Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 2 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB analyserar

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Råolja – Brent

Oljepriset gick hela vägen upp till det gamla tekniska motståndet på 111.79 dollar per fat, innan det vände ner igen. SEB har uppdaterat sin prognos för oljepriset. Både för det första kvartalet och det andra nästa år, tror bankens oljeanalytiker på ett pris på 100 dollar per fat. De faktorer som bidrar till ett lågt pris är den stadigt ökande produktionen i USA, som innebär att mer olja blir kvar på världsmarknaden i kombination med fortsatt, förhållandevis, låg tillväxt i tillväxtländer.

EIA kunde i veckan meddela att bensinpriset i USA var det lägsta inför Thanksgiving-helgen på tre år. Förr i tiden ansågs ett lågt oljepris vara en drivkraft för tillväxt och det kanske är därför som USA – med såväl billig olja som ännu billigare naturgas drar ifrån resten av världen just nu. EU-28 pekades i veckan ut av chefen för International Energy Agency som i strykläge vad gäller tillväxt pga energipriser som är ca tre gånger så höga som i USA – och att detta är helt politiskt orsakat.

Priset på olja är nu så högt att vi inte längre kan rekommendera en köpt position i olja, utan går över till säljrekommendation. Den som vill kapitalisera på det, kan placera i BEAR OLJA X2 S med 2 gångers daglig hävstång eller BEAR OLJA X4 S med 4 gångers daglig hävstång – dvs en ganska hög risknivå.

Teknisk analys på olja (CO)

I onsdagens DOE-rapport steg råoljelagren återigen och ligger nu som vi ser på rekordnivåer för säsongen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lager av råolja

Lagerökningen i USA har hänger delvis ihop med lite högre import för en månad sedan – vilket är en typisk uppladdning inför Thanksgiving-helgen.

Oljediagram

Vi tycker alltså att priset på olja är för högt i dag och rekommenderar att man tar hem vinster på OLJA S och kortsiktigt går in i något av våra BEAR-certifikat. SEB:s certifikat på olja har inte bara lägre avgifter än något annan emittents utan också lägre skillnad mellan köp- och säljkurs.

Elektricitet

Certifikatet byter nu kontrakt från vinterkontraktet kvartal 1 till vår/försommarkontraktet kvartal 2. I diagrammet nedan ser vi den historiska prisutvecklingen på kvartal 1-kontraktet. Priset har rekylerat ner på förbättrad hydrologisk balans.

Kärnkraften i det nordiska börsområdet gick på 11 reaktorer, 82% av installerad kapacitet. Fredagens väderleksprognos visar på lägre genomsnittlig temperatur i veckan som kommer: -0.2C mot tidigare 0.2C prognosticerat. Normalt är 1.4C, så det är något kallare än normalt.

Enligt Markedskrafts prognosmodell ligger vattenkraften på +0.3 TWh över normalt om två veckor.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Elpriset analyserat i diagram

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset steg successivt till 85 dollar, men föll kraftigt i torsdags och stängde veckan på 82.10 dollar / ton. Att marknaden inte orkade ta sig upp till föregående topp på 90 dollar, utan stannade på 85 dollar, får anses vara ett svaghetstecken.

Steam coal, analys av kolpriset

Prisutvecklingen på utsläppsrätter fortsätter att dala sakta. Omsättningen var dock mycket hög i veckan som gick.

Analys på pris på utsläppsrätter

Hydrologisk balans ser vi nedan. Både den aktuella och 10-veckors prognos ligger strax under normala nivåer.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S.

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Liksom i Norden, har det varit kallt i USA. Nedan ser vi januari-kontraktet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Naturgastermin analyserad

Metaller

Den första delen av förra veckan kan bara beskrivas som väldigt tråkig. Kursrörligheten är på den lägsta nivån på flera år. Låga volatiliteter är ett fenomen som delas av de flesta finansiella marknader och är inte unikt för metallmarknaderna. Den här veckan var kursrörelserna mindre än vanligt – fram till onsdagens eftermiddag. USA var stängt på torsdagen för Thanksgiving. Vad som kan ha börjat som en likvidering av positioner inför helgen, startade en rask prisnedgång. Priserna gick ner med 1 – 2% i basmetallerna i en annars lugn marknad. Dollarn var lite svagare då och aktierna lite starkare, så det går inte att förklara prisrörelsen med de vanligaste faktorerna. Det gick inte heller att hitta någon annan förklaring.

”Non-commercials” i CFTC:s värld, dvs ”spekulanter” är extremt sålda terminer på basmetaller just nu, vilket historiskt har visat att marknaden är känslig för ”short covering”. Positionen i Comex terminskontrakt på koppar visar att non-commercials är nettosåld 35,000 kontrakt. Det är den största negativa positionen sedan 1993 och så långt bakåt informationssystemet Bloomberg har data. Vi tror att det ser likadant ut i andra basmetaller, som vi inte har CFTC-data på eftersom de handlas på den engelska börsen LME och alltså inte rapporterar positioner till det amerikanska CFTC.

Från en teknisk synvinkel ligger koppar och zink fortfarande över de lägsta priserna från sommaren, medan nickel ligger nära botten. Aluminium sticker ut genom att nu handlas på fyra års lägsta pris de senaste två dagarna. Vi tror att marknaden är överdrivet såld och tillflöde av nya säljare för att på riktigt trycka ner priset ytterligare. Vi håller fast vid åsikten att marknaden diskonterar en allt för pessimistisk framtid. Vi tror att det finns utsikter för en ordentlig rekyl uppåt innan nyår. Den säsongsmässigt starka perioden ligger framför oss. December / januari brukar vara starka månder vad gäller priset.

Nedan ser vi non-commercials nettoposition i Comex-koppar-terminer:

Net non-commercial position Comex Copper

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nettopositioner på koppar

Koppar

Koppar är just nu inte i fas med resten av basmetallgänget. Trots vad en teknisk analytiker skulle säga är en tydlig säljsignal efter utbrottet från triangelformationen för ett par veckor sedan, handlas koppar starkare än de övriga basmetallerna. Om man tar hänsyn till att spekulanterna på rekordhög nivå tycker att kopparpriset är säljvärt, är kopparprisets styrka ännu märkligare. De flesta marknadskommentatorer pekar på ”det ökade utbudet” som det huvudsakliga skälet till det negativa sentimentet kring metallen. Lagren vid börserna uppvisar tillbakavisar dock detta.

Lagren vid LME har sedan toppen på 675,000 ton sjunkit till 424,000 ton. Det är en minskning med 38%. Mest material har levererats ut från lagerhus i Malaysia. Materialet antas ha gått till Kina, men det finns (som vanligt) rykten om att det har parkerats någon annanstans (Vietnam talas det om). Vad som talar emot detta, är att det är en stadig minskning av LME-lagren och inte enskilda, stora uttag, som man skulle färvänta sig att se om ägarna till metallen ”parkerade om” den på en billigare parkeringsplats.

Skillnaden mellan spotpriset på koppar och tre månaders terminen är försumbar, vilket talar för att det är något av en bristsituation. Detta förefaller alltså peka på att ”non-commercials” är ute i ogjort väder.

Minskande lager brukar hänga ihop med högre volatilitet. Vi tror att sannolikheten är stor att dagens lugna marknad kommer att övergå i högre volatilitet. De senaste 30 dagarna har prisrörligheten legat på 30% omräknat till årsvolatilitet. Det är extremt lågt. Optioner på koppar prissätts också lågt och vi tror att detta är ett tillfälle att köpa optioner.

Högre volatilitet på råvaror hänger också ihop med stigande priser, eftersom båda påverkas av låga lager.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

LME Koppar, teknisk analys

USA:s ekonomi börjar expandera allt snabbare nu, enligt flera indikatorer. Man ska dock inte av den anledningen tro att det har en positiv påverkan på kopparpriset. Om vi försöker förklara kvartalsvis prisförändring på koppar med följande variabler: BNP-tillväxt i Kina, BNP-tillväxt i USA och förändring av lagernivån på LME, ser vi att:

Lagerförändringen på LME har högst statistisk signifikans. En lagerminskning med 1% från föregående kvartal tenderar att höja priset med 9.5% (sannolikhet att det inte skulle stämma är 2%).

BNP-tillväxt i Kina är signifikant på 6%-nivån (det är 6% sannolikhet att högre BNP i Kina inte höjer kopparpriset).

BNP-tillväxt i USA, däremot är inte alls statistiskt signifikant för påverkan på kopparpriset. Parametern skattad på data från de 78 senaste kvartalen visar faktiskt ett negativt samband. Förmodligen är det så att ett högt kopparpris innebär högre kostnader för den amerikanska ekonomin och alltså lägre tillväxt.

