Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 17 augusti 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerBättre USA och ”OK” Kina

Den amerikanska ekonomin fortsätter att visa livstecken och inte minst husmarknaden förbättras påtagligt. Risker kvarstår, framför allt i form av eventuell finanspolitisk åtstramning och spridningseffekter från Europa. Men ett antal faktorer talar för att förbättringen kommer att fortsätta under hösten. Senaste månadsstatistiken från Kina var tyvärr inte renodlad glädjeläsning men även Kina ser klart bättre ut än under våren. I förra brevet lyfte vi fram basmetaller som den råvarusektor som är mest beroende av den kinesiska konjunkturen och vi tror att köp av basmetaller på dagens låga nivåer kan bli en bra affär i väntan på kinas återhämtning under andra halvåret. Kinesisk data blir inte längre sämre och mycket talar för att botten på den kinesiska konjunkturen nåddes under sommaren.

Euroområdet fortsätter att tyngas av en icke-fungerande finansiell sektor och faktisk och stundande finanspolitisk åtstramning. Euroförsvagningen talar dock för en viss lättnad för exportsektorn framöver. Förväntningarna på europeisk makro är också rejält nedtryckta, varför det ska mycket för negativa överraskningar i närtid.

Vi bedömer att vi är mitt uppe i en omsvängningsfas för risksentimentet. Den mest pessimistiska fasen är bakom oss, men investerare är långt ifrån optimister. Först när optimismen är mer utbredd har riskrallyt nått sin kulmen. Risker mot vår syn utgörs främst av Fed och ECB om dessa misslyckas att leverera i september.

Höga förväntningar på Fed

Fedchefen Bernanke argumenterade förra sommaren för att ekonomin måste uppvisa bestående svaghet och pristrycket måste vara minskande innan fler stimulanser sjösätts. Marknaden får dock sägas prisa in stora delar av QE3. Jämförelsevis började marknaden prisa in QE2 efter Bernankes augustital 2010, och den officiella lanseringen av QE2 kom sedan i november 2010. Nästa anhalt för Fed-signaler är Jackson Hole den 31 augusti. Framförallt guldpriset har under året visat tydliga tecken på att ha förväntningar på QE inprisat. Guld lär alltså röra sig efter beskedet den 31:a. Oavsett om det blir stimulans eller inte. Stimulans kommer höja guld och utebliven stimulans kommer fortsätta sänka guldet.

Basmetaller

Aluminiumpriset ligger kvar i sin svagt nedåtgående trend och har fallit med cirka 7.8 % sedan årets början. Det positiva risksentimentet har inte alls lyckats lyfta priset och vi tror oss funnit några anledningar till detta. En viktig anledning är att den största konsumenten, Kina, har visat på vissa tillväxtproblem i ekonomin. En annan viktig faktor är att priset på insatsvarorna i aluminiumproduktionen fallit. Den kinesiska staten har beslutat sig för att sänka eltarifferna i ett antal provinser. Bedömare menar att detta sänkt marginalkostnaden med upp till 7 %. Samtidigt har priset på kinesiskt kol gått ned med drygt 20 % vilket gör livet lättare för producenter av den extremt energiintensiva metallen. Vår syn på basmetaller generellt är dock fortfarande positiv och vi tror att dagens nivåer är alltför nedpressade.

Diagram över aluminiumpris augusti 2011 - augusti 2012

Kopparpriset har inte alls tagit så mycket stryk som aluminium. Sedan årets början är priset ned knappt 0.5 %. Det verkar som koppar tagit mer intryck av det förbättrade risksentimentet samt påverkats av de goda nyheterna kring USA:s ekonomi och då främst landets byggsektor. Lagernivåerna i Shanghai har fallit återigen och befinner sig nu på femveckorslägsta. Som bekant är vi positiva till basmetaller och vi tror att dagens nivåer är attraktiva även om exempelvis Europa skulle drabbas en kraftig ekonomisk tillbakagång. Vi har tagit del av en analys som visar att världens totala efterfrågan på koppar endast skulle minska med 1 % om Europas totala BNP skulle falla med 5 %. Marknaden förväntar sig i dagsläget en ekonomisk kontraktion i Europa på endast 0.6 %.

Diagram över kopparpris - Augusti 2011 till augusti 2012

Ädelmetaller

Platinamarknaden har under veckan kännetecknats av volatilitet och en rad tragiska händelser. Gruvkonflikten i Sydafrika har eskalerat till blodiga sammanstötningar, där upp mot 35 människor verkar ha dödats. Våldsamheterna och produktionsproblem i andra gruvor har gjort att priset gått upp drygt 4 % under veckan. Uppgången från årets början är drygt 2 %.

Diagram över platinapris - Augusti 2011 till augusti 2012

Energi

I Belgien har två av sju kärnkraftverk tillfälligt stängts efter att eventuella sprickor har upptäckts i kärlet som innehåller reaktorns kärna i reaktorn Deuel 3. Man befarar att felet är tillverkningsrelaterad vilket betyder att fler kärnkraftverk finns i farozonen, totalt 21 stycken där ibland svenska ringhals 2. Oron kring europeiska kärnkraftverk har fått elpriset att stiga under senaste veckan där även spotpris och väderprognoser gett stöd till priset. Senaste dagarnas väderprognoser har dock pressat ned priset något. Igår hölls en presskonferens som meddelade att beslut om eventuella åtgärder för europeiska kärnkraftverk skjuts upp till oktober, vilket spred ett lugn i marknaden. Problematiken vid Deuel 3 kan dock sprida sig till fler kärnkraft under hösten och vi lär se en riskpremie på den kontinentala kraften tills situationen stabiliserats.

Diagram över elpris på Nordpool

Efter en nedgång på oljepriset (brent) från 120 USD/fat under första kvartalet till 90 USD/fat den 21 juni har ett prisrally tryckt upp oljan med nästan 30% till 116 USD/fat på mindre än två månader. Oljan har tillåtits ett prisrally trots försämrad ekonomisk situation i Europa och oro över sämre ekonomiska data i Kina, USA och andra länder. Skäl som håller uppe priset på olja är oro för utbudsavbrott från Mellanöstern, lägre än väntat oljelager i USA samt hopp för fler stimulansåtgärder från centralbanker.

På utbudssidan finns fortfarande en rad oplanerade icke-OPEC avbrott och underhåll som sker i Q3. De icke-OPEC avbrott är i genomsnitt 1 miljon fat/dag YTD, ungefär dubbelt förra årets takt och betydligt mer än under 2010 som var 150 000 fat/dag. Det uppskattade amerikanska utbudet för 2012 har ökat med 1 miljoner fat/dag sedan slutet av 2011, främst beroende på ökning av skifferolja produktion, men totala icke-OPEC producenter minskar fortfarande med 500 000 fat/dag. Vi konstaterar att det finns utbudsbesvikelser i de flesta geografiska områden, förutom USA.

Samtal om Irans nukleära program har stannat upp och inga framsteg väntas innan USA:s presidentval i november. Även om oljesanktioner ger Iran ekonomiskt smärta, verkar det inte vara närmare att göra meningsfulla eftergifter. Sannolikheten för en israelisk attack kommer förmodligen växa allteftersom Iran fortsätter att avancera sitt kärnvapenprogram. Dessutom kan Syriens revolutioner lätt spilla över till grannländerna. Vår prognos för oljepriset (brent) är fortsatt på tidigare nivåer, H2 2012e och 2013e USD 110/fat medan 2014e USD 115/fat. Skifferoljans produktionstillväxt bör fortsätta, men vi tror inte att det är ett kortsiktigt hot mot oljepriset så länge outnyttjade kapaciteten är låg i OPEC. Vi får fortsätta att räkna med en risk för geopolitisk oro. Om det skulle röra sig högre än dagens nivå, skulle det sannolikt vara relaterade till mer oförutsedda störningar i försörjningen. Enligt vår mening finns det en stor risk för detta och därmed uppåtrisk för priserna.

Diagram över pris på brent-olja år 2011 - 2012

Jordbruk

Vete

Terminspriser på vete har gått ned under veckan i både Paris och Chicago delvis påverkat av vinsthemtagning och lite regn i Australien, klart mer nederbörd behövs dock för att ta bort oron. I Europa är vädret fortfarande generellt sett bra för skörden, även i Storbritannien har det nu blivit lite torrare och rapporter om kvalitetsnivåer kommer in över förväntan trots tidigare myckna regnande. En del regn fördröjer skörden av vårvete i USA men torrt väder väntas igen nästa vecka så ingen oro verkar finnas för kvalitetsnivåer.

Det som är mest i fokus just nu är även denna vecka Ryssland, fler och fler börjar nu enas om att något politiskt beslut lär komma angående någon form av exportrestriktioner. Omkring halva skörden är nu avklarad och avkastningsnivån ligger kvar runt 30 procent lägre än förra året, längre norrut rapporteras t.o.m. om nivåer 50 procent under förra årets. USDA uppskattar den ryska veteskörden till 43 miljoner ton men flera inflytelserika ryska privata analytiker menar att en produktion runt 39 miljoner ton är mer rimlig. Med den takt Ryssland hittills exporterat vete lär de inte ha mer att sälja i slutet av oktober och redan nu uppges inhemska priser ha börjat stiga oroväckande mycket. Igår nådde prognoser om att utgående ryskt vetelager för säsongen når lägsta nivå på nio år, vilket gav press uppåt på priserna.

Nedsidan känns ganska begränsas för tillfället, men marknaden verkar behöva mer negativa nyheter för att fortsätta uppåt – vilket snabbt kan komma i form av fortsatta nedjusteringar av den ryska skörden eller fortsatt försämrat väder i Australien.

Majs

Majsen i Chicago noteras i stort sett oförändrad i pris sedan förra veckan. Den nederbörd som fallit gör nog i vissa fall nytta för sojabönorna men för majsen är det för sent. I EU är det generellt sett fortfarande torrt och varmt i majsregionerna vilket fortsätter dra ned avkastningspotentialen, i Ukraina faller dock lite välbehövd nederbörd men klart mer behövs. För tillfället är marknaden lite avvaktande och vill ha fler negativa nyheter för att driva priset ytterligare uppåt, förmodligen lär det komma inom inte alltför lång tid i form av ytterligare bekräftelse på att USDA fortfarande överskattar avkastningsnivån för den amerikanska majsen – men tänk på att vi redan ser avvikande efterfrågan som följd av de höga priserna.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har gått ned i pris under veckan påverkat främst av för plantorna klart uppskattad nederbörd, regnet stabiliserar och bör i vissa regioner även kunna förbättra avkastningsnivån något. Vissa prognoser pekar även på lite bättre väder framöver men det är som vanligt mer osäkert. Både inhemsk amerikansk efterfrågan och export är dock fortfarande stark så nedsidan bör vara klart begränsad och mer rimligt är kanske att priserna stiger något för att dämpa efterfrågan tills den sydamerikanska skörden närmar sig (ett halvår dit).

Softs

Kaffe

Det varma och torra vädret i Brasilien fortsätter vilket är gynnsamt för skörden som fördröjts till följd av det kraftiga regnet i maj och juni. Meteorloger förutspår att det torra varma vädret håller i sig genom hela augusti, vilket gynnar skörden som kan komma att avslutas redan under första halvan av september. Delar av den brasilianska skörden har gått förlorad p.g.a. regnet. Utbudet på marknaden är lågt då säljarna verkar invänta en något högre prisnivå för att kompensera för de delar av skörden som gått förlorad. Priset på kaffe fick tidigare i veckan en ytterligare skjuts neråt till följd av amerikanska siffror som visar på ökad lagerhållning av råkaffe. Hittills gott om bär i Centralamerika men spekulationer finns om att den kommande skörden kan bli något mindre än tidigare år till följd av oregelbunden nederbörd under blomning. Marknaden följer även utvecklingen av El Nino och dess eventuella påverkan på den internationella kaffeproduktionen framöver.

Socker

Det brasilianska vädret i maj och juni påverkade även socker skörden negativt. Exporten av råvaran har kommit igång och utbudet av det brasilianska sockret ökar. Marknaden följer utvecklingen av monsunperioden i Indien som hittills iår genererat mindre nederbörd än estimerat vilket kan komma att ha betydande inverkan på landets export. Än så länge exporterar Indien socker men ifall nederbörden fortsätter vara otillräcklig kommer landets exportsiffra sjunka avsevärt.

Kakao

Det torra vädret i västafrika fortsätter och är inte gynnsamt för den kommande skörden. Nederböden i västra Ghana mättes från 1-10 augusti till 4,5 mm att jämföra med 35,4 mm samma period året innan. Västafrika står för ca 2/3 av cacaot på den globala marknaden och det säger sig självt att torka får konsekvenser för det totala utbudet. Marknaden följer även här väderfenomenet El Ninos utveckling och skulle den detta år vara av det kraftigare slaget, vilket det finns indikationer på, finns det risk för att den totala efterfrågan växer snabbare än utbudet säsongen 2012-13. Även sydostasien skulle må bra av regn då klimatet för tillfället är för torrt för att nå bästa möjliga skörd.

Apelsinjuice

Utbudet av apelsinjuice fortsätter att vara stort och den låga efterfrågan håller priset nere. Om vi tittar på priskurvan de senaste veckorna kan vi se att den går så gott som hand i hand med väderleksrapporterna för Florida och den orkansäsong de är mitt uppe i. En ökad varning för att den tropiska storm som igår befann sig över havet skulle kunna öka i styrka ledde till ökad handel och ett något högre pris. Stormen har tagit en annan riktning och utgör inte längre något större hot för att nå land och därmed heller ingen risk för att skada skördarna. Detta tillsammans med uttalanden om att nästa års skörd skulle kunna komma att överstiga årets rekordskördar fick priset att sjunka.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära