SHB Råvaruplanket – Förrädiskt lugn

Volatilitet råvarorLåg volatilitet ger falsk trygghet

Under 2014 har volatiliteten i råvarumarknaden fallit till den lägsta på många år. USA:s energirevolution tillsammans med centralbankernas stöd till efterfrågan via ultralätt penningpolitik ligger bakom mycket av stiltjen på marknaden. Priser i svagt fallande trend har varit normen sedan 2011 då Kinas stimulanser från finanskrisen klingade av. När marknaden saknar argument för att efterfrågan ska kunna överträffa den snabbt växande utbudssidan av prisekvationen så tror vi att politisk risk är ett underordnat tema. Råvaruintensiva oroshärdar just nu är ett helt dussin; Kina, Vietnamn, Thailand, Mexico, Sudan, Nigeria, Libyen, Iran, Syrien, Ryssland och Ukraina samt Indonesien. Årets rally i nickel med 40 % uppgång är spunnet just från den politiska scenen i Indonesien. Vi ser ingen lösning på problemen där i närtid och fortsätter hålla nickel högt. Vi kommer med en specialrapport på nickel veckan efter midsommar.

Keqiang-indexKinas dataflod stabiliseras

Efter en häpnadsväckande svag inledning på året har Kinas barometerdata stabiliserats. Inköpschefsindex och industriproduktionen har planat ut och mött den, nu lägre förväntansbilden. Fastighetssektorn är dock fortfarande oroväckande svag och den mest betydande för efterfrågan på koppar. Tillsammans med eskalerande oro kring den koppar som ligger som säkerhet för finansiella positioner i Kina och återhämtning i produktionen tror vi att lägre kopparpriser slår igenom under andra halvåret.

Skörden har börjat och riskpremien faller

Efter en spektakulär vår med Putinpremie i vete och majs har priserna kommit på fall i takt med att Ryssland-Ukraina har hamnat utanför nyhetssändningarna. Vi trodde på fallande priser redan före Putinpremien och fortsätter tro på nedsida när skörden nu börjat av vete i USA. Sojalagren ser ut att återhämta sig och majsskörden lämnar inget övrigt att önska.

Handelsbankens syn på råvaror

Basmetaller

Ministimulanser balanserar skeppet tillfälligt

Uppstart av fastighetsprojekt i KinaI maj kunde en svag uppgång i Kinas inköpschefsindex skönjas. Ledarnas serie av mini-stimulanser ser ut att ge viss effekt. Detta är dock att betrakta som en tillfällig effekt för att stabilisera ekonomin och ingen ”game changer” för utvecklingen i kinesisk ekonomi som fortsatt kommer att se tillväxten falla under kommande år i linje med den politik som ledarduon Li och Xi slagit in på sedan de tog sina platser, ett drygt år tillbaka. De anslagna stimulanserna kommer inte hindra sentimentet från att försämras igen. Speciellt utsatt är fastighetssektorn som varit kärnan i tillväxten och efterfrågan på koppar. Fastighetspriserna föll i maj för första gången på två år och uppstart av nya fastighetsprojekt är mer än 20 % under nivån för ett år sedan.

Kopparfallet tog paus men riskerna ökar

KopparpositionerVi håller kvar vårt tema där koppar kommer vara under strukturell press de kommande två åren. Ökat utbud och klara risker i efterfrågan gör att vi tror att priset ska pressas ytterligare. Kinas fastighetssektor tillsammans med situationen med koppar som ligger som säkerhet för finansiella positioner i Kina är de största orosmomenten. Koppar föll 10 % under mars när Kinas svaga makrodata rullade ut. Sedan dess har priset återhämtat 5 %. Vi ser det som att nedsiderisken har ökat då investerares positioner har neutraliserats under uppgången. Därmed finns åter ”kraft” för en ny nedgång och vi siktar på att handla under 6000 USD under andra halvåret.

Ingen ”quick fix” i Indonesien

Nickelrallyt har svalnatSituationen i Indonesiens gruvindustri är kaotisk. Exportförbudet av icke förädlad malm har fått utbredda sociala konsekvenser och stödet för politiken är splittrat. Det stundande valet gör att utländska intressen att påbörja investeringar för att förädla malmen är avvaktande. Den nyvalde presidenten tar plats i oktober och före dess förväntar vi oss ingen större förändring. Exportförbudet har nu verkat i fem månader och de lager av nickelmalm som Kina hade byggt upp har fallit samtidigt som de handelshus som har kontroll över lagren håller allt hårdare i dem. Den initiala spekulationsvågen i nickel har dock kommit av sig med stabila priser senaste månaden. Vi tror dock att den fundamentala situationen håller på att förvärras och att prisuppgången åter tar fart under andra halvåret.

Energi

OljeutbudVåra farhågor kom på skam

Vårt tema för oljemarknaden under första halvåret var ett prisfall triggat av säsongsmässig svag efterfrågan under Q2 i kombination med stor sannolikhet att utbudsstörningarna skulle minska. Så blev inte fallet. Libyens utsikter att öka exporten har tvärt om försämrats och nu skönjar vi ingen lösning under det här året. Säsongsmässigt går vi nu mot en starkare period med ”driving season” i USA och stora kylbehov i USA och Mellanöstern som ökar oljeanvändningen för att alstra electricitet i Saudi Arabien. Ovanpå dessa faktorer ha konflikten i Irak blossat upp. All erfarenhet talar för att den kommer bli långdragen och påverka oljeexporten. Sammantaget tror vi att prisriskerna svängt från negativa till svagt positiva för nästkommande kvartal. Ett stort frågetecken finns dock kring Irans möjligheter att få börja exportera olja igen. Det vore en ”game changer” som kommer pressa oljepriset. Slutligt avtal ska förhandlas fram till den 20:e juli men det är svårt att bedöma utsikterna för att sanktionerna verkligen hävs. Irans oljeminister har varit offensiv i sina uttalande och sagt att landet börjar trappa upp produktionen i förebyggande syfte

Libyens oljeproduktionLibyen går i långbänk

Avsaknaden av en enig regering gör att utsikterna för Libyens återkomst till före krigets nivåer har grusats. Fram till 2011 stod Libyen för 2 % av världens oljeproduktion med 1,6 Mbpd. Sedan dess har exporten varit volatil i spåren av rebellernas försök att försvara möjligheterna att exportera olja från de östra fälten och terminalerna oberoende av Tripoli och för egen vinning.

Elpriset kom inte hela vägen ned

ElprisetVi har haft en extremt negativ syn på el. Priset kom dock inte hela vägen enligt vår syn då hydrologiska balansen försvagats något senaste veckorna. I kikaren finns dock inte mycket som kan få priset att stiga. Fortsatt press på kol efter att Obama spelat ut korten för att minska amerikansk kolanvändning och därmed potentiellt ökat exporten till bland annat Europa ytterligare väger i den negativa vågskålen. Höjda röster i Tyskland för att lätta på förbudet mot att exploatera skiffergas väger i samma vågskål, om än hypotetiskt än så länge. I den långsiktiga prisbilden ligger det nu mycket politik. I den kortsiktiga ligger mycket vatten i magasinen, mycket tysk sol och vindkraft under sommaren, fungerande kärnkraft och billigt kol. Kort och gott inte mycket uppsida.

Ädelmetaller

Fed har trollspöet för guld

USAs arbetsmarknadDe ekonomiska förutsättningarna i USA är gynnsamma. Företagen är konkurrenskraftiga och exporten kommer troligen fortsätta att vara en faktor som bidrar till en positiv utveckling av investeringar och sysselsättning. Återhämtningen på bostadsmarknaden är stabil och stigande bostadspriser innebär att allt fler hushåll kommer ur den tidigare så förlamande skuldfällan. De offentliga finanserna har förbättrats radikalt vilket innebär att finanspolitiken inte längre behöver vara så restriktiv. Eftersom arbetslösheten är på väg mot normala nivåer tror vi på en första höjning av styrräntan före årsskiftet. Detta innebär att Fed troligen ökar takten i nedskalningen i en snabbare takt, från nuvarande 10 miljarder per möte till 15 för att därmed vara klara i slutet av sommaren. Marknaden prissätter första räntehöjningen i mitten av 2015 och med vårt scenario kommer första räntehöjningen redan i december. Det är alltså enbart en tidsfråga före Fed blir mer ”hökig” i våra ögon.

Guld i ETF-fonderVi tror att utvecklingen för de båda ädla metallerna, guld och silver, kommer vara negativ i spåren av att Fed börjar ta krafttag under andra halvåret efter de positiva makrosignalerna. Den expansiva penningpolitiken drev upp guld och silver och när den nu normaliseras finns det fortfarande mycket fallhöjd i guld trots fjolårets -30 %.

Kortsiktig risk för fall i palladium

Platina och palladium har växt fram som metaller med den långsiktigt mest utmanande balansen mellan utbud och efterfrågan. Palladiumpriset har utöver krisen i Sydafrika eldats på av spekulation om att krisen kring Ryssland-Ukraina skulle medföra mindre export av palladium från Ryssland. Under tiden som motsvarande riskpremie har pyst ur vete och majspriserna har palladium fortsatt stiga. Det beror på att situationen i Sydafrika samtidigt har försämrats och därmed kan det finnas en ”uppdämd” riskpremie kvar i priset som ska ut före vi tror priserna fortsätter norrut. Om riskpremien är ute är dock svårt att säga då den fallit ur andra råvaror under en period när fundamenta fortsatt att försämras för palladium i Sydafrika.

Prisutveckling PGMI Sydafrika verkar förutsättningarna för ökad produktion låga. Nationella fackföreningen för gruvarbetare, AMCU, har begärt en lönehöjning till 12 500 rand per månad. Gruvbolagens motbud har varit att acceptera höjningen men först från juli 2017. Amplats, Lonmin och Implats har nu sagt att man ska söka andra möjligheter att bryta dödläget som nu driver ner tillväxten för hela Sydafrika.

Jordbruk

Inget skäl till högre priser

VeteprisRysslands ingripande i Ukraina skapade en oro för att export från hamnarna omkring Svarta havet skulle störas. Det spekulerades också i att årets produktion skulle påverkas negativt i spåren av krigsscener i Ukraina. Ukrainas odlare är redan hårt ansatta och konflikten skulle minska tillgången på krediter och försämra tillgången på utsäde och gödning. Av grafen till höger kan vi utläsa att hela premien nu är utraderad.

Utgående lager har stigit fort

LagerFramförallt i USA har förutsättningarna för årets skörd snabbt förbättrats på sistone. Sojabönor väntas nu ha nära 30 % av en global årskonsumtion i utgående lager efter odlingssäsongen. Majs som varit den mest kritiska grödan av de tre stora efter sviterna av torkan i USA 2012 och den starka efterfrågan till etanolindustrin har tickat upp till flerårshögsta, på nära 20 % av en årskonsumtion. Alla de tre stora är därmed över den kritiska 16 % gränsen (60 dagars konsumtion) då en svag skörd i ett viktigt exportland snabbt kan få priset att stiga.

Förutsättningar för fallande pris

ArealerSkördetröskorna rullar för att flytta USA:s höstvete från fälten till ladorna. 20 % är redan under tak och i takt med att det globala skördeåret nu sparkar igång faller också riskpremien ur terminsmarknaden. Vi ser ingen anledning till att detta mönster inte ska upprepas i år, trots att vete och majs redan fallit en del i spåren av att Ryssland/Ukraina-krisen klingat av. Prisfallet är ju i realiteten en kombination mellan bättre fundamenta och mindre Putinpremie. Vi tror att soja har potential att falla med 15 % till 10 USD/bu, vete med 10 % till 175 EUR/ton och majs med 5 % till 4 USD/bu.

SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

  1 Reply to “SHB Råvaruplanket – Förrädiskt lugn”

  1. MVPTHEDUDE skriver:

   Strålande sammanfattning.

   Följt ert arbete en tid nu och hög tid att i a f lämna ett gäng +++++ för arbetet ni utför.

   Även ett nöjet att skriva, tack.

   M.P

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top