Att det är högre tillväxt i USA är alltså inte något att glädja sig åt på kopparmarknaden. Kinas ekonomi stampar fortfarande på samma nivå som i våras och den ledande indikatorn ”Inköpschefsindex” har inte böjt av uppåt, som den gjort för USA och Storbritannien, t ex.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lagernivåerna på LME är dock väsentligt lägre, och det är ett positivt tecken, som kopparmarknaden ännu inte reagerat på. Lägre lagernivåer behöver inte vara drivet av högre efterfrågan, som vi varit vana vid, utan kan också erhållas genom lägre utbud.

Världens största kopparproducent, det statliga chilenska bolaget Codelco ligger nära förlust vid dagens kopparpris. Under det andra kvartalet, när det genomsnittliga kopparpriset låg på 7038 dollar per ton, hade Codelco endast 7% marginal före skatt. Skulle priset alltså gå ner 7% till 6550 dollar, börjar bolaget gå med förlust, före skatt. Kopparmarknaden har vissa likheter med oljemarknaden, då Chile står för så stor del av världsproduktionen. Chile har också en Sovereign Wealth Fund för att samla produktionsskatter från kopparn, precis som många arabländer – och Norge – har för produktionsskatter på oljan. Chile kan naturligtvis liksom OPEC för oljan, begränsa produktionen, så att priset håller sig över en viss nivå. Räkneexemplet med Codelcos lönsamhet visar, att det kanske inte är långt ner till den nivån.

Vi tycker att prisfallet har gett en möjlighet att komma in på den långa sidan till bra pris och rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Priset på aluminium föll under sommarens lägsta notering. Den kortsiktiga köprekommendation vi avgav för ett par veckor förutsatte att botten inte skulle brytas. Den som vill skydda sitt kapital och inte låta en liten förlust bli större, bör ta stoppen nu.

Däremot ser vi att RSI ligger på under 30, vilket indikerar en ”översåld” marknad. Det behöver inte i sig innebära en helt säker rekyl uppåt, som skedde till i slutet av juni.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ett möjligt scenario är att prisfallet får igång de länge väntade produktionsneddragningarna. Samtidigt är contangot på aluminium så stort, hela 7%. Det innebär att köpare har en intäkt på 7% på att äga metallen utan prisrisk. Kostnaden för finansiering och lagring är för många betydligt lägre än 7% per år. Materialet har därför inga svårigheter att hitta köpare. Detta håller i sin tur premierna för fysisk metall höga.

Sammantaget alla faktorer, förväntas efterfrågan öka med mellan 5% och 7% per år, vilket innebär att produktionsöverskottet sakta kommer att betas av. Vi favoriserar fortfarande en köpt position, även om uppsidan också är begränsad. Vi tror att det kommer en rekyl och rekommenderar att man säljer in i den. En rekyl uppåt kan ta priset upp till 1900 dollar per ton.

Aluminiumpriset tekniskt analyserat

Nedan ser vi hur aluminiumpriset historiskt har utvecklat sig i genomsnitt för årets tolv månader. Perioden är från januari 1990 till november 2013. Vi ser att december och januari historiskt har varit starka månader för aluminium.

Historisk utveckling på aluminiumpriset

Zink

Zinkmarknaden handlar ner mot 1850-nivån, där det bör finnas stöd. Det är i botten av det konsolideringsintervall som varit rådande sedan april i våras. Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Pris på zink tekniskt analyserat

Nickel

Vår grundsyn är att man ska försöka köpa nickel, i synnerhet om priset kommer ner mot 13,500 dollar per ton. Som vi ser i prisdiagrammet nedan, är priset nere vid den bottennivå som började etableras under juli och vi tror att det är ett bra köptillfälle nu, då priset faktiskt är under den nivå som vi indikerat som köpvärt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Trend på nickelpriset enligt analys

Nedan ser vi produktion och konsumtion av nickel i historiskt perspektiv, uppdaterat till september, enligt siffror från World Bureau of Metal Statistics. Produktionen är något lägre i sen tid och konsumtionen något högre. Det innebär att överskottet i september var bara hälften så stort som i augusti.

