SEB Råvarubrev 27 september 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityGruvstopp på Filippinerna.

MARKNADEN I KORTHET

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Förra veckans centralbanksbesked levererade inga större överraskningar. Bank of Japan levererade som förväntat mer köpande av ETF:er och REIT’s (fastighetsfonder) medan FOMC åter valde att avvakta med nästa höjning (som nu prisas in som om den ska ske på decembermötet). Det informella OPEC mötet är i full gång men som vi tidigare pekat på så är sannolikheten för en överenskommelse avseende fryst produktion relativt liten. Iran vill fortsatt öka sin produktion och Saudiarabien behöver varje dollar de kan få in pga. fortsatt mycket stort budgetunderskott. Filippinerna redovisar nu resultaten av den gruvrevision (miljö och sociala förhållanden) som sjösattes tidigare i somras. Som förväntat suspenderas nu ett antal gruvor tills de förklarat/åtgärdat de brister som miljödepartementet kommit fram till.

Råvaror: Oljepriset fortsätter att slå fram och tillbaka inom ett allt snävare intervall, vilket också varit vår huvudsakliga vy inför Alger-mötet. Kortsiktigt ser nedsidan känsligare ut än uppsidan men detta förändras om vi skulle handla upp över $50,57 (dec-kontraktet). Metallerna, både bas och ädel, har rört sig uppåt sedan förra veckan, med nickel i ledartröjan pga. gruvsuspenderingarna på Filippinerna. Koppar befinner sig vid ett vägskäl, negativ triangel (och snar nedgång) eller bredare bas? Kaffe sprang förra veckan rakt in i väntande säljare (ovanför 155/156) och har följaktligen backat. Majs har korrigerat lägre efter bättre dvs. torrare väderförhållanden vilket underlättar skörden (vi håller dock fortsatt ett öga på $c 343 ¼ som ett viktigt motstånd).

Valuta: Dollarn tappade efter Fed’s besked att åter vänta med räntehöjningen. Yenen stärktes efter att BoJ utökat sina stimulanser (de måste vara mycket besvikna). En starkare IFO i Tyskland har givit euron stöd. NOK/SEK hade en mycket stark vecka förra veckan och trenden ser ut att kunna fortsätta ännu en bit.

Börser: En viss osäkerhet har infunnit sig och de försök, att klättra vidare uppåt, som tagits upplevs som svaga. Vår negativa vy på eurozonsbanker är intakt och har också senaste veckan visat sig vara relevant. Tillväxtmarknader fortsätter också att gå relativt bättre, något som bör kunna fortsätta ännu ett tag.

Räntor: Tyska obligationsräntor har fortsatt att falla och närmar sig nu den viktiga hållpunkten -0,13 %, ett brott av denna och vi får sannolikt en ny botten under -0,205 %. Noterbart är dock att amerikanska obligationsräntor inte alls fallit i samma utsträckning. Dessutom visar statistiken från Fed att utländska centralbanker fortsätter sälja amerikanska statsobligationer i stor skala.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Oljepriset handlas i ett allt snävare intervall (var vaksam på utbrott).
 • Nickelpriset har fortsatt handlas upp på nyheter från Filippinerna.
 • Guld och silver fortsätter sannolikt att konsolidera men sannolikheten för ett utbrott har ökat.
 • Koppar vid vägskälet?
 • USD/SEK ytterligare ett trappsteg taget.
 • OMXS30 nedgången sannolikt ännu inte komplett.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dec.kontraktet, dagsgraf, $46,95/fat.Marknaden spelar fortfarande enligt vår grundplan, det allt snävare intervallet (stigande bottnar och fallande toppar). Det informella OPEC mötet i Alger som i skrivande stund pågår förväntas inte leda till någon signifikant överenskommelse (en sådan torde ha större chans att lyckas vid nästa ordinarie OPEC möte den 30:e november).

Konklusion: Oljeprisets kontrakterande prisintervall närmar sig antagligen ett avgörande, dvs. ett utbrott åt endera hållet så räkna med ökad volatilitet.

OBSERVATIONER

+ Spekulationer om ett produktionstak vid Algermötet.
+ Situationen i Venezuela medför fortsatt fallande produktion.
+ Iransk produktion verkar ha nått en platå.
+ US naturgas är fortsatt i stark efterfrågan.
+ Stigande raffinaderimarginaler i Europa ger stöd till oljepriset.
– Fortsatt överutbud.
– Cirka 2miljoner fpd i produktionsbortfall (Libyen, Nigeria, Venezuela) som såsmåningom kommer tillbaka på marknaden.
– Libyen lyckades förra veckan med konsstycket att få ut de första leveranserna på ett bra tag.
– Iransk export (inte produktion) på 5-års högsta.
– Saudisk produktion på rekordnivå (men bör säsongsmässigt snart börja minska då behovet av luftkonditionering avtar).
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter att öka (+5) (och antalet borrade men ej igångsatta källor, DUC’s (drilled but uncompleted wells) på fortsatt hög nivå).
– Nigeriansk produktion har åter börjat öka. Håller vapenvilan?
– Lagren är fortsatt mycket stora (över 5-års snitt) men har de senaste veckorna fortsatt att falla.
– Det historiska säsongsmönstret talar för att en pristopp har satts under sommaren.
– Tekniskt så producerade fredagen en negativ kandelaber.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2 ,X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL LME 3M

LME 3M NICKEL, dagsgraf, $10440/ton.Informationen som givits visar att det kommer att bli flera suspenderade (tills miljö och sociala villkor uppfyllts) nickelgruvor på Filippinerna. Följaktligen har priset justerats uppåt. Antalet suspenderade gruvor är nu uppe i cirka 30 stycken varav 18 är nickelgruvor motsvarande 55 % av den nationella produktionen. De suspenderade gruvorna kommer nu att delges revisionen och förväntas inkomma med en förklaring inom en vecka. Vi tror dock att om det inte kommer några nya negativa överraskningar så bör prisuppgången lugna sig och eventuellt t.o.m. korrigera delar av den senaste uppgången.

Konklusion: Fortsatt oro över störningar i Filippinsk produktion.

OBSERVATIONER

+ Risken för indragna brytningstillstånd (offentliggörandet åter uppskjutet) efter den Filippinska miljörevision som sjösattes i juli. Upp till hälften av landets gruvor kan komma att bli suspenderade, majoriteten gissningsvis på Mindanao.
+ Under september har cirka 18 nickelgruvor suspenderats.
+ Enligt källor kan så mycket som upp till 8 % av världsproduktionen komma att beröras.
+ Ökad produktion men också ökad efterfrågan på rostfritt stål i Kina.
+ Det Indonesiska malmexportförbudet.
+ Tekniskt så föreligger ett misslyckat försök ned i stödområdet samt en möjlig positiv divergens (lägre botten i pris/högre botten i stochastic-indikatorn).
– Minskad kinesisk NPI (nickel pig iron) produktion (men också ökade lager av malm vilket gör att produktionen kan öka utan att omedelbart pressa upp efterfrågan på malm).
– Lagren av raffinerat nickel var i augusti 252,000t att jämföra med 130,000t i augusti 2015.
– En viss överproduktion kvarstår och förväntas öka något under både 2017 och 2018.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2, & X4 S
BEAR NICKEL X2 & X4

GULD

GULD spot dagsgraf, $1335/uns.Guldet reagerade positivt på både Bank of Japan’s utökade stimulanspaket likväl som på Fed’s fortsatta obeslutsamhet om när alla pusselbiter kan komma på plats för nästa räntehöjning. Tilltron till centralbankerna (och dess penningpolitik, QE, ZIRP, NIRP etc.) spelar ädelmetallerna i händerna.

Konklusion: Även om vi fortfarande befinner oss i ”viloläge” sedan början av sommaren så kan en viss ökad aktivitet spåras i och med att vi nu verkar ha satt en högre botten.

OBSERVATIONER

+ ETF-flödena förra veckan var ut ur globala aktier och in i råvaror (energi och guld) och obligationer.
+ Efterfrågan från världens 1,6miljarder muslimer kan komma att öka dramatiskt när en Sharia-standard för guld förväntas komma på plats under hösten (november trolig månad).
+ FED’s obeslutsamhet avseende nästa räntehöjning.
+ Osäkerhet om vad dagens penningpolitik faktiskt leder till.
+ Eventuella nya penningpolitiska stimulanser från ECB och BoJ.
+ Fallande guldproduktion (produktionen toppade 2015?).
+ Statsobligationer till ett värde av mer än $11 biljoner handlas nu till negativ ränta (och större delen av de resterande mellan 0 – 1 %).
+ Det viktiga motståndsområdet i $1400-området har ännu inte utmanats.
+ Tekniskt så kvarstår förutsättningarna för en så kallad ”tjurflagga”.
+ Dessutom har marknaden börjat skapa högre bottnar (= mer otåliga köpare).
– Fortsatt minskning av den spekulativa långa nettopositionen (marknaden har nu skalat ned storleken till samma nivå som i början av sommaren men den är fortsatt stor).
– Centralbankerna har sedan i våras successivt minskat sina inköp månad för månad.
– Rekylfasen i den negativa guld/silver-trenden ser nu att ha avslutats vilket riskerar att påverka guldpriset negativ (åtminstone relativt silver).
– Mycket tunga motstånd i $1400-området.
– Tekniskt kvarstår risken för en djupare rekyl tills $1368 bryts.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, 4, 5 & 10 S
BEAR GULD X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

LME 3M KOPPAR dagsgraf $4811/ton.Som den sista av basmetallerna började kopparpriset att stiga i början av september. Uppgången ser i våra ögon fragil ut och det finns egentligen inga kraftiga skäl till varför den ska fortsätta (annat om US dollarn skulle försvagas mer än vad som skett efter det senaste FED-mötet). Trots bättre kinesisk data och en allt hetare bostadsmarknad fortsätter exporten att öka vilket är resultatet av en allt större kapacitet att producera raffinerad koppar.

Konklusion: Risken för en U-sväng och därefter lägre priser ska inte underskattas.

OBSERVATIONER

+ Något bättre kinesisk industridata.
+ Kinesiska fastighetspriser fortsätter att öka vilket ger ytterligare incitament till nybyggnation.
+ Kinesiska smältverk har ökat produktionen givet punkten ovan.
+ Tekniskt måste toppen vid C, $5032, brytas för att en positiv signal ska lämnas.
– BHP Billiton, världens största gruvbolag, lämnade ingen upplyftande läsning förra veckans årsrapport. I närtid kommer ökat utbud att väl matcha efterfrågan och ett underskott ligger längre fram i tiden.
– Kraftigt ökad Peruansk kopparmalmsbrytning (upp ca 50 % i år) som i huvudsak skeppats till Kina (som har kapacitet att raffinera malmen).
– Kinesisk rekordexport av raffinerad koppar.
– Stora LME & SHFE lager.
– Risken för att en kinesisk fastighetsbubbla åter blåses upp.
– Tekniskt så föreligger en eventuellt mer eller mindre färdiggjord negativ triangel (ett vanligt fortsättningsmönster).

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1, X2 &X4 S
BEAR KOPPAR XS & X4 S

USD/SEK

USD/SEK, dagsgraf, 8,5525.Trots att dollarn, efter Fed’s förväntade besked att än en gång skjuta nästa räntehöjning framåt, tappade så tappade den dock mindre mot SEK än mot många andra valutor. Den underliggande kronsvagheten syns därigenom än tydligare (Konjunkturinstitutets kronindex, KIX, stängde förra veckan på ett års högsta). Svagare svensk statistik bör också framgent bidra till att USD/SEK, vid nästa dollaruppgång, bör fortsätta att stiga med (naturlig) hävstång (starkare dollar och svagare krona).

Konklusion: Sätter vi ännu en högre botten på plats så ökar trycket för ett brott på uppsidan än mer.

OBSERVATIONER

+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Högre amerikansk KPI (2015 ser också ut att ha givit de största löneökningarna i USA på många år) bör sätta press på Fed.
+ Svensk ekonomi har börjat sakta in (senast idag kom sämre statistik på detalj och utrikeshandelsstatistik).
+ Dollarcykeln (sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Positiv ränta i USA attraherar inflöden.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen minskade förra veckan (både korta och långa kontrakt stängdes).
+ JPY/SEK har brutit upp ur sin konsolidering och även EUR/SEK ser ut att vara på gång så kronförsvagningen kan komma att ge hävstång till ett brott av USD/SEK.
+ Tekniskt så är konsolideringen ett fortsättningsmönster talandes för en fortsättning av den tidigare uppåttrenden.
– Att FED gång efter annan har skjutit upp räntehöjningarna.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar.
– Osäkerhet om presidentvalet.
– Den starka dollarn är en klar motvind för amerikanska exportföretag samt att den ger en deflationsimpuls som i sin tur gör FED än mer obeslutsam.

Tillgängliga certifikat:
BULL MAJS X1 & X4 S
BEAR MAJS X1 & X4 S

OMXS30 (RENT TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 indexgraf, 1419.Det misslyckade försöket ovanför 1445 (vändningsdagens högsta punkt) varnar för att konsolideringen/korrektionen ännu inte är färdig och att ytterligare tid sannolikt kommer att spenderas i ett kortsiktigt slagit intervall.

Konklusion: För att bibehålla en medelsiktig positiv vy så bör området mellan 1397 – 1370 attrahera förnyat köpande (än så länge har inte stödområdet utsatts för något test men ju fler misslyckade försök över 1432 ju större risk för ett sådant test).

OBSERVATIONER

+ Priset ligger över både 55 och 233d mv.
+ Priset har brutit mönstret av fallande toppar.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ 55d mv har en positiv lutning.
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Två misslyckade försök att stanna över 1432 (marstoppen).
– Falskt brott över 1445.
– Starka motstånd vid 1483.
– Negativ divergens mellan pris och indikatorer.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Råvarors utveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top