SHB Veckans Jordbrukskommentar – 18 mars 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har gått ned under veckan. Vetet i Chicago har fallit omkring 2,5 procent trots en klar försvagning av den amerikanska dollarn under samma tid, pressat inte minst av fortsatt låga amerikanska exportsiffror – omkring 18 procent under samma tid förra året. Även för EU ligger exporten klart un-der förra året med ungefär 15 procent ned, och det är svårt att se någon större förändring där då ny skörd kommer allt närmare, inte minst för de stora importörerna i Nordafrika där skörden startar om bara ett par veckor.

Vädermässigt inte mycket att tala om för vetet, förutom rådande torra väder i viktiga veteregioner i USA. Dessa regioner ser ut att förbli ganska torra även under nästa vecka men därefter ser prognoserna bättre ut – amerikans-ka NOAA spår att kommande vår bjuder på normala eller något över normala nederbördsmängder. I Europa finns heller inte mycket väderproblem att oroas över, i Frankrike är exempelvis det höstsådda vetet i ett gott skick, 92 procent av arealen uppges ha grödor i skicket ”good/excellent”, dock två procentenheter lägre än i föregående rapport.

Vi kan fortfarande inte riktigt se varför vetepriserna ska börja stiga utan ett större väderproblem i någon av de viktigare spannmålsregionerna i världen, vilket visserligen kan komma snabbt. Terminer med längre löptid handlas med stor riskpremie, bl.a. för eventuella framtida väderproblem, ett påslag som rimligen bör försvinna/minska efter hand som tiden löper utan, förmodligen främst väderrelaterade, produktionsproblem. I dagsläget som sagt inga större väderproblem och höstsådda grödor i bättre skick än för ett år sedan. Vete på termin MATIF december 2016 går nu att sälja för omkring EUR 167 (SEK 1.540) per ton). För er som vill prissäkra er skörd men inte låsa priset med terminer, för att kunna ta del av en eventuell prisuppgång, erbjuder vi även optionshandel – hör gärna av er om det är av intresse.

Raps

Rapspriserna i Paris har gått upp något under veckan utan större nyheter direkt kopplade till raps. Visst stöd har kommit från högre priser på soja, råolja och canola i Kanada. Generellt sett inga väderproblem att rapportera om för raps – från ett av de större länderna i EU vad gäller rapsproduktion, Tyskland, rapporteras att det inte finns någon större utvintring att tala om och avkastningsnivån för skörd 2016 uppskattas till 5 ton per hektar. Raps no-vember 2016 handlas nu kring EUR 354 (SEK 3.270) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago har stigit något under veckan, delvis påverkat av en svagare amerikansk dollar samt visst skördefördröjande regn i Argentina. I Argentina är endast omkring 4 procent av skörden avklarad, klart mindre än vid samma tid förra året – vi ser dock inga skäl till större oro i dagsläget då prognoserna visar torrt väder igen i nästa vecka och avkastningsnivån hittills sägs vara mycket hög. Den amerikanska majsexporten går fortsatt rela-tivt trögt med en volym omkring 18 procent under samma tid förra året. I kommande veckor startar majsskörden i USA, än så länge utan oro för väder – mer långsiktiga prognoser, från amerikanska NOAA, pekar snarare på en vår utan väderrelaterade problem. Och väderproblem är som vi ser det vad som behövs för att priset ska gå upp.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor har stigit marginellt under veckan dels som följd av en hel del skördefördröjande regn i Argentina – torrt väder väntas dock igen i nästa vecka och mer regn väntas istället i Brasilien. En del rappor-ter om avkastning i Argentina visar på något över förväntat och en del något under, men skörden är i ett väldigt tidigt skede och mer tillförlitlig information kommer efterhand som skörden fortgår när nederbörden minskat. Stöd till sojapriser har även kommit från stigande priser på råolja, palmolja och inte minst en försvagad amerikansk dollar. Likt för de övriga stora grödorna är den amerikanska exporten låg med volymer omkring 10 procent under förra året. Fortsatt stort fokus på skörden i Sydamerika och snart även sådd i USA.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top