Tillväxten i den amerikanska oljeindustrin är den högsta på mer än 100 år

Under 2014 ökade produktionen av råolja i USA med 1,2 miljoner fat per dag, till en total produktion om 8,7 fat per dag. Detta är den största volymökningen sedan de amerikanska myndigheterna började samla in data om oljeproduktionen år 1900. Procentuellt sett motsvarar detta en produktionsökning om 16,2 procent, den högst nivån sedan 1940. Merparten av produktionstillväxten under 2014 kommer från fyndigheter i North Dakota, Texas och New Mexico, där hydraulisk frackning och horisontell borrning används för att producera olja från skifferformationer.

USAs oljeproduktion, förändring

Procentuellt sett var ökningen 2014 den största på mer än sex decennier. Det är emellertid inte den första gången som de årliga produktionsökningarna varit så pass höga. De årliga ökningarna av råoljeproduktionen i USA översteg regelbundet 15 procent under den första halvan av 1920-talet. Dessa produktionsökningar var emellertid mindre i absoluta termer, eftersom den tidens produktion var mycket lägre. Råoljeproduktionen i USA har ökat under de senaste sex åren. Under perioden 1985 till och med 2008 föll råoljeproduktionen varje år, med ett undantag.

U.S. Energy Information Administration spår att den amerikanska oljeproduktionen kommer att öka även 2015 och 2016, om än inte i lika stark takt som under 2014. Sedan mitten av 2014 har priset på råolja sjunkit med cirka 50 procent, vilket har bromsat produktionen av framförallt marginalfyndigheterna och istället fått producenterna att fokusera på de områden där de kan arbeta med frackningstekniker.

Enligt EIA:s senaste Short-Term Energy Outlook (STEO) beräknas oljeproduktionen i USA att fortsätta att växa, men i en lägre takt, med 8,1 procent under 2015 och 1,5 procent under 2016.

Oljeproduktion i USA

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top