Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 4 november 2011

Published

on

Handelsbanken - RåvarubrevetBeskedet från Grekland att det inte kommer att bli någon folkomröstning fick råvarumarknaden att vända efter en dyster inledning på veckan och beskedet från ECB att man sänker räntan oväntat gav ytterligare stöd. Ser man till helheten tycker vi att det finns få parametrar som pekar på nedsidan eftersom mycket av den negativa informationen redan prisats in. Även om Kinas officiella inköpschefsindex sjönk till 50.4 i oktober (väntat 51.8) jämfört med 51.2 i september och importen planat ut lyckas man återigen hålla råvarumarknaden under armarna. Det verkar således som man klarar av att hålla tempo i ekonomin utan att inflationen skenar, nu ca 6 procent varav hälften är livsmedel. Intresset för att strategiskt positionera sig både vad gäller prissäkringar och långsiktigt sparande i råvaror är stort och vi anser fortsatt att detta är en köpzon där man kan dra nytta av rörelser som vi såg under inledningen av veckan. Vårt Råvaruindex håller upp väl och ligger sedan årsskiftet strax under någon procentenhet plus.

På metallmarknaden har järnmalmspriserna stabiliserats och stärkts något efter ett fall på hela 35 procent under september och oktober. Fortfarande osäkert kring efterfrågan från den kinesiska stålindustrin som har stängt och kommer att stänga ned ytterligare kapacitet men på dessa nivåer bör det finnas tillräckligt med köpintresse för att upprätthålla spotpriser på järnmalm inför förhandlingarna kring de längre kontrakten. Fortsatt svag utsikt för stålpriserna med ett värsta scenario där uppemot en fjärdedel av all masugnskapacitet stängs ned som ett resultat av den överkapacitet vi dragits med sedan sommaren. I övrigt är vi positiva till metaller. Intresset från såväl industrin som investerare är stort att komma in på fördelaktiga nivåer och dessutom ger kostnadssidan stöd så vi tycker exempelvis att aluminium och koppar under 2,200 respektive 8,000 dollar är köpvärda. Diskussionen kring kopparsubstitut som ett resultat av höga prisnivåer har varit ett återkommande tema de senaste åren eftersom kopparpriset tredubblades fram till år 2010 samtidigt som exempelvis aluminium bara stigit 60 procent. Det kinesiska analyshuset Antaike släppte i veckan en ny prognos där man tror att uppemot 1.08 miljoner ton koppar kan ersättas av andra metaller år 2015 (+63 procent från tidigare prognos där större delen bör ske +11,000 dollar). Exempel på detta är plast som ersätter kopparrör, aluminium i högspänningskablar och fiberoptik i nätverkskablar.

Guldpriset steg under veckan, men föll tillbaka under fredagens vinsthemtagningar. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg prognostiserar 28 av 32 tillfrågade analytiker och handlare att guldpriset ska gå upp nästa vecka. Vi räknar med att guldpriset finner stöd från ECB:s räntesänkning, då alternativkostnaden för att äga guld minskar.

På energimarknaden handlades oljan upp 1.5 procent. Både bensin- och oljelagren steg men lagren för destillat föll kraftigt (2 miljoner fat mer än väntat) så totalt verkade dessa positivt för prisbilden även om fokus helt varit på annat håll. En färsk undersökning visar att OPEC produktionen ökade under oktober till den högsta nivån på tre år samtidigt som produktionsökningen i Libyen och Angola mer än kompenserar för nedskärningar i Saudiarabien.

Oljan handlas stabilt kring nuvarande nivåer och känns väldigt teknisk. Marknaden har sedan länge diskonterat för en fallande amerikansk efterfrågan och har under den senaste tiden egentligen bara fallit ner mot 100-nivån vid två tillfällen vilket visar på styrka. Vi räknar därför med att om det inte kommer några nya negativa besked kring Grekland och övriga svaga EU-länder så finns det lite som hindrar en vidare uppgång.

Nordisk el stärktes mot slutet av veckan och första kvartalet steg med någon procent till följd av ett starkare bränslekomplex och en något torrare avslutning än tidigare. Spotpriserna är i linje med förväntningar och Norska vattenproducenter verkar nöjda med nivåer kring 40 euro. Ser vi till vädret är temperaturerna en bra bit över normalen och bortsett från en extremlösning på nederbörd mot slutet av veckan så tyder det mesta på en torr utveckling. Energibalansen ser därmed ut att försämras något och landa på en ca 1.5 TWh mot slutet av vecka 45. Vi har därför inte förändrat vår syn från förra veckan utan tycker fortsatt att risken/potentialen i elmarknaden finns på uppsidan.

I tisdags presenterade vi Bull Kakao H som kortsiktigt trading case. Priset på Kakao har fallit 30 procent från rekordhöga nivåer tidigare i år som ett resultat av en ökad produktion i Elfenbenskusten och Ghana. Nuvarande lager ser ut att vara tillräckliga för att täcka upp för en lägre produktion framöver men vi anser att marknaden är fortsatt känslig för produktionsstörningar. Det spekuleras i hur stor del av skörden i västra Afrika som har klarat sig p.g.a. dåliga väderförhållanden den senaste månaden. Vädret har för tillfället stabiliserats något. Kakaopriset drogs med i den allmänna nedgången och vi såg detta som en intressant möjlighet att komma in på bra nivåer för en kortsiktig uppgång. Kakao har handlats upp närmare 5 procent sedan dess och vi anser det bör finnas utrymme för ytterligare 50-75 dollar på kort sikt.

På jordbrukssidan handlas vetet i stort sett oförändrat på Matif sedan förra veckan medan Chicagovetet har tappat något, delvis till följd av en stärkt dollar. Som vi skrivit i tidigare marknadsbrev finns det gott om vete i världen vilket talar för en prisnedgång, men torka för stora delar av höstvetet i USA och i Ukraina begränsar denna nedgång för tillfället. Osäkerheten kring avkastningen för den amerikanska majsen är fortfarande osäker och marknaden inväntar nästa veckas USDA rapport för en tydlig riktning, detsamma gäller för sojabönor. Efter rapporten väntas fokus på majs och soja riktas mer emot utvecklingen för grödorna i Sydamerika, där ännu en rekordskörd väntas.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 4 november 2011

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

 

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *