Följ oss

Nyheter

Kraftiga investeringsflöden i ädelmetaller

Publicerat

den

Torbjörn Iwarson på SEB om att handla ädelmetaller

Torbjörn Iwarson

I spåren av de monetära stimulanspaketen i USA och i EU som annonserades i mitten av september, har inflödet i råvarucertifikatguld, silver och platina ökat kraftigt hos SEB. De största investeringarna har gjorts i guld, via GULD S. Men även platina, som tidigare knappast alls handlats, har intresserat spararna.

Globalt började trenden redan i augusti, när 3 mdr dollar mer placerades i börshandlade certifikat och ETF:er. 50 miljoner dollar gick in i dito platina. Då kommer frågan, vilken av metallerna är bäst?

Guld, Silver eller Platina – vilken är bästa placeringen?

Vi kan börja med att studera historien. För att inte gå irrelevant långt tillbaka i tiden, men inte heller ha ett för litet stickprov, börjar vi år 1992 och studerar årsvisa avkastningar i svenska kronor. Nedan ser vi en tabell på hur det har gått:

Tabell över avkastning på guld, silver, platina och aktier

Vi ser att silver har gett högst avkastning, på i genomsnitt 10% per år. Aktier inklusive utdelningar har haft högst risk mätt som standardavvikelse på årsavkastningarna. Bäst avkastning i förhållande till risk har guld haft. Den sämsta årsavkastningen för något år under perioden 1992 – 2011 har aktier haft och den mildaste har guld haft.

Riskpridning

Den som redan har en hel del aktier i portföljen kan minska sin risk genom att placera i ädelmetaller – och kanske även höja avkastningen. Vi ska se hur hög korrelationen har varit mellan svenska aktier och de olika ädelmetallerna:

Korrelation mellan guld, platina, silver och aktier

Vi ser att korrelationen mellan svenska aktier och guld är den lägsta med nära nog noll. Både platina och silver har högre korrelation, 0.5 respektive 0.45. Även det är emellertid så lågt att det ger en betydande riskminskning. Vi ser också att korrelationen mellan ädelmetallerna sinsemellan inte är hög, utom mellan silver och guld.

Diversifierade portföljer

Frågan väcks då hur olika portföljer skulle bete sig om vi blandade hälften aktier och hälften ädelmetaller – och viktade om varje år, så att vi säljer det som gått bra och köper det som gått dåligt varje år, av de två tillgångarna.

Diversifierad portfölj - Avkastning guld, silver, platina och aktier

Den observante läsaren ser i tabellen ovan, att nu har det hänt något intressant. Guld + aktier-portföljen har högre avkastning än både guld och aktier var för sig. Risken är väsentligt lägre än en ren aktieportfölj och bara 2% högre än för en ren guldportfölj. Avkastning i förhållande till risk har ökat till 58% och det värsta årets resultat har nästan halverats jämfört med en ren aktieportfölj. En ren aktieportfölj kommer ut som en ganska dålig placering. Den har medelmåttig avkastning, den högsta risknivån, värsta enskilda årsavkastningen och sämst avkastning i förhållande till den risk som tagits. Det finns alltså mycket att vinna på att diversifiera en aktieportfölj med ädelmetaller och att rebalansera portföljen periodvis.

Vad talar för ädelmetaller just nu?

Amerikanska centralbanken annonserade den 13 september att man ska köpa amerikanska bostadsobligationer för 40 miljarder dollar varje månad till dess sysselsättningen förbättras. FED fortsätter också Operation Twist och behåller räntorna mellan noll och 0.25%. Man lovade att hålla räntorna i botten fram till slutet av 2014. I Europa har ECB fått tyskt klartecken att göra samma sak, upp till en gräns, än så länge.

Tillväxt och välstånd har sällan åstadkommits genom att trycka pengar. Däremot har förmögenheter omfördelats av detta. De som söker trygghet genom sparande på bank har blivit förlorare och de som söker sig till reala tillgångar har blivit vinnare. Till de mest reala och likvida tillgångarna hör ädelmetaller.

Tekniskt har alla tre ädelmetaller brutit sina tekniska motstånd, som hållit emot under drygt ett års konsolidering. Priserna har redan stigit en hel del, men i förhållande till tidsaspekten på den monetära stimulansen har obetydlig tid förflutit.

Gruvbolagens vinster

Vi placerar här inte i gruvaktier, men hur det går för gruvbolagen ger en vink om hur metallpriserna kan tänkas utveckla sig framöver. 75% av platinaproduktionen sker i Sydafrika, där strejken vid Lonmingruvan i Marikana har blivit en världsnyhet. 80% av gruvarbetarna har i skrivande stund gått tillbaka till jobbet med 14% högre lön. Däremot har arbetskonfliken spridit sig till Anglo American Platinums gruva.

Av världens största gruvbolag inom platina går alla väsentligt sämre än förra året. Anglo American Platinum och Impala Platinum är de två största med börsvärden på 15 respektive 11 mdr dollar. Anglo American har negativ avkastning på tillgångarna de senaste 12 månaderna. Lonmin, vars börsvärde nu sjunkit till 2.7 mdr dollar redovisade förlust första halvåret i år. Aquarius Platinum redovisar också negativ avkastning på kapitalet. Endast Stillwater Mining, ett kanadensiskt bolag, har en avkastning på 7%. Det är svårt att tänka sig ett väsentligt lägre pris på platina, eftersom detta förmodligen skulle leda till att gruvor slog igen, och utbudet minskar, snarare än att priset faller. Platinaprisets framtida utveckling har därför en asymmetrisk risk. Det gillar vi.

Efterfrågan på platina går till avgaskatalysatorer och som legeringsmetall i vitt guld. Båda dessa är ökande och till viss del beroende av Kina. Kineser föredrar smycken i vitt guld, framför rött. Huvuddelen av efterfrågan på platina till smycken kommer från Kina och den är stigande. Ökande bilförsäljning, också ett viktigt inslag i Kina, påverkar också efterfrågan. Detta har mindre med urbanisering att göra och mer med konsumtion. Därför kan man tänka sig att platinas framtid i Kina är på tillväxt.

Hur man placerar i ädelmetaller

SEB erbjuder certifikat, som är som börshandlade fonder, men där andelarna är utgivna av banken och inte av en fond. De är noterade på Nasdaq i Stockholm och handlas som aktier, där minsta handelspost är 1 certfikat. Courtage är samma som för aktier.

Det finns tre typer av certifikat:

  • Helt linjära: De heter GULD S, SILVER S och PLATINA S. Värdemässigt beter de sig som en tacka prissatt i svenska kronor. Värdet påverkas av metallnoteringen i dollar och dollarnoteringen i kronor.
  • BULL och BEAR: Dessa har en hävstång på varje handelsdags procentuella prisförändring på metallen. Värdet påverkas också av förändringar i dollarnoteringen i kronor, men utan någon hävstång (hävstången på växelkursen är 1).
  • LONG och SHORT: Dessa skiljer sig från BULL och BEAR i det att hävstången inte tillämpas på varje dags prisförändring. Istället beter de sig som en depå med belåning, där hävstången varje dag beror på hur tillgångsvärdet förhåller sig till belåningen. Hävstången för en LONG sjunker därför när underliggande stiger i pris.

Nedan ser du en lista på de olika certifikaten:

Handla guld med olika hävstång via Bull & Bear samt Long & ShortHandla silver med olika hävstång via Bull & Bear samt Long & ShortHandla platina med olika hävstång via Bull & Bear samt Short

Denna artikel är skriven av Torbjörn Iwarson på SEB. Du kan varje vecka läsa SEBs analysbrev på råvaror, inklusive guld, silver och platina.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Magnus

    18 augusti, 2013 vid 15:12

    Jag gillar de linjära 1:1 certifikaten, väldigt enkelt att förstå och väldigt liten avbränning om man håller över tid.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära