Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 6 oktober 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB om råvaror

Sedan det förra veckobrevet för två veckor sedan, har råvarumarknaderna generellt sett fortsatt i fallande pristrend, med några undantag. Dollarn har fortsatt att stärkas och kronan och euron försvagas mot denna. Tillväxten i Kina väcker oro eftersom ledningen för landet får sin legitimitet från ”7.5% tillväxt”. Den kinesiska ledningen utmanas också av studentupproret i Hong Kong, vilket också skapade viss oro. Kina har för övrigt firat en nationell helgdag den senaste veckan, vilket också kanske påverkat marknaderna negativt, med den största köparen av framförallt metaller och olja / kol borta från marknaden.

Det har alltså varit stora makrofaktorer som präglat marknaden. Fundamentala utbuds/efterfråge-faktorer för de olika råvarorna har det kommit mindre av, särskilt när det gäller metaller. För oljemarknaden har dock en avgörande ledtråd för framtidens oljemarknad kommit och för jordbruksprodukterna har också viss viktig information kommit.

Dollarns styrka och kronans / eurons svaghet är ingen slump. Statistiken från USA i fredags visade den lägsta arbetslösheten, 5.9%, sedan juli 2008 (alltså före finanskrisen). Handelsunderskottet krympte också i augusti till 40.1 miljarder dollar. Båda dessa var bättre än förväntat och stärkte därmed dollarn (och sänkte guldet). EU och Sverige förefaller till stor del ha en övertygelse om att bedriva ekonomisk politik som inte främjar tillväxt. Den starkare dollarn / svagare kronan innebär att alla råvaror blir dyrare, allt annat lika. De prisfall vi ser gäller i dollar, i regel och ser inte nödvändigtvis likadant ut i kronor, vilket förklarar varför en del av 1:1-certifikaten trots allt inte gett så dålig avkastning som om de vore vad en del emittenter kallar ”valutsskyddade”.

Generellt sett tycker jag att man nu kan börja köpa jordbruksprodukter som potatis, mjölk, spannmål och oljeväxter. De har fallit till långt under produktionskostnad i spåren av produktionsöverskotten för att tvinga ner dessa. När detta är gjort måste priset stiga för att långsiktigt ligga vid högre i förhållande till produktionskostnad.

Oljemarknaden är i grunden förändrad i och med innovationen av ”fracking”, vilket innebär att OPEC och ett fåtal andra lyckligt lottade oljenationer har möjlighet att ta ut en ’economic rent’. Eftersom upp till 80% av oljepriset består av produktionsskatt, ’economic rent’ finns en betydande fallhöjd i oljepriset. Terminsmarknaden betalar dessutom investerare för att vara sålda oljepriset eftersom det råder contango (terminer med längre löptid handlas till högre pris än terminer med kortare löptid).

Om Kina fortsätter att ha lägre tillväxt än vad målsättningen är, får metallerna (alla) svårt att inta en positiv trend. Tillväxt i USA leder inte alls på samma sätt till ökad råvaruefterfrågan, som om tillväxt sker i Kina eller Indien, som är inte redan ”har allt”.

Råolja – Brent

Den nya tekniken att utvinna olja ur tidigare värdelösa reserver, kallad “fracking”, börjar få effekt på OPEC. Saudiarabiens statliga oljebolag Saudi Aramco meddelade i onsdags att deras Official Selling Price (OSP) för oljelaster under november kommer att ligga 1.05 dollar under prisindexet för Oman/Dubai. I januari sålde Aramco sin Arab Light 3.75 dollar över benchmarkpriset.

Saudiarbien sätter inte sitt eget pris, utan har alltid angett sitt pris i relation till ett prisindex, i det här fallet Platt’s index för Oman/Dubai. Det mest populära benchmarket i världen är förstås Brent.

1.05 dollar under prisindexet är den lägsta nivån sedan 2008. Beslutet ska ses mot bakgrund av Irans och Iraks aggressiva marknadsföring och som en förberedelse inför OPEC-mötet den 27 november. Irans kärnkraft/vapen-förhandlingar har också den 24 november som deadline och om den slår ”väl” ut kan Iran slå på exporten.

Jag tror dock inte att man ska tolka detta allt för närsynt, utan mot bakgrund till ett större skeende, med mycket större konsekvenser.

Oljepris

Nedan ser vi ett månadschart för de senaste tio åren. Vi ser att priset har brutit en triangelformation för tre månader sedan. Det är enligt handboken i tekniska analys, en negativ signal. Vi ser också att priset är nere vid det tekniska stödet på 89.58 dollar och det är möjligt att det blir en rekyl uppåt från den här nivån. En sådan rekyl är i så fall ett nytt säljtillfälle.

Oljepris

Råoljelagren i USA ligger nu något under förra årets nivå, som vi ser av nedanstående diagram. Importen till USA låg på 7.28 mbpd, som är 1.1 miljoner fat mindre än förra året. Den siffran motsvarar också den årliga ökningstakten i USA:s oljeproduktion, ungefär 1 miljon fat per dag mer produktion per år.

Råoljelagren i USA

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart) och USA:s oljeproduktion enligt US DOE på 8.357 mbpd. Antalet borr-riggar har minskat från 1931 till 1922. Detta kan bero på det lite lägre oljepriset, men är förmodligen bara en slump.

Antalet oljeriggar i USA

Den allmänna uppfattningen i världen är att USA slutar importera olja åren 2030 – 2040. Det är fortfarande betryggande långt in i framtiden. Den allmänna uppfattningen är också att USA:s intresse för att bevara stabilitet i MENA hänger ihop med deras roll som oljeproducenter och att den dagen USA är oberoende av importerad olja kommer att förändra den rollen.

USA kan inte exportera olja pga den över 100 år gamla Jones Act, men kan exportera oljeprodukter. Amerikanska raffinaderier är nuförtiden mycket konkurrenskraftiga därför att de har tillgång till billigt bränsle i form av billig naturgas och billigt väte (för uppgradering av tyngre kolväten) också i form av billig naturgas. Nedan ser vi en graf över USA:s import av olja ( i miljoner fat / dag) och export av oljeprodukter.

Oljediagram

Vi ser att exporten av oljeprodukter börjar närma sig importen av olja (och oljeprodukter). Tittar vi på skillnaden mellan import och export, för att tydligare se hur balansen utvecklar sig, och anpassar en linjär linje till kurvan, ser vi att USA med största sannolikhet når oljeoberoende år 2021, alltså om 7 år (se diagrammet nedan). Den som tittar närmare ser att kurvan är lite konkav. Det datumet kan alltså inträffa tidigare än år 2021.

Olja

Det råder ett contango i oljemarknaden på 7% på årsbasis för närvarande. Den som lägger sig kort genom att t ex köpa tjänar alltså 7% på att ligga kort, per år. Med två gångers hävstång, som i en BEAR OLJA X2 S, blir förväntad intäkt 14%.

Vi rekommenderar alltså på kort sikt en försiktig kortposition t ex med BEAR OLJA X2 S, men varnar för att en kortsiktig rekyl uppåt kan komma eftersom priset ligger så nära det tekniska stödet på 89.58 dollar per fat.

Elektricitet

Priset på el har brutit den stigande pristrenden med ett stort prisfall i fredags som följd. Alla kärnkraftreaktorer som ska vara i drift kommer att vara åter i produktion i veckan som kommer. Det är förvisso ett litet underskott i den hydrologiska balansen, men väderleksprognosen pekar på fortsatt mycket nederbörd. Kolpriset föll till en ny bottennotering på kontinenten. Ingen vet ännu hur kallt det blir i vinter, men just nu ser det mest negativt ut för elpriset. Den nya regeringen i Sverige har hunnit deklarera att de vill ha 100% förnybar elproduktion i Sverige, vilket blir ohyggligt dyrt, men kostnaden faller på skattebetalare och på nätavgifter, medan elpriset i sig självt pressas av subventionerat utbud av el som har noll i rörlig kostnad att producera.

Elpris

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen vänt uppåt, som vi ser i diagrammet nedan.

Hydrologisk balans

Nedan ser vi terminspriset för kalenderåret 2015 avseende energikol.

Terminspris på kol för 2015

Vi rekommenderar kort position i el.

