SEB – Råvarukommentarer, 27 januari 2015

Råvarumarknad efter ECB ger intressanta möjligheter

MARKNADEN I KORTHET

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDen senaste veckan har fokus fortsatt varit på oljepriset, men det har även hänt en hel del på marknaden för metaller. Överlag känns råvarumarknaden något tunn i sin handel och känslan är att riskerna generellt är på nedsidan – men det finns undantag! Många rörelser drivs av data och förväntningar om dessa, liksom att den stora rörelsen i olja även påverkar andra tillgångsslag.

Någonting som satte stort avtryck var meddelandet i torsdags om Europeiska Centralbankens (ECB:s) oväntat stora stödköpsprogram. Till följd av detta försvagades euron gentemot flera valutor och US-dollarn stärktes. Detta fick intressanta följder även för våra råvaror. Läs gärna analysen under respektive tillgångsslag!

Vidare tror vi i korthet att koppar sannolikt kommer att röra sig nedåt nya lägstanivåer, vilket skapar intressanta möjligheter då vi anser att prisfallet är överdrivet. När det gäller priset på aluminium ser vi att det följer med kopparn nedåt, men att dynamiken när det gäller utbud och efterfrågan börjar ändras. Risken på nedsidan är bland annat därför begränsad, varför vi anser att nuvarande nivåer är attraktiva.

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Press nedåt på oljepriset. Brent-oljekurvan i stark contango
 • Koppar trendar nedåt
 • Produktionen av sojabönor 2014/15 förväntas slå rekord – prispress nedåt.

REKOMMENDATIONER

SEB rekommenderar råvaror

Brent Crude-olja

Grafer på oljaBrentoljan är ned 3,5 procent sedan måndagen den 19 januari och det i tid närmaste månadskontraktet handlas på 48,3 US-dollar per fat. De amerikanska oljelagren fortsätter att öka och är nu på den högsta nivån på minst 30 år. Det förväntas finnas överskott av olja genom hela första halvåret 2015 med fortsatt stigande lager både i USA och internationellt. Vi ser ingen anledning till att OPEC kommer att intervenera under första halvåret 2015. Heller ser vi ingen anledning att de kommer intervenera på sitt nästa möte, den 5:e juni. Ett eventuellt beslut att minska produktionen kommer inte att komma förrän i slutet av 2015; under november/december. Det är dock lite som tyder på att vi ska få en uppgång i oljepriset på kort sikt givet den fundamentala situationen. Vi tror att vi kommer att se 40 US-dollar per fat under det första kvartalet 2015. Anledningen till detta är att det antagligen finns tillräckligt tillgänglig lagerkapacitet i marknaden för att lagra överskottet av olja under första halvåret.

Vidare är Brentkurvan i stark contango; det vill säga frontkontrakten ligger prismässigt lägre än kontrakten längre ut på kurvan. Detta är typiskt för en marknad i överskott. Ju större överskott desto brantare contango. När kurvan är i contango får man en så kallad positiv rullningseffekt om man har en kort position. För ögonblicket har kurvan en contango på 13 procent på sex månader. Om man således håller en kort position i sex månader i frontkontraktet så får man en avkastning på 13 procent om frontkontraktet handlas sidledes. Eftersom vi inte tror att oljan ska upp i första taget så är detta ett argument för att det är bättre att ha en kort position än en lång givet att marknaden bara skulle gå sidledes.

Trend

 • Oljepriset har nu handlat sidledes strax under 50 US-dollar per fat de senaste tio dagarna. Vi har tidigare sett att oljepriset har stannat på tekniskt viktiga nivåer i ungefär 10 dagar innan det sedan har handlat vidare ned. Det är därför möjligt att vi börjar närma oss nästa steg nedåt i oljepriset ned mot 40 dollarstrecket
 • Oljepriset har en fortsatt nedåtgående trend och fortsätter att ligga under ett 30 dagar glidande medelvärde

Rekommendation

 • Vi tror att den nedåtgående trenden i oljepriset ännu inte är över. Det första månadskontraktet kommer antagligen att handla ned till 40 US-dollar per fat innan vi ser slutliga botten. Således tror vi att en kort position i Brentolja kommer att ge en positiv avkastning på kort sikt
 • Vi rekommenderar därför BEAR OLJA X5 B S

El

Eltermin 2016Förra veckan inleddes lägre men köparna hittade snabbt tillbaka med stöd av starkare spotpris och mindre nederbördsrika prognoser. Terminerna stärktes sedan succesivt under veckan. Under fredagen summerades veckans uppgång till som mest med 1,15 till 26,95 euro/MWh (Q215), varefter en korrektion inleddes. Kontraktet stängde på 26,55/MWh euro.

Trend

 • Långsiktigt befinner sig nordisk el fortsatt i fallande trend fast fallet har mattats av. Q215-terminen befinner sig mycket nära tidigare bottnar.
 • Den hydrologiska balansen är normal. Fallande marginalkostnad för fossileldad kraftproduktion är fortsatt under press vilket indikerar ytterligare nedsida då detta inte prisats in till fullo under senaste månaden då handlar Q215-terminen med viss ”vinterpremie”.

Rekommendation

 • I nuläget saknas nödvändiga incitament för en väsentlig/varaktig prisuppgång. Samtidigt handlas terminerna mycket nära gamla bottnar. Brott av dessa öppnar för ytterligare nedsida. Dynamiken i marknaden finns fortsatt mest på nedsidan.
 • Därför fortsätter vi att rekommendera en kort position (Bear-certifikat på el) med väl definierad stop-loss/take-profit nivå för riskvilliga investerare med kort placeringshorisont, eller neutral för långsiktiga investerare.

Guld

Guldpris spotFörra veckan rekommenderade vi en investering i guld genom certifikatet BULL GULD X4S. Trots den starka dollarn steg guldpriset och certifikatet, noterat i svenska kronor, gav en avkastning på drygt två procent. US-dollarn stärktes gentemot bland annat kronan då ECB tog ett historiskt beslut att stimulera tillväxten i eurozonen via ett mycket stort och omfattande stödköpsprogram av obligationer, vilket skall fortgå fram till september 2016. Euron föll till den lägsta nivån mot dollarn på elva år. Att sedelpressarna går varma och papperspengar förlorar sitt värde ger stöd åt guldpriset. På kort sikt tror vi emellertid att vi kommer att se en korrektion vilket gör att vi idag tar hem vår vinst.

Trend

 • På kort sikt tror vi att vi kommer att se en korrektion med lägre priser vilket gör att vi tar hem vinst

Rekommendation

 • BEAR GULD X5 S för den som inte är investerad i guld.

Sojabönor

Soja, terminskontrakt mars 2015Priset på sojabönor fortsatte ner under förra veckan; dels till följd av nya höga nivåer för US-dollarn och dels då marknaden återigen fick en påminnelse – denna gång från IGC (International Grains Council) – om att produktionen 2014/15 väntas slå rekord. Produktionen justeras upp med 4 miljon ton till 312 miljoner ton vilket är en ökning med 10 procent på årsbasis. Trots att konsumtionen förväntas stiga till nya rekordhöga nivåer så estimeras globala lager att stiga med 39 procent från förra året.

Trend

 • Vi förväntar oss lägre priser framöver till följd av en estimerad rekordproduktion i Sydamerika där skörden nu har startat. Även den höga exporttakten av amerikanska sojabönor bör avta i samband med detta, liksom inför det stundande nyårsfirandet i Kina

Rekommendation

 • Vi rekommenderar BEAR SOJA X4 S för att ta del av en sannolik ytterligare nedgång.

Majs

Majs, terminskontrakt mars 2015Priset på majs steg initialt i början av veckan efter amerikansk exportdata, men efter ECB:s besked under torsdagen – med ovan beskrivna stärkningen av US-dollarn som följd – så föll priserna återigen.

IGC (International Grains Council) justerar upp den globala produktionen med 10 miljoner ton till 992 miljoner ton, samtidigt som konsumtionen justeras upp lika mycket till rekordhöga 973 miljoner ton.

Trend

 • Vi håller ett vakande öga på 375-nivån där det finns ett tekniskt stöd. Bryter vi igenom den nivån bör det generera en säljsignal

Rekommendation

 • Neutral

Vete

Kvarnvete Matif terminskontraktet mars 2015, euro/tonGeopolitisk oro och rapporter att ryska trupper och stridsmateriel har skickats till Ukraina med hårda strider som följd fick kvarnvete på Matif att stiga i pris. Priserna fick också stöd av en svagare euro i samband med beskedet från Draghi och ECB. IGC (International Grain Council) lämnade den globala produktionen av vete oförändrad på 717 miljoner ton sedan förra månaden. Konsumtionen justeras ner med 4 miljoner ton till 708 miljoner ton, vilket också ger en ökning i utgående lager med 3 miljoner ton till 196 miljoner ton.

Trend

 • Marknaden tenderar att kortsiktigt överreagera på oroligheter i östra Ukraina, vilket kan skapa kortsiktiga möjligheter att handla på
 • Även om fundamentala faktorer indikerar lägre priser på längre sikt, så förhåller vi oss neutrala för stunden tills vi får bekräftat en teknisk signal åt endera hållet

Rekommendation

 • Neutral

Koppar

Koppar, rullande 3-månaderstermin, US dollar/tonSom konstaterades förra veckan gav den tekniska analysen stöd för en rörelse mot ytterligare lägre pris; möjligtvis till nya lägstanivåer. Detta skapar naturligtvis nya möjligheter för investeraren. Den utlösande faktorn var US-dollarns rörelse under torsdagen och fredagen, då både dollarn och kopparn rörde sig med ungefär samma magnitud. Dock är det litet för enkelt att skylla allting på dollarn. Kinesisk PMI har rört sig uppåt sedan förra månaden, men är fortfarande under 50, vilket innebär att kinesisk efterfrågan är i kontrakton, och prisrörelserna har sannolikt därför i stor utsträckning drivits av Kina och Asien generellt.

Denna veckas rörelse började i och med asienmarknadernas öppning och färgades av den stora nedgången under den tidigare veckan där också europeiska och amerikanska marknaden följde efter.

Intressant är att kinesiska hedgefonder rapporteras vara säljare i marknaden, vilket de också var under förra veckans prisnedgång. Just detta är någonting nytt som vi ser i metallmarknaden: Inte hedgefonderna i sig, men att de faktiskt är med och styr utvecklingen. Vidare rapporteras att förvaltat kapital hos kinesiska privata fonder ökade med 69 procent till 62,5 miljarder US-dollar under förra året. Som vi diskuterade förra veckan känns prisetfallet överdrivet.

Trend

 • Teknisk analys ger stöd för ytterligare prispress nedåt
 • Fundamental analys ger dock en bild av att prisfallet är överdrivet
 • 5 000-5 500 US-dollar är ett intervall som vi bedömer är intressant ur ett köpperspektiv

Rekommendation

 • Neutral

Aluminium

Aluminium, rullande 3-månaderstermin, US dollar/tonFörra veckans säljtryck, speciellt i koppar, ändrade också hela scenen även för aluminium. Dock anser vi detta gälla endast i det korta perspektivet och att nuvarande nivåer är relativt attraktiva ur köp-synpunkt.

Den fundamentala situationen är annorlunda för den lätta metallen. Efter år av för stort utbud börjar marknaden komma i balans och snarast vända till större efterfrågan än utbud, vilket står i kontrast till just marknaden för koppar. US-dollarns appreciering i kombination med prisfallet i olja satte dock i slutet av förra året press nedåt på aluminiumpriset och mönstret har fortsatt även i början av detta år.

Man skall i tider av oro för världsekonomin hålla i minnet att den globala efterfrågan växer med 5-7 procent per år. Som en lätt och inte minst vid transporter energieffektiv metall vinner aluminium ständigt marknadsandelar. Enligt vår vy är risken på nedsidan mycket begränsad.

Sett till forward-kurvan, som ser ovanligt billig ut för tillfället (12 månaders contango om ca 1,5-2 procent), så tror vi att det nuvarande prisläget ger goda möjligheter att hedgazx framtida behov; alternativt att man som investerare med fördel adderar exponering mot aluminium.

Trend

 • Prisnedgången för koppar har smittat av sig på priset för aluminium
 • Nuvarande nivåer attraktiva för att prissäkra framtida behov
 • Attraktivt tillfälle för investerare att få exponering mot aluminium

Rekommendation

 • Vi rekommenderar ALUMINIUM S
SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Villkor

För varje enskilt certifikat finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

Risker

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat som är tillgängligt på www.seb.se/cert. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

scroll to top