Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 25 maj 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerMarknaden har fortsatt att präglas av svalare riskaptit sedan förra veckobrevet. Råvaror tillsammans med börser och räntor har fallit. Oron för en grekisk närtida exit får sägas ha ökat, ratingnedgraderingarna har stått som spön i backen, spanska problemlån klättrar snabbt medan makrostatistiken inte gett några skäl till optimism. Kinadata har fortsatt att vara besvikelser med banken HSBCs preliminära inköpschefsindex för maj som senaste exempel. Vi tror på en kommande stark återhämtning för kinaexponerade råvaror – men inte ännu!

Parallellt med de negativa rubrikerna så har förväntansbilden skruvats ned kraftigt och det minskar risken för att makrodata blir besvikelser i närtid. När tillgångar har falligt med 10 – 15 % (OMX 30 och Brent) på mindre än två månader så brukar det komma en kort rekyl när köpintresset ökar igen.

Vi konstaterar att mycket dålig data kommit på kort tid och tryckt ner marknaden. Vi ser fortfarande flera nedåtrisker på 2 månaders sikt men tycker att detta kan vara ett intressant läge för den riskvillige att kortsiktigt söka avkastning i en annars dyster miljö. Vi favoriserar då mindre kinaexponerade råvaror som olja, som vi dessutom tycker har starkast fundamentalt stöd utav råvarorna.

Energi (neutral)

Olja

Oljemarknaden (Brent) som backade med ytterligare 3 procent ned till 105 dollar under inledningen av veckan återhämtar delar av rörelsen mot slutet vilket får ses som en korrektion. Fokus på Europa och lägre riskaptit för råvaror överlag men ser vi till det fundamentala lär även förbrukningsprognoser för den amerikanska marknaden skrivas ned något ytterligare inom den närmaste framtiden. En del stöd från amerikanska bensinlager som fortsatte ned och totalt nu fallit med 30 miljoner fat de senaste tre månaderna. Inga stora nyheter kring Iran där diskussionerna kring kärnvapenprogrammet flyttas fram till nästa månad. En nyhet om 300,000 fat mindre Iransk olja till marknaden med ett potentiellt scenario om 1 miljoner bortfall skulle tidigare givit ett ordentligt stöd åt köparna men i denna pessimistiska miljö påverkar det knappt alls. Trots en tekniskt väldigt översåld marknad verkar det fortsatt som risken finns på nedsidan på kort sikt.

Elmarknaden

Den försvagade energibalansen som bidrog till förra veckans uppgång genererade även inledningsvis av denna vecka en del köpintressen i marknaden. Överskottet om närmare 12 TWh har krympt till 6TWh på lite drygt en månad. Kvartalet Q3 2012 som är underliggande för SHB Power Index och våra sparprodukter handlas dock oförändrat efter att sentimentet försvagades något i mitten av veckan till följd av den allmänna utvecklingen på börserna. Mot slutet av veckan pekar prognoserna fortsatt på ett något torrare scenario där vi förväntas få mellan 2-4 TWh vilket därmed är något under normalen om 4.2 TWh för perioden. Denna högtrycksuppbyggnad och torra period har balanserats något av den svaga kolmarknaden där ett stort överskott och en stark dollar verkat negativt för kol och dämpa utvecklingen på el. En viss rekyl på både kol (där brytpriset för kolkraft stigit med ca 1 euro) och utsläppsrätter mot slutet av veckan men vi bedömer detta som tillfälligt och förväntar oss ingen vidare uppgång, snarare tvärtom.

Pris på elmarknaden tom 25 maj 2012

Ser vi till den korta kurvan så är spotpriserna riktigt låga och väntas så vara även under nästa vecka. De höga temperaturerna gör att vattenproducenter har svårt att upprätthålla spotpriset på någon högre nivå till följd av den kraftiga snösmältningen. För att sammanfatta läget talar flera faktorer för att vi kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer och om inte prognoserna slår om till betydligt torrare än de vi ser idag bör Q3 2012 kunna falla tillbaka någon euro under inledningen av nästa vecka.

Basmetaller (neutral)

Kopparpriset har pendlat upp och ner i pris under veckan för att stänga på ungefär oförändrat. Sedan årets början är priset ned ca 1.7 %. Koppar har den senaste tiden tagit stryk på grund av oron kring Grekland och världsekonomin. Som bekant anses metallen vara en ledande indikator för världskonjunkturen.

Kopparlagren från LME ökade för första gången på 7 veckor. Nyligen släppta produktionssiffror visar på att brytningen av koppar kommer överstiga efterfrågan redan i år och även 2014. I den andra vågskålen hittar vi siffror från världens största kopparproducent, chilenska Codelco. Företaget har producerat 10 % mindre koppar första kvartalet jämfört med första kvartalet 2011. Den främsta anledningen sägs vara minskade kopparhalter i malmen. Sammantaget är vi neutrala till kopparpriset.

Sammantaget är vi neutrala till kopparpriset

Aluminiumpriset har under veckan gått ned med 2.4 %. Nedgången hittills i år är 2.8 %. Priset ligger i skrivande stund på 2 018 USD/ton. Ett flertal kunder har visst intresse att köpa strax över 2 000 USD-nivån. Cash-cost, det vill säga kostnaden för att få fram ett ton, ligger runt 1 900 enligt flera bedömare. Att kunna säkra in sin exponering på något över 2 000 har lockat in köparna.

Om vi försöker hitta positiva signaler kring världsekonomin så hittar vi det faktiskt i aluminiummarknaden. Leveranser till japanska förbrukare är upp för den tredje månaden i rad. Vi även snappat upp att importen av bauxit (råvaran till aluminium) till Kina har gått 49 % jämfört med förra året. Vi är neutrala till metaller och aluminium prismässigt, men tror att aluminium har bäst potential för prisuppgång på sikt.

Prisutveckling på aluminium år 2012

Ädelmetaller

I slutet av förra veckan studsade guldet upp ganska ordentligt från nya årslägsta-nivåer, men denna veckan har vi sett det glida tillbaks med 2 %. Även övriga ädelmetaller har fallit i samma storleksordning, under en lugn vecka. Vi håller fast vår negativa syn på sektorn baserat på avsaknad av performance i den riskaverta miljö vi haft under senare tid.

Softs

Kaffe

Marknaden inväntar de brasilianska arabica skördarna vilka fortskrider något långsammare i år än tidigare år p.g.a. regn. Skördarna förväntas bli goda till följd av gynnsamma väderförhållanden under gångna säsongen men det råder fortsättningsvis en ovisshet beträffande landets kommande exportvolym då man ser en ökad inhemsk konsumtion. Efterfrågan på arabica kaffet har varit låg då flertalet köpare haft välfyllda lager inför skörden 2012/13.

Priset på arabica bönan har sjunkit drygt 20 % under 2012 inväntandes 2011/12 skörden vi nu står inför, kaffekonsumtionen förväntas öka globalt de kommande åren och skörden 2013-14 benämns som ett ”off” år i arabicakaffets skördecykler (högre/lägre skörd vartannat år).

Prisutveckling på kaffe juni 2011 till maj 2012

Socker

Socker handlades upp något i början av veckan till följd av det något torrare vädret i Brasilien och därmed risk för sämre skördar. Även en något ökad efterfrågan och rapporter om ökat antal lastfartyg vid de brasilianska hamnarna redo för lastning av råvaran fick priset att stiga. Det ekonomiska läget i Europa fick priset på socker att sjunka igen mot mitten av veckan och handlas fortsättningsvis lågt. Marknaden är något avvaktande inför brasilianska skördeperioden som inleds om bara några veckor, och inväntar även handeln inför ramadan som hittills varit modest. Ramadan inleds i juli och de muslimska länderna brukar fylla sina lager innan dess. Indien som förra veckan beslöt att tillåta obegränsad export av socker har inte publicerat sin planerade exportvolym. Indiens skördar är goda i år och det socker de inte exporterar i år har de möjlighet att lagra för export nästa år, vilket i sin tur kan påverka priset på sikt.

Prisutveckling på socker maj 2011 till maj 2012

Apelsinjuice

Priset på apelsinjuice fortsätter på sin låga nivå till följd av ökat utbud och den rådande ekonomiska situationen i Europa håller efterfrågan på fortsatt låga nivåer. Väderförhållandena har varit gynnsamma och skördarna är goda. Florida närmar sig orkansäsongen och antalet namngivna orkaner motsvarar tidigare år även om man i år inväntar orkaner något tidigare på säsongen. Även om säsongens tidiga orkaner i sig inte verkar utgöra något större hot för skörden påminner de marknaden om risken och tillfälliga uppgångar i priset har setts. Brasiliens Real har tappat 5,5 % mot USD sedan jan 2012.

Prisutveckling på FCOJ juni 2011 till maj 2012

Handelsbankens Råvaruindex

SHB Råvaruindex 25 maj 2012Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *