Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 20 januari 2015

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Nytt BULL OLJA med 5 gångers hävstång ger möjlighet till mindre spread

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityBULL OLJA X5 S är vårt mest populära certifikat just nu. Men priset på certifikatet har fallit vilket har resulterat i att spreaden har blivit stor procentuellt sett. Detta beror på att det inte är möjligt att kvotera certifikat med mindre än ett öres spread. Därför noterar vi imorgon ett nytt, motsvarande certifikat med startvärde 100 kronor. Det nya certifikatet heter BULL OLJA X5 B S (isin SE0006600094). Du kommer även fortsättningsvis att kunna köpa och sälja det gamla certifikatet BULL OLJA X5 S (isin SE0005849585), men då till en, relativt sett, mindre fördelaktig spread.

Eftersom vi har gått in i ett nytt år passar vi på att göra om formatet på råvarubrevet. Vi ber dig att ha överseende med att brevet kanske inte kommer att se likadant ut från vecka till vecka den närmaste tiden. Vår ambition är att råvarubrevet i slutändan ska bli en bättre och snyggare publikation. Kom gärna med synpunkter till SDCertifikat@seb.se!

Veckans rekommendationer

SEB rekommenderar aluminium och guld

Olja

Överskottsproduktion och ökande lager i första halvåret 2015

Vi tror att priset på Brentolja i genomsnitt kommer att vara 50 dollar/fat i kv1 och 55 dollar/fat i kv2, då marknaden sannolikt kommer att producera ett överskott om 1,5-2,0 miljoner fat per dag under denna period. Anledningen är att OPEC förväntas att hålla sin produktion fast vid 30 miljoner fat/dag, eller högre, vilket ska jämföras med Detta bör resultera i en global lageruppbyggnad på 250-300 miljoner fat olja under första halvåret 2015. Kraftig contango i forwardkurvan för Brentoljan behövs för att finansiera detta lager. Vi anser att det finns tillräcklig lagerkapacitet för denna lagerbyggnad. Som ett resultat kommer marknaden inte att behöva ransonera utbudet på kostnadsbasis genom att hålla spotpriset på 40 dollar per fat eller lägre genom första halvåret. Vi tror fortsatt att Brentoljan emellanåt kommer att vidröra nivån 40 dollar/fat.

Brent crude-olja, första rullande termin

Marknad i balans och högre priser under andra halvåret 2015

Då den globala oljemarknaden ser ut att vara i balans under andra halvåret 2015 så finns det liten anledning för OPEC att på sitt möte den 5:e juni besluta att minska produktionen. Snarare kommer man sannolikt att skjuta upp ett sådant beslut tills man möts i november/december. Vi förutspår ett pris på Brentoljan om 70 dollar/fat i andra halvåret då uppsidan är begränsad av ett stort kvarvarande lager samt OPEC:s beslut att inte minska produktionen. Libyen och Iran kommer att fortsatt vara åsidosatta under 2015 och invänta en mer fördelaktig tidpunkt för att återvända till marknaden. OPEC har dragit slutsatsen att ett pris på Brentolja om 100 dollar/fat inte är (långsiktigt) hållbart i en miljö präglad av dämpad global BNP-tillväxt och lägre tillväxt vad gäller efterfrågan på olja; detta kombinerat med en amerikansk produktionstillväxt av skifferolja som fullkomligt har skjutit i höjden. Marknaden har å andra sidan blivit påmind om att dess sanna karaktär är den av ett mycket trögrörligt utbud och efterfrågan, vilket leder till extrema prisfluktuationer så fort OPEC beslutar att inte ändra på sin produktion.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ett varningens ord

De exakta storlekarna på utbud och efterfrågan är svåra att avgöra på grund av en rad osäkerheter. Själva beviset är förändringar i globala oljelager. OECD:s lager av olja ökade förvisso mycket under första halvan av 2014. Dock ökade de inte mycket under september-november, utan låg på nivåer som har varit normala under den senaste femårsperioden. OECD:s lager är dock bara en del av de globala oljelagren och lager kan följaktligen ha byggts på andra ställen i världen. Dock; hade det varit ett signifikant produktionsöverskott även i september-november, så skulle man sannolikt ha sett någon påverkan på OECD:s lager. Detta reser också frågetecken avseende det beräknade överskottet. En mer balanserad marknad i september-november kan ha varit ett resultat av Libyens lägre oljeproduktion framåt slutet av året.

Metaller

Svagheten i december fortsatte året ut och utraderade merparten av uppgångarna från tidigare under året. Trots trendvändningen i Kv3/Kv4 var nickel vinnaren bland basmetallerna under 2014, med 9 procent upp på helåret, medan koppar konstant var förloraren med nästan 15 procent ner. Aluminium och zink lyckades med nöd och näppe avsluta året på uppsidan med plus 3 respektive 6 procent.

SEB-prognoser

Fallande oljepriser och en stärkt dollar var huvudteman för slutet av förra året vilket gav ett negativt sentiment inför det nya året. Oljan fortsatte ned med 12 procent. Bland metallerna ser vi den mest beaktansvärda prisförändringen hos koppar. Vid öppningen i Kina i onsdags föll metallen 5 procent på 30 minuter. Stora stop loss ordrar kunde observeras i en relativt tunn marknad.

Oljepris 2003 - 2015

Omviktningen av stora råvaruindex kom i fokus under veckan. För att återställa vikterna har ca 2 procent av open interest i basmetaller sålts under de senaste fem handelsdagarna. Eftersom detta hade förväntats av marknaden hade effekten antagligen till stor del diskonterats i priserna redan. Icke desto mindre har kontrakt sålts tills i torsdags.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisförändringar

SEB och de flesta andra banker har sänkt sina prognoser för metaller (se nedan). Den extrema förändringen i oljepriset och det faktum att de flesta analytiker förutspår ett lägre pris för en längre tid framöver är en orsak till nedrevideringarna, då energipriser är en del av kostnadsstrukturen för metallproducenter. Även om oljeprisets betydelse i nedrevideringarna kan diskuteras är det tydligt att det spelar roll (notera att SEB prognosticerar ett högre oljepris under andra halvan av 2015, följt av flera år med ett pris i häraden 60-70 dollar per fat. Andra orsaker till lägre prognoser är att Världsbanken och IMF har nedgraderat tillväxtprognosen för världen samt dollarstyrkan som förväntas fortsätta under året. Vad gäller nickel har de flesta analytiker (inklusive SEB:s) i viss mån missbedömt utbudssituationen i Indonesien/Filippinerna, vilket har orsakat en kraftig nedrevidering av nickelprognoserna för de kommande åren.

Den svaga starten på det här året öppnar upp för nya möjligheter. Det lägre oljepriset ger en stark injektion till de nettokonsumerande delarna av världen vilket förväntas materialiseras med en 6-9 månaders fördröjning. Förväntade kvantitativa lättnader (QE) i eurozonen kommer stimulera efterfrågan av metaller i Europa. Efterfrågan i USA är redan stark. Den kinesiska ekonomin är fortfarande ett orosmoln, vilket som vanligt kan överraska åt båda hållen. Den svagare byggsektorn är förstås ett stort hot. Dock finns indikationer på omstart av projekt för utbyggnaden av det kinesiska elnätet, vilket talar för ökad användning av koppar och aluminium, vilket skulle kunna vara en kompenserande faktor tillsammans med potentiellt fortsatt hög bilproduktion.

Koppar

Koppar startade året som sämst i klassen; ned 8 procent. Huvuddelen av nedgången kom den här veckan när priset störtade igenom den psykologiskt viktiga 6000 dollar-nivån och nådde en lägsta nivå på 5350 dollar under onsdagsmorgonen; en nivå som vi inte har sett sedan juli 2009. Kinesiska traders/hedgefonder har rapporterats vara tunga säljare under veckan. Kopparprisrörelsen har fått mycket uppmärksamhet i finansmarknaderna tillsammans med oljeprisrörelsen, vilket kan tolkas som en signal om generellt svagare efterfrågan. Koppar är oftast en god indikator av statusen i den kinesiska ekonomin. Med tanke på att marknaden fundamentalt sett förefaller vara tämligen balanserad anser vi att rörelsen är överdriven. Enligt Metal Bulletin kan det lägre priset återigen försena många nya kopparprojekt. Från den här prisnivån är risken definitivt att utbudet blir lägre än förväntat. Byggsektorn i Kina är ett hot, men som nämndes ovan kan investeringar i elnätet komma att kompensera för den lägre efterfrågan.

Tekniskt ser marknaden svag ut och de närmaste två veckorna kan mycket väl uppvisa fortsatt tryck nedåt. Vi ser nivåer runt 5000-5500 dollar som bra köptillfällen.

Kopparpris

Aluminium

Före årsskiftet diskuterade vi kollapsen i oljepriset och dess påverkan på hela energiområdet som skapar ett negativt sentiment till råvaror. Trots att kinesiska producenter av aluminium är huvudsakligen beroende av kol spelar olja sin roll som del av energiekvationen. Som konsekvens finns det en oro för att i synnerhet kinesiska producenter kommer att öka produktionsnivån på grund av den lägre kostnaden, vilket kan leda till ökad export av aluminiumprodukter. Det fallande oljepriset i kombination med den starkare dollarn har varit de huvudsakliga faktorerna som har pressat priserna sedan december. I veckan började vi se ett starkare stöd komma in i aluminiummarknaden med en 1 procents uppgång. Detta kom samtidigt som oljepriset stabiliserades, och värt att nämna, trots att dollarn fortsatte att stärkas. Så vad händer härifrån? Från ett kostnadsperspektiv anser vi att nedsidan är begränsad. Tekniskt såg vi en trendvändning i fredags med en stark stängning rund 1845 dollar. Kortsiktigt ligger nästa motståndsnivå vid 1880-1900 dollar, vilket i det nuvarande negativa sentimentet kan visa sig svårt att bryta igenom. Dock ligger en trendvändning mot högre nivåer i korten de kommande veckorna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminiumpris

Zink

Zink höll ställningarna väl i den generella svagheten bland basmetallerna i början av året. Den förväntade förbättringen av den fundamentala balansen är fortfarande relevant och förhindrar större rörelser på nedsidan. Stängningen av den gigantiska Centurygruvan i Australien senare i år tycks vara en stödjande faktor. Under senare delen av december och i viss utsträckning även i början av detta år har vi sett köpare som drar nytta av den låga terminspremien. Kurvan är i contango ända till december 2016. Därefter vänder den till backwardation. Det kan vara så att marknaden ser en potentiell korthet på grund av de förväntade utbudsrestriktionerna senare i år och I början av 2016.

Zinkpris

Nickel

Volatiliteten i nickelmarknaden fortsätter in i det nya året. Det generella negativa sentimentet i råvarumarknaden som är nära ihopkopplat med det fallande oljepriset, stark dollar samt oro för Kina och Europa tog fäste i nickelmarknaden. Nya lägstanivåer noterades redan veckan innan, med en till säljvåg tillsammans med kopparkraschen. 14310 dollar var det lägst handlade priset på onsdagsnatten, en nivå som vi inte har sett sedan januari förra året, precis innan implementeringen av det indonesiska exportförbudet. Nickelpriset vände tvärt upp och stängde på 14770 dollar i fredags, i linje med övriga råvaror. Förutom det generella tumultet finns inte de fundamentala tecknen för den förväntade förbättringen. Det här var då utbudet av malm till de kinesiska Pig Iron producenterna skulle försvinna, delvis på grund regnsäsongen i Filippinerna och bristen på material. Det verkar finnas mer material än vad som tidigare har förväntats. Som vi har nämnt tidigare har LME-lagren ännu inte visat några tecken på minskning. Det positiva utbudscaset håller fortfarande i vår vy, dock minskar risken för kraftiga pristoppar med tiden. SEB har därför kraftigt sänkt prognosen för 2015 (se tabell ovan).

Nickelpris

Guld

Guldpriset i dollartermer steg förra veckan med 4,7 procent. Den schweiziska centralbankens beslut att släppa schweizerfrancen fri mot euron bidrog till prisuppgången. Beslutet ledde till våldsam volatilitet i finansmarknaderna och många aktörer, däribland IMF, lyfte på ögonbrynen. Den väl rotade uppfattningen att schweizerfrancen är en reservvaluta rubbades och investerare sökte sig till guld som alternativ. Man såg även stora inflöden i börshandlade produkter med guld som underliggande.

Under veckan som kommer håller Grekland parlamentsval och Europeiska centralbanken fattar på torsdag beslut om nya stimulansåtgärder. Guldet får stöd av den osäkerhet som råder och även den tekniska analysen talar för ytterligare prisuppgångar.

Guldspotpris

El

Frånvaron av kalla vinterdagar (låg konsumtion) i kombination med riklig nederbörd och förhållandevis mycket vind har fått elmarknaden att krascha ytterligare. Den hydrologiska balansen (sista grafen), vilken i slutet av förra året var i ett relativt stort underskott, har återhämtats och är nu kring normal. Därutöver har den för den långa prissättningen (terminerna) marginalkostnaden för att producera el med kol och naturgas fallit kraftigt ytterligare. Oljeprisfallet har i mångt och mycket påverkat även priset på kol och andra fossila alternativ och den milda vintern så långt har gjort att lagren står väl fyllda.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Marginalkostnad kolkraft och prisutveckling termin Q215

Som framgår av grafen, så fortsätter elterminerna att visa följsamhet med marginalkostnaden. Noterbart är ändå att det senaste fallet i marginakostnad faktiskt inte har prisats in, vilket kan indikera ytterligare nedsida i elterminerna. Utsläppsrätterna och EURUSD har båda dämpat fallet i marginalkostnad men kolprisfallet har varit den starkare kraften.

Elpris-termin 2016

I spotmarknaden har systempriset hållits i schack med de flesta vardagar väl under 30 EUR/MWh så långt i januari. Ändå har ett antal kortare perioder med högre pris noterats, den förra berodde mest på att Oskarshamn 3 var offline men idag med priset 34,50 EUR/MWh går kärnkraften som den ska. Det finns alltså fortsatt en stor priskänslighet i relation till temperatur och vindkraftens tillgänglighet men vi bedömer i nuläget dess effekter som kortvariga.

Hydrologisk balans

Med anledningen av ovanstående är det svårt att se att nordiska elterminer ska stärkas väsentligt eller långvarigt. Den fallande trend som präglat marknaden under mycket lång tid, se graf nedan (där vi för kontinuitetens skull valt År 2016 terminen), är i högsta grad fortsatt en realitet. Eftersom vi ännu bara är i mitten/slutet av januari så kvarstår risken för vinterkyla och därmed starkare spotpris och att frontterminerna sticker högre, men under rådande situation tror vi att marknaden mer kortvarigt stiger och att man därefter kommer att sälja ned den igen.

Kortsiktigt håller vi en kort till neutral vy medan vi långsiktigt håller en neutral vy. Inte för att det saknas negativ input men för att marknaden har fallit mycket, under lång tid och att det därmed är svårt att rekommendera sälj på rådande nivå med en, trots allt, begränsad nedsida i terminerna.

Jordbruksprodukter

Vete

Förra måndagen så publicerade det amerikanska jordbruksdepartmentet USDA årets första WASDE-rapport samt kvartalsvis lagerstatistik för USA per den 1 december. Rapporterna var i stort sett negativa för vete men signaler att amerikanska lantbrukare kommer att producera mindre vete under 2015/16 dämpade ändå prisfallet. Enligt USDA så uppgår sådden av höstvete till 40,5 miljoner acres, en minskning med 5 procent från 2014 och den lägsta nivån sedan 2010. Marknaden hade förväntat sig en marginell ökning.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Global produktion av vete

Lagerstatistiken per den 1 dec kom in på 1,525 miljarder bushels, vilket var högre än marknadens förväntningar på 1,499 miljarder bushels.

Globala utgående lager av vete

Den globala produktionen av vete fortsätter att ligga på en rekordhög nivå och justeras dessutom upp med 1,2 miljoner ton till 723,38 ton till följd av en uppjustering för Etiopien (1,1 miljoner ton) och även EU (0,1 miljoner ton).

Tittar vi på utgående lager så överraskade USDA genom att justera upp utgående lager i USA med 33 miljoner bushels till 687 miljoner bushels till följd av lägre foder användning. Globala utgående lager justeras upp från 194,90 miljoner ton till 196,00 miljoner ton.

Även den globala exporten av vete justeras upp med 1,2 miljoner ton trots att exporten från Ryssland väntas minska med 2 miljoner ton till följd av de annonserade exportskatter som förväntas träda i kraft från den 1 februari.

Matif’s marskontrakt har haft en svängig vecka men har totalt sett stigit i pris och avslutade veckan på 197,50 euro, b.la. till följd av en svagare euro.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I veckan som gick så köpte Egyptens GASC 240 000 ton franskt vete. Vete från Rumänien och Argentina offererades också men ligger betydligt högre i pris än det franska vetet.

Handlare rapporterar att Rysslands regering försvårar handeln med spannmål redan nu genom att ytterligare kvalitetstester och längre väntetider för fraktdokument effektivt används för att bromsa exporten i förväg inför den 1 februari. Rapporter kom också under tisdagen att Ukrainas jordbruksminister – som senast för några dagar sedan sagt att inga exportrestriktioner är på tapeten – nu har bett handlare om att begränsa exporten av vete till 200 000 ton per månad under januari och februari.

CONAB justerar ner sitt estimat för Brasiliens produktion av vete från 7,6 miljoner ton till 5,9 miljoner ton och säger samtidigt att även kvalitén har påverkats av ogynnsamt väder i landets södra delar.

Milling wheat (mars 2015-kontraktet)

Chicago vetet (mars15) steg initialt i början på veckan men har sedan dess fallit tillbaka och avslutade veckan på 532,75 US cent. En negativ WASDE-rapport samt en förbättrad vädersituation för det amerikanska höstvetet i kombination med en starkare dollar fick priserna på fall.

Chicagovete, mars 2015-terminen

Amerikanska exportsiffror kom in på 377 200 ton, vilket var i det lägre intervallet av marknadens estimat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs

USDA rapporterade förra måndagen och lagerstatistiken för majs per den 1 dec kom in på 11,203 miljarder bushels, vilket var högre än marknaden hade förväntat sig.

Något överraskande så justerade USDA ner avkastningen i USA från 173,4 bpa till 171,0 bushels per acre samtidigt som produktionen justeras ner från 14,407 miljarder bushels till 14,216 miljarder bushels (fortfarande rekord). Utgående lager justeras ner från förra månadens 1,998 miljarder bushels till 1,877 miljarder bushels.

Global produktion av majs

Den globala produktionen av majs justeras ner med 3.5 miljoner ton till 988,08 miljoner ton, framförallt till följd av lägre produktion i USA.

Globala utgående lager av majs

Globala utgående lager sänks från 192,20 miljoner ton till 189.15 miljoner ton – vilket fortfarande är betydligt högre än förra årets 172,23 miljoner ton – och även här görs den största justeringen för USA.

Marskontraktet för majs handlades upp direkt efter USDA’s publicering av WASDE-rapporten men lyckades inte hålla kvar vid styrkan utan föll kraftigt under tisdagen och bröt igenom den psykologiska nivån 400 US cent för att till slut stänga på 385,75 US cent, den lägsta nivån på fem veckor.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majspris, mars 2015-terminen

Priserna fick dock stöd mot slutet av veckan och steg till följd av vinsthemtagningar efter den senaste tidens prisnedgång inför stundande långhelg i USA. Relativt starka amerikanska exportsiffror, stigande priser i råolja och flera privata försäljningar som har annonserats av USDA under veckan gav också stöd åt prisuppgången och mars-kontraktet avslutade veckan på 380 US cent.

Sojabönor

Måndagens rapporter från USDA var överlag negativa för sojabönor även om lagerstatistiken per den 1 dec kom in på 2,524 miljarder bushels, vilket var lägre än marknadens förväntningar.

Global produktion sojabönor

Produktionen av sojabönor i USA justeras upp från 3,958 miljarder bushels till 3,969 miljarder bushels till följd av ökad avkastning, samtidigt som utgående lager lämnas oförändrad på 410 mb, väl över marknadens estimat på 402 mb. Marknaden hade dessutom förväntat sig en betydligt högre exportsiffra för att återspegla den höga exporttakten i år men USDA satte siffran till 1,77 miljarder bushels – en ökning med endast 10 miljoner bushels.

Den globala produktionen av sojabönor justeras upp från 312.81 miljoner ton till 314,37 miljoner ton och markerar ökad produktion i USA och Brasilien. Brasiliens produktion justeras upp med 1,5 miljoner ton till 95,5 miljoner ton och börjar nu närma sig CONABS senaste estimat (95,9 miljoner ton). Argentina lämnades oförändrad på 55 miljoner ton.

Globala utgående lager av sojabönor

Globala utgående lager justeras upp med nästan 1 miljoner ton till 90,78 miljoner ton och reflekterar framförallt en ökning av lager i Brasilien.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor (Mar15) föll kraftigt efter USDA’s publicering av WASDE-rapporten där global produktion och utgående lager justerades upp. Därefter har priset fortsatt ner under veckan men funnit temporärt stöd vid den tekniskt och psykologiskt viktiga 1000 US cent-nivån, Amerikansk statistik under torsdagen fick dock priset att bryta igenom stödet och mars-terminen avslutade veckan på 991 US cent. Gynnsamt väder i Sydamerika inför den stundande skörden liksom förväntningar på att arealen under sojabönor i USA kommer att öka i vår har också fått priserna under press.

Sojabönor (maj 2015-kontraktet)

Starka amerikanska exportsiffror för sojabönor förmådde inte att hindra torsdagens prisfall som kom som en reaktion i samband med statistik från NOPA (National Oilseed Processors Association) som var något av en besvikelse. Crush data för december kom in på 165,4 miljoner bushels, vilket var en ökning från novembers 161,2 miljoner bushels, men fortfarande lägre än marknadens förväntningar på 166,8 miljoner bushels.

Ris

Måndagens WASDE-rapport visade endast små förändringar i både utbud och konsumtion.

Global produktion av ris

Den globala produktionen av ris justeras upp med 0,23 miljoner ton från förra månaden till 475,47 miljoner ton, vilket dock är något lägre än rekordskörden 2013/14. Revideringen beror framförallt på en ökning i produktionen för Paraguay vilken till viss del väger upp för lägre produktion i Brasilien.

Globala utgående lager ris (miljoner ton)

Globala utgående lager estimeras till 99,00 miljoner ton, vilket är 0,12 miljoner ton lägre än förra månaden och en minskning med 7,86 miljoner ton från året innan. Enligt USDA minskar lagren i Brasilien och Thailand, medan de ökar i USA och Bangladesh.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ris (första rullande kontraktet)

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära