Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 18 november 2011

Publicerat

den

Handelsbanken - RåvarubrevetYtterligare upptrappning av skuldkrisen i Europa har lett till en kraftig av riskaversion vilket pressat råvarupriserna på bred front denna vecka. Brentolja exempelvis tappade 5 procent för att mot slutet av veckan återhämta sig något. Vikande lager på oljeprodukter, amerikanska destillatlager föll för 8e veckan i rad och är nu under historiskt snitt, har varit bidragande till en kraftig riskpremie på olja men vi ser nu att efterfrågan minskar i snabbare takt än lagernivåerna och det är inte omöjligt att vi sakta rör oss ned och testar 100 dollar nivån på brent innan årsskiftet. Vårt råvaruindex har tappat lite drygt 1.5 procent och är nu ned 0.66 procent på året.

På elmarknaden har de flesta faktorer verkat för nedsidan de senaste dagarna och närmaste kvartalet Q1 2012 har tappat 4.7 procent. Såväl fossila bränslen som väderlek har givit stöd åt säljarna och ser vi till väderprognoserna förväntas det vara blött och milt även under den kommande veckan. Senaste 10-dagars prognoser visar på nederbörd om upp till hela 9 TWh och ett temperaturöverskott om 3.3 grader. Det är för perioden bearish och spotpriset kan under dessa premisser inte stiga. Däremot tror vi att det mesta av överskottet nu skall vara diskonterat för så ett eventuellt väderomslag (även om det inför helgen inte verkar sannolikt i någon av de väderkörningar vi sett) kan ge en intressant öppning på uppsidan.

Metaller

LME index föll tillbaka 3 procent och en stark dollar bidrar till nedgången. Koppar finner nu stöd från ett starkt köpintresse på den fysiska marknaden. Lagren fortsätter att minska där LME lagren fallit med närmare 15 procent de senaste sex veckorna, även Shanghai lagren är ned. Intressanta dagar framöver vad gäller de fysiska premierna då de ledande gruvbolagen är i Asien för att förhandla premierna på den fysiska marknaden. Zink är en metall som kan komma att stiga nästa år. Kinesiska analyshuset Antaike räknar med att vi går från ett överskott till underskott av Zink under 2012 varpå Kina måste importera mer och ta från dagens höga lager. På kort sikt ser det dock ut som vi får räkna med sidledes rörelser på zinkmarknaden.

Gapet mellan marginalkostnaden för produktion och marknadspris är alltid intressant att följa på råvaror. Om vi tittar på Koppar och Aluminium tex så handlas Koppar på 7600 dollar och, aluminium runt 2100 dollar. Det innebär att Koppar handlas ca 90 procent över marginalkostnad för produktion, medan aluminium handlas ca 16 procent under marginalkostnad. Trots detta ökar efterfrågan på aluminium ungefär dubbelt så fort. Skillnaden är en stram utbudssituation på koppar. För att kopparskall ska handla kvar på nuvarande nivåer krävs därför fortsatt höga Kinesiska importsiffror och de som tror på Kinesisk inbromsning kanske hellre väljer att hålla aluminium och liknande metaller (där olönsam högkostnadsproduktion faller bort). De som har en något mer optimistisk syn på tillväxtmarknaden föredrar istället koppar eftersom en råvara med ett stramt utbud ger en större potential. Detta gäller även för olja och gas där oljepriset drivs av en stram balans där efterfrågan viker på högre nivåer medan gasefterfrågan växer snabbare och där utbudet mer än väl matchar denna tillväxt på efterfrågan.

Annars har det varit mest fokus på järnmalm som nu återhämtat lite av höstens kraftiga fall. En tillfällig rekyl på asiatiska stålpriser under veckan har förbättrat vinstmarginalerna något för de lokala stålverken och således stabiliserat insatsråvarorna. Spotpriset på järnmalm som föll 30 procent under september och oktober har sedan början av november stigit med 25 procent igen vilket återigen visar på ett intresse att säkra upp råvaror strategiskt så fort marknaden faller för mycket (även om bortfall av indiskt material på marknaden just i det är fallet varit starkt bidragande till uppgången). Kinesiska verk som dragit ner kapacitetsutnyttjande från 715 ton (juli) till 625 ton per år annualiserat, verkar finna lönsamhet på dessa nivåer men vi tror att effekterna av de senaste månadernas överkapacitet kommer att vara kännbara för stålpriserna, framför allt i Europa, en bra bit in på nästa år. Intressant att notera att Bank of China sätter upp en enhet för finansiell järnmalmshandel inom kort vilket är positivt eftersom det starkt kommer att bidra till likviditeten och utvecklingen av denna marknad. Vår förhoppning är naturligtvis att på sikt kunna erbjuda sparprodukter kopplade till stålsektorn (stål, järnmalm, frakt och kanske tom stenkol även om det senare är på mycket längre sikt) så fort marknaden är mogen och dessa går att handla kostnadseffektivt.

I Sverige och Finland råder en gruvboom tack vare den stora efterfrågan på järnmalm och metaller och under RMGs gruvkonferens i veckan fick vi en uppdatering kring några av alla de projekt som är på gång i regionen. Aldrig tidigare har det brutis så mycket malm i Sverige vilket ger effekter på sysselsättningen i Norr. I Pajala har gruvindustrins uppgång inneburit att kommunen som tidigare haft problem med avfolkning nu drabbats av bostadsbrist. Sammanlagt investerades 675 miljoner kronor 2010 i sökandet efter metaller och mineral i Sverige och under första halvan av 2011 ökade antalet ansökningar om undersökningstillstånd med 40 procent.

I runda tal brukar man säga att bara ett av 200 undersökningstillstånd leder till en ny gruva men det visar ändå på ett fortsatt stort intresse och idag letar cirka 100 bolag malm i Sverige. Kanske också är värt att notera att det tar ca 10 år från prospektering till färdig gruva (ytterligare 1-2 år för basmetaller) så det är en enorm utmaning att få till ny kapacitet för att möta den kraftiga tillväxten på efterfrågan (Kanada har exempelvis ett underskott på 100,000 kvalificerade gruvarbetare idag). Nedan finner ni några alla de gruvprojekt som är på gång i Norden:

Järnmalm

-Northland, LKAB, Northern Iron, Rana Gruber, Beowulf, Grängesberg, Scandinavian Resources, Nordic Iron, Dannemora

Koppar

-Avalon, Boliden, Kopparberg Mineral, Altona, Nussir

Guld

-Agnico-Eagle, Dragon Mines, Gold-Ore Resources, Lappland Goldminers, Endomines, Nordic Mines, Botnia Exploration, Store Norske, Arctic Gold, Blackstone

Övriga

-Talvivaara (Nickel), Continental Precious (Vanadium, Molybden, Uran, Nickel Mountain, Blackstone (Nickel, Koppar, Zink), Belvedere (Nickel), First Quantum (Nickel, Koppar), Anglo American (koppar, nickel, platina), Nordic Mining, Outokumpu, Tertiary Minerals, Gold Fields, Sotkamo Silver, Tasman Metals

Ädelmetaller

Guldet har inte undgått den nedåtgående trenden på råvarumarknaden utan har fallit närmare 3 procent. Flera påtvingade likvidationer på terminsmarknaden har bidragit till nedgången. Den fysiska efterfrågan är å andra sidan fortsatt stark. Världens största guld ETF, SPDR Gold trust, har registrerat inflöden och det verkar således som långsiktiga investerare ser detta som ett köptillfälle. Guldtackor och guldmynt blir alltmer populära där efterfrågan under tredje kvartalet nådde rekordnivåer enligt World Gold Council. Vi tror fortsatt att investerare väljer att söka skydd i guld vilket ger stöd åt prisbilden. Vidare meddelade Ben Bernanke förra veckan att nuvarande klimat sannolikt kommer att ”motivera exceptionellt låga nivåer för styrräntan åtminstone genom mitten av 2013”. Detta kommer troligtvis innebära att den reala räntan (räntan en investerare får på en amerikansk statsskuldväxel efter inflationen) är fortsatt negativ de kommande 12-18 månaderna. Guldinvesterare har historiskt gynnats av låg till negativ ränta. Ser vi tillbaka till 1970-talet har guldet haft en positiv avkastning YoY när realräntan fallit under 2 procent, och ju lägre desto bättre för guld.

Livsmedel

Kaffepriset har återhämtat sig och handlas nu strax under 235 cent (+5 procent i november). Nederbörd lång under normalen i de kafferika delarna av Braslien är den främsta orsaken till prisuppgången. International Coffee Organisation hade redan sedan tidigare reviderat ned sin prognos för 2011/2012 från 129.5 miljoner bags till (1 bag= 60 kg) till 127.4 miljoner bags. I centralamerika har man problem med för mycket regn där skörden under oktober var 19% lägre YoY. Vidare har Colombianska kaffeförbundet nyligen reviderat ned skördeprognoserna för 2012 med 23 procent. Det som balanserar prisbilden något är att de nya högavkastande Brasilianska bönorna är av god kvalite (2-års cykler) så svårt att se at priset springer i väg upp till tidigare höga strax under 300 cent men risken är helt klart på uppsidan.

Terminspriser på vete stängde ned för veckan som helhet i både Chicago och Paris. Nedgången är starkt påverkad av ökad oro för både den amerikanska och den europeiska exporten. Brittiskt fodervete lär ha exporterats till USA vilket ytterligare bevisar det amerikanska vetets dåliga konkurrenskraft. Oroande för Frankrike är att deras annars väldigt lojala köpare Algeriet i veckan köpt 500.000 ton sydamerikanskt vete. Fortsatt uppjusterade förväntningar för den australiensiska veteskörden, med eventuell rekordhög export, har även det bidragit till nedgången. Ryska höstvetet har gått in i vintervila utan ett skyddande snölager, men det finns än så länge inga skäl till oro. Med fortsatt god tillgång på vete, ökad konkurrens på exportmarknaden samt minskat stöd från majsen kan vetet fortsätta ned.

Majsen i Chicago har gått ned kraftigt i veckan, inte minst på grund av usla amerikanska exportsiffror för tredje veckan i rad – konkurrensen är hård från både majs och fodervete från främst Ukraina och Australien. Fokus kommer ligga på den fortsatta utvecklingen för den amerikanska exporten och väderutvecklingen i Sydamerika fram tills januari då nästa stora USDA-rapport publiceras. Med nuvarande goda väderutveckling i Sydamerika och hård konkurrens från andra länder bör majsen kunna fortsätta nedåt – nedgången kommer dock begränsas av fortsatt osäkerhet kring den amerikanska avkastningsnivån, låga amerikanska lagernivåer och även i fortsättningen påverkas av utvecklingen för den globala ekonomin.

Sojapriserna i Chicago är i stort sett oförändrade sedan förra torsdagen. Priserna har pressats nedåt av lägre majspriser och lägre priser på råolja men har fått stöd av ökat köpintresse från Kina – som i veckan köpt 420.000 ton sojabönor från USA. Förväntningarna på Kinas totala import av sojabönor säsongen 2011/12 har dessutom justerats upp till rekordhöga 58,5 miljoner ton. Fokus kommer framöver läggas på den fortsatta efterfrågan från Kina och väderutvecklingen i Sydamerika. Förväntningarna är väldigt höga på den sydamerikanska skörden och minsta lilla försämring kan få priserna att stiga igen. Den brasilianska sådden är till 66 procent klar och den argentinska till 30 procent. Prisutvecklingen kommer dock fortsätta påverkas av utvecklingen av skuldkrisen i EU.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbanken Råvaruindex 18 november 2011

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära