SHB Råvarubrevet 11 oktober 2013

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

De pratar åtminstone med varandra

De senaste veckorna har präglats av den pågående amerikanska skuldtakskrisen, som i skrivandets stund verkar vara på väg att skjutas på framtiden i sex veckor. Ju längre skuldtaksdiskussionerna pågår, desto större blir risken att ett dystrare stämningsläge hos företag och hushåll spiller över på investerings- och köpbeslut varefter konjunkturen får sig en törn. Att skjuta diskussionerna på framtiden kan vara lika mycket ett problem som en lösning, då den förhöjda osäkerheten kommer att ligga kvar en tid och skapa nedåtrisker för konjunkturen. Handelsbankens råvaruindex har under oktober stigit över 2% och vi tror att den positiva trenden fortsätter.

Handelsbankens råvaruindex 11 oktober 2013

Basmetaller

LME Week – Hårt golv, mjukt tak

Årets LME-vecka, då den globala metallindustrin samlas i London, bjöd på en mer optimistisk känsla än vad som förmedlades för ett år sedan. Det gångna året har också inneburit fallande metallpriser, men nu börjar man se ljuset igen. Stämningen kan sammanfattas i fyra ord; ”firm floor, soft ceiling”. Resonemanget bygger på en fortsatt solid efterfrågan, framförallt i Asien, i kombination med att det gångna årets prisfall gjort att en hel del produktionskapacitet försvunnit. Nedskrivningar av tillgångsvärden i gruvsektorn har gjort det betydligt svårare att få finansiering för projekt med osäkra kassaflöden, och nya projekt i geografiska högriskzoner blir ifrågasatta. Därtill fortsätter kostnaderna för utvinning att öka i hög takt.

Därav citatet ”firm floor, soft ceiling”, balansen är nu sådan att ytterligare prisfall leder till snabba utbudsminskningar, då många metaller ligger på prisnivåer som motsvarar marginalkostnaden för produktion. Samtidigt finns det en stor tröghet i nyproduktion för att möta en potentiellt växande efterfrågan, varför priskänsligheten bedöms ligga på uppsidan. Övriga ämnen var LME:s oförmåga att lösa lagerproblemen (vilket lett till höga fysiska premier), krav på ökad transparens genom s.k. Commitment of Traders-rapportering, och konsekvenserna av EMIR-regleringarna för kostnader på prissäkring. Men den viktigaste skillnaden mot förra året är det positiva sentimentet för prisökningar på basmetaller.

Läs hela vår rapport från LME veckan här: LME Week 2013 på en sida

Handelsbankens basmetallindex

Vi tror att Kinas tillväxt kommer överraska positivt under Q4 och Q1, vilket kommer stärka metallarna. Vi tror på: LONG BASMETALLER

Ädelmetaller

Guld – dags att bli negativ igen

Vi har haft en mer positiv kortsiktig syn på guld och övriga ädelmetaller en tid, baserat på att det varit översålt, vi ser risk att marknaden blir mer orolig för inflation, och risken för geopolitiska spänningar runt Syrien-situationen. Vår mer långsiktiga syn har dock hela tiden varit negativ. Nu finner vi det för gott att slänga in handduken på vår kortsiktiga positiva syn, och det finns ett par anledningar till det. Vi har hela tiden sagt att man ska ”dansa nära nödutgången”, och en viktig signal för att sätta fart mot den är när vi får en mer ”konjunkturbaserad” prisutveckling i marknaden. I detta fall är det två saker som pekar mot det, den första är den blixtrande fart med vilken guldet föll tillbaks efter Feds besked i september att inte bromsa in stimulanserna. Fed-beskedet ledde till en omedelbar uppgång på hela 6 procent för guldet, men redan innan veckan var slut hade hela uppgången raderats ut. Nu handlar vi under nivåerna som rådde före beskedet.

Den andra viktiga signalen som är negativ för guld är att det endast är ädelmetallerna som fallit sedan beskedet. Både olja och basmetaller har stigit sedan Fed-beskedet, och Handelsbankens basmetallindex har gått nästan 7 procent bättre än ädelmetallindex. Vi ser detta som en logisk utveckling med de mer positiva konjunktursignalerna som kommer från Kina och USA, och vi tror att denna utveckling kan komma att fortsätta.

Guld Comex December 2013-terminen

Efter en uppgång under sommaren tror vi åter att guldets väg lutar utför. Vi tror på: SHRT GULD H

Energi

USA tynger oljemarknaden

Oljemarknaden som redan tyngts av dödläget i budgetförhandlingarna och risken för en inbromsning i efterfrågan från världens största oljekonsument, pressades ytterligare av lagersiffror som visade största lagerökningen på ett år (+ 6.8 miljoner fat mot förväntade 1.5 miljoner fat efter raffinaderierna överraskande dragit ner kapacitetsutnyttjandet mer och tidigare än väntat). Samtidigt reviderade EIA sin produktionstillväxt för 2014 till 1.5 miljoner fat per dag (+50k) och tillväxt i efterfrågan på 1.17 miljoner fat per dag (-20k). Marknaden vände dock upp igen efter att Libyens premiärminister Ali Zeidan kidnappats av rebeller vilket minskar förhoppningen om att Libyens oljeexport kommer återgå till normala nivåer. Vi är fortsatt positiva till olja i portföljen sett till konjunkturåterhämtningen samt det faktum att reservkapaciteten är låg vilket gör marknaden känslig för produktionsstörningar. Lägg därtill den extraavkastning som investerare i olja ofta får eftersom terminer historiskt handlats i rabatt till spot (se nedan).

Vi är fortsatt positiva till elpriset och tror att det kan finnas ännu lite mer uppsida kvar. Kolpriset bottnade sannolikt ur under sommaren med nya signaler om att amerikanska gruvbolag stänger ned kapacitet på dessa låga nivåer och delar av nedstängningen kommer troligtvis bli permanent. Energiunderskottet är nu 18TWh och med väderprognoserna som ligger för nästa vecka kan den försämras med ytterligare 2 TWh. Med kärnkraftens relativa betydelse inför vintern, en osäkerhet som tenderar att överraska negativt, bör vi således ha ett gott stöd med ytterligare möjligheter på uppsidan var gång prognoserna svänger mot kallt och torrt. Utöver detta finns en viss osäkerhet kring EU Parlamentet och ministerrådets förhandlingar kring överskottet på utsläppsrätter vilket kommer att ge möjligheter för våra investerare i certifikat både på utsläppsrätter och el.

Brent-olja-terminen

Energiunderskott tillsammans med osäkerhet kring kärnkraftsverken inför vintern talar för högre elpris. Vi tror på: LONG EL

Livsmedel

USDA är stängt – viktiga rapporter uteblir

Till följd av budgetbråket i USA är amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, stängt och därmed får marknaden inte ta del av en mängd viktiga rapporter, däribland dagens WASDE-rapport. Utan de viktiga rapporterna famlar marknaden lite i blindo och det är därför svårt att sia om vilket håll prisutvecklingen ska gå. Priset på vete har under veckan stigit med dryga 2 %, delvis drivet av problemen i Ryssland där för mycket regn har drabbat både vår- och höstveteskörden. Situationen har dock förbättrats något under veckan. En fortsatt uppgång för vete är svårt att se då det finns gott om vete att tillgå i världen och med en förväntad stor skörd i det viktiga exportlandet Australien på ingående är det svårt att se att uppgången fortsätter. Men som sagt, läget är svårt att uppskatta utan de viktiga marknadsrapporterna från USDA.

Majspriset har till motsats fallit med 2 % under veckan. Skörden i USA fortsätter i bra takt utan regn med avkastning och kvalitet bättre än väntat. I september månads WASDE-rapport uppgavs avkastningsnivån för den amerikanska majsen till 155,3 bushels per acre – den skördedata som kommer in pekar på nivåer klart högre och nivåer strax över 158 bushels per acre verkar allt fler se som mer rimligt. Vi är för tillfället ganska neutrala i vår vy för majsen men en mindre nedgång, när/om en WASDE-rapport väl bekräftar en förväntad uppjustering av avkastningsnivå och lagernivå, bör kunna få priserna att backa ned något igen. Se dock upp med fortsatta utvecklingen av sådden i Argentina – för tillfället är det alldeles för torrt men än finns tid.

Missa inte vårt case på kakao som skickades ut i veckan. Läs caset här: Trading Case Kakao

Vetepris - November 2013-terminen

Med torka vid Afrikas västkust som ett orosmoln över årets skörd och ett högt pris på kakaosmör ser vi en fortsatt uppgång av kakaopriset nu när vi går in i en period med flera chokladintensiva högtider. Vi tror på: BULL KAKAO

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top