SHB jordbrukskommentar vecka 42 2011

Handelsbanken - RåvarubrevetVete

Terminspriser på vete stängde igår torsdag i stort sett oförändrat sedan förra veckan. Det är fortsatt torrt för det amerikanska höstvetet, både för sådd och uppkomst vilket ger skäl till viss oro. I Argentina behövs också mer nederbörd medan EU överlag uppges ha ett tillfredställande väder. Som följd av torka bedöms endast 85 procent av den planerade vetearealen ha blivit sådd i Ukraina och uppkomsten uppges dessutom vara väldigt ojämn. I Ryssland är däremot vädret mer fördelaktigt och sådden uppges gå relativt bra. Ukrainas president har nu skrivit under avtalet om att ta bort landets exportskatter på spannmål. Landets jordbruksminister uttalade sig dessutom i veckan om att den totala spannmålsexporten under säsongen 2011/12 mycket väl kan nå 27 miljoner ton – 3 mil-joner ton över föregående prognos. Viss oro finns alltså för höstvetet i USA, och osäkerheten finns fortfarande kvar vad gäller den amerikanska majsskörden, men det är ändå svårt att se en prisuppgång på vete för tillfället. Konkurrensen kommer öka från Ukraina och även från Kazakstan och både EU och USA lär ha svårt att vinna affärer på exportmarknaden. Det ska dock tilläggas att de forna sovjetländerna ofta får problem med logistiken under vintermånaderna.

Raps

Terminspriset på raps är i stort sett oförändrat jämfört med förra veckan och har visat sig stark då sojan i Chica-go gått ned. EU:s rapsskörd säsongen 2011/12 uppskattas till 19 miljoner ton, 1,5 miljoner ton mindre än förra säsongen. Importen beräknas till omkring 3 miljoner ton och utgående lager till 1 miljon ton. Den ukrainska höstrapsarealen beräknas ha blivit ungefär 4 procent mindre än väntat som följd av torka, dessutom bedöms skicket på grödan vara ganska dåligt. Gynnsamt regn i Australien har lett till att landets skörd av canola nu upp-skattas till rekordhöga 2,56 miljoner ton. Viss oro finns för nyligen sådd raps i Tyskland, Danmark, Rumänien och Bulgarien. Fortsatt stark efterfrågan bör ge stöd åt priser på lite längre sikt, medan priserna för tillfället på-verkas mycket av en ökad eller minskad oro för ekonomiska problem i främst Europa.

Maltkorn

Terminspriset på maltkorn är i stort sett oförändrat sedan förra veckan. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan på maltkornsmarknaden är fortsatt ansträngd – det återstår att se om Australien och Argentina kan förändra detta. Rysslands kornskörd uppskattas i år till mellan 16 och 17 miljoner ton, men endast en liten del klarar kvalitetskraven för maltkorn – främst är det problem med för hög proteinhalt. Ungefär 5-10 procent av maltkorns-skörden i Skottland återstår, kvaliteten uppges där vara förvånansvärt hög.

Majs

Majsen i Chicago har gått upp något under veckan, inte minst som följd av skörderapporter som fortsätter visa att USDA överskattar avkastningsnivån på den amerikanska skörden. Torrt väder råder i Argentina och nederbörd behövs för sådd och uppkomst. I tisdags uppgavs 32 procent av den argentinska majsen vara sådd – att jämföra med förra årets 46 procent vid samma tidpunkt.

USDA crop progress 17 oktober

Sojabönor

Sojapriserna har i veckan fått viss press nedåt som följd av oron för den globala ekonomin och vinsthemtagning efter föregående veckas uppgång. Lite regn i veckan har saktat ner skördearbetet i USA något, men skörden är fortfarande ovanligt långt kommen – vilket även det gett viss press nedåt. Samtidigt fortsätter skörderapporter vittna om en lägre amerikansk skörd än vad USDA anger i sin senaste rapport, det bör begränsa en eventuell fortsatt nedgång.
USDA crop progress 17 oktober

Rapport om majs i USA 2011

Majs

Majsen mognar snabbt och 94 procent av grödan uppgavs i måndags vara klar för skörd, upp från 89 procent i föregående vecka och något mer än genomsnittet för de senaste fem åren om 93 procent. Förra året var 100 procent av grödan mogen.

47 procent av majsskörden uppgavs vara avklarad, upp från förra veckans 33 procent. Klart efter 66 procent vid samma tidpunkt förra året men över genomsnittet för de senaste fem åren om 41 procent.

Andelen av majsen som beräknades vara i skicket ”good/excellent” uppgavs till 53 procent, oförändrat från före-gående vecka. Andelen av grödan som bedöms vara i skicket ”poor/very poor” var oförändrad med 19 procent.

Sojabönor

Skörden uppges vara till 69 procent avklarad, jämfört med 51 procent förra veckan. Vid samma tid förra året var 81 procent skördat, och genomsnittet för de senaste fem åren är 61 procent.

Rapport sojabönor (soybeans) - USA 2011

Höstvete

Sådden av höstvete i USA var enligt måndagens rapport avklarad till 73 procent, upp från 59 procent en vecka tidigare. Vid samma tid förra året var 80 procent av sådden avklarad, mot genomsnittet för de senaste fem åren om 77 procent.

44 procent av vetet uppges ha nått uppkomststadiet, jämfört med 28 procent förra veckan. Vid samma tid förra året hade 50 procent av höstvetet nått uppkomst och genomsnittet för de senaste fem åren är 51 procent.

Rapport vintervete USA 2011 - Jordbruksprodukt

SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top