Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 19 december 2011

Published

on

Handelsbanken - RåvarubrevetEfter att euroområdets ledare, under toppmötet misslyckats att enas om några praktiska lösningar på eurokrisen präglas marknaden av fortsatt sura börser, lägre råvarupriser och nedgraderingar av globala banker. I samband med att riskaptiten sjunkit under veckan har även dollarn stärkts i relation till euron. Detta har bidragit till att även ädelmetallerna, trots sin status som säker hamn, fått ta mycket stryk. I nuläget styrs den allmänna prisutvecklingen av uttalande om, och från euroområdet, den kortsiktiga handeln är med andra ord fortsatt makrodriven och mycket av en gissningslek. De finansiella marknaderna är på helspänn och minsta kommentar eller rykte kan snabbt vända trenden. Optimismen som följde Pekings beslut att sänka reservkravet och centralbankerna gemensamma strävan mot sänkta upplåningskostnader för banker, förbyttes hastigt mot förnyad oro. Mycket talar för att de närmaste veckorna kommer att handla om tvära kast mellan hopp och förtvivlan kring den globala tillväxten och brist på enighet i de europeiska länderna. Under förutsättning att inga handfasta åtgärder på den akuta krisen i Europa presenteras förväntar vi oss sidledes rörelser och kraftig volatilitet.

Energi

Oljepriset föll 4,1 % från förra veckan till 104,2 USD/fat, främst på grund av en orolig marknad där den förväntade globala efterfrågan minskar. Det årliga OPEC-möte den här veckan visade en årsproduktion av 30 miljoner fat/dag. Enligt IEA: s senaste siffror, producerade OPEC 30.7m fat /dag i november. Detta var första gången produktionsmålet ändrats sedan januari 2009 (24,8 fat /dag). Vi tror inte att detta kommer att ändra dynamiken i oljemarknaden på något sätt. Att detta kommer som en produktionsbegränsning visar att OPEC är oroad över att alltför mycket olja kommer ut på marknaden. OPEC öppnar samtidigt för att minska produktionen ytterligare, vilket tyder på att OPEC befarar att makroekonomiska rörelser kan försvaga den globala efterfrågan på olja. Saudiarabien har ökat sin produktion i avsaknad av den libyska produktionen. Men nu när Libyens produktion är på väg tillbaka till ungerfärlig produktion på 1 miljon fat/dag, ökar trycket på Saudiarabien att minska sin produktion. Oljepriset gick tillfälligt mot strömmen efter att den politiska oron i mellanöstern ökat och rapporter om bombattentat, där oljeledningar i södra Irak skadats.

USA:s lagerdata den här veckan har inte givit stöd till oljepriset. Bensinlager ökade med 3,8 miljoner fat (väntat 1,7 m fat) och destillatlager steg med 0,5 miljoner fat (väntat 0,8 m fat). Råoljelager sjönk med 1,9 miljoner fat (väntat-2m fat).

På elmarknaden har energibalansen (Norge + Sverige vatten & snö) förbättrats till strax över 5 TWh och efter denna vecka beräknas den hamna på strax över 6 TWh. Temperaturer och nederbörd klart över normalen har pressat marknaden ordentligt, Kvartalskontraktet Q2 2012 (underliggande för SHB Power Index) exempelvis har tappat hela 25 procent sedan toppen förra månaden och även i Tyskland är det svagt. Utan förändring i väderbilden och ett fortsatt svagt CO2 pris, lägre priser på fossila bränslen är det svårt att motivera någon uppgång. Det behövs således ett kraftigt väderomslag och då räcker det inte bara med ett mer högtrycksbetonat väder utan ett scenario med kraftigt låga temperaturer och nederbörd under normalen.

Ädelmetaller

Ädelmetallerna har under den gånga veckan rastat ihop ordentligt och vi tror på fortsatt nedgång, Bear Guld var förr förra veckans trading case och Bear Ädelmetaller det senaste som presenterades i onsdags. Från stängningen förra fredagen har priset på guld sjunkit med 8,2 % och silverpriset har gått ned med 9,7 %. Sedan årsskiftet är guldet 11,5 % dyrare medan silverpriset sjunkit med 6 %. Sedan toppnoteringen i början av september har dock guldpriset fallit med ca 17,5 %.

I takt med att marknaden flyr från riskfyllda tillgångslag som aktier och obligationer i krisdrabbade länder har dollarn stärkts i relation till euron. Då dollarn stärks har ädelmetaller en tendens att försvagas. Vad som även diskuterats under veckan, är att investerare valt att sälja guldinvesteringar med vinst för att kvitta mot förluster i andra tillgångsslag. Då marknadsoron tilltar och börserna faller kräver banker även utökade säkerheter på utstående derivatkontrakt. Det innebär att investerar tvingas sälja av guld och silver positioner för att realisera likviditet som kan användas som säkerheter. Ett annat argument för att guldpriset sjunkit under de senaste månaderna är priset steg mycket kraftigt under sommarmånaderna. En nedgång kan därför ses som en neutralisering, till mer rimliga värderingsnivåer.

En anledning till att silverpriset rört sig mer än guldet är det faktum att silver, utöver sin status som ädelmetall, i stor omfattning används i industriell produktion. När konjunkturen viker och industrin stannar upp påverkas den industriella efterfrågan på silver negativt.
Även platina och palladium har försvagats kraftigt under den gånga veckan. Platina har sjunkit med 7,3 % medan palladium har blivit 9,5 % billigare. Underförutsättning att dollarn fortsätter att stärkas och innan Europas ledare enats om euroområdets framtid talar mycket för att ädelmetallerna även fortsättningsvis kommer att försvagas.

Basmetaller

Oroligheterna över eurons framtid och med en starkare dollar som följd, fick basmetallerna på fall denna vecka. Störst fokus på koppar som tappat 7 % sedan öppningen i måndags. Under veckan handlades koppar som lägst 7131 USD/ton, vilket är den lägsta nivån sedan 21 oktober. Den strejk som pågått i Freeports koppargruva i Indonesien sedan 15 september är nu avslutad. Parterna kom i veckan överrens om en löneökning på 24 % under första året samt ytterligare 13 % för andra året. Arbetet för de 8000 som deltagit i strejken återupptas 17 december men det dröjer till början av 2012 till produktionen är tillbaka på tidigare nivåer. Förväntningar om ökat utbud pressar också priset på koppar under veckan. Trots oron över skuldkrisen i Europa vände priset på metaller upp under fredagen efter positiv jobbstatistik från USA. Efterfrågan i kina överraskar fortsatt och importen av Koppar exempelvis har ökat med 18 procent sedan förra månaden. Vi förväntar oss att denna trend fortsätter en bit in på nästa år, så länge vi har ett arbitrage mellan LME och Shanghai. Fallande lager ger också stöd åt prisutvecklingen.

Livsmedel

Terminspriser på vete Matif stängde idag upp något sedan förra veckan, medan vetet i Chicago gått ned. Negativt för Chicagovetet har varit en i förhållande till euron allt starkare amerikansk dollar. Det franska vetet har fått visst stöd av att Egypten i veckan köpt franskt vete för första gången under denna säsong. Ett ökat intresse för det franska vetet ger visst hopp om att botten kanske inte är allför långt borta för priset, men en fortsatt väldigt god tillgång på vete i världen i kombination med rådande problem vad gäller den globala ekonomin gör det svårt att bli allför positiv. Det uppges råda uppehållsväder i Australiens västra delar, medan regnet fortsätter att falla i öst – en stor del av veteskörden har varit av låg kvalitet. I Argentina fortsätter rapporterna att visa på både goda volymer och en god kvalitet. Mer snö har fallit på det ryska höstvetet, vilket är positivt då det ger skydd mot fallande temperaturer under vintern. Även i USA uppges snö ha fallit över stora delar av höstvetet, och på de håll där snö inte fallit lindras situationen av att temperaturen fortfarande är relativt hög.

Majsen i Chicago har gått ned sedan förra veckan, nedgången är påverkad bland annat av lägre priser på råolja och inte minst en starkare amerikansk dollar. Efterfrågan globalt är dessutom fortsatt svag som följd av stark konkurrens från andra länder i form av både majs och fodervete. Kvalitetsproblem för det australiensiska vetet ger dessutom ytterligare god tillgång på foderspannmål. Dock är den inhemska amerikanska efterfrågan fortsatt relativt god från både foder- och energisidan – vilket begränsar nedgången. Vad som ytterligare ger visst stöd, även om det är något för tidigt för större oro, är torrt väder i Argentina och södra Brasilien – fortsatt torrt väder kan få priserna att återhämta sig något men en större uppgång är svår att se med rådande ekonomiska problem på flera håll i världen.

Sojapriserna i Chicago har gått ned sedan förra veckan, som övriga råvaror i Chicago påverkat delvis av en dyrare amerikansk dollar. Marknaden har fokuserat mer på försämrade utsikter för den globala ekonomin än försämrat väder i Sydamerika, än så länge finns det inga större skäl till oro men läget kan snabbt bli kritiskt. Dock kommer den fortsatta utvecklingen för inte minst skuldkrisen i EU vara väldigt styrande ett bra tag framöver. Klart oroande framöver är även utvecklingen för Kinas ekonomi – det land vars efterfrågan på bland annat oljeväxter varit väldigt prisdrivande i ett flertal år.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 19 december 2011

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *