Följ oss

Nyheter

Kraftiga investeringsflöden i ädelmetaller

Publicerat

den

Torbjörn Iwarson på SEB om att handla ädelmetaller

Torbjörn Iwarson

I spåren av de monetära stimulanspaketen i USA och i EU som annonserades i mitten av september, har inflödet i råvarucertifikatguld, silver och platina ökat kraftigt hos SEB. De största investeringarna har gjorts i guld, via GULD S. Men även platina, som tidigare knappast alls handlats, har intresserat spararna.

Globalt började trenden redan i augusti, när 3 mdr dollar mer placerades i börshandlade certifikat och ETF:er. 50 miljoner dollar gick in i dito platina. Då kommer frågan, vilken av metallerna är bäst?

Guld, Silver eller Platina – vilken är bästa placeringen?

Vi kan börja med att studera historien. För att inte gå irrelevant långt tillbaka i tiden, men inte heller ha ett för litet stickprov, börjar vi år 1992 och studerar årsvisa avkastningar i svenska kronor. Nedan ser vi en tabell på hur det har gått:

Tabell över avkastning på guld, silver, platina och aktier

Vi ser att silver har gett högst avkastning, på i genomsnitt 10% per år. Aktier inklusive utdelningar har haft högst risk mätt som standardavvikelse på årsavkastningarna. Bäst avkastning i förhållande till risk har guld haft. Den sämsta årsavkastningen för något år under perioden 1992 – 2011 har aktier haft och den mildaste har guld haft.

Riskpridning

Den som redan har en hel del aktier i portföljen kan minska sin risk genom att placera i ädelmetaller – och kanske även höja avkastningen. Vi ska se hur hög korrelationen har varit mellan svenska aktier och de olika ädelmetallerna:

Korrelation mellan guld, platina, silver och aktier

Vi ser att korrelationen mellan svenska aktier och guld är den lägsta med nära nog noll. Både platina och silver har högre korrelation, 0.5 respektive 0.45. Även det är emellertid så lågt att det ger en betydande riskminskning. Vi ser också att korrelationen mellan ädelmetallerna sinsemellan inte är hög, utom mellan silver och guld.

Diversifierade portföljer

Frågan väcks då hur olika portföljer skulle bete sig om vi blandade hälften aktier och hälften ädelmetaller – och viktade om varje år, så att vi säljer det som gått bra och köper det som gått dåligt varje år, av de två tillgångarna.

Diversifierad portfölj - Avkastning guld, silver, platina och aktier

Den observante läsaren ser i tabellen ovan, att nu har det hänt något intressant. Guld + aktier-portföljen har högre avkastning än både guld och aktier var för sig. Risken är väsentligt lägre än en ren aktieportfölj och bara 2% högre än för en ren guldportfölj. Avkastning i förhållande till risk har ökat till 58% och det värsta årets resultat har nästan halverats jämfört med en ren aktieportfölj. En ren aktieportfölj kommer ut som en ganska dålig placering. Den har medelmåttig avkastning, den högsta risknivån, värsta enskilda årsavkastningen och sämst avkastning i förhållande till den risk som tagits. Det finns alltså mycket att vinna på att diversifiera en aktieportfölj med ädelmetaller och att rebalansera portföljen periodvis.

Vad talar för ädelmetaller just nu?

Amerikanska centralbanken annonserade den 13 september att man ska köpa amerikanska bostadsobligationer för 40 miljarder dollar varje månad till dess sysselsättningen förbättras. FED fortsätter också Operation Twist och behåller räntorna mellan noll och 0.25%. Man lovade att hålla räntorna i botten fram till slutet av 2014. I Europa har ECB fått tyskt klartecken att göra samma sak, upp till en gräns, än så länge.

Tillväxt och välstånd har sällan åstadkommits genom att trycka pengar. Däremot har förmögenheter omfördelats av detta. De som söker trygghet genom sparande på bank har blivit förlorare och de som söker sig till reala tillgångar har blivit vinnare. Till de mest reala och likvida tillgångarna hör ädelmetaller.

Tekniskt har alla tre ädelmetaller brutit sina tekniska motstånd, som hållit emot under drygt ett års konsolidering. Priserna har redan stigit en hel del, men i förhållande till tidsaspekten på den monetära stimulansen har obetydlig tid förflutit.

Gruvbolagens vinster

Vi placerar här inte i gruvaktier, men hur det går för gruvbolagen ger en vink om hur metallpriserna kan tänkas utveckla sig framöver. 75% av platinaproduktionen sker i Sydafrika, där strejken vid Lonmingruvan i Marikana har blivit en världsnyhet. 80% av gruvarbetarna har i skrivande stund gått tillbaka till jobbet med 14% högre lön. Däremot har arbetskonfliken spridit sig till Anglo American Platinums gruva.

Av världens största gruvbolag inom platina går alla väsentligt sämre än förra året. Anglo American Platinum och Impala Platinum är de två största med börsvärden på 15 respektive 11 mdr dollar. Anglo American har negativ avkastning på tillgångarna de senaste 12 månaderna. Lonmin, vars börsvärde nu sjunkit till 2.7 mdr dollar redovisade förlust första halvåret i år. Aquarius Platinum redovisar också negativ avkastning på kapitalet. Endast Stillwater Mining, ett kanadensiskt bolag, har en avkastning på 7%. Det är svårt att tänka sig ett väsentligt lägre pris på platina, eftersom detta förmodligen skulle leda till att gruvor slog igen, och utbudet minskar, snarare än att priset faller. Platinaprisets framtida utveckling har därför en asymmetrisk risk. Det gillar vi.

Efterfrågan på platina går till avgaskatalysatorer och som legeringsmetall i vitt guld. Båda dessa är ökande och till viss del beroende av Kina. Kineser föredrar smycken i vitt guld, framför rött. Huvuddelen av efterfrågan på platina till smycken kommer från Kina och den är stigande. Ökande bilförsäljning, också ett viktigt inslag i Kina, påverkar också efterfrågan. Detta har mindre med urbanisering att göra och mer med konsumtion. Därför kan man tänka sig att platinas framtid i Kina är på tillväxt.

Hur man placerar i ädelmetaller

SEB erbjuder certifikat, som är som börshandlade fonder, men där andelarna är utgivna av banken och inte av en fond. De är noterade på Nasdaq i Stockholm och handlas som aktier, där minsta handelspost är 1 certfikat. Courtage är samma som för aktier.

Det finns tre typer av certifikat:

  • Helt linjära: De heter GULD S, SILVER S och PLATINA S. Värdemässigt beter de sig som en tacka prissatt i svenska kronor. Värdet påverkas av metallnoteringen i dollar och dollarnoteringen i kronor.
  • BULL och BEAR: Dessa har en hävstång på varje handelsdags procentuella prisförändring på metallen. Värdet påverkas också av förändringar i dollarnoteringen i kronor, men utan någon hävstång (hävstången på växelkursen är 1).
  • LONG och SHORT: Dessa skiljer sig från BULL och BEAR i det att hävstången inte tillämpas på varje dags prisförändring. Istället beter de sig som en depå med belåning, där hävstången varje dag beror på hur tillgångsvärdet förhåller sig till belåningen. Hävstången för en LONG sjunker därför när underliggande stiger i pris.

Nedan ser du en lista på de olika certifikaten:

Handla guld med olika hävstång via Bull & Bear samt Long & ShortHandla silver med olika hävstång via Bull & Bear samt Long & ShortHandla platina med olika hävstång via Bull & Bear samt Short

Denna artikel är skriven av Torbjörn Iwarson på SEB. Du kan varje vecka läsa SEBs analysbrev på råvaror, inklusive guld, silver och platina.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Magnus

    18 augusti, 2013 vid 15:12

    Jag gillar de linjära 1:1 certifikaten, väldigt enkelt att förstå och väldigt liten avbränning om man håller över tid.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära