Följ oss

Analys

Kvartalsrapport för råvaror

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenRåvaruplanket – Egna ben

Låga förväntningar skapar uppsida

Keqiang-index i KinaVi tror att Kina håller på att stå för andra halvårets positiva makroöverraskning. Efter inbromsning och ”svagare än väntat data” under 2012 och H1 13 så pekar nu barometerdata på en vändning i Kina. ”Keqiang index” som består av järnvägstransporter, elproduktion och utlåning talar för att BNP för Q3 kommer överraska på uppsidan. Flera indikatorer talar för en starkare utveckling i början av hösten trots att PMI serierna inte har förutspått denna uppgång i industriaktiviteten. Ökad kreditgivning och till viss del stimulansinvesteringar från de nytillträdda ledarna har vänt vårens kraftiga inbromsning i den kinesiska industrin. Att PMI-serierna inte har pekat uppåt tidigare förklarar vi med den djupt rotade pessimism som spridit sig i industrin efter 2012 års kreditåtstramning och bestående överkapacitet.

Växande utbud

Råvaror inget risk on/off-derivatDämpad global tillväxt och stark tillväxt i utbudet av många råvaror har gjort att prisutvecklingen har varit modest under 2013. Råvaror handlas inte längre som ett risk on/off derivat som under 2011 och 2012 vilket gjort råvaror mindre beroende av makro och mer prissatta utefter varje råvaras fundamenta. Följaktligen har korrelationen mellan aktier och råvaror fallit samtidigt som korrelationen mellan enskilda råvaror också trendat nedåt.

Dollar och normalisering

Under 2011 och 2012 fanns ett starkt samband mellan dollarns värde och råvarornas prisutveckling. Under 2013 har även detta samband varit svagare och vissa råvaror har stärkts kraftigt samtidigt som dollarn har apprecierat. Årets tidvis positiva korrelation mellan råvaror och dollar är ett i raden av tecken på att vi går mot en normalisering av råvarumarknaden. Varje enskild råvaras fundamenta kommer härifrån få större betydelser för prissättningen.

Handelsbankens prognoser för råvaror Q4 2013 och Q1 2014

Basmetaller

Tydliga signaler

Industri-indikatorer i KinaKlara signaler från kinesiska ledare säger att de kommer försvara den lägsta tillåtna tillväxten. Man anar att ledarna oroas av att tillväxten fallit för mycket och för snabbt under H1 2013. Därav har man bromsat reformarbetet något och ökat kreditgivningen för att undvika en hårdlandning.

Den förväntat starkare utvecklingen under Q4/Q1 ska inte extrapoleras då investeringar fortfarande driver Kinas ekonomi. Ombalanseringen av tillväxten kommer att kosta ytterligare tillväxt och det är enbart en timingfråga när denna ombalansering kommer att accelereras. Det är rimligt att ledarnas ursprungliga plan, att påskynda ombalanseringen under 2013, fick oväntat stark motvind genom svagare exportbidrag från EMU-krisen. Därför sköts den till viss del på framtiden och viss mån av stimulanser ersatte reformpolitiken. Kinas nya ledare signalerar att man använder stimulans för att stabilisera ekonomin, snarare än accelerera den som var fallet för de tidigare ledarna.

Kopparlagret har fallitLagercykeln (igen)

Vi har tidigare pekat på den allt starkare lagercykeln i Kina. Årets produktionsstarkaste kvartal, Q2 och delvis Q3, sänker lager av råvaror som sedan ska fyllas på under slutet av året. Detta år ser inte ut att bli något undantag och importen har redan varit stark under två månader.

Höga förväntningar på utbudet

I förväntningarna på utbudssidan råder nu en stark konsensus att produktionen ska öka, främsta på koppar, under Q4 och 2014. Finansiella aktörer är fortfarande nettokorta koppar trots senaste datavågen från Kina och en eventuell besvikelse i nytillkommen kopparproduktion kan driva priserna kraftigt under slutet av året. Framför allt är det O.T. i Mongoliet och Los Bronces i Chile som står för största delen av årets nytillskott och därmed ökad risk.

Kopparproduktionen har planat utAv basmetallerna har just nu bly den minsta marginalen i marknadsbalansen. Stark bilförsäljning i Kina tillsammans med en svagare trend i gruvproduktionen har fått ner LME-lagren ordentligt under året.

Energi

”Man petar inte på en skallerorm”

Obamas retorik kring inbördeskriget i Syrien drev snabbt upp oljepriset från 100-strecket. Syrien är inget oljeland men den pågående konflikten i Syrien mellan Shia och Sunni har en direkt återspegling i Irak som åter blivit ett viktigt oljeland. Iraks återkomst till exportmarknaden har skett simultant med att Iran föll bort efter sanktionerna förra året. Irak lindrade därmed konsekvenserna av sanktionerna och Irak är viktigt i dagsläget då dess export inte kan kompenseras av Saudis återstående reservkapacitet.

Oljeproduktion i USA samt Nigeria + Libyen och IranUtbudsdrivna råvarurally ska man sälja…

När förhoppningarna om en diplomatisk lösning växte fram pyste riskpremien snabbt ur Brentoljan. Händelsen får oss att åter upprepa devisen att sälja utbudsdrivna råvarurally och köpa efterfrågedrivna. Utbudsdrivna rallyn tenderar att vara överdrivna på grund av den stora osäkerheten och brist på information samtidigt som de är tillfälliga till sin natur.

Grafer och händelser för oljepriset och S&P 500

…men efterfrågedrivna ska man köpa

När mycket av riskpremien nu är borta kan man återigen förvänta sig stigande oljepris på mer fundamental grund. Produktionsstörningar på flera håll, och av skilda orsaker, kompenserar för den nytillkomna oljeproduktionen i USA. Nigeria, Libyen och Iran ser alla ut att vara långvariga störningar medan Irak kan bli en sådan. Samtidigt gör den globala konjunkturförbättringen sitt för att stärka efterfrågan.

Mycket rönnbär ger kall vinter…

Kolpriset har slutat tynga elpriset efter WTI-rallytVår tro på stigande elpriser under hösten har besannats men från lägre nivåer än vi först anande. Stigande olje- och gasproduktion i USA leder till ökad export av kol från USA till Europa vilket har tryckt ner kolpriset till oanade nivåer. Efter att WTI-oljan nu klättrat så har prisfallet på kol planat ut och gett stöd åt ett elrally i Norden.

Den kallare perioden ökar riskerna med högre efterfrågan vilket leder till att kärnkraftens relativa betydelse växer. I år går vi in i kylan med ett underskott i vattenmagasinen och Sveriges äldsta reaktor Oskarshamn 1 är stängd till april 2014. Således finns risk på uppsidan, men väder- och teknikgudarna avgör utfallet.

Short covering efter FED-besked om QE

Ädelmetaller

Slutet på QE

Vår syn på guld som en metall vars långa trend går nedåt ligger fast. Efter att de kortsiktiga positiva effekterna från en Amerikansk attack på Syrien och Feds uteblivna nedskalning av QE så tror vi åter att guldet kommer vända nedåt. En starkare amerikansk ekonomi, högre USA-räntor, låg inflation samt att Fed ska skala ner QE är alla argument för lägre guldpriser. Fed överraskade när man inte började skala ner obligations-köparprogrammen den 19:e sep. Främsta skälet är oro för finanspolitiken samt åtstramning i de finansiella förhållandena. Nedskalning kan nu bli aktuellt senare i år, men nu är det svårt att veta vad som ska prisas då Fed börjat sväva på målet. Minskat stöd till marknaden ska, allt annat lika sänka inflationsförväntningarna och stärka USD, båda faktorerna är negativa för guldpriset.

Utflöden från guld-ETF-fonder har avstannatSilvrets volatilitet består

Silver har åter visat hur volatil marknaden kan vara. Rallyt i augusti var väldigt starkt med en uppgång på 31 % under tre veckor. Därmed återtogs mer än halva vårens ras. Mycket av rallyt får nog tillskrivas många korta positioner som stoppades ut. Så länge silvermarknaden befinner sig i överskott kommer de finansiella influenserna att vara starkare än de industriella, trots att silvrets industriella användning är mycket större än guldets.

Palladium i relation till platinaLäget för platinaindustrin är utmanande

Vi fortsätter att se stark fundamenta för palladium och platina. Den osäkra produktionssituationen med en stor del av produktionen koncentrerad till Sydafrika i kombination med stor exponering mot fordonsindustrin på efterfrågesidan ger en grogrund för högre priser. Upproren i Sydafrikas gruvor har inte lett till någon utbredd strejk men sporadiskt våld förekommer och läget är nervöst bland fackföreningarna. Den lägre sydafrikanska randen har hjälpt de ekonomiskt utsatta gruvbolagen. För att långsiktigt öka produktionen i takt med Asiens växande fordonsflotta kommer det krävas högre priser.

Stor nedsida i majs och veteJordbruk

Utsikterna inte längre tiltade

Vårt starkaste tema under 2013 har varit fallande priser på soja, majs och vete när produktionen återhämtas under det nya odlingsåret. Priserna på majs och vete har också fallit med omkring 20 % detta år. Nu är dock inte bilden entydig längre. Förväntansbilden har slutligen justerats så att produktionsrapporterna inte längre uteslutande hamnar på samma sida om förväntansbilden. Utsikterna för USA:s produktion av majs och sojaböner ser heller inte lika lovande ut som de gjorde tidigare. Ovanpå det sprids ryktesflora om att Kina kommer accelerera sin import av majs från att tidigare varit självförsörjande. Kina ligger redan bakom den kraftiga prisuppgången på sojabönor de senaste åren och marknaden har lätt för att extrapolera signalerna från majs till ett jämförligt scenario.

Status på USAs majsSämre återhämtning i USA

En ovanligt sen sådd av majs i USA och kallare än normalt väder under sommaren har hämmat utvecklingen av grödan. Förväntningarna på avkastning och antal skördade hektar har också fallit. Samtidigt har Brasilien levererat rekordskörd både på första och andra skörden. Den andra skörden går huvudsakligen på export och Brasilien konkurerar nu fullt ut med USA på exportmarknaden, vilket torde öka de domestika amerikanska lagren något detta år. Även i Ryssland har problemen tilltagit. Skörden är färdig men mycket regn har försenat sådden. Sen sådd ökar risken för skador under vintern och det är sammantaget naturligt att vetepriserna har stannat upp på en relativt hög nivå. Nu går vi över i en säsongsmässigt händelselös period och vi antar en mer neutral hållning för prisutvecklingen.

Status på sojaSojalagren väntas förbli låga

En gröda som sticker ut är sojabönor. Även här väntas skörden växa till rekordnivåer. Däremot väntas inte de utgående lagernivåerna förstärkas lika mycket. Kina gör idag anspråk på 75 % av exportmarknadens soja och den ekonomiska förstärkning i Kina som vi tror på de nästkommande 6 månader kommer bidra med en positiv impuls till sojaimporten.

[box]SHB Råvaruplanket är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära