Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 2 mars 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv (negativ på vete)

I onsdags kom den Europeiska centralbanken med LTRO2, en repa som ger cirka 300mdr nytryckta EUR som nu skvalpar omkring och överlikvidiserar eurosystemet i än högre grad än tidigare. Svallvågorna kommer att märkas i alla likviditetsdrivan tillgångar. Vi har rekommenderat vår basmetallkorg som en bra position för denna aktion. USA:s ekonomi ser ut att stå på en stabilare grund i ljuset av de senaste revideringarna av data under veckan, det sämre inköpschefsindexet till trots. Den Europeiska kalendern innehåller som vanligt flera potentiella oroshärdar men arbetsmarknadsdata talar för ytterligare räntesänkningar från ECB.

Vi förväntar oss alltså fortsatt tryck uppåt på råvaror av alla de slag: banker som valt att delta i den senaste LTRO:n använder inte den nya likviditeten direkt. Snarare bör man tala om en gradvis process som ger stöd under de kommande veckorna.

I USA har förväntningarna på ytterligare stimulanser dämpats efter Bernankes tal i onsdagskväll att Fed skulle sjösätta QE3 i en miljö med förbättrade konjunkturutsikter och stigande inflationsförväntningar framstod för oss som osannolikt. Guld och silver hade dock prisat in mer QE och föll båda skarpt på beskedet.

Det oväntade fallet i amerikanska inköpschefsindex ISM för tillverkningsindustrin skapar viss oro för tillväxtutsikterna. Vi tror dock att det är för tidigt att dra några större växlar av detta, bland annat då ISM har överskattat tillväxten rejält de senaste åren, hursomhelst så stiger spänningen kring konjunkturen i USA. Empiriskt sett tenderar även bensinpriset att påverka finansiella marknader negativt med en fördröjning på 13-22 veckor. Även detta är något att hålla ett öga på under våren. Ryktesvågen skapad av att iransk tv rapporterat att en pipeline i Saudi skulle ha sprängts har fått oljan att skena och späder på konjunktur-oron kring höga oljepris.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) steg kraftigt under torsdagen och passerade 128 USD/fat efter iranska medier rapporterade om en oljeledning som exploderade i Saudi Arabien. Detta förnekades senare av Saudi Arabiska representanter vilket fick oljepriset att falla tillbaka. Under fredag eftermiddag handlades aprilkontraktet för 124,7 USD/fat vilket var 0,7 % lägre än förra veckan. Flera källor rapportera nu att sanktionerna mot Iran börja få effekt. Enligt Wall Street Journal har asiatiska rederier slutat använda vissa passager till Iran.
USA:s råvarulager steg till 4,2 miljoner fat (väntat 1,1 miljoner fat) medan destillat lagren sjönk med 2,1 miljoner (väntat 0,3 miljoner fat). Bensin lagren sjönk med 1,6 miljoner fat (väntat 0,3 miljoner fat).

Elmarknaden (neutral)

Elmarknaden har försvagats något ytterligare under veckan då vädret är fortsatt milt och vått. Väderprognoserna är dessutom både varmare och blötare än normalt vilket resulterat i att kontraktet Q2 2012 tappat lite drygt 1.5 procent och handlas nu under 34 euro per MWh.

Prisutveckling på el - Diagram för år 2009 till 2012

De senaste prognoserna pekar på nederbörd om mellan 3.3 och 7.2 TWh, ca 25 procent över normalt för perioden, men lösningarna på slutet är extrema vilket innebär en stor osäkerhet mot nästa helg. Ser vi till energibalansen skulle det innebära en förbättring om ca 2.5 TWh till ett totalt överskott om ca 9.5 TWh efter vecka 10. Inga stora förändringar vad gäller kärnkraften men ett visst bortfall av produktion, Ringhals 2 har en felande ventil och Oskarshamn 1 har skador på turbinen, både förväntas dock vara tillbaka inom 10-12 dagar. Efterfrågan på energikol är låg till följd av det varma vädret. API2 kontraktet handlas fortsatt över 100 dollar men det höga oljepriset har inte fått någon effekt på kolet utan det ser snarare ut som om den svaga spotmarknaden på kol kan komma att pressa de något längre kolkontrakten ytterligare. Detta kommer att påverka elpriset negativt. Flertalet faktorer pekar nedåt men elmarknaden håller upp förhållandevis väl vilket gör att vi förväntar oss sidledes rörelser på el de kommande dagarna. Om prognoserna slår om under helgen och tappar delar av nederbörden mot slutet bör vi kunna se 1-2 euro rörelse upp på Q2 2012, om kolmarknaden däremot viker ner under 100 dollar kan vi komma att tappa 1-2 euro på Q2 2012.

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna stänger veckan med blandat resultat, upp för samtliga metaller förutom nickel och bly som föll med 2,5 % respektive 1,5 %. Året har börjat starkt för metallerna samtidigt som lagernivåerna fortsatt att stiga på både i Kina och LME. I och med ECB:s LTRO2 finns det dock anledning att tro på stigande priser på basmetaller.

Kopparpriset har rört sig i intervallet 8 530 till 8 630 USD under veckan. Uppgången slutade på totalt knappt 1 % och uppgången sedan årets början har varit 10.5 %. Den ekonomiska återhämtningen i Asien (framförallt Kina och Indien) och USA fortsätter, vilket understödjer priset på den röda metallen. Lagren hos LME är fortsatt låga (289 000 ton, vilket också är den lägsta nivån sedan augusti 2009). Order för att ta ut mer metall är samtidigt på 8-årshögsta.

Vi är fortsatt positiva till kopparpriset. Förutom den positiva ekonomiska utvecklingen ser vi också tilltagande problem med att få fram högvärdig koppar ur gruvorna. Vi har läst rapporter från Rio Tinto (ett av världens största gruvbolag) om att deras kopparproduktion föll 23 % förra året, nästan enbart på grund av lägre kopparhalt i malmen.

LME Copper 3 month rolling forward - 2 mars 2012

Ädelmetaller (negativ)

Guld har haft en volatil vecka med relativt kraftiga intradagrörelser. Veckan slutade dock med en nedgång på 3.5%, vilket var den största veckovisa nedgången under 2012. Guldet har gått upp drygt 7 % sedan årsskiftet. Huvudförklaringen till denna veckas nedgång är dollarns styrka, vilket i sin tur beror på att Federal Reserve inte indikerade några ytterligare kvantitativa lättnader. Guldpriset gynnas av låga räntor (vilket kvantitativa lättnader möjliggör), då alternativkostnaden att hålla guld blir lägre. Vår grundsyn till guldpriset är fortfarande negativ. Vi är försiktigt positiva till hur ekonomin kommer utvecklas framöver, vilket kommer sätta stopp för alternativt dämpa den globala räntenedgången. Dessutom har vi vid flera tillfällen pekat på bubbeltendenser i guldpriset. Värt att notera är att guldet har stigit 11 år i rad.

Comex Gold pris 100 troy ounce - Diagram mars 2011 - 2012

Även silver har haft en volatil vecka, men nedgången blev blygsamma 0.8%. Uppgången under 2012 kan summeras till 19 %, vilket är den största uppgången av alla ädelmetaller. Silverpriset har gått ned mindre relativt guldet och vi anser att anledningen bakom det är att silvret ses som en industriell metall. Silverpriset har även funnit stöd från rapporter om stora nettoinflöden i ETF:er (Exchange Traded Funds). Vi intar en negativ hållning till silver, trots vår tro om en positiv utveckling av världsekonomin. Framförallt tror vi att en starkare dollar kommer påverka silverpriset i negativ riktning.

Comex silver pris future - Diagram mars 2011 - 2012

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete (negativ)

Terminspriser på vete noteras högre i både Paris och Chicago sedan förra veckan, delvis som följd av rapporter om utvintringsskador i bland annat Frankrike och Tyskland – vilket nog ännu är för tidigt att göra en säker och korrekt bedömning om. Vädret är gynnsamt nu och i dagsläget finns ingen oro för ytterligare skador, detsamma gäller för Ryssland och Ukraina. Regn och snö har fallit i stora delar av USA vilket gynnat höstvetet, mer regn behövs men än så länge inga större skäl till oro. Vintern hämmar fortfarande den ryska exporten genom logistiska problem, det finns förmodligen gott om vete som ska säljas innan ny skörd ska in vilket kan pressa priserna lite längre fram. Höstvete tål ofta mycket mer än marknaden befarar och samtidigt bör marknaden reagera inte alltför starkt på bortfall då tillgången på vete är mer än god.

Majs

Majsen i Chicago har gått upp något i pris sedan förra veckan, påverkat bland annat av stigande priser på vete och råolja. I Argentina pekar väderprognoserna nu på fler regndagar än torra dagar fram till mitten av nästa vecka, vilket är bra för den sent sådda grödan men hindrar skörden av mogen gröda. Väderproblemet blir dock ett allt mindre problem ju närmare skördens avslut vi kommer och det finns i dagsläget inga skäl till ytterligare nedjusteringar, dock ligger USDA fortfarande något högt i sin prognos jämfört med flera privata analytiker i Sydamerika. Amerikanska majspriser bör kunna gå ned i pris om prognoserna om rekordhög areal faller in, men grödan ska först sås och visst stöd kommer ifrån rykten om ett ökat köpintresse från Kina.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har stigit i pris sedan förra veckan, påverkat av stigande priser på råolja men även som följd av ökat intresse från Kina som köpt 175.000 ton av gammal skörd och 110.000 ton av kommande skörd från USA. Mer stöd till uppgången har kommit ifrån ytterligare nedjusteringar av den sydamerikanska skörden, flera privata lokala analytiker spår en skörd omkring 14 miljoner ton under förra årets, vilket dessutom är 7 miljoner ton under USDA:s nuvarande prognos. Uppgången har varit ganska långvarig nu och det krävs nog ytterligare nedjusteringar av den sydamerikanska skörden för att gå så mycket högre, samtidigt minskar möjligheterna för det ju närmare skördens avslut vi kommer.

Handelsbankens Råvaruindex

 Handelsbankens råvaruindex den 2 mars 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *