Följ oss

Nyheter

Södra blir världens största producent av sulfatlignin

Publicerat

den

Torkat sulfatlignin

Som ett steg i strategin att göra mer av varje träd etablerar Södra nu en ny affär för att bli världsledande i produktion av sulfatlignin. Södras produktionsanläggning vid industrikombinatet i Mönsterås blir den första kommersiella fabriken i Sverige och största producenten i världen. Den totala investeringen är på över två miljarder och beräknas vara i drift 2027. 

Sulfatlignin kan ersätta fossila material i bland annat lim, batterier, gummi, kompositer och ligga till grund för nya biobränslen och biostimulanter. Marknaden och efterfrågan på ersättare av fossila kemikalier ökar och Södra har sedan en tid tillbaka undersökt möjligheterna på ligninmarknaden, fört dialog med potentiella kunder och tecknat offtake-avtal för stor del av produktionsvolymen. Möjligheterna i en produktion av sulfatlignin kan både bidra till den gröna omställningen och öka skogsgårdens lönsamhet anser Södra.

”Skogen ska räcka till mycket när samhället fasar ut det fossila. För framdrift i den omställningen behöver hållbarhet och lönsamhet gå hand i hand, och Södras sulfatlignininvestering är ett lysande exempel där vi gör mer av varje träd och samtidigt stärker skogsgårdens lönsamhet. Det här är en stor investering för Södra och för den gröna omställningen,” säger Lotta Lyrå, vd på Södra.

Idag används ligninet till att generera energi, men med den förädlingsprocess Södra nu investerar i, kommer en större andel av vedråvaran till användning som produkt. Sulfatligninproduktionen kan leda till att fossila råvaror motsvarande 125 000 ton koldioxidutsläpp per år, trängs undan. Satsningen kommer dessutom möjliggöra nya energieffektiviseringar vid massabruket samt ge möjlighet till cirkulär tillverkning av andra kemikalier från massabrukets restflöden, vilket bidrar ytterligare till utvecklingen av ett hållbart samhälle.   

”För att vara konkurrenskraftiga idag och i framtiden är innovation en nödvändig och viktig del av vår verksamhet. Vi jobbar ständigt med att skapa mesta möjliga värde av varje träd, både i dagens processer och i de nya affärerna. I Södras strategi ser vi ett flertal framtida energi- och kemikalieprodukter med stor potential som kan ersätta fossila alternativ i samhället varav sulfatlignin är ett av dem,” säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Södra Innovation. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Södras nya anläggning på kombinatet i Mönsterås är den största investeringen där sedan 1990-talet och blir den största producenten av sulfatlignin i världen. Södra har lämnat in en miljöansökan och inväntar beslut från Mark- och Miljödomstolen för att få tillstånd till att producera sulfatlignin. Produktionen planeras starta 2027, och den del av investeringen som utgör ligninfabriken, sker med stöd från Energimyndigheten genom Industriklivet. 

”Södras satsning är en stor och viktig åtgärd som inte bara har potential för minskade utsläpp, utan kan också medföra ett skifte i marknaden för lignin. På så sätt använder vi den råvara som finns så effektivt och hållbart som möjlig,” säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Vad är lignin 

Lignin är den beståndsdel i skogsråvaran som håller ihop fibrerna och ser till att träden står starka och stabila. I separerad form är lignin ett brunt pulver. På kemiskt språk är lignin en serie av sammanlänkade aromatiska föreningar. Södra har i många år samarbetat med och stöttat forskning kring lignin och har mycket god kunskap kring lignin och dess möjligheter. 

I massafabrikens kok löses ligninet ut som sulfatlignin så att fibrerna kan frigöras och bli till pappers- eller dissolvingmassa. Det innebär att det hela tiden skapas stora mängder lignin vid bruken och en del av ligninet kan separeras ut och bli till en produkt. Idag går ligninet till att genera ånga och elektricitet för att driva bruken vilket också genererar ett överskott som säljs till publika elnätet.  

Vad är Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå klimatmålet. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Industriklivet är sedan 2021 en del av den gröna återstarten för ett klimatsmart samhälle efter covid-19-pandemin och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF är ett inslag i Next Generation EU som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU, bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

Fortsätt läsa
Annons Centaur

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära