Följ oss

Nyheter

Bevaka kaffepriset

Publicerat

den

Arabica och Robusta, två kaffesorter

Tycker du att det kaffe du får till frukost då du är ute och reser smakar annorlunda än det svenska kaffet du är van vid? Faktum är att det stämmer, dina smaklökar lurar dig inte. Det svenska kaffet är i det närmaste unikt i världen eftersom det är gjort på arabicabönan. Runt om i världen är det inte ovanligt att rosterierna använder sig av den både beskare och torrare robustabönan i sitt kaffe, allt i syfte att förbättra sina marginaler.

Inget av de svenska kafferosterierna säger sig använda annat än arabica i sina blandningar just för att kunderna ratar robusta.

Kaffe av sorten Arabica och Robusta

Två kaffebönor, helt olika utveckling

Historiskt sett har arabica-kaffe alltid handlats till ett högre pris på råvarubörserna än vad robusta-kaffet gjort. Den senaste tidens utveckling i efterfrågemönstret visar emellertid att gapet mellan dessa två håller på att minska.

Det finns en rad olika faktorer som gör att efterfrågan på Arabica minskar, medan det ökar för Robusta. Nedan har vi listat ett par av orsakerna till att gapet mellan de två olika kaffesorterna minskar på råvarubörserna.

  • Robusta, efterfrågan spås enligt The International Coffee Organization (ICO) öka med 6 procent årligen de kommande åren. Efterfrågan på denna kaffesort är därmed att betrakta som stabil och priset har agerat därefter.
  • Efterfrågan på snabbkaffe spås öka med 6,5 procent under de kommande åren. Robusta används i hög omfattning till just snabbkaffe varför detta bidrar till att driva upp, alternativt hålla priset på Robusta-kaffe på en stabil nivå.
  • Flera av världens tillväxtekonomier utvecklas positivt, med följden att BNP per capita ökar. När detta sker ökar i regel andelen av den disponibla inkomsten som befolkningen lägger på livsmedel. I länder som Indonesien och Vietnam, av tradition stora kaffeodlare, väljer nu en allt större andel av befolkningen kaffe istället för te. Båda dessa länder är bland de största producenterna av robusta-kaffe. Totalt sett ökade efterfrågan på robusta-kaffe med 11 procent under 2012.
  • Enligt SEBs råvarumail från den 25 mars i år så finns det fortfarande gott om arabica av 2012/2013 års skörd kvar. En undersökning gjord av CEPEA visar att mellan 30 och 40 % av skörden fortfarande finns i lager på gårdarna, vilket är en följd av förra årets mycket goda skörd. Vad gäller den robusta som finns i lager är volymerna betydligt lägre. Ute på de lokala gårdarna ligger endast 20 procent av förra årets skörd. Under 2012 minskade efterfrågan på det dyrare men också finare arabica-kaffet med 6,2 procent.
  • Torka i Vietnam, världens största producent av robusta-kaffe, leder till ett minskat utbud, något som i kombination med en ökad efterfrågan driver upp priset på denna kaffesort.
  • Finanskrisen har lett till att kafferosterier och kaffekedjor världen över blandar i robusta i sitt kaffe i syfte att öka sina marginaler. Så har till exempel skett i Danmark, men ännu inte i Sverige.
  • Brasilien, världens största kaffeproducent, förväntas att leverera en rekordskörd av arabica-bönor, mellan 47 och 50 miljoner säckar. I och med att det redan finns stora lager från tidigare år är sannolikheten att marknaden kommer att kunna möta detta nya utbud låg. Därmed pressas priset på arabica-kaffet.

Producentländer av kaffe, Arabica och Robusta

Större producentländer av Arabica- och Robusta-kaffe, Källa: Sara Lee

Vad kan få spreaden att gå isär igen?

I skrivande stund har kaffeodlingarna i Centralamerika drabbats av kaffebladsrost, en sjukdom som helt slog ut kaffeodlingarna på Ceylon och fick detta lands jordbrukare att gå över till att odla te istället. Hemileia vastatri, en svamp som först upptäcktes i Kenya 1861, angriper kaffebuskens blad vilket i slutet av 1800-talet fick till effekt att arabica-bönan i det närmaste utrotades. Skulle kaffebladsrosten få ett starkare grepp om odlingarna i Centralamerika och om svampen sedan sprider sig till Sydamerika kommer det att uppstå en brist på arabicabönor, något som kan komma att driva upp priset.

Brasilien är för många synonymt med kaffe, och även om landet är mycket rikt på andra råvaror så kommer kaffe alltid att ha en speciell roll för landets regering. Det förekommer spekulationer om att de brasilianska myndigheterna har för avsikt att intervenera kaffemarknaden, på samma sätt som många centralbanker agerar på valutamarknaden. Om de brasilianska myndigheterna väljer att intervenera kaffemarknaden i syfte att stödja sina egna jordbrukare finns det anledning att tro att utbudet på arabica-kaffe kommer att strypas, något som bör leda till en uppgång i kaffepriset.

Karta över producentländer av kaffe, Robusta och Arabica

Större producentländer av Arabica- och Robusta-kaffe, Källa: Sara Lee

Spreaden krymper

Kaffepriset, i form av priset på Arabica-kaffe i New York, har under det senaste året backat med en tredjedel, vilket framgår i grafen nedan. Robusta-kaffet, i form av Londonpriset, har under samma period stigit marginellt. Skillnaden i pris mellan de olika kaffesorterna är nu rekordlåg.

Det låga priset på världsmarknaden har lett till att de brasilianska myndigheterna gripit in och för diskussioner med kaffeodlarna angående en ökning av det garantipris som dessa odlare får för sitt kaffe. Det har rapporterats att dessa ökningar kan komma att uppgå till 30 procent.

Även i Colombia har det låga priset lett till problem. Brasilien är visserligen störst på kaffe, men Colombia är större än Brasilien på Arabica, vilket gör att de colombianska bönderna drabbats hårdare. En effekt av detta är att de colombianska kaffebönderna strejkat och kräver ökade minimipriser på sina skördar.

Uppgången kan komma snabbt

I dag svarar robusta för mellan 20 och 30 procent av den totala kaffemarknaden. Att efterfrågan på robusta-kaffe ökar kommer med stor sannolikhet att innebära att lagersituationen för kaffe, oavsett sort, blir ohållbar på sikt. I tabellen nedan redovisas statistik på kaffe från det amerikanska jordbruksverket, USDA. Grafen visar de utgående lagren i förhållande till den årliga konsumtionen, ett mått som benämns stocks-to-use. Grafen visar att det kan komma att uppstå brist på kaffe inom kort då relationen mellan de utgående lagren i förhållande till den årliga konsumtionen ligger på en mycket låg nivå.

Lager av kaffe enligt USDA

Det finns emellertid anledning till att vara försiktig med dessa siffror, varför det måste tas hänsyn även till variationen i de utgående lagren vilket nedanstående graf visar.

Kaffe-diagram

Efterfrågan på kaffe, som styrt produktionen, har ökat under de senaste femtio åren. Under samma period har de utgående lagren legat på en relativt likvärdig nivå, och klarat av att hantera att möta produktionsnedgångar orsakade av bland annat klimatet. Som synes har det, med undantag för 1974 och 1977, aldrig varit några större underskott på kaffe, vilket visar att marknaden klarat av att möta konsumenterna förändrade konsumtionsmönster.

Hur kommer priset på kaffe att utvecklas i framtiden?

Trenden visar att arabicakaffepriset ligger i en nedåtgående kurva, men det finns anledning att tro att det snart kommer att bottna ur. Ett agerande från de brasilianska myndigheterna kan komma att dra bort betydande mängder arabicakaffe från marknaden.

Ett allt för lågt pris på skörden kan också leda till att jordbrukarna väljer att odla andra typer av grödor med potentiellt högre intäkter vilket också det kan leda till att utbudet på börserna minskar.

Ur ett tekniskt perspektiv ser vi ingen orsak till att köpa arabicakaffe i dag, den enda av de indikatorer som vi tittar på som ser intressant ut är RSI, som ökat, men volymerna är fortfarande svaga och RSI klarade inte av att fullfölja sitt utbrott, utan har åter vänt ned.

I detta fall är fundamenta sådant att det talar för kaffe på lång sikt, men de tekniska signalerna indikerar att det fortfarande är för tidigt att köpa. Vi väljer därför att sätta arabicakaffet på inköpslistan, och slår till först då priset är lockande nog.

Kaffepris-diagram för trading

Källa: Stockletter

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Populära