviken. Emellertid höjde Fed beredskapen ett snäpp och indikerar att ytterligare stimulanser kan bli aktuella redan i september om data så motiverar. Nästa nyckeldatum är den 31 augusti då Bernanke drar ut riktlinjerna i Jackson Hole.

Förväntningarna var högt ställda på ECB:s penningpolitiska möte efter Draghis kraftiga signalering veckan innan. Medan ECB indikerade att de jobbar på att hjälpa hårt ansatta sydeuropeiska obligationsmarknader blev marknaden besviken över att alltför lite var konkret. Dessutom var oenigheten inom ECB tydligare än någonsin vilket knappast får marknaden att känna sig trygg.

Medan oron för den europeiska ekonomin har varit utbredd under längre tid har rädslan för att eurokrisens effekter sprider sig till USA stigit. ISM för tillverkningsindustrin låg oväntat kvar under det känsliga 50-strecket i juli. Sysselsättningen i juli accelererade dock i juni och gav marknaden hopp om framtiden. Den senaste magra dataskörden är dock inte oväntad givet vårens negativa impuls från finansiella marknader till realekonomin. Den finansiella stabiliseringen under sommaren bör motverka fortsatt försämring av makrodata framöver.

Kan uppgången fortsätta för råvaror?

Vi har sedan den 19 juni varit positiva till råvaror och SHB råvaruindex har sedan dess letat sig allt högre. Frågan som infinner sig nu är om råvarupriserna kan fortsätta att stiga. Vi anser att så är fallet, och att den uppgång vi sett senaste tiden kommer att fortsätta. Framför allt tror vi att energi – drivet av oljepriset – har mycket kvar att ge, även om basmetallerna gjort oss besvikna under sommaren. Nyckeln för basmetallpriserna är naturligtvis utvecklingen i Kina, och huruvida Kina fortsätter att försöka stimulera sin ekonomi (räntorna har sänkts i både juni och juli). När det gäller ädelmetaller så fortsätter dessa att handla som basmetaller, och vi ser ingen anledning i närtid till att detta mönster ska upphöra.

Spannmålspriserna fortsätter att vara väldigt volatila, och vädersituationen är alltjämt osäker. Ryssland är numera medlemmar i WTO, men kan införa exportrestriktioner på samma sätt de gjort historiskt om deras spannmålssituation inte förbättras. Det är därför svårt i dagsläget att säga att vi sett toppen på spannmålspriserna, risken är stor att de fortsätter upp under hög volatilitet.

Totalt sett ser vi fortsatt bra möjligheter till stigande råvarupriser även framöver, framförallt drivet av oljepriset som kommer att fortsätta stiga i denna miljö med stimulerande centralbanker och återfunnen riskaptit. Dagens marknadsreaktioner gör att vi bjuds in till något lägre priser!

Fördjupning – Jordbruksprodukter

Vete

Terminspriser på vete har i veckan gått ned i Chicago men noteras i stort sett oförändrade i Paris. Bättre väder för det amerikanska vårvetet har gett viss press nedåt på priserna och skörden kan fortsätta utan avbrott. Ytterligare lite press nedåt har kommit från höjda prognoser för den kanadensiska skörden. Däremot har regnet kommit tillbaka i delar av Europa, bland annat i Tyskland, norra Frankrike och i Storbritannien vilket fördröjer skörden något. Lite regn uppges falla i de torra delarna av Australien men oron är långt ifrån borta, även i Argentina behövs mer regn. Vetesådden i Argentina uppges vara till 94 procent avklarad, ungefär i nivå med motsvarande siffra förra året men i år är arealen cirka 22 procent mindre.

Efterfrågan har tilltagit den senaste tiden, inte minst på ryskt vete och som vanligt spekuleras det om eventuellt införande av någon form av exportrestriktioner – vilket blir allt mer sannolikt då produktionsnivån hela tiden justeras ned. Någon större prisnedgång är svår att se inom snar framtid, på lite längre sikt är risken dock som vanligt stor och fallhöjden är såklart väldigt stor från dagens nivåer.

Majs

Majsen i Chicago har gått ned något i pris under veckan påverkat främst av viss vinsthemtagning efter en lång tid med stigande priser. Avkastningspotentialen fortsätter dock att försämras i USA och det varma och torra vädret ser ut att bestå åtminstone 10-15 dagar till, en del prognoser pekar på att rådande väderlek kommer finnas kvar långt längre fram i tid än så. Även i EU:s majsområden och inte minst i Ukraina är det torrt och varmt, vilket påverkar produktionsnivån klart negativt. Efterfrågan är fortsatt avtagande, inte minst från etanolindustrin, men avkastningspotentialen verkar fortfarande minska än mer. Trots alla negativa nyheter verkar majsen ha svårt att stiga så mycket mer i pris, marknaden är lite avvaktande inför nästa veckas WASDE-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet och till dess får vi nog räkna med ganska volatila priser.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har gått ned något i pris under den gångna veckan, en del prognoser pekar på att viss nederbörd kan falla i kommande dagar. Regn kan få avkastningsnivån att stabilisera sig något men någon större förbättring väntas inte – det handlar nog mest om att nedgången i avkastningspotential avtar. Likt för majsen verkar marknaden vara lite avvaktande inför nästa veckas rapport från USDA, trots nedjusteringar från flera amerikanska analytiker vill marknaden ha ytterligare bekräftelse. Prognoser innehåller förväntade avkastningssiffror inom intervallet 33-38 bushels per acre, att jämföra med 40,5 bushels per acre i juli månads WASDE-rapport. Nedsidan bör vara klart begränsad men förvänta er volatila priser innan fredagens rapport.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex den 3 augusti 2012

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top