SEB Jordbruksprodukter, 6 oktober 2014

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityRåvaror att köpa och säljaPriserna på jordbruksprodukter har fallit mycket, mer än de flesta andra råvaror i år. Nu börjar prisfallen bli mindre och det finns tecken på trendbrott i flera av dem. Ett trendbrott innebär i sig inte att en ny trend uppåt etableras omedelbart, men det värsta är över och risk / reward är större på uppsidan än nedsidan.

Torkan i Brasilien, som är skrämmande intensiv är en trendförändrare. Den gör att skörden av sojabönor och majs omöjligen kan bli så stor som tidiga prognoser indikerat.

Odlingsväder

Som vi ser väntas västra Europa få upp till dubbla den normala nederbörden de kommande två veckorna. Det väntas regna över Skanderna, vilket fyller på vattenmagasinen inför vintern, vilket påverkar elpriset i Norden. Det är samtidigt väldigt torrt i östra Europa.

Prognoskartan för nederbörden i USA visar torrt väder i ’corn belt’ och blötare typiska veteodlingsområden som Kansas och Oklaholma.

Väder

Ryssland, Ukraina, Vitryssland, och överhuvud taget alla länder kring Svarta havet väntas på 40-60% av normal nederbörd de kommande två veckorna.

Väder

I Brasilien ser väderleksprognosen förskräckande torr ut. Stora och viktiga odlingsområden väntas få mindre än 20% av normal nederbörd de kommande två veckorna. Detta är en rejäl trendförändrare för soja, majs, socker och kanske kaffe.

Väder

Indiens monsun fortsätter att vara mindre intensiv än normalt.

Väder

Australien väntas få mindre nederbörd än förväntat, utom just i SW, där odlingen av vete huvudsakligen sker.

Väder

Vete

Vetepriset (novmeberterminen på Matif) har tagit sig upp från 150 euro nästan till 160. Där finns dock ett starkt motstånd och ur teknisk synvinkel skulle man kunna tänka sig en rekyl nedåt. Detta är dock ändå förmodligen en så låg nivå att det skulle kunna handla om de lägsta nivåerna för den här säsongen.

Vetepris

I nedanstående diagram ser vi hur Matifs ”spotkontrakt” utvecklat sig de senaste tio åren. Priset är på en nivå som tidigare varit bottennivåer. Därmed ska man inte utgå från att priset vänder upp från den här nivån genast. Tidigare har priset stannat på en låg nivå i flera månader, innan det vänt upp igen.

Vetepris

Chicagovetet (december) har en liten bit kvar på nedsidan innan marknaden rör vid ett starkt stöd.

Chicagovetet (december)

Nedan ser vi terminskurvorna i fredags och en vecka tidigare för Matif respektive Chicago. Det är contango på båda marknader.

Tervminskurvor vete

Matifs novemberkontrakt håller sig i samma relation som tidigare till Chicagos decemberkontrakt.

Vete

Sådden av höstvete har nått 43% färdigt. Det är den snabbaste takten de senaste åren och nästan 10% snabbare än genomsnittet för de senaste åren.

Vetesådden

I den senaste GASC-tendern tog Frankrike hem allt, men till riktigt låga priser. Amerikanskt vete offererades inte alls.

StatsCanada visar på en skörd (preliminär) på 27.5 mt, 26.8 mt lägre än förra året. Det var i stort sett i linje med förväntningarna.

Non-commercials i CFTC:s rapport verkar ha passerat den mest korta positionen. I den senaste rapporten hade de köpt tillbaka en del av den korta positionen.

Vete

Det börjar utveckla sig till köpläge i vete. Det finns antagligen utrymme för en liten nedgång på kort sikt, men på längre sikt finns en klar uppsidespotential.

Majs

Decemberkontraktet CZ4, ligger som i ser i kursdiagrammet nedan, precis under motståndslinjen för den fallande pristrenden. Motståndet är ännu inte brutet, men det kan mycket väl ske den här veckan. Det markerar i så fall slutet på den fallande pristrenden. Det är inte detsamma som att en stigande pristrend tar vid, men ofta är det början på en uppgång.

Majspris

Crop condition låg oförändrat på höga 74% good/excellent i måndags.

Crop condition

Non-commercials köpte ytterligare några kontrakt i veckan.

Non-commercials

DOE rapporterade i veckan som gick att etanolproduktionen i USA sjönk igen, som vi ser i diagrammet nedan. Hösten är en säsongsmässigt svag period och produktionen kommer säkerligen att ta mer fart från mitten av oktober.

DOE

Vi vänder alltså till köprekommendation.

Sojabönor

Sojabönorna (SX4) har under september fallit från 1000 cent ner till 912. Det verkar som om det finns stöd för priset vid 900. Bryts det, finns nästa stöd vid 800 cent.

Sojabönorna (SX4)

Sojamjölet föll, som förutspåddes för två veckor sedan, ner till 300 dollar. Det kan mycket väl vara slutet på nedgångsfasen.

Sojamjölet

Sojaoljan har fallit i pris med ungefär 25% sedan i våras (för ny skörd). Den fallande pristrenden bröts för en månad sedan och sedan des har priset stabiliserat sig strax över 32 dollar och med ett tak på 34 dollar. Prisfallet lär ha kylt av all expansion av palmoljeoldling och därmed kan en rekyl uppåt i priset på vegetabilisk olja motiveras. För sojaolja är det i så fall till 36 eller kanske 38 dollar. På dessa nivåer finns starka motstånd, där 38 dollar är det starkare av de två.

Sojaoljan

Crop condition för sojabönor steg återigen upp till 72% good / excellent.

Crop condition för sojabönor

Non-commmercials nettosålda position verkar inte vilja bli mer såld än vad den är. Den senaste veckan köpte spekulanterna tillbaka 7400 kontrakt och är nu nettosålda 78,808 kontrakt.

Non-commmercials

Jag tror att såväl sojaolja som sojamjöl och därmed sojabönor kan ha funnit en botten och går därmed över till köprekommendation.

Raps

Novemberkontraktet för rapsfrö som ”skulle” ha rekylerat ner igen, gick rakt igenom tekniskt motstånd, upp till 325 euro i fredags. Det är samma höga nivå som priset hade innan det föll kraftigt ner mot 300 euro i september. Priset ”borde” gå ner igen från den här nivån.

Rapspris

Statistics Canada raporterade preliminära skördeestimat i veckan som gick. För canola estimerades en skörd på 14.08 mt, vilket är 21.6% mindre än förra året. Det var i princip i linje med förväntningarna.

Vi fortsätter med säljrekommendation på rapsterminer.

Potatis

Potatispriset har hållit sig över 6 euro den senaste månaden, sedan den fallande pristrenden bröts. Det är ett gott tecken. Priset stängde på 6.20 euro. Marknaden brukar vara svag fram till slutet av oktober och sedan stiga till en topp i december. Om man köper potatis nu, ska man försökta ta sig ur positionen i december allra senast. Därefter är det inte lätt att veta vart priset tar vägen. Potatis har handlats till noll i USA, därför att det kan vara värt att sälja en vara som potatis till noll för att bli av med den.

Potatispris

Skörden i nordvästra Europa går mot sitt slut. Total produktion i NWE ser ut att kunna bli 27 mt, vilket är i nivå med produktionen år 2011 och högre än förra och förrförra året. Hektarskörden ser ut att kunna bli 49 ton per hektar, vilket är 9% högre än förra året. De regn som nu drar in över just NWE kan dock orsaka en del problem för den skörd som är kvar att ta upp.

Gris

Lean hogs decemberkontrakt ligger kvar kring 95 cent per pund där priset legat den senaste månaden.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör och SMP ligger kvar i princip på den nivå de haft den senaste veckan.

Mejeripriser

För två veckor sedan var det många som tolkade det då oförändrade priset på Fonterra-auktionen som att ”botten är nådd”. Jag påpekade att det sällan är så och att trenden fortsätter längre än de flesta kan föreställa sig. Den senaste Fonterra-auktionen den första oktober visade 7.3% lägre pris, i genomsnitt.

Smörpriset föll med 6.6% medan SMP backade med mer blygsamma 2.7%. Helmjölkspulver föll med hela 10%. Osten verkar ha sett sin värsta nedgång, med 1.2%.

EU:s stöd för lagring drogs som bekant tillbaka i sin helhet efter att det visat sig att Italienska kooperativ försökt fuska till sig stöd på ett sätt som var så stötande att stödet helt och hållet alltså togs bort.

Terminspriserna är dock så låga på Eurex att det förmodligen är en bra idé att köpa till de nivåerna om man lyckas med det, och absolut avhålla sig från att sälja terminer. En sådan prissäkring skulle bli alldeles för dyr i dagens läge.

Socker

Torkan i Brasilien bör kunna ge stöd för sockerpriset. Tekniskt finns dock motstånd strax över dagens pris på 16.44 cent per pund.

Sockerpris

Nedan ser i prisutvecklingen för spotkontraktet de senaste tio åren. Prisfallet tog ner råsockerpriset till 13 cent, som utgjorde bottennoteringen år 2010. Det var en nivå där köpare dök upp och det skedde samtidigt som väderleksprognosen för Brasilien såg allt torrare ut. Det är torrt även i nordvästra Indien, som också är centrum för den indiska sockerrörsodlingen. Indien och Brasilien är världens största producenter av socker.

Spotpris socker

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top