Följ oss

Nyheter

Varför investeringar i jordbruksmark kan vara riskabla

Publicerat

den

Jordbruksmark - En riskabel investeringI denna tid av global osäkerhet har produktiv jordbruksmark runt om i världen kommit att hamna i rampljuset, bland annat eftersom många kända personligheter och företag valt att investera i denna typ av tillgång i syfte att bevara sitt kapital.

Så, varför har då denna typ av investeringar blivit så pass populära? Av samma anledning alla andra investeringar är populära. Det finns en stark efterfrågan och det finns villiga leverantörer. Opportunism, helt enkelt.

Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Abu Dhabi, Qatar, Sydkorea och Kina äger genom statliga placeringsfonder tillgångar för mer än fyra biljoner dollar världen över, och mycket av detta är livsmedelsrelaterat. Dessa fonder söker aktivt efter utländsk jordbruksmark. Efter vad som är känt i dag är Kina världens i särklass största investerare i detta segment, och i dag köper eller hyr landet mer än dubbelt så mycket jordbruksmark utanför det egna landets gränser som någon annan nation. I dag köps så pass mycket jordbruksmark upp av utländska aktörer att det inte längre är någon som höjer på ögonbrynen åt detta. Snarast är det bristen på transparens i många av de markaffärer som görs som gör det omöjligt att göra mycket noggranna bedömningar.

Hur mycket jordbruksland har då köps av utländska företag, det vill säga av företag som är domicila på annan plats än den mark som de köpt, under de senaste åren? En allmän uppfattning är att närmare 200 miljoner hektar jordbruksmark har förvärvats av dessa utländska företaga de senaste åren, men detta till trots så finns det ett fortsatt stort köpintresse. Över 100 miljarder USD väntar fortfarande på att investeras i detta segment av ett drygt hundratal investeringsgrupper som ofta kommer från livsmedelsosäkra regioner som Gulfstaterna, Kina, Japan och Sydkorea, men också från länder i västra Europa.

Produktiv jordbruksmarkVarför finns det då så stort intresse av att sälja denna mark? Låt oss till exempel titta på den kanadensiske bonden. Den kanadensiska staten reglerar inte utländskt ägande, vilket däremot landets provinser gör. I dag har den genomsnittliga kanadensiska bonden en skuldbörda på 23 CAD per nettointjänad dollar på skörden vilket i det långa loppet är ohållbart. Den höga skuldration lockar många av dessa bönder att sälja sin mark för att kunna betala av sina skulder, samtidigt som dessa jordbrukare arrenderar marken och odlar den mot en ersättning kopplad till skörden.

I en del u-länder sker försäljningarna för att kunna dra nytta av den infrastruktur som byggs i samband med detta, till exempel järnvägar, vägar och hamnar. Ofta förekommer det emellertid betydande korruption i samband med dessa affärer och det följs sedan sällan upp varför den verkliga nyttan blir betydligt lägre än vad som ursprungligen förespeglats.

Hur stor del av dessa investeringar kommer från den privata sektorn?

Enligt nyhetsbyrån Reuters förväntas den aggregerade summa av kapital som den privata sektorn investerar i jordbruksmark att öka från dagens 2,5 till 3 miljarder USD per år till mellan 5 och 7 miljarder USD per år. Det USA-baserade jordbrukskonsultföretaget High Quest Partners uppskattar att det totala värdet av alla de fonder som investerar i jordbruksmark världen över uppgår till mellan 15 till 20 miljarder USD.

De största köparna av alla kategorier är nationella investeringsfonder och större jordbruksföretag som utvecklar storskaliga gårdar i främst Central- och Östeeuropa där det nu finns enskilda lantbruk som är täcker en yta motsvarande Danmark.

Vilka ekologiska skador kommer från det utländska ägandet?

Ett jordbruk som ägs av lokala ägare tenderar att främja mer hållbara metoder än de storskaliga produktionsmetoder som storföretag ofta använder sig av samt bevarar de lokala livsmedelsproducentsystemen och familjejordbruken samt bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen lokalt samt för det enskilda landet.

Politiska risker

 • Enskilda nationer som ställs inför politiska oroligheter kan komma att bli föremål för regimskiften som snabbt kan komma att leda till ändrade förutsättningar för utländskt ägande av till exempel jordbruksmark. Argentina har nyligen hotat med att expropriera utländska markinnehav.
 • Om medborgarna i landet är missnöjda med de utländska företag som äger jordbruksmark och andra naturtillgångar kan detta komma att resultera i politisk oro och i värsta fall att regeringen störtas.
 • Alla nationer ser över, eller kommer att se över, den lagstiftning som reglerar utländskt ägande av jordbruksmark och andra naturtillgångar. Länder med få regleringar kommer i framtiden att komma att se över och skärpa dessa regler. Såväl Brasilien som Argentina har begränsat den totala arealen mark som utländska företag tillåts äga och i Brasiliens fall har staten gått ut och meddelat att landet hellre ser samarbeten och joint ventures än överföringar av äganderätten.
 • Den som väljer att investera i den afrikanska jordbrukssektorn måste vara införstådd med att jordägande på denna kontinent, mer än på någon annan på jorden, är komplicerat, fyllt av politiska, känsloladdade och överlevnadsfrågor.
 • Andra politiska risker som en investerare måste ta hänsyn till omfattar politiska regleringar inklusive politiska beslut rörande biobränslen, användandet av kemikalier, användandet av genetiskt framodlade sädesslag och djurarter, landpolitik etcetera.
 • Historiskt sett finns det få lyckade exempel på en lyckad jordbruksproduktion utanför de egna gränserna.

Riskerar den odlingsbara marken att ta slut?

Matproduktion där det finns gott om vattenI dag finns stora landområden i till exempel Latinamerika, Afrika, Ukraina och Östeuropa som med de rätta förutsättningarna skulle kunna tas i produktion. Dessutom har utvecklingsländerna både möjligheterna och önskan att utveckla den egna inhemska jordbruksproduktionen genom effektiviseringar.

Ekonomiska risker

 • I motsats till den allmänna uppfattningen så finns det ingen garanti för att en investering i jordbruksmark eller jordbruksföretag kommer att betala sig.
 • En risk som påverkar vinstpotential är en ökad global konkurrens. Latinamerika, BRIC och andra nationer håller på att upprätta ömsesidiga handelsavtal och öka produktionen genom ökad effektivitet. Detta kommer att medföra att de övervinster som tidiga investerare gjort inom jordbrukssektorn kommer att minska.
 • Jordbrukarna i USA, Kanada, EU och Japan förlitar sig på prisstöd, som enskilda jordbrukare behöver för att överleva. Framtida jordbrukspolitik kommer att påverkas av skuldbördor i utvecklade länder.

Exempel på globala jordbruksaffärer

 • Saudiararabien arbetar på att förvärva 1,7 miljoner bevattnade hektar där det odlas ris i Senegal och Mali, med det uttalade målet att producera 7 miljoner ton ris. Förslag skulle göra det möjligt för saudiska företagsgrupper att ta kontroll på över 70 % av risproduktionen i Senegal. Saudiarabien har jordbruksintressen i Egypten, Etiopien, Tanzania, Syrien, Turkiet och Ukraina.
 • Sydkoreanerna vill producera ris, majs, socker, fisk och boskap i Filippinerna.
 • Japan tros ha tre gånger så mycket odlingsbar mark utanför landets gränser som i den egna nationen.
 • Såväl Argentina som Brasilien har förvärvat landområden i Uruguay.
 • Qatars regering arrenderar stora landområden i Kenya. Landet har, eller arbetar på, motsvarande arrangemang i Brasilien, Argentina, Australien, Sudan och i Ukraina.
 • Egypten arrenderar land i Uganda i syfte att producera ris, vete och nöttkreatur.
 • Utländska företag har investerat i mejerier, slakterier, grödor och andra jordbruksrelaterade verksamheter i Serbien och andra länder på Balkan som står utanför den europeiska unionen.
 • Världsbanken säger att 463 objekt med en total yta på 116 miljoner hektar, huvudsakligen i Subsahara, bytte ägare under en period om åtta månader under 2008/2009.
 • Några av Australiens största företag inom livsmedelsföretaget har tagits över av utländska företag under de senaste åren. Australien tillåter 99-årig mark-leasing.
 • Nigeria lockar länder från Persiska Golfen som önskar utnyttja landets mark. Landet består av 175 miljoner hektar, varav endast hälften används till jordbruk. Den nigerianska regeringen önskar öka de utländska investeringarna i landet, öka antalet arbetstillfällen och hävdar att det kan möta gulfländernas livsmedelsbehov.
 • De kinesiska investeringarna i Kazakstan uppgick under 2011 till 5 miljarder USD, något mindre än 4 procent av landets totala utländska direktinvesteringar. Kina köper brasiliansk mark i syfte att odla sojabönor som ett led i en 3,4 miljarder USD-plan för att etablera baser för produktion av oljeväxter och ris utanför landets gränser, inklusive enklaver för odling av raps i Kanada och Australien, palmolja i Malaysia och ris i Kambodja.

Slutsats

Det kan mycket väl komma att visa sig att förvärv av utländsk jordbruksmark är en modefluga som kommer att göra investerarna besvikna och att många kommer att välja att sälja tillbaka sina innehav med förlust till de lokala samhällen från vilka de en gång köptes.

Som en agroinvesteringsmässig plan är det däremot sannolikt att anta att detta fenomen kommer att fortsätta och rent av öka i omfattning. Utländska investeringar i jordbruksmark är en lösning för de länder som är rika men saknar en stabil inhemsk livsmedelsproduktion. Den framtida jordbruksproduktionen kommer att styras av klimatförändringar och konkurrens kring den återstående olje-och vattenförsörjningen, medan befolkningsmängden ökar.

I mer oroliga tider är det lätt att förutspå att dessa markköp kan komma att leda till oroligheter och lägga grunden för krig och nationella gränsstrider eller ägarbyten.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära