Följ oss

Nyheter

Gasum och Nordic Ren-Gas släpper förnybar e-metan på marknaden med start 2026

Publicerat

den

Visualisering av Nordic Ren-Gas e-metan-anläggning i Tammerfors

Gasum och Nordic Ren-Gas har tecknat ett avtal om lansering av e-metan. Nordic Ren-Gas Power-to-Gas-anläggning i Tammerfors kommer årligen att producera 160 GWh förnybart e-metan, som Gasum kommer att köpa in och distribuera till sina kunder. Användningen av e-metan kommer att minska utsläppen av växthusgaser inom väg- och sjötransporter.

Det nordiska energibolaget Gasum och den ledande nordiska power-to-gas-utvecklaren Nordic Ren-Gas har ingått ett långsiktigt försäljnings- och inköpsavtal enligt vilket Gasum kommer att köpa allt e-metan som Nordic Ren-Gas producerar vid sin anläggning i Tammerfors från 2026 och framåt och distribuera det till sina kunder. Nordic Ren-Gas kommer att utveckla, bygga och driva power-to-gas-anläggningen i Tammerfors, som producerar e-metan med hjälp av förnybar el från finsk vindkraft och biogen koldioxid som avskiljs från befintliga kraftverk.

I power-to-gas-processen produceras vätgas först med hjälp av förnybar el och vatten. Vätgasen bearbetas sedan vidare till e-metan genom att den kombineras med biogen koldioxid. E-metan som produceras på detta sätt är helt förnybart och kommer att ersätta användningen av fossila bränslen inom transport-, sjöfarts- och industrisektorn. 

E-metan är helt utbytbart mot naturgas och biogas. När det är flytande är det likaså fullt utbytbart mot flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Det innebär att det kan transporteras genom befintlig infrastruktur – lastbilar, fartyg, rörledningar – och användas direkt där man för närvarande använder naturgas eller biogas.

”Det här partnerskapet ritar om spelplanen och gör det möjligt att utöka tillgången på förnybar gas i industriell skala. Gasum har som mål att bli en betydande aktör på marknaden för e-metan, och det här är det första steget på den vägen. Den e-metan som Nordic Ren-Gas producerar är ett konkurrenskraftigt förnybart bränsle, som effektivt kan distribueras genom vår befintliga infrastruktur till våra kunder inom trafik-, sjöfarts- och industrisegmenten. Nordic Ren-Gas har en imponerande pipeline av liknande projekt på gång – det här är ett strategiskt viktigt partnerskap för oss”, säger Mika Wiljanen, VD för Gasum Group.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Vi är mycket glada över detta avtal och partnerskapet med Gasum, som möjliggör en mycket effektiv introduktion av e-metan på marknaden. Ren-Gas har aktivt byggt upp en värdekedja för e-metan i Finland, i vilken detta avtal är en konkret milstolpe. Ren-Gas har en utvecklingsportfölj med flera projekt för produktion av e-metan, och detta partnerskap gör det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av dessa viktiga projekt för grön omställning”, säger Saara Kujala, VD för Nordic Ren-Gas

Biogen koldioxid som avskiljs från kraftverk

Power-to-gas-anläggningen i Tammerfors kommer inledningsvis att producera cirka 160 gigawattimmar (GWh) förnybart e-metan per år från och med 2026. Nordic Ren-Gas har utvecklat en unik operativ och teknisk design för sina power-to-gas-anläggningar för att uppfylla alla krav i EU:s direktiv om förnybar energi när det gäller förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) för sitt e-metan.

Anläggningen i Tammerfors ligger bredvid den befintliga avfallsförbränningsanläggningen Tammervoima, som drivs av Tampere Energia. Nordic Ren-Gas kommer att avskilja biogen koldioxid från rökgaserna från Tammervoimas anläggning och använda den i power-to-gas-processen för att producera e-metan.

Nordic Ren-Gas maximerar värdet av sektoriell integrering genom att leverera överskottsvärme från processer till fjärrvärmenätet i Tammerfors och genom att utnyttja den befintliga elnätsanslutningen. Utnyttjande av befintlig infrastruktur och effektiv sektoriell integrering möjliggör en snabb tidplan för utvecklingen och kostnadseffektivitet i Ren-Gas produktion av e-metan.

Trolig väg till minskade koldioxidutsläpp från transporter

När mängden överkomlig vind- och solkraft som finns tillgänglig i det nordiska elnätet ökar under de kommande åren, är användning av intermittenta förnybara elkällor för att producera förnybart e-metan ett genomförbart sätt att lagra energi och distribuera den till sektorer som sjöfarten och tunga vägtransporter, där direkt elektrifiering inte är ett realistiskt sätt att minska koldioxidutsläppen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

E-metan kan användas direkt i gasmotorer som för närvarande drivs med naturgas, biogas, LNG eller LBG/Bio-LNG och det kan blandas in i valfria proportioner. För företag som redan äger gasdrivna fordon eller fartyg behövs inga ytterligare investeringar i ny utrustning eller modifieringar.

LNG-drivna fartyg används redan och antalet kommer att öka dramatiskt under de närmaste åren. Även inom landtransporter har antalet långtradare som drivs med flytande biogas ökat stadigt, särskilt i de nordiska länderna, eftersom kunderna efterfrågar koldioxidneutral logistik för sina produkter.

Gasum skriver att till skillnad från alternativa bränslen som ammoniak eller metanol, som fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet både när det gäller produktion och infrastruktur, är e-metan en befintlig, rimlig och konkret väg till minskade koldioxidutsläpp inom såväl sjöfart som landtransporter om bara några få år.

Gasums strategiska mål är att årligen bidra med sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas på marknaden vid 2027. Att uppnå detta mål skulle innebära en årlig kumulativ koldioxidminskning på 1,8 miljoner ton för Gasums kunder.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära