Följ oss

Analys

SEB Råvarubrev 20 september 2016

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Centralbanker (Bank of Japan & FED) i fokus.

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Marknadsoron mätt som Fed’s finansiella stressindex har sedan förra veckan ökat något men ligger fortfarande långt ifrån oroande nivåer. Börsnedgångarna har mer övergått till att intervallhandel, ena dagen upp och andra dagen ned. Obligationsräntorna har dock inte backat många punkter ifrån förra veckans topp vilket vi finner vara ett rätt intressant beteende. Vi kan förvänta oss ett lugn fram tills imorgon (och en ökad volatilitet därefter) när både Bank of Japan och Federal Reserve kommer med sina räntebesked. BoJ förväntas att antagligen utöka köp av ETF, REIT e. dyl. det är dock mer tveksamt om man utökar obligationsköpen då det i nuvarande inköpstakt inte kommer att finnas några statsobligationer kvar på marknaden om cirka tre år. FED förväntas inte göra någonting denna gång heller.

Råvaror: Oljan har tappat något sedan förra veckan men följer i princip det meandrande mönster vi förväntat oss inför det informella OPEC–mötet i Alger den 26-28 sept. Nymex-olja ser ytterligare något svagare ut och vi skulle inte vara helt förvånade att se den ned mot $40/Bbl området (i skrivande stund ligger den på $43). Basmetallerna har alla rört sig något uppåt under senaste veckan med huvudfokus på nickel och den miljörevisionsrapport från Filippinerna som förväntas komma inom kort (gruvstängningar?). Ädelmetaller fortsätter att konsolidera medan jordbruksprodukter som majs och vete har stigit dock från väldigt låga nivåer. Dags för potatisrallyt (botten i juni – toppen i sept. = 62 %) att ta en paus? Förra veckans prisutveckling indikerar att så är fallet. Socker har brutit upp ur sin senaste konsolidering och nått fyra års högsta efter indikationer om ytterligare ökat underskott för nästa år. Vi är lite tveksamma till hållbarheten i detta det senaste rallyt.

Valuta: Dollarn har stärkt på sig sedan förra veckan men lär nu ta en paus till onsdag kväll när FOMC kommer med sitt räntebesked. SEK fortsätter att handla på den svaga sidan (budgeten idag lär inte heller innehålla någon kioskvältare) och förra veckans bubblare, JPY/SEK har nu brutit upp ur sin positiva triangel. NOK/SEK fortsätter också att steg för steg ta sig norrut.

Börser: MSCI världsindex har ännu inte handlats upp till en ny rekordnivå vilket indikerar att innevarande svaghet är temporär. Förra veckans negativa prisutveckling indikerar dock att mer nedgång bör vara att vänta i närtid. MSCI tillväxtmarknadsindex visar också en viss svaghet men lämnade dock ingen veckosignal såsom världsindexet gjorde.

Räntor: Den tyska 10-åringen vände i onsdags åter ned och handlades under fredagen igen till negativ ränta (så länge räntan ligger kvar över -0,13 % finns dock möjligheten till ett nytt försök högre kvar). Amerikanska långräntor (10 & 30år) har dock ett något mer konstruktivt mönster vilket talar för ytterligare uppgång.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Oljepriset handlas nedåt men dock fortfarande i det förväntade intervallet.
 • Nickelpriset rycker inför miljöbesked från Filippinerna.
 • Guld och silver fortsätter sannolikt att konsolidera.
 • USD/SEK fortsätter trycka på för att lämna konsolideringsintervallet.
 • Har majs (US) fått fast mark under fötterna?
 • OMXS30 nedgången har än så länge utvecklats som en korrektion.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dec.kontraktet, dagsgraf, $46,07/fat.Marknaden befinner sig fortfarande i det kontrakterande intervall som vi förutspått ska hålla sig fram tills det informella OPEC-mötet i Alger den 26-28 september. Dock har prisbilden försvagats något i och med fallet ned under $47,00. Förra veckans rapport från EIA visade att antalet borrade men inte igångsatta källor (s.k. DUC’s, (drilled but uncompleted)) fortfarande är många och trots en viss nedgång det senaste halvåret ligger balansen på en historiskt hög nivå. Detta är källor som snabbt kan komma igång om priset skulle stiga.

Konklusion: Sammantaget är utsikterna denna vecka något mer negativa än föregående vecka.

OBSERVATIONER

+ Spekulationer om ett produktionstak vid Algermötet.
+ Libysk export som förväntades komma igång i närtid lär återförsenas efter de senaste incidenterna mellan olika intressesfärer.
+ Situationen i Venezuela fortsätter att förvärras.
+ Iransk produktion verkar ha nått en platå.
+ US naturgas är fortsatt i stark efterfrågan.
– Fortsatt överutbud.
– Iransk export (inte produktion) på 5-års högsta.
– Saudisk produktion på rekordnivå (men bör säsongsmässigt snart börja minska då behovet av luftkonditionering avtar).
– Irakisk export förväntas öka ytterligare.
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter att öka (och antalet borrade men ej igångsatta källor, DUC’s (drilled but uncompleted wells) på fortsatt hög nivå).
– Nigeriansk gerilla (Delta Avengers) har infört vapenvila.
– Lagren är fortsatt mycket stora (över 5-års snitt) men har de senaste veckorna fallit något.
– Det historiska säsongsmönstret talar för att en pristopp har satts under sommaren.
– Tekniskt så blir bilden än svagare om $45,70 bryts (vilket torde öppna upp för 44,53 som nästa stöd).

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2 ,X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL LME 3M

LME 3M NICKEL $10200/tonTill skillnad mot aluminium, koppar och nu även zink ser den kortsiktiga situationen för nickel bättre ut. Risken för produktionsstörningar/stopp i framför allt Filippinerna har fått priserna att stiga den senaste veckan. Den nya, sedan i våras, presidenten/regeringen har satt gruvsektorn och framför allt dagbrott under en betydligt hårdare miljöprövning och senare under veckan förväntas beslut om huruvida ytterligare produktion kommer att tvingas stänga tills strängare miljövillkor är uppfyllda.

Konklusion: Avklarad korrektion? Gruvstängningar pga. miljökrav?

OBSERVATIONER

+ Fortsatt positiv vy på medellång – lång sikt så länge inte $9700/9480 passeras.
+ Filippinska hot om nickelgruvestängningar efter den miljörevision som förväntas offentliggöras senare denna vecka.
+ Enligt källor kan så mycket som upp till 8 % av världsproduktionen komma att beröras.
+ Ökad produktion men också ökad efterfrågan på rostfritt stål i Kina.
+ Tekniskt så föreligger ett misslyckat försök ned i stödområdet samt en möjlig positiv divergens (lägre botten i pris/högre botten i stochastic-indikatorn).
– Minskad kinesisk NPI (nickel pi giron) produktion (men också ökade lager av malm vilket gör att produktionen åter kan öka utan att pressa upp efterfrågan på malm).
– Lagren av raffinerat nickel var i augusti 252,000t att jämföra med 130,000t i augusti 2015.
– Falcondogruvan i Dominikanska republiken verkar enligt källor ha smugit igång igen efter Glencore sålde denna för några år sedan.
– En viss överproduktion kvarstår och förväntas öka något under både 2017 och 2018.
– LME lagren har ökat under sommaren (minskat marginellt på slutet).

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2, & X4 S
BEAR NICKEL X2 & X4

GULD

GULD spot dagsgraf, $1316/uns.Guldet som förra veckan försökte men förvägrades kliva över den övre barriären i den möjliga ”tjurflaggan” avslutade veckan nära lägstanivån. Efter ett misslyckat försök på uppsidan är det vanligt att fokus svänger till den lägre barriären dvs. i detta fall ett test ned mot $1300 nivån.

Konklusion: Fortsatt i konsolideringsfas men håll koll på BoJ & FOMC/FED på onsdag.

OBSERVATIONER

+ ETF-flödena var förra veckan blandade med utflöden ur guldfonder men inflöden i mindre guldgruvefonder.
+ Efterfrågan från världens 1,6miljarder muslimer kan komma att öka dramatiskt när en Sharia-standard för guld förväntas komma på plats under hösten.
+ FED’s obeslutsamhet avseende nästa räntehöjning.
+ Eventuella nya penningpolitiska stimulanser från ECB och Bank of Japan (BoJ ger besked på onsdag denna vecka).
+ Fallande guldproduktion (produktionen toppade 2015?).
+ Statsobligationer till ett värde av mer än $11 biljoner handlas nu till negativ ränta (och större delen av alla mellan 0 – 1 %).
+ Det viktiga motståndsområdet i $1400-området har ännu inte utmanats.
+ Tekniskt så kvarstår förutsättningarna för en så kallad ”tjurflagga”.
– Fortsatt positiva signaler för en starkare dollar.
– En minskning av nettolånga (långa positioner minskade med 18599 och korta ökade med 3848) spekulativa positionen som dock fortsatt är historiskt stor.
– Centralbankerna har sedan i våras successivt minskat sina inköp månad för månad.
– Rekylfasen i den negativa guld/silver-trenden ser nu att ha avslutats vilket riskerar att påverka guldpriset negativ (åtminstone relativt silver).
– Mycket tunga motstånd i $1400-området riskerar tynga.
– Tekniskt kvarstår risken för en djupare rekyl så länge inte priset klättrar upp över $1368.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, 4, 5 & 10 S
BEAR GULD X2, X4, X5 & X10 S

USD/SEK

USD/SEK spot, dagsgraf, 8,5480.Dollarn fortsatte, efter den senaste högre botten, att förstärkas förra veckan (fredagen avslutades starkt efter högre än förväntad KPI från USA). Avseende innevarande vecka så står, FOMC mötet med åtföljande räntebesked på onsdag kväll kl. 20.00, i fokus. Sannolikheten för en höjning är enligt marknadens prissättning dock låg (en överraskande höjning skulle å andra sidan fånga marknaden ”felpositionerad” med en kraftigt stigande dollar som följd).

Konklusion: Fullt fokus på räntebeskedet från USA på onsdag kväll.

OBSERVATIONER

+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Högre amerikansk KPI (2015 ser också ut att ha givit de största löneökningarna i USA på många år).
+ Svensk ekonomi har börjat sakta in.
+ Dollarcykeln (sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Positiv ränta i USA attraherar inflöden.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen i $-index är bara en fjärdedel av vad den var i början på året. Denna ökade dock ytterst marginellt under den senaste rapporteringsperioden.
+ JPY/SEK har brutit upp ur sin konsolidering och även EUR/SEK ser ut att vara på gång så kronförsvagningen kan komma att ge hävstång till ett brott av USD/SEK.
+ Tekniskt så är konsolideringen ett fortsättningsmönster talandes för en fortsättning av den tidigare uppåttrenden.
– Att FED gång efter annan har skjutit upp räntehöjningarna.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar.
– Osäkerhet om presidentvalet.
– Den starka dollarn är en klar motvind för amerikanska exportföretag samt att den ger en deflationsimpuls som i sin tur gör FED än mer obeslutsam.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

MAJS

MAJS dec. kontraktet, dagsgraf, $c337 ½.Är det värsta nu över efter det mycket kraftiga prisfallet sedan toppen i juni (som mest ned med 30 %)? Ja i alla fall i det kortare perspektivet så pekar flera faktorer mot att så kan vara fallet. Den spekulativa positionen, som var mycket stor, har förvänts i en lite nettokort position. Produktionen för innevarande år skrivs på flera ställen ned (även om lagren är fortsatt mycket stora). USA har även stämt Kina inför WTO pga. vad man anser vara otillbörliga subsidier till kinesiska bönder (vilket anses ha ökat kinesisk produktion och skadat amerikansk export).

Konklusion: En möjlig botten kan ha satts på plats.

OBSERVATIONER

+ Spekulationer om en något lägre avkastning per hektar än vad den amerikanska jordbruksmyndigheten räknat med.
+ Den senaste WASDE rapporten pekade på lägre produktion, lägre lager och högre priser.
+ Stark amerikansk export bör krympa de stora lagren (som dock är de största sedan det sena 1980-talet).
+ Brasiliansk safrinha (andra)-skörden blev en besvikelse (den senaste revideringen i september kapade bort ytterligare 1,47m ton jämfört med augustiprognosen).
+ Kinesisk produktion skrivs ned pga. torrare förhållanden.
+ Efter att ha varit påfallande långa under framför allt juni så har den spekulativa långa nettopositionen sedan dess, i takt med att priset fallit, helt eliminerats (och vänts till en mindre kort netto position).
+ Tekniskt kan en s.k. inverterad huvud/skuldra-botten formation vara i görningen.
– Än så länge goda planteringsförutsättningar i södra Brasilien för första-sådden för 2016/17.
– Fortsatta rekordlager i framför allt USA.
– Gynnsamma priser i lokal valuta (BRL) indikerar en ökad förstamajssådd på bekostnad av sojabönor.
– Tekniskt negativt om 326 ¾ passeras på nedsidan.

Tillgängliga certifikat:
BULL MAJS X1 & X4 S
BEAR MAJS X1 & X4 S

OMXS30 (RENT TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 indexgraf, 1421.Den negativa vändningsdagen den sjätte september har än så länge levererat förväntat resultat dvs. fallande priser. Nedgången har dock skett under ordnade former vilket indikerar att denna är av korrektiv art. Det är dock ännu för tidigt att blåsa faran över och ett test ned i 1397 – 1370 området är fortfarande en realitet.

Konklusion: För att bibehålla en medelsiktigt positiv vy så bör området mellan 1397 – 1370 attrahera förnyat köpande (än så länge har inte stödområdet testats).

OBSERVATIONER

+ Priset ligger över både 55 och 233d mv.
+ Priset har brutit över rekyltoppen från mars, 1432 och därigenom brutit mönstret av fallande toppar.
+ 55d mv har en positiv lutning.
+ 55d mv är på väg att korsa 233d mv = ett troligt gyllene kors.
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Starka motstånd vid 1483.
– Kortsiktigare indikatorer har vänt till sälj.
– Befinner sig i korrektion efter den negativa vändningsdagen 6 september.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling råvaror

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

 1. Stig Fagerstål

  26 september, 2016 vid 07:17

  Hej
  Jag läser Era råvarubrev kontinuerligt och har en fråga.
  Jag har läst i DI mm att Soros och många stora hedgefonder har sålt sina stora guldinnehav. Men det verkar ändå som att guldpriset håller sig kvar i sin positiva trendkanal. Vad beror det på? Har några andra aktörer fångat upp dessa gigantiska volymer som såldes, och vet Ni vilka aktörer som har ökat saina positioner i guld. Eller är det så enkelt att guldpriset kan vara riggat?
  Undrar
  Stig

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära