SHB råvaror sektorindex

Handelsbanken - RåvarubrevetSom första aktör i Norden lanserar vi nu produkter på bankens fyra nya råvarusektorindex!

Energi (SHB Energy)
Livsmedel (SHB Food)
Basmetaller (SHB Base Metals)
Ädelmetaller (SHB Precious Metals)

Syftet med dessa är att ge kunden möjlighet att enkelt få exponering mot den eller de grupper av råvaror som är intressanta utifrån hans/hennes marknadstro. Denna kan naturligtvis vara såväl positiv som negativ. Vi erbjuder därför möjligheten att kunna ta en lång såväl som en kort position i respektive sektor – utan hävstång (s k Delta 1 och Delta -1)!

En ytterligare nyhet är att investeraren kan välja sektorexponering med olika grad av valutapåverkan. Precis som i de tidigare råvarucertifikaten påverkas certifikatets värde av valutakursen. Nu erbjuds samma exponering där endast avkastningen påverkas av valutakursförändringar. En sådan produkt kan vara lämpligt vid en längre placeringshorisont.

Sektorprodukterna passar även utmärkt för de kunder som idag har råvaror i sin portfölj (Råvarufonden, Råvarucertifikat, Balanscertifikat råvaror etc) och önskar justera exponeringen.

För kunder med större riskaptit erbjuds också Bull & Bear på dessa sektorer med hävstång X3!
Framöver kommer det veckovisa råvarubrevet att innehålla analyser på sektorerna, vilket kan ge fantastiska affärsmöjligheter!

Det samlade utbudet finner ni här.

SHB Råvaror Sektorindex

Handelsbankens Sektorindex Råvaror

Handelsbankens certifikat samt bull och bearProdukter

Handelsbanken - Produkter för råvaror

Drivkrafter för råvarupriser

 • Global befolkningstillväxt
 • Växande medelklass framför allt i Asien (+ 3 miljarder till 2030)
 • Urbanisering – världens starkaste globala trend
 • Konsumtionsmönster i tillväxtekonomierna går mot samma som i väst
 • Högre kostnader för utvinning av metaller, olja och livsmedelsprodukter
 • Långa ledtider för nytt utbud
 • Hög politisk risk vid gruvbrytning och oljeprospektering

Råvaror sprider riskerna i sparandet

Avkastning på investering i råvaror och Stockholmsbörsen - Diagram

Bilden visar avkastningen de 10 sämsta åren på Stockholmsbörsen sedan 1970 samt 2011

Hur stor andel råvaror ska sparportföljen innehålla?

Andel råvaror i en investeringsportfölj

Utvecklingen för råvarusektorerna skiljer sig

Diagram över utvecklingen för olika råvarusektorer

Energimarknaden – Drivkrafter

 • Låg reservkapacitet – känslighet för produktionsstörningar
 • Politisk oro i flertalet produktionsområden
 • Höga kostnader för ny produktion
 • Långa ledtider från nya fyndigheter till faktisk produktion
 • Miljö- och klimatpåverkan
 • Globalisering leder till växande transportbehov
 • Nybilsförsäljning till den framväxande medelklassen
 • Energieffektivisering
 • Moderniseringsbehov och osäkerhet kring kärnkraftens framtid
 • Krav på minskning av växthusgasutsläpp

Sektorindex Energi

Sektorindex Energi - Diagram över utveckling

Basmetaller – Drivkrafter

 • Begränsat utbud – långa ledtider för ny produktion
 • Tillväxt i Asien
 • Ökade energikostnader
 • Ökade transportkostnader
 • Prospekteringstakt & teknologi
 • Geopolitisk stabilitet
 • Lagerkostnader

Sektorindex Basmetaller

Sektorindex Basmetaller - Diagram

Livsmedel – Drivkrafter

 • Global befolkningstillväxt
 • BNP-tillväxt
 • Växande medelklass i Asien får konsumtionsmönster som liknar väst
 • Klimat/väderlek
 • Miljöpåverkan
 • Ny teknologi
 • Skatte – & tullregleringar (exportbegränsningar av spannmål)
 • Transportpriser
 • Oljepriset

Sektorindex Livsmedel

Sektorindex Livsmedel - Graf

Ädelmetaller – Drivkrafter

 • Räntenivåer – låg ränta ger låg alternativkostnad att hålla exempelvis guld
 • Global inflation
 • Allmän riskaptit – oro över riskfyllda tillgångar brukar gynna ädelmetaller
 • Utbud – nya fynd
 • Geopolitisk stabilitet
 • Industriell efterfrågan
 • Finansiella investeringsalternativ
 • Växelkurser

Sektorindex Ädelmetaller

Graför över Sektorindex Ädelmetaller

Vill du ha råvaror med eller utan valutarisk?

Livsmedelsindex i SEK respektive USD

Hur beräknas avkastningen på råvarucertifikat?

 • Priset på den fysiska råvaran
 • Priset på råvaror för framtida leverans (terminspriset)
 • Terminspriset tenderar att följa priset på den fysiska råvaran, men kan avvika
 • Valutautvecklingen
 • Alla råvarucertifikat handlas i svenska kronor, men råvarorna i utländsk valuta
 • För råvarucertifikat med utländsk basvaluta påverkar valutakursen värdet fullt ut
 • För råvarucertifikat med basvaluta svenska kronor påverkar valutakursen endast värdet av råvarans dagliga avkastning. Certifikatet kommer i huvudsak att följa råvaran
 • Administrationsavgiften (0,6 – 0,7 % per år)
 • Räntan: Du får ränta på pengarna under tiden
 • Du får bankernas referensränta (i respektive valuta) minus 0,25 procent per år
SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top