Råvarorna gör rivstart på året

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenRåvaror har så här långt varit årets bästa tillgångsslag. Med lägre korrelation till andra tillgångsslag och låg inbördes korrelation mellan råvarorna är det tid att åter ta upp råvaror som riskspridare i portföljen. Dessutom har råvaror tappat sin negativa korrelation till dollarn.

Stabil avkastningRåvaror kan prestera utan kina

Vi har just fått Kinas makrodata från första kvartalet och den har genomgående varit den mest negativa någonsin i förhållande till förväntansbilden. Under sådana omständigheter har koppar och järnmalm, med rätta tappat 8 % hittills i år. Samtidigt har vårt ”key call” nickel stigit med 32 % medan olja är oförändrad. Soja har stigit 16 % och den spretiga utvecklingen för våra mest Kinaberoende råvaror är ett bevis för att råvarorna nu handlas på egna meriter och inte som kollektiv på Kinas makrodata och centralbankers agerande. Under 2014 har råvaror genererat stabil avkastning till lägre volatilitet än en turbulent aktiemarknad.

Avkastning och korrelation för råvaror och aktier

ExportstoppJordbruk är årets vinnare med socker och kaffe upp efter torkan i Brasilien, vete och majs stiger på Ukrainaoron och soja stiger på Kinas starka import. Ryssland har drivit platina, palladium och nickel även om det mesta av nickelrallyt ska tillskrivas Indonesiens exportförbud sedan 12’e januari. Även olja stiger på Putins riskpremie men har balanserats till jämvikt av bättre utsikter i Libyen. Årets mönster ska ses som en normalisering efter åren då tillgångar handlats i ”risk-on/risk-off” mönster oberoende av hur underliggande fundamenta utvecklats. Med råvarornas supercykel i upplösning kan man inte längre allokera mellan ett set råvaror som alla ligger i en stigande trend, nu gäller det att fånga enskilda råvarors trend!

SHB Råvarusektorer

Handelsbankens råvaruindex

SHB Råvaruindex

*Uppdaterade vikter från 29 november 2013
Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top