Nickelstatistik

Vår grundsyn är att man bör försöka köpa nickel och rekommenderar köp av NICKEL S. Priset (cash och 3 månaders termin, som vi alltid avser), går att följa på www.basemetals.com

Guld

Guldpriset (i dollar), som för ett par veckor sedan föll under den tekniska stödnivån på 1273, har sedan dess rört sig förvånande lite.

Guldprisets utveckling analyserad

I termer av kronor, har priset hållit sig stabilt, med endast marginella prisrörelser under veckan. Vi ser kursdiagrammet på priset i kronor för ett troy uns nedan. Notera att vi inte har någon teknisk köpsignal, men vi har ett tekniskt stöd vid 8000 kr. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

Analys av guldpris i svenska kronor (SEK)

Finansiella placerares likvidering av innehaven i börshandlade guld-ETP-er har tagit ny fart i november. Den utplaning av likvideringen som vi såg i början av månaden visade var alltså tillfällig. I diagrammet nedan ser vi antalet uns som innehas av börshandlade fonder det senaste halvåret. Den gula kurvan avser guld och den svarta silver.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

ETF-fonders innehav av guld och silver

Det är inte bara investerarna av likvida ETP-er som är skeptiska till guld som investering. US Mint rapporterade i fredags att försäljningen av deras American Eagle bullion coin, minskade med 1% i november jämfört med oktober. I oktober såldes 48,500 uns och i november 48,000. Mönstret tidigare under året har varit att lägre pris lett till likvidering av guld-ETP:er, men ökade köp av fysisk metall. Nu har alltså även de fysiska köparna börjat dra sig för att köpa.

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld.

Silver

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Priset stängde i fredags på 20 dollar per uns. Silverpriset har haft svårt att ta sig bort från 20 dollar. Vi hade förväntat oss något svagare utveckling efter att priset gick under 20 dollar första gången för en dryg vecka sedan.

Silverpriset analyserat i kursdiagram

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver.

Platina & Palladium

Platinapriset borde ha stöd från strejkerna i Sydafrika, men har det inte. Den triangelformation som etablerats i prisutvecklingen sedan botten i juni, har nu brutis på nedsidan, vilket indikerar att trenden fortfarande är nedåtriktad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

RSI ligger har dock varit under 30, vilket indikerar en översåld marknad och en nära förestående rekyl uppåt i priset.

RSI teknisk analys på platinapris

Priset på palladium har funnit stöd på 710 dollar per uns. I dagsläget är det omöjligt att säga om den konsolidering som skett vid den nivån kommer att följas av ytterligare en nedgång eller om det blir en rekyl uppåt.

Palladiumpris (PA) teknisk analyserat

Vi behåller vår neutrala rekommendation på palladium och går även över till neutral på platina.

Kaffe

Kaffepriset handlade hela veckan över den tidigare bottennivån strax över 100 cent och stängde veckan på 109 cent. 110 cent har rekylen dock ännu inte lyckats ta sig över.

På en konferens i lördags (16 nov) i Costa Rica, sade BNP Paribas kaffeanalytiker att produktionsöverskottet i år 2013/14, som började den 1 oktober sjunker till 3 miljoner säckar (à 60 Kg) från 4 miljoner säckar under 2012/13. Nästan hela överskottet utgörs av arabica. Konsumtionen av den billigare och enklare och mer lättodlade robustan ökar i tillväxtländerna så att den relativt stora produktionsökningen framförallt i Vietnam sväljs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I fredags sänkte dock USDA estimatet för Brasiliens skörd av kaffe (huvudsakligen arabica) från 53.7 miljoner säckar till 53.1 miljoner för 2013/14, vilket är 3 miljoner säckar mindre än under 2012/13. Det står i rapporten på USDA:s hemsida att kvaliteten är sämre än förra året.

Kostnaderna väntas stiga från en nivå 2012/13 på 122 cent per pund till 134 cent per pund. Det innebär att priset ligger under en nivå där 50% av kaffeproducenterna i Brasilien gör förlust. Det är naturligtvis en ohållbart låg prisnivå. Den som vill läsa rapporten kan göra det här.

Kaffepris (C) utveckling 2012-2013-diagram

Lagret av robusta vid LIFFE-börsen har fortsatt att sjunka sedan i somras och är nu på extremt låga nivåer i ett historiskt perspektiv. Lagren av arabica vid NYBOT (ICE) i New York har faktiskt också slutat öka i år och sjunkit med 7300 ton sedan den 29 augusti.

Lager av Robusta och Arabica - Kaffe

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära