Trading Case – Boliden mot Lundin Mining

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenLång: Boliden
Kort: Lundin Mining

Handelsbankens syn:

Gruvbolagen Boliden och Lundin Mining har många likheter, men enligt Handelsbankens analytiker är skillnaden i kurspotential stor. Vi bedömer att förutsättningarna är goda för att Boliden kommer att utvecklas bättre än Lundin Mining. Får vi rätt i detta kommer spreadcertifikatet SPR BOLLUM 7K H att öka i värde (oavsett hur börsen som helhet utvecklas).

Bolidens verksamhet inom både gruvor och smältverk utgörs av högkvalitativa tillgångar. Tack vare ett mycket starkt kassaflöde, minskar skulden i rask takt. En konsekvens av detta är att vi tror att Boliden kommer att kunna dela ut en betydande överlikviditet till aktieägarna. Kombinationen av tillväxt och hög utdelning gör Boliden till ett närmast unikt bolag i den internationella gruvindustrin, vilket borde gynna aktien. Baserat på våra vinstprognoser för 2017 handlas aktien till P/E 9x.

Även Lundin Mining har exponering mot koppar, zink och nickel, vilket gör aktien beroende av prisutvecklingen på dessa metaller. Baserat på våra metallprisantaganden, ser vi – till skillnad från i Boliden – en begränsad uppsida i värderingen av Lundin Mining och menar att aktien redan är fullvärderad. Baserat på våra vinstprognoser för 2017 handlas aktien till P/E 14x, trots att ett par av Lundin Minings gruvor har en relativt kort återstående livslängd. Lundin Mining avtalade nyligen om att sälja sitt innehav i Tenke (Kongo), vilket innebär att den viktigaste kursdrivaren nu redan ligger i aktiekursen.

I spåren av stigande metallpriser och en starkare dollar har såväl Lundin Mining (+107 procent) som Boliden (+76 procent) utvecklats mycket väl sedan årsskiftet, men de senaste veckorna har Lundin Mining gått betydligt starkare. Om ”kursgapet” minskar kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR BOLLUM 7K H att öka i värde.

Ansvarig: Kristin Gulliksson, Tredjepartsdistribution

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn.

Spreadcertifikat för Boliden - Lundin

Spread Boliden mot Lundin Mining

Spread mellan Boliden och Lunding Mining - Aktier

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top