Connect with us

Analys

Cyklisk rotation driver rekordstora inflöden till olje-ETPer och utflöden från guld

Published

on

Research by ETF Securities

ETF Securities Physical Precious Metals Basket (GLTR)Råvaror fortsatte att prestera dåligt under Q4 2014 och året som helhet är det sämsta för tillgångsklassen sedan finanskrisen. En perfekt storm av faktorer – starkt utbud inom de flesta råvarusektorerna, oro över efterfrågan från Kina och en starkare amerikansk dollar – ligger bakom de låga råvarupriserna och att det globala förvaltade kapitalet sjönk till 101,5 miljarder dollar i Q4, en minskning med 9,2 miljarder dollar jämfört med Q3. Nettoflödena till råvaru-ETPer var neutrala och minskningen av förvaltat kapital bestod i sin helhet av prisändringar. Investerarna tycks se det nuvarande läget som ett tillfälle att öka sin exponering mot cykliska råvarutillgångar och rotera bort från mer defensiva exponeringar som guld.

Det rekordstora inflödet till energisektorn vägde i stort sett upp det stora utflödet från guld-ETPer i Q4 2014 och resultatet blev ett nettoutflöde för råvaru-ETPer på måttliga 30 miljoner dollar. Guld-ETPer hade det största kvartalsutflödet på ett år, totalt 3,1 miljarder dollar, och flödena kom framförallt från amerikanska investerare (78 %) som fått ökat förtroende för USAs återhämtning. Amerikanska investerare drev även det starka inflödet till energi-ETPer och stod för 85 % av det totala inflödet på 3,2 miljarder dollar.

”Investerarna återvänder till råvaror, attraherade av priser som ligger på eller under produktionskostnaden. I det korta perspektivet kan företag och gruvor fortsätta producera trots att priserna ligger under produktionskostnaden, men det är inte hållbart i längden. Om vi inte börjar se en prisuppgång snart kommer produktionen förr eller senare sjunka. Minskat utbud kommer resultera i högre råvarupriser under 2015”, säger Peter Lidblom, Nordenchef på ETF Securities.

Den starka amerikanska dollarn har också bidragit till att dämpa råvarupriserna. Dollarns framfart är dock pådriven av en stark amerikansk ekonomisk tillväxt vilket i grunden är positivt för efterfrågan på råvaror. Samtidigt förväntas beslutsfattare i både Kina och Europa fortsätta reagera starkt på den senaste tidens svaga ekonomiska utveckling i de båda regionerna.

Cykliska råvaror förväntas bli de stora vinnarna av den ekonomiska återhämtningen i USA och Kina under 2015. Kina fortsätter stimulera sin ekonomi och planerar fler råvaruintensiva infrastrukturinvesteringar under 2015 vilket kommer ha en positiv inverkan på de råvaror som är beroende av ekonomisk aktivitet. De bästa investeringsmöjligheterna inför 2015 finns inom cykliska tillgångar givet den tilltagande globala återhämtningen. Men det finns risker, inte minst gällande svagare tillväxt och hot om deflation i Euroområdet och Japan, samt den trögare ekonomiska återhämtningen i Storbritannien. Våra främsta tips inför 2015 är råvarusektorer med exponering mot industrin, som till exempel metaller och energi.

Sammanfattning av de främsta trenderna under 2014:

Förvaltat kapital i råvaru-ETPer sjönk med 20,6 miljarder dollar till 101,5 miljarder dollar i slutet av 2014. En stark amerikansk dollar och oro över tillväxten i Kina och Europa pressade ner många råvarupriser under produktionskostnad.

Taktiska investerare har varit aktiva i råvaror under hela 2014 och investerarnas uthållighet reflekterar den strategiska karaktären hos innehavare av råvaru-ETPer.

Nästan 100 % av nedgången i förvaltat kapital för råvaror under 2014 berodde på prisfall. Nettoutflödet uppgick till måttliga 30 miljoner dollar vilket visar att investerarna verkar rotera in i mer cykliska råvaruexponeringar.

Många råvaror handlas nu på eller under produktionskostnaden. Detta lockar ett antal långsiktiga värdeinvesterare till enskilda råvaror och sektorer där prisnedgången varit särskilt aggressiv.

Ädelmetall-ETPer stod för över 70 % av nedgången i förvaltat kapital för råvaror under 2014. Det förvaltade kapitalet i ädelmetall-ETPer uppgick i slutet av året till 79 miljarder dollar, efter en minskning på 14,8 miljarder dollar under 2014. Utflödena från guld kom huvudsakligen från amerikanska investerare, troligen som ett resultat av mindre defensiva portföljpositioneringar.

Palladium var den enda ädelmetallen som gick mot trenden med ökat förvaltat kapital på 0,9 miljarder dollar. Bakom ökningen låg hotet om utbudsstörningar och en positiv efterfråga vilket höll priserna uppe under 2014. Ökningen i förvaltat kapital bestod till hälften av inflöden.

Guld undantaget hade alla ädelmetaller nettoinflöden under året. Platina och palladium gynnades av potentiella utbudsstörningar i Sydafrika och Ryssland och hade de största inflödena på 432 respektive 376 miljoner dollar.

Energi-ETPer hade starka inflöden under 2014, framförallt under de sista tre månaderna då prisfallet för råolja och naturgas upplevdes överdrivet. Råolja hade den största andelen inflöden medan naturgas stod för runt 25 %. De globala inflödena var mestadels drivna av amerikanska investerare som stod för runt 85 %. Hela inflödet till naturgas kom från amerikanska investerare då stora lager och milt väder tvingade ner priserna på den lägsta nivån sedan 2012.

Näst efter energisektorn hade breda råvaruindex-ETPer de största inflödena (1,1 miljarder dollar) under 2014. Detta indikerar att investerarna börjar se råvaror som en tillgångsklass med högt relativt värde när värderingarna på aktie- och räntemarknaderna skjutit i höjden samtidigt som råvarupriserna gått ner.

Investerarna eftersökte större exponering mot korn, vilket delvis kompenserade utflöden från breda jordbruks-ETPer under 2014. Låga priser på majs och vete attraherade långsiktiga investerare som tror att odlingsförhållandena sannolikt inte kommer vara lika goda den här säsongen som förra. Kaffe hade det största utflödet eftersom möjligheten att El-Nino inträffar under 2015 skulle kunna öka utbudet.

Industrimetaller hade blandade flöden och slutade året med ett utflöde på måttliga 2 miljoner dollar. Problem på utbudssidan gjorde att nickel hade inflöden under varje kvartal under 2014, totalt 122 miljoner dollar. Oro över Kinesisk efterfrågan och ökad finansieringsrisk fick investerarna att dra sig ur koppar-ETPer (52 miljoner dollar). Diversifierade industrimetaller och zink-ETPer hade också utflöden.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *