Följ oss

Analys

SEB Råvarubrev 20 september 2016

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Centralbanker (Bank of Japan & FED) i fokus.

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Marknadsoron mätt som Fed’s finansiella stressindex har sedan förra veckan ökat något men ligger fortfarande långt ifrån oroande nivåer. Börsnedgångarna har mer övergått till att intervallhandel, ena dagen upp och andra dagen ned. Obligationsräntorna har dock inte backat många punkter ifrån förra veckans topp vilket vi finner vara ett rätt intressant beteende. Vi kan förvänta oss ett lugn fram tills imorgon (och en ökad volatilitet därefter) när både Bank of Japan och Federal Reserve kommer med sina räntebesked. BoJ förväntas att antagligen utöka köp av ETF, REIT e. dyl. det är dock mer tveksamt om man utökar obligationsköpen då det i nuvarande inköpstakt inte kommer att finnas några statsobligationer kvar på marknaden om cirka tre år. FED förväntas inte göra någonting denna gång heller.

Råvaror: Oljan har tappat något sedan förra veckan men följer i princip det meandrande mönster vi förväntat oss inför det informella OPEC–mötet i Alger den 26-28 sept. Nymex-olja ser ytterligare något svagare ut och vi skulle inte vara helt förvånade att se den ned mot $40/Bbl området (i skrivande stund ligger den på $43). Basmetallerna har alla rört sig något uppåt under senaste veckan med huvudfokus på nickel och den miljörevisionsrapport från Filippinerna som förväntas komma inom kort (gruvstängningar?). Ädelmetaller fortsätter att konsolidera medan jordbruksprodukter som majs och vete har stigit dock från väldigt låga nivåer. Dags för potatisrallyt (botten i juni – toppen i sept. = 62 %) att ta en paus? Förra veckans prisutveckling indikerar att så är fallet. Socker har brutit upp ur sin senaste konsolidering och nått fyra års högsta efter indikationer om ytterligare ökat underskott för nästa år. Vi är lite tveksamma till hållbarheten i detta det senaste rallyt.

Valuta: Dollarn har stärkt på sig sedan förra veckan men lär nu ta en paus till onsdag kväll när FOMC kommer med sitt räntebesked. SEK fortsätter att handla på den svaga sidan (budgeten idag lär inte heller innehålla någon kioskvältare) och förra veckans bubblare, JPY/SEK har nu brutit upp ur sin positiva triangel. NOK/SEK fortsätter också att steg för steg ta sig norrut.

Börser: MSCI världsindex har ännu inte handlats upp till en ny rekordnivå vilket indikerar att innevarande svaghet är temporär. Förra veckans negativa prisutveckling indikerar dock att mer nedgång bör vara att vänta i närtid. MSCI tillväxtmarknadsindex visar också en viss svaghet men lämnade dock ingen veckosignal såsom världsindexet gjorde.

Räntor: Den tyska 10-åringen vände i onsdags åter ned och handlades under fredagen igen till negativ ränta (så länge räntan ligger kvar över -0,13 % finns dock möjligheten till ett nytt försök högre kvar). Amerikanska långräntor (10 & 30år) har dock ett något mer konstruktivt mönster vilket talar för ytterligare uppgång.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Oljepriset handlas nedåt men dock fortfarande i det förväntade intervallet.
 • Nickelpriset rycker inför miljöbesked från Filippinerna.
 • Guld och silver fortsätter sannolikt att konsolidera.
 • USD/SEK fortsätter trycka på för att lämna konsolideringsintervallet.
 • Har majs (US) fått fast mark under fötterna?
 • OMXS30 nedgången har än så länge utvecklats som en korrektion.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dec.kontraktet, dagsgraf, $46,07/fat.Marknaden befinner sig fortfarande i det kontrakterande intervall som vi förutspått ska hålla sig fram tills det informella OPEC-mötet i Alger den 26-28 september. Dock har prisbilden försvagats något i och med fallet ned under $47,00. Förra veckans rapport från EIA visade att antalet borrade men inte igångsatta källor (s.k. DUC’s, (drilled but uncompleted)) fortfarande är många och trots en viss nedgång det senaste halvåret ligger balansen på en historiskt hög nivå. Detta är källor som snabbt kan komma igång om priset skulle stiga.

Konklusion: Sammantaget är utsikterna denna vecka något mer negativa än föregående vecka.

OBSERVATIONER

+ Spekulationer om ett produktionstak vid Algermötet.
+ Libysk export som förväntades komma igång i närtid lär återförsenas efter de senaste incidenterna mellan olika intressesfärer.
+ Situationen i Venezuela fortsätter att förvärras.
+ Iransk produktion verkar ha nått en platå.
+ US naturgas är fortsatt i stark efterfrågan.
– Fortsatt överutbud.
– Iransk export (inte produktion) på 5-års högsta.
– Saudisk produktion på rekordnivå (men bör säsongsmässigt snart börja minska då behovet av luftkonditionering avtar).
– Irakisk export förväntas öka ytterligare.
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter att öka (och antalet borrade men ej igångsatta källor, DUC’s (drilled but uncompleted wells) på fortsatt hög nivå).
– Nigeriansk gerilla (Delta Avengers) har infört vapenvila.
– Lagren är fortsatt mycket stora (över 5-års snitt) men har de senaste veckorna fallit något.
– Det historiska säsongsmönstret talar för att en pristopp har satts under sommaren.
– Tekniskt så blir bilden än svagare om $45,70 bryts (vilket torde öppna upp för 44,53 som nästa stöd).

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2 ,X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL LME 3M

LME 3M NICKEL $10200/tonTill skillnad mot aluminium, koppar och nu även zink ser den kortsiktiga situationen för nickel bättre ut. Risken för produktionsstörningar/stopp i framför allt Filippinerna har fått priserna att stiga den senaste veckan. Den nya, sedan i våras, presidenten/regeringen har satt gruvsektorn och framför allt dagbrott under en betydligt hårdare miljöprövning och senare under veckan förväntas beslut om huruvida ytterligare produktion kommer att tvingas stänga tills strängare miljövillkor är uppfyllda.

Konklusion: Avklarad korrektion? Gruvstängningar pga. miljökrav?

OBSERVATIONER

+ Fortsatt positiv vy på medellång – lång sikt så länge inte $9700/9480 passeras.
+ Filippinska hot om nickelgruvestängningar efter den miljörevision som förväntas offentliggöras senare denna vecka.
+ Enligt källor kan så mycket som upp till 8 % av världsproduktionen komma att beröras.
+ Ökad produktion men också ökad efterfrågan på rostfritt stål i Kina.
+ Tekniskt så föreligger ett misslyckat försök ned i stödområdet samt en möjlig positiv divergens (lägre botten i pris/högre botten i stochastic-indikatorn).
– Minskad kinesisk NPI (nickel pi giron) produktion (men också ökade lager av malm vilket gör att produktionen åter kan öka utan att pressa upp efterfrågan på malm).
– Lagren av raffinerat nickel var i augusti 252,000t att jämföra med 130,000t i augusti 2015.
– Falcondogruvan i Dominikanska republiken verkar enligt källor ha smugit igång igen efter Glencore sålde denna för några år sedan.
– En viss överproduktion kvarstår och förväntas öka något under både 2017 och 2018.
– LME lagren har ökat under sommaren (minskat marginellt på slutet).

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2, & X4 S
BEAR NICKEL X2 & X4

GULD

GULD spot dagsgraf, $1316/uns.Guldet som förra veckan försökte men förvägrades kliva över den övre barriären i den möjliga ”tjurflaggan” avslutade veckan nära lägstanivån. Efter ett misslyckat försök på uppsidan är det vanligt att fokus svänger till den lägre barriären dvs. i detta fall ett test ned mot $1300 nivån.

Konklusion: Fortsatt i konsolideringsfas men håll koll på BoJ & FOMC/FED på onsdag.

OBSERVATIONER

+ ETF-flödena var förra veckan blandade med utflöden ur guldfonder men inflöden i mindre guldgruvefonder.
+ Efterfrågan från världens 1,6miljarder muslimer kan komma att öka dramatiskt när en Sharia-standard för guld förväntas komma på plats under hösten.
+ FED’s obeslutsamhet avseende nästa räntehöjning.
+ Eventuella nya penningpolitiska stimulanser från ECB och Bank of Japan (BoJ ger besked på onsdag denna vecka).
+ Fallande guldproduktion (produktionen toppade 2015?).
+ Statsobligationer till ett värde av mer än $11 biljoner handlas nu till negativ ränta (och större delen av alla mellan 0 – 1 %).
+ Det viktiga motståndsområdet i $1400-området har ännu inte utmanats.
+ Tekniskt så kvarstår förutsättningarna för en så kallad ”tjurflagga”.
– Fortsatt positiva signaler för en starkare dollar.
– En minskning av nettolånga (långa positioner minskade med 18599 och korta ökade med 3848) spekulativa positionen som dock fortsatt är historiskt stor.
– Centralbankerna har sedan i våras successivt minskat sina inköp månad för månad.
– Rekylfasen i den negativa guld/silver-trenden ser nu att ha avslutats vilket riskerar att påverka guldpriset negativ (åtminstone relativt silver).
– Mycket tunga motstånd i $1400-området riskerar tynga.
– Tekniskt kvarstår risken för en djupare rekyl så länge inte priset klättrar upp över $1368.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, 4, 5 & 10 S
BEAR GULD X2, X4, X5 & X10 S

USD/SEK

USD/SEK spot, dagsgraf, 8,5480.Dollarn fortsatte, efter den senaste högre botten, att förstärkas förra veckan (fredagen avslutades starkt efter högre än förväntad KPI från USA). Avseende innevarande vecka så står, FOMC mötet med åtföljande räntebesked på onsdag kväll kl. 20.00, i fokus. Sannolikheten för en höjning är enligt marknadens prissättning dock låg (en överraskande höjning skulle å andra sidan fånga marknaden ”felpositionerad” med en kraftigt stigande dollar som följd).

Konklusion: Fullt fokus på räntebeskedet från USA på onsdag kväll.

OBSERVATIONER

+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Högre amerikansk KPI (2015 ser också ut att ha givit de största löneökningarna i USA på många år).
+ Svensk ekonomi har börjat sakta in.
+ Dollarcykeln (sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Positiv ränta i USA attraherar inflöden.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen i $-index är bara en fjärdedel av vad den var i början på året. Denna ökade dock ytterst marginellt under den senaste rapporteringsperioden.
+ JPY/SEK har brutit upp ur sin konsolidering och även EUR/SEK ser ut att vara på gång så kronförsvagningen kan komma att ge hävstång till ett brott av USD/SEK.
+ Tekniskt så är konsolideringen ett fortsättningsmönster talandes för en fortsättning av den tidigare uppåttrenden.
– Att FED gång efter annan har skjutit upp räntehöjningarna.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar.
– Osäkerhet om presidentvalet.
– Den starka dollarn är en klar motvind för amerikanska exportföretag samt att den ger en deflationsimpuls som i sin tur gör FED än mer obeslutsam.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

MAJS

MAJS dec. kontraktet, dagsgraf, $c337 ½.Är det värsta nu över efter det mycket kraftiga prisfallet sedan toppen i juni (som mest ned med 30 %)? Ja i alla fall i det kortare perspektivet så pekar flera faktorer mot att så kan vara fallet. Den spekulativa positionen, som var mycket stor, har förvänts i en lite nettokort position. Produktionen för innevarande år skrivs på flera ställen ned (även om lagren är fortsatt mycket stora). USA har även stämt Kina inför WTO pga. vad man anser vara otillbörliga subsidier till kinesiska bönder (vilket anses ha ökat kinesisk produktion och skadat amerikansk export).

Konklusion: En möjlig botten kan ha satts på plats.

OBSERVATIONER

+ Spekulationer om en något lägre avkastning per hektar än vad den amerikanska jordbruksmyndigheten räknat med.
+ Den senaste WASDE rapporten pekade på lägre produktion, lägre lager och högre priser.
+ Stark amerikansk export bör krympa de stora lagren (som dock är de största sedan det sena 1980-talet).
+ Brasiliansk safrinha (andra)-skörden blev en besvikelse (den senaste revideringen i september kapade bort ytterligare 1,47m ton jämfört med augustiprognosen).
+ Kinesisk produktion skrivs ned pga. torrare förhållanden.
+ Efter att ha varit påfallande långa under framför allt juni så har den spekulativa långa nettopositionen sedan dess, i takt med att priset fallit, helt eliminerats (och vänts till en mindre kort netto position).
+ Tekniskt kan en s.k. inverterad huvud/skuldra-botten formation vara i görningen.
– Än så länge goda planteringsförutsättningar i södra Brasilien för första-sådden för 2016/17.
– Fortsatta rekordlager i framför allt USA.
– Gynnsamma priser i lokal valuta (BRL) indikerar en ökad förstamajssådd på bekostnad av sojabönor.
– Tekniskt negativt om 326 ¾ passeras på nedsidan.

Tillgängliga certifikat:
BULL MAJS X1 & X4 S
BEAR MAJS X1 & X4 S

OMXS30 (RENT TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 indexgraf, 1421.Den negativa vändningsdagen den sjätte september har än så länge levererat förväntat resultat dvs. fallande priser. Nedgången har dock skett under ordnade former vilket indikerar att denna är av korrektiv art. Det är dock ännu för tidigt att blåsa faran över och ett test ned i 1397 – 1370 området är fortfarande en realitet.

Konklusion: För att bibehålla en medelsiktigt positiv vy så bör området mellan 1397 – 1370 attrahera förnyat köpande (än så länge har inte stödområdet testats).

OBSERVATIONER

+ Priset ligger över både 55 och 233d mv.
+ Priset har brutit över rekyltoppen från mars, 1432 och därigenom brutit mönstret av fallande toppar.
+ 55d mv har en positiv lutning.
+ 55d mv är på väg att korsa 233d mv = ett troligt gyllene kors.
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Starka motstånd vid 1483.
– Kortsiktigare indikatorer har vänt till sälj.
– Befinner sig i korrektion efter den negativa vändningsdagen 6 september.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling råvaror

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

 1. Stig Fagerstål

  26 september, 2016 vid 07:17

  Hej
  Jag läser Era råvarubrev kontinuerligt och har en fråga.
  Jag har läst i DI mm att Soros och många stora hedgefonder har sålt sina stora guldinnehav. Men det verkar ändå som att guldpriset håller sig kvar i sin positiva trendkanal. Vad beror det på? Har några andra aktörer fångat upp dessa gigantiska volymer som såldes, och vet Ni vilka aktörer som har ökat saina positioner i guld. Eller är det så enkelt att guldpriset kan vara riggat?
  Undrar
  Stig

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The cuts are for real and are already bullishly impacting the market

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Thumbs down was first reaction by financial market. The market gave the decision from the latest OPEC+ meeting an unexpectedly bearish reception. Yes, it was an unusual type of decision as well as the form of the communication. It was individual, ’voluntary’ cuts rather than a wide OPEC+ based decision with cuts divided pro-rate across the group. The communication of these cuts were not done by the OPEC secretariat as is usual but rather by the individual energy ministers who committed to cuts. All this gave the decision an airy feel with the sense that ’voluntary’ meant kind of ’maybe’ instead of real commitments. Further that the group is no longer tied properly together with no solid unanimous decision. It all summed up to ’thumbs down’ by the financial market and the price fell.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The cuts are real and ’voluntary’ doesn’t mean ’maybe’. These ’voluntary’ committed cuts are no less firm commitments and no less real than the current voluntary cut by Saudi Arabia which continues to hold its production at 9.0 m b/d vs a normal 10 m b/d. These are real cuts: Russia -200 k b/d, Iraq: 223 k b/d, UAE 163 k b/d, Kuwait 135 k b/d, Kazakhstan 82 k b/d, Algeria 51 k b/d and Oman 42 k b/d. Total 896 k b/d. Compliance is of course always an issue. But broadly we expect these cuts to be delivered.

US oil inventories may continue to show marginal, bearish tendencies in December. These cuts will kick in from January 2024 and as such they will not impact oil inventories before then. So weekly US oil inventory data can continue to deliver marginally bearish data points through December along a trend for a while now where we have seen that total commercial crude and product stocks inches closer and closer towards the 2015-19 seasonal average.

The new cuts by OPEC+ is already physically impacting the market with tighter availability of crude cargoes for January programs. But that doesn’t mean that the new committed cuts by OPEC+ from January 2024 isn’t already impacting the physical oil market and oil prices. They are. Sales of physical oil cargoes by OPEC+ for January crude shipment programs are already in full swing. Refineries around the world are already now in the process of purchasing physical crude cargoes for Q1-24. Offerings of crude cargoes for Q1-24 by OPEC+ were immediately reduced the moment OPEC+ decided to reduce supply by 900 k b/d from January onward. Forward physical crude buyers are thus already experiencing a tighter supply in their forward purchases. And as such oil prices are already impacted.

Cuts are a backstop against deteriorating crude prices sub-USD 80/b and not a recipe for USD 100/b. The fresh 900 k b/d cut is not a recipe to drive the oil price to USD 100/b. In our eyes it is more of an effort to prevent the oil price from deteriorating further below USD 80/b. It is a backstop. And as such we think it is probably a sufficient backstop.

The bottoming of the global manufacturing cycle will be the ’big, fat cigar’ for OPEC+. It is pointless for OPEC+ to try to drive the oil price to USD 100/b without a solid tailwind from an accelerating global economy. Their best option is to try to stabilize the oil price around USD 80/b and then savor the joyride once the global economic cycle bottoms out and starts to accelerate. Long positions in oil will then rise rapidly and physical demand (oil demand growth) will accelerate. Both underpinning oil prices. OPEC+ can then lean back and smoke a big, fat cigar! The big, big question is of course when that will happen? Will we first have an ugly, economic setback in 2024/25 due to the strong rise in interest rates over the past 1-2 years? Or will inflation evaporate completely over the coming quarters because it is a complete creation of the exceptional Covid-19 events which are now reversing back towards normal? Financial markets are struggling to decide which one of these it will be. Ugly trough before global acceleration of global acceleration right away if inflation evaporates completely?

A macro economist I worked with during the global financial crises argued strongly then that the first sign of bottoming and acceleration would be found by looking at the manufacturing PMI of South Korea since they produce a swath of industrial sub-components which the global industrial engine needs. Much has changed since 2008/09 and true or false I don’t know as I’m not a macro economist. But here it is:

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line
Source: SEB graph, Data from Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Populära