Connect with us

Analys

Modity om elpriset vecka 46 2012

Published

on

Modity om det framtida elprisetDen senaste tiden har varit varm, blåsig och blöt med låga spotpriser som följd. Vi har haft flera dagar med lägre pris i södra Sverige jämfört med systemområdet som bl.a. beror på överföringsbegränsningar till Tyskland, bra med vind och till viss del lägre priser på kontinenten än vanligt. Samtidigt har också terminerna varit nere på historiskt sett låga nivåer. Väderprognoser visar på något högre spotpriser de närmaste dagarna men det krävs en större omställning för att uppsidan ska bli stor på terminerna. På onsdag väntas ett förslag från EU-kommissionen gällande ett eventuellt borttagande av utsläppsrätter från marknaden vilket kan få stor påverkan på priset på EUA och därmed på elterminerna för åren 2013 och framåt.

Prognos på elpriset för 2012 och terminer för 2013 och 2014

[box]Denna energimarknadskommentar om elpriset publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.[/box]

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

 1. Tore

  14 november, 2012 at 16:20

  Idag kom pressmeddelande från EU om förslaget att dra in utsläppsrätter. Man ska ta beslut innan nyår, och om det blir ett ja så börjar det gälla från nyår.

  Handel med utsläppsrätter: Kommissionen lägger fram alternativ för att reformera den europeiska koldioxidmarknaden
  Europeiska kommissionen tar två viktiga steg för att åtgärda den växande obalansen mellan utbud och efterfrågan på utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Som ett omedelbart första steg för att ta itu med det snabbt ökande överskottet av utsläppsrätter har kommissionen lagt fram ett formellt förslag för att ändra auktionstidsprofilen och senarelägga auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter i tredje etappen av EU ETS med början nästa år. Kommissionen har i dag också antagit en rapport om statusen för den europeiska koldioxidmarknaden som fastställer ett antal möjliga strukturåtgärder som kan vidtas för att motverka överskottet.

  – Kommissionen vill ha en ännu mer stabil europeisk koldioxidmarknad som starkare drivkraft för koldioxidmarknader på andra platser. Vår koldioxidmarknad levererar utsläppsminskningar. Men på grund av utbudsöverskottet på marknaden är utsläppshandelssystemet inte en tillräckligt stark drivkraft för ökad energieffektivitet och miljövänlig teknik. Detta är dåligt för Europas innovation och konkurrenskraft. Det är därför som vi, som ett omedelbart första steg, föreslår att auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter senareläggs under de följande tre åren. Vi får inte översvämma en marknad som redan har ett överutbud. Marknadens aktörer måste få tydliga spelregler om detta innan året är slut. Samtidigt lägger kommissionen fram alternativ för eventuella strukturåtgärder som kan vara en hållbar lösning på problemet med överskottet på längre sikt, säger EU-kommissionären för klimatpolitik Connie Hedegaard.

  Överskottet av utsläppsrätter har huvudsakligen byggts upp på grund av att den ekonomiska krisen har minskat industriutsläppen av växthusgaser med mer än vad som förväntats, vilket har lett till en lägre efterfrågan på utsläppsrätter från industrin. Överskottet väntas fortsätta under systemets tredje fas som löper från 2013 till 2020.

  Senareläggning av auktionsvolymerna som ett nödvändigt första steg
  Från och med den 1 januari 2013 när den tredje fasen i EU ETS inleds kommer auktionering att vara den huvudsakliga metoden för tilldelning av utsläppsrätter till företag. I juli förra året offentliggjorde kommissionen utkastet till en framtida ändring av EU ETS auktioneringsförordning som skulle senarelägga auktioneringen av en viss mängd utsläppsrätter (se IP/12/850). Efter inledande diskussioner med medlemsstaterna i EU:s kommitté för klimatförändringar och ett offentligt samråd föreslår kommissionen att antalet utsläppsrätter som ska auktioneras ut under åren 2013 till 2015 ska minskas med 900 miljoner och att antalet som auktioneras ut sent i fas 3 ökas med samma antal.

  Genom denna senareläggning kommer färre utsläppsrätter att erbjudas i auktioner på kort sikt, medan efterfrågan fortfarande är mycket begränsad, och fler senare, när efterfrågan troligtvis har ökat igen. Ytterligare information om effekterna finns i en konsekvensbedömning (se nedan).

  En bred debatt om möjliga strukturella åtgärder
  I dagens rapport om koldioxidmarknaden finns en förteckning över sex alternativ och de intresserade parterna uppmanas att inkomma med synpunkter. Både Europaparlamentet och rådet uppmanade kommissionen att undersöka olika alternativ till strukturåtgärder som kan antas så snart som möjligt, bland annat att permanent hålla inne den mängd utsläppsrätter som är nödvändig för att man ska lyckas få bukt med överskottet.

  Varje lagförslag om strukturåtgärder som kommissionen lägger fram mot bakgrund av den offentliga diskussionen kommer att vara föremål för ett offentligt samråd och en fullständig konsekvensbedömning.

  Bakgrund: EU ETS och etapp tre
  EU ETS omfattar för närvarande ungefär 11 000 industrianläggningar och cirka 40 % av EU:s utsläpp. Från och med i år ingår även luftfarten i systemet.

  I tredje fasen måste utsläppen från industri- och kraftanläggningar senast 2020 sänkas till 21 % under 2005 års nivåer. De viktigaste förändringarna i tredje fasen är följande:

  Införande av ett enda utsläppstak för hela EU, i stället för det nuvarande systemet med 27 nationella tak.
  Auktionering blir den huvudsakliga metoden för tilldelning av utsläppsrätter och därmed ersätts gratistilldelningen. 2013 kommer över hälften av alla utsläppsrätter att auktioneras ut och denna andel kommer gradvis att öka varje år.
  För utsläppsrätter som fortfarande tilldelas gratis införs harmoniserade tilldelningsregler baserade på ambitiösa EU-omfattande riktmärken på utsläppsprestanda.
  Ytterligare information om EU

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *