SHB Råvarukommentar 9 mars 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenDramatik på råvarumarknaden

Senaste råvaruprisuppgången har skett som en ”självuppfyllande” kraft då stora investerarpositioner har vänts från kort till lång. En spekulationsvåg om ytterligare försvagande av kinesiska valutan i kombination med ytterligare infrastrukturella stimulanser har lyft råvaror med stor exponering mot Kina, främst järnmalm. Kinesiska handlare köper malmen i tron att den ska stiga i värde efter att valutan försvagats.

Olja

USA:s skifferproducenter har minskat sin produktion de senaste veckorna. Texas står för en stor del och där är nedgången delvis väderberoende efter mycket stora regn. Vi noterar att oljeprisuppgången lett till att skifferproducenter börjat förnya hedgar, de säljer på termin, vilket talar för att produktionskostnaden kommit ned efter senaste kvartalens effektiviseringar och skapat lönsam produktion på dagens nivåer. Vi ser därför ytterligare uppsida som begränsad och konstaterar att ju högre oljan går i detta rally, ju lägre kommer den gå under andra halvåret och 2017 på grund av möjligheten att sälja på termin för producenterna.

Ytterligare spekulation kring eventuellt avtal mellan OPEC och icke OPEC-länder för att begränsa produktionen har triggat spekulation i oljepriset. Senaste information är att ett antal länder ska träffas mellan 20 mars och 1 april, antagligen i Ryssland. Vi ser inga rationella skäl till att länderna ska enas kring att frysa produktionen på ett vis som tar bort förväntad ökad produktion och ännu mindre chans att man når ett avtal om en sänkning av oljeproduktionen.

Basmetaller

Senaste uppgången i råvarupriserna ser vi inte fundamentalt grundade utan ser uppgången som ett säljtillfälle. Undantaget är basmetaller förutom koppar där vi ser begränsad nedsida. Bland basmetallerna ser vi bäst köpläge i nickel och zink efter att nedgången varit flerårig och utbudssidan där kommit mycket längre än för övriga råvaror när det gäller att rebalansera marknaden. Zink är vårt främsta köp och vi ser störst nedsida i olja.

Guld

För guld ser det fortsatt glimrande ut. Uppgången på 19% har visserligen vida slagit vår prognos för året på 12%, men marknadens omprisning av Fed kommer fortsätta och gynna guldet under våren. Fed ser allt mer ut att ha hamnat i en situation där räntehöjningscykeln inte hinner genomföras före tillväxten åter cykliskt avtar. Det kommer minska marknadens förtroende för centralbanken och då är alltid guld en säker hamn.

Teknisk analys: Ris

Ris vände upp från 9 dollar nivån i maj 2015, en nivå där ris även studsade kraftigt år 2010, för att toppa kring 13.50 dollar i oktober 2015.

Uppgången från 9-nivån ser ut som om den kan vara första fasen i en större uppgång, och den nedrörelse vi sett från 13.50 toppen ser ut som en rekyl med flera överlappningar mellan segmenten i sin nedgång. Det som förmodas vara en rekyl ned är nu nere vid ca 76% rekyl av uppgången. Om tanken att det verkligen bara är en rekyl ned bör vi se en vändning någonstans från de här nivåerna.

Utifrån ett tekniskt perspektiv anser vi ris köpvärd över 10.70-17.80 nivån, där ris tidigare har haft stöd under nedgången. Brutna stöd brukar vända till att vara motstånd, och kan ris etablera sig över den nivån är det ett tecken på att nedrörelsen kan vara avslutad. Förslag på Stop Loss under den senaste botten i det fallet vi vänder upp och ett mål kring 14.00-14.50.

Ris, dagschart

Rispriset tekniskt analyserat

Tidigare idéer på teknisk analys

Zink: Vår tidigare vy har varit att zink kan gå högre, men har ännu inte nått målet vi förutspådde. Vår förslag är att höja Stop Loss till strax under 1715-nivån, där zink gjorde sin första rekylbotten efter att ha brutit upp till nya highs i sin rörelse från 1450.

Socker: Vi fann socker köpvärd på rekyl ner mot 13.20. Socker har haft en kraftig uppgång utan större rekyler så vi har tyvärr inte kunnat genomföra den strategin. Socker ser fortfarande intressant ut för mer uppsida, men tycker att det är stor exponering att köpa kring dagens nivåer på 14.80 då det inte finns något uppenbart ställe att lägga en Stopp Loss. Föreslår att vänta på en rekyl ner, baserat på dagens nivåer skulle man kunna tänka sig någonstans kring 13.70.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top