Naturgas

Naturgaspriset (decemberkontraktet) fortsatte att pendla inom det intervall vi noterat tidigare, som har ett golv vid 3.90 och ett tak vid 4.20. Vi har noterat högre toppar och högre bottnar sedan början av december, men det finns ingen kraft i uppgången. Det tyder på att nästa stora rörelse kommer att vara nedåt. Vi fortsätter därmed att rekommendera köp av BEAR NATGAS X4 S.

Naturgaspris

Koppar

Som vi har påpekat förut, skiljer sig koppar från de andra stora basmetallerna, i det att marknaden för koppar har varit i underskott i flera år och verkar vara på väg mot överskott. Å andra sidan har jag också skrivit att den största producenten, Codelco:s, produktionskostnad ligger vid den nivå på 6600 dollar som koppar just nu handlas vid. Codelco producerar 1/5-del av all koppar i världen och är därmed helt avgörande för marknaden. Just nu handlas faktiskt koppar i backwardation, vilket tyder på att det är en kortsiktig brist på koppar i förhållande till vad marknaden förväntar sig om framtiden. Det är i regel inte ett negativt tecken.

Enligt Metal Bulletin finns tecken på att efterfrågan försvagas i de traditionella sektorerna som telekommunikation och byggande. Men detta kompenseras av högre efterfrågan från biltillverkare, luftkonditioneringstillverkare och statliga kraftnätsbolag. ’Energiewende’ i Tyskland kräver t ex en massiv utbyggnad av nätet, som nu håller på att ske. Apropå det, krävde Bayerns CDU i fredags ett stopp på denna utbyggnad i delstaten; det är både ett tecken på att kulmen på ’Energiewende’ och på den omfattning som den har kan ha nåtts. Den nya regeringen i Sverige sade å andra sidan i fredags att Sverige ska ha 100% förnybar energiproduktion, vilket även här innebär ett behov av att bygga ut kraftnätet ytterligare (vilket inte påverkar elpriset, men väl nätavgiften och förmodligen inkomstskatten). Från SEB:s sida ser vi faktiskt högre pris på koppar nästa år, baserat på konsumtionen utanför Kina.

På den här prisnivån talar både kostnadsnivån hos Codelco och efterfrågesituationen utanför Kina för ett köp av metallen. Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Koppar

Aluminium

De senaste veckorna har vi sett priset sjunka från en topp på över 2100 dollar till fredagens 1914. Samtidigt rasar lagernivån hos LME vidare. Det ger stöd för tanken att prisnedgången handlar om en rekyl. Frågan är när rekylen är över och det är dags att köpa igen. Tekniskt ser vi att 1900 är en stödnivå, och därför är det förmodligen inte en dum idé att köpa nu. Det är intressant att notera styrkan i marknaden sent på fredagen när dollarn var ännu mer stark efter arbetsmarknadsstatistiken från USA.

Med en vecka hit eller dit, rekommenderar vi köp av ALUMINIUM S.

Aluminiumpris

Zink

Oron för den kinesiska efterfrågan ökar. Det gör även utbudet av metall från samma region. Underskottet i zinkmarknaden under det första halvåret väntas ha vänts till ett överskott under det tredje kvartalet. Den ökning i LME-lagren vi har sett (röd linje, se nedan) verkar stödja detta. Vi ser samma scenario för zink som för aluminium, dvs att trenden mot en starkare marknad tar en paus under det tredje kvartalet. För både aluminium och zink väntar vi dock oss att trenden fortsätter under det fjärde kvartalet.

Om vi blickar framåt mot 2015 väntas ytterligare stängning av gruvor och en fortsättning på minskningen av utbudet. Nedsidan i priset borde vara begränsad.

Tekniskt ser vi att 2200 dollar varit en viktig nivå tidigare. Rekylen nedåt har studsat en gång på den nivån och det är inte otänkbart att den nivån håller även för ett andra test. Kommer priset ner till den nivån är det förmodligen ett bra köptillfälle.

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Till stor besvikelse för de flesta har nickelpriset fallit kraftigt de senaste veckorna. Vi har dock sagt att uppgången är uttagen i förtid, och prisfallet är på något sätt en korrektion av en allt för tidig diskontering av en utbuds / efterfrågebalans som är ett positivt framtidsscenario. LME:s lager av metall ökar för var dag med ca 1500 ton. Det finns olika teorier om varifrån metallen kommer. Men metallen kommer och den klassiska tolkningen av det är att marknaden är i överskott just nu, till dagens pris. Frågan är förstås hur priset har påverkat utbud och efterfrågan om några månader eller om ett år.

Det hölls en nickelkonferens i Jakarta förra veckan och vår trader Jacek Lupinski var där. Det här är hans kommentarer:

 1. Indonesien är fast i sitt exportstopp och kommer att bygga infrastruktur för att attrahera investeringar för smältverk.
 2. Mindre smältverk har redan startat i Indonesien.
 3. 50 företag har visar intresse för investering i smältverk, men bara ett fåtal har signerat Memorandum of Understandings (MOUs).
 4. Några kommer antagligen att vara i produktion nästa år, men de flesta kommer antagligen att behöva mer tid för att komma i mål.
 5. Filippinerna har skeppat så mycket malm som de kan under sommarmånaderna.
 6. Kinesiska NPI-producenter har blandat filippinsk malm med den indonesiska de har i lager.
 7. Den filippinska malmen har mindre nickel och järninnehåll. Producenter av rostfritt stål (baserad på den här malmen) motiverar ett pris på 20,000 dollar / ton.
 8. Regnperioden är i antågande, vilket kan leda till betydligt mindre export från Filippinerna under det fjärde kvartalet och det första nästa år.
 9. Utan den indonesiska malmen, skulle kinesiska producenter vara beroende av filippinsk malm, som motiverar ett högre pris på primärnickel. När den indonesiska malmen är slut i lager hos kineserna, kommer de att vända sig till LME.s lager av primärnickel, vilket motiverar ett högre nickelpris.

Vi tycker sammantaget att de kommande veckorna kan ge möjlighet att komma in på den långa sidan och rekommenderar köp av NICKEL S.

Nickelpris

Guld

Guldpriset i dollar har fallit ner till 1191 dollar, som bara är en hårsmån från det tekniska stödet vid 1180 dollar. Jag tycker att man ska avvakta om det stödet håller innan man köper och vill man spekulera i att stödet håller, bör man vara beredd att ta en stop-loss om det bryts. Tekniskt ser det ut som det är hög sannolikhet att stödet bryts.

Guldpris

Chartet för guld i kronor (och i euro med för den delen) ser inte alls lika negativt ut. Visserligen kan ett brott av 1180 dollar per uns i dollarchartet leda till en nedgång krontermer också. Där finns stöd på 8000 kr, en liten bit under dagens pris på 8680 kr per uns.

Guldpris i SEK

Det känns allt mindre positivt kring guld, och vi rekommenderar neutral position.

Silver

Silverpriset har fortsatt att rasa de senaste två veckorna och är nere på 16.84 dollar per uns. Det finns inget som tyder på att prisfallet inte skulle fortsätta.

Silverpris

Silverpriset i svenska kronor ligger precis på sitt tekniska stöd, som markerat botten för prisrörelserna i drygt ett år. Bryts den här nivån, är det fritt fall nedåt som väntar och man bör i så fall vara kort även i kron-termer.

Silverpris i SEK

Investerare fortsätter att flockas till silver, som vi ser i diagrammet nedan över antalet utestående fondandelar i IShares silver ETF och GLD, den största guld-ETF:en.

Silver och guld i ETF

Anledningen till att investerare köper silver, men förhåller sig neutrala till guld, är naturligtvis att silver är historiskt billigt i förhållande till guld. Kvoten mellan guld och silverpriset har nått rekordnivåer på nästan 75 gånger. På längre sikt är förmodligen ett byte från guld till silver i portföljen en god idé, men kortsiktigt kan det vara farligt.

Silverpris

Vi fortsätter att på kort sikt rekommendera en kort position i silver med köp av BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Investerare verkar ha tappat sugen på platina och en liten nedgång, som blev starkare, har de senaste två veckorna övergått i en baisse.

Platinapris

Palladium har fallit hela vägen ner till utbrottsnivån från den stora konsolideringen. Stödet vid 800 dollar passerades förra veckan och priset är nere på 754.55 dollar.

Palladiumpris

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Medan investerare börjar sälja en del platina, har de faktiskt köpt palladium de senaste dagarna. Det är också så jag ser det. Platina ska man hålla sig undan på kort sikt, medan palladium KAN få stöd vid dagens nivå, eftersom priset är tillbaka på utbrottsnivån varifrån uppgången började.

Platina och palladium i ETF-fonder

Vi fortsätter med neutral rekommendation på platina, men rekommenderar köp av palladium via t ex PALLADIUM S.

Ris

Det har inte kommit några nyheter om rismarknaden som förmått förändra marknadsläget. Situationen är oförändrad. Vi fortsätter med neutral rekommendation och är beredda att köpa BEAR RIS X4 S om priset skulle notera nytt årslägsta.

Rispris

Vi fortsätter med neutral rekommendation, men förbereder oss för att gå kort.

Kaffe

Kaffepriset har stigit drygt 10% från 180 till 206 sedan slutet av september efter att det verkar som om nederbörden missar viktiga odlingsområden i Minas Gerais i Brasilien. Enligt MDA Weather Services kommer inte regnen att nå kaffeodlingarna förrän i mitten av oktober. Oktober är månaden när kaffebuskarna blommar och är det torrt under blomningen faller blommorna av utan att befruktas och bli kaffebönor. Markfukten i den södra delen av kaffeodlingsområdet är ca 70 – 85% lägre än normalt de senaste två månaderna. I norra delen av kaffeodlingsområdet har nederbörden de två senaste månaderna varit 85-100% lägre än normalt.

Det finns ett starkt motstånd vid 220 cent och just nu tror vi att detta håller. Skulle det brytas, kan man på mycket kort sikt ta en köpt position.

Kaffepris

Vi rekommenderar neutral position i kaffe.

Kakao

Att ebola-smittan kan nå Ghana och Elfenbenskusten är något som alla varit medvetna om en längre tid. Men så kom en artikel i Bloomberg för ett par veckor sedan, som behandlade detta. När det kom svart på vitt (eller i Bloomberg faktiskt vitt på svart), orkade inte de som varit korta hålla emot längre och täckte sig genom att köpa. Fundamentalt borde nämligen priset gå ner. Elfenbenskusten får en rekordskörd i år och priset är i ett historiskt perspektiv mycket högt. Uppgången blev därför snabb och kortvarig. När short covering var över vände priset ner igen, lika fort, eftersom köparna hade tömt ut sitt behov.

Det är fortfarande rätt mycket osäkerhet om huruvida ebola sprider sig till grannländerna och vilka konsekvenser detta skulle få. Man kan nog också tänka sig att konsumtionen av choklad i världen minskar om kakaoproduktionen drabbas av ebola. Det är inte givet att priset stiger i en sådan situation.

Kakaopris

Spekulativ position steg något efter ebola-skräcken. Sannolikt kommer vi se säljtryck från spekulantkollektivet framöver.

Spekulativa positioner i kakao

Det är lite vågat, men vi går över till att rekommendera en kort position i kakao igen, köp av SHORT KAKAO A S.

För fler analyser på jordbruksprodukter se SEBs andra analysbrev.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

 1. Oleg

  9 oktober, 2014 at 09:28

  Hej, tack för en intressant sajt. Jag är ny på detta med råvaror och har tre frågor.

  1) Hur kan priset på exempelvis Potatis S sägas vara relaterat till terminspriset på potatis när det handlas över börsen. Då sätts ju priset via börsen.

  2) Hur kan priset på Potatis S variera över tid om det bara rullas en gång per år. Är inte vitsen med terminer att priset ska vara konstant?

  3) Vad händer generellt med en råvara som Potatis S den dag då det ”gamla” aprilkontraktet säljs och nästa års köps?

  • Redaktionen

   10 oktober, 2014 at 11:07

   Tack. Det är SEBs analysbrev, men jag ska försöka svara.

   1. Potatis S är ett certifikat (ETN) och fungerar på samma sätt som en ETF-fond. Utställaren av certifikatet, i detta fall SEB, åtar sig att vara market maker. Dvs de köper och säljer så att priset på börsen är det rätta, dvs så att det följer terminerna.

   2. Priset på terminer varierer hela tiden. Det stämmer dock att om man behåller en termin till lösendagen får man köpa underliggande till ett fast bestämt pris. Men en termin är ett derivat, där köparen bara betalar en liten marginell premie idag, det är först när terminen går till lösen som hela beloppet måste betalas.

   3. Osäker på frågan.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära