Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 17 december 2012

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

Rekommendationer för att köpa och sälja råvaror

Avkastning ovan visar avkastningen på de linjära alternativen och inte på bull och bear-alternativen.

Vi har nu gått över till en säljrekommendation på vete, vilket innebär att vi även på kort sikt rekommenderar sälj på jordbruksprodukter. Med det sagt, är det inte omöjligt att det kommer en rekyl uppåt på vetepriset med några euro per ton i veckan, vilket vi ser som ett säljtillfälle.

Vi köprekommendation på alla basmetaller och de positionerna har utvecklat sig väl.

Ädelmetallerna ser återigen svagare ut och eventuellt brott av tekniska stöd i marknaden bör bevakas noga.

Oljan är fortsatt “sidledes”, utan trend och med ett pris som varken motiverar köp- eller sälj.

Elen rekylerade ner i veckan. Vi tror fortfarande att man bör handla elen från den långa sidan och behåller köprekommendationen.

Råolja – Brent

Förra veckan präglades av stark statistik från Kina och FED:s besked om förnyade stimulanser. Det var mer fokus på ”bull” faktorer jämfört med veckan innan då bl a Fiscal-Cliff och Europaproblem tyngde sentimentet. Dessutom bidrog kallare väder på norra halvklotet bidragit till att lyfta marknaden något.

Prisutveckling för råoljan Brent

OPEC höll möte den 12 december. Inga stora överraskningar levererades. Produktionsmålet är fortsatt 30 mfat per dag. Istället för att kalla kvoten ”tak” benämndes det nu istället nivå, vilket indikerar lite mildare retorik. Kanske är det inte heller så konstigt då verklig produktion under en lång tid (i mer än ett år…) överskridit målet som ju är ett gemensamt mål. Organisationen är uppenbart orolig för hur efterfrågan ska utvecklas nästa år. I realiteten är det sannolikt Saudiarabien som måste minska sin produktion om man på allvar vill nå målet. En vanlig uppfattning i marknaden är att den ökande amerikanska produktionen kommer tvinga Saudiarabien att strypa utbudet för att förhindra en priskollaps. Amerikans råoljeimport är redan kring 5-års lägsta, se graf, och kommer om, produktion ökar enlig förväntan, fortsätta falla.

Amerikansk import av råolja

Vid nuvarande pris är Saudierna nöjda, priset är där man kommunicerat att man vill det ska vara. Samtidigt är man orolig för vad ökande utbud och svagare efterfrågan kan komma att innebära. Man önskar stabilitet och lagom högt pris och landet måste sannolikt stå beredd att kraftigt strypa utbudet i fall ett större prisfall realiseras. Vi förväntar oss också att OPEC (läs Saudi) kommer justera ned oljeproduktionen när vi efter vintern går in i svagare säsongmässig efterfrågan.

Förra veckans DOE oljelagerstatistik visade att råoljelagren ökade med 0.8 mfat. Nedanstående graf visar den nuvarande höga råoljelagernivån i USA i förhållande till 2007-2011 års nivåer. Med förväntat högre amerikansk produktion nästa år, så förstärks problemet för WTI-oljan, vilken handlar med betydlig rabatt mot andra jämförbara kvaliteter och dessutom i contango till skillnad mot t ex brentolja. Produktlagren följde också upp föregående veckas ökningar med ytterligare stora uppgångar, distillates ökade med 3.0 mfat medan bensinlagren ökade med 5.0 mfat.

Amerikanska lager av råolja - 5 år

Washington förbereder ytterligare åtgärder mot banker som deltar vi transaktioner med Irans centralbank vid oljeexportaffärer. Iran är uppenbart pressat, exportvolymerna uppgår f n till drygt 1 mfat per dag, sannolikt också kraftigt rabatterad, vilket påverkar landet negativt ekonomiskt.

I veckan publicerade de stora oljeorganen rapporter. Det innebar inga omvälvande förändringar. IEA justerade upp prognosen för efterfrågan något till 90.5 mfat (+0.1). OPEC å sin sida lämnade efterfrågan oförändrad på 89.6 mfat.

Den geopolitiska risken kvarstår, speciellt som en nu en lite större del av riskpremien, efter prisfallet, försvunnit. Mellandestillaten, speciellt i Europa, utgör också en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat. I Europa är det också fortsatt stort fokus på den ansträngda lagersituationen för just mellandestillat. Vintern förstärker problemet, då efterfrågan på olja för uppvärmning på kontinenten säsongsmässigt ökar

I fredags stängde Brentkontraktet på 108.50 usd/fat. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy.

Elektricitet

Förra veckan var en återgång till betydligt mildare väder. Så sent som helgen innan, såg det fortsatt kallt och relativt torrt ut. Vi valde därmed att fortsätta rekommendera long position, vilket med facit i hand inte blev lyckosamt. Den underliggande terminen, Q2-13, vände ned och tappade ungefär lika mycket i värde som den ökade veckan innan. Underliggande terminskontrakt för SEB:s BULL, BEAR och linjära EL S-certfikat är nu terminskontraktet för det andra kvartalets genomsnittliga spotpris på NordPool.

Som vi skrev om förra veckan, så krävs att marginalkostnaden för fossileldad kraftproduktion stiger för att ge en varaktig uppgång. Förra veckan innebar fallande marginalkostnad. Kolpriset steg visserligen men priset på både CO2 och dollar i förhållande till euro försvagades. Differensen mellan Q2-13 terminen och marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion under samma period är nu rekordstor, se graf. Den försvagade hydrologiska balansen motiverar, visserligen, en del av avvikelsen men differensen är stor.

Differensen mellan Q2-13 terminen och marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion

Kontinentala elpriser fortsatte därmed också falla. Trenden för kontinentala elpriser har varit ned sedan slutet av augusti, vilket illustreras nedan i grafen för elterminen för år 2013, Tyskland.

Kontinentala elpriser fortsätter falla

Inför kommande vecka ser det alltså åter ut att kunna bli kallare, men det finns, som alltid, en grad av osäkerhet i prognoserna. Blir prognoserna verklighet så är den hydrologiska balansen redan i svagt underskott i slutet av denna vecka. Samtidigt så går vi mot ett par veckor med låg förbrukning p g a helgfirande. Den fallande förbrukningen gör att det blir svårt att nå lika högt spotpris som det kan bli en vanlig vintervecka. Systemet får så att säga lite andrum.

Vi har under ett antal veckors tid rekommenderat en long position i SEB:s certifikat på el. Med tanke på hur mycket kontraktet fallit trots nuvarande prognoser, så väljer vi att fortsatt rekommendera long.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ———— Short
EL S ———— Bear El X2 S
Bull El X2 S —- Bear El X4 S
Bull El X4 S

Guld och Silver

Både guld och silver har med sjunkande toppnoteringar och stigande bottennoteringar sedan början på hösten, bildat så kallade ”triangelformationer”. Just nu ligger priserna an mot stödlinjerna i respektive triangel och testar dessa. Priset på guld och silver ”borde” gå upp när alla viktiga centralbanker trycker mer pengar i hopp om att stimulera igång ekonomin. Men marknaden handlar metallerna underligt svagt mot den bakgrunden. Det gör att vi känner en viss oro för kursutvecklingen framöver.

Hur spotpriset på guld har utvecklats

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld.

Hur spotpriset på silver har utvecklats

Platina

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver. Platina har varit och är fortfarande vår favorit bland ädelmetallerna.

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver

Basmetaller

Veckan inleddes med starka siffror från Kina i ryggen som presenterades förra helgen. Industriproduktionen steg med 10,1 % i november och detaljhandeln med 14,9 %. Handelsbalansen var något svagare med ett lägre överskott än väntat (ett tecken på svaghet i övriga världen, framför allt Europa). Mer positivt för metallerna var att importen ökade (som väntat) av koppar. FED presenterade på onsdagkvällen nya stimulanserna, vilket i och för sig var väntat och följdes av en rekyl nedåt under torsdagen. HSBC:s inköpsindex kom samtidigt in på 50,9 vilket bekräftade den starkare tendensen i Kina. Den mer positiva bilden i USA bekräftades också under fredagen med en bättre siffra gällande industriproduktionen än väntat. Eurodollarn steg med 2 % i veckan vilket också gav stöd till metallpriserna, som gått starkt hela veckan. Nickel och zink är upp ca 3 %, aluminium 1 % och koppar oförändrad.

Koppar

Det relativt lägre kopparpriset på LME jämfört med Shanghai under november har som tidigare nämnts sannolikt lett till ökad import, vilket visades sig i förra helgens handelsiffror. Importen uppgick till 365 tton jämfört med 321 tton i oktober. Toppmånaderna brukar ligga kring 450 tton, så det är ingen hög siffra men stigande, och är i linje med återhämtningen av kopparkonsumtionen i Kina. Kopparpriset tvekar på uppsidan och är den av basmetallerna som haft sämst utveckling de senaste två veckorna. Orsaken är den allmänna uppfattningen i marknaden att den globala metallbalansen övergår till ett överskott nästa år. Med historiken i bakhuvudet (d.v.s. att utbudet konstant varit en besvikelse de senast åren) finns stor risk att så inte blir fallet. Vi tror på ett stabilt kopparpris framöver, även om andra basmetaller (nickel och zink) enligt vår uppfattning har bättre potential just nu.

Den tekniska bilden är relativt neutral för tillfället. Om LME-noteringen (3 månaders) kommer ned mot $7800 är det ett köp. Alternativet är att avvakta ett brott på uppsidan, vilket skulle vara definitivt över $8400.

Den tekniska prisbilden för koppar är relativt neutral för tillfället

Aluminium

Mycket kretsar kring terminspunkterna mellan december och januari. Det är backwardation (dvs priset i december är högre än i januari). Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. Detta speglas nu i stark efterfrågan för spotmaterial. Terminskurvan har gått över i s.k. backwardation, d.v.s. spotpriset är högre än terminspriset. Priset är ca 40 usd/ton högre i december jämfört med januari. Skillnaden mellan cash och3 månader är 16 dollar.Detta stärker hela marknaden och ger en känsla av korthet på material inför årsskiftet. 3 månaderspriset på LME är upp 1,3 % i veckan.

Tekniskt sett ligger priset och balanserar på trendlinjen, och med den ”tighta” terminsmarknaden som stöd finns risk/möjlighet att priset gör ett test upp mot $2200 i närtid.

Aluminiumpriset balanserar på trendlinjen

Zink

Den förväntat starka utvecklingen infriades i veckan med en prisuppgång med 2,8 % för 3-månaders LME. Som vi skrivit tidigare är de största användningsområdena för zink bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. De kommande årens begränsningar av utbudet talar också för en starkare zinkmarknad. Hotet är, som vi också nämnt tidigare, kortsiktigt överskott p.g.a. ökad gruvproduktion i Kina. Enligt bedömare avtar tillväxten nu av det kinesiska utbudet. Zinkpriset är fortfarande lågt ur ett produktionskostnadsperspektiv. Överskottet har också byggt stora lager som måste betas av. Ett troligt scenario är samma utveckling som för aluminium, d.v.s. att lagret knyts upp i finansieringsupplägg (se tidigare beskrivningar kring aluminiummarknaden) som kommer att undanhålla material från konsumenter, vilket framför allt gynnar de fysiska premierna, men också sannolikt zinkpriset. Omsvängningen av stämningsläget gör att vi nu bedömer att marknaden kommer diskontera starkare fundamental balans, vilket ofta innebär att investerare köper i ”förtid”.

Priset har nu brutit ut i en brantare trendkanal. Den ger motstånd kring $2150 där också toppen från september skapar ett motstånd. För den som köpt på tidigare rekommendation kan det vara en nivå att ta hem vinst på. Vi tror emellertid på en större potential på 2-3 månaders sikt på nivåer upp mot $2400. Se placeringsförslag råvaror för en djupare analys.

Zinkpriset per diagram

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid motståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2400 på 2- 3 månaders sikt.

Nickel

Efter rekylen veckan före tog det fart igen med uppgång på hela 3,4 %. Rapporter från den rostfria stålindustrin tyder på en försenad lagerbyggnadscykel. Industrifolk säger fortfarande att det släpar efter något, men det finns ett uppdämt köpbehov ute i industrin. Det är nog till stor del det vi ser nu. Frågan är hur mycket som finns kvar på uppsidan. Vi har tidigare prognostiserat att priset bara av lagercykeln lätt kan komma upp till $19000. Så länge inga stora besvikelser dyker upp på makroscenen kan vi mycket väl få se den nivån redan för årsskiftet. Det är ett tekniskt motstånd kring $18000 som måste röjas ur vägen först. Risken har ökat i och med den snabba uppgången, och det finns risk för rekyler. Precis som med koppar finns en oro i marknaden att utbudet skall komma att öka under nästa år och försätta marknaden i en överskottssituation.

Nickelpriset steg igen

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid motståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) ligger i stadig fallande trend. Det är fortfarande bäst att vara såld kaffe.

Kaffepriset i fallande trend

 

För ytterligare jordbruksråvaror, se SEB Jordbruksprodukter från tidigare idag.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Bearish momentum may return but strategic buying is starting to kick in

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

EUA price action: The seeds of the rally may have come from Red Sea troubles, higher freight rates and higher ARA coal prices. Add in record short positioning in EUAs, nat gas being cheap relative to oil in Asia, participants in the EU ETS purchasing EUAs strategically, rising temperature adj. nat gas demand in Europe (though absolute demand still very, very weak due to warm weather) and lastly a weather forecast pointing to more normal temperatures in North West Europe. And ”Bob’s your uncle”, the EUA Dec-24 price rallied 10.8% from EUR 52.2/ton on Feb 26 to EUR 57.84/ton ydy.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

It is normal with short-covering rallies in bear markets. What puzzled us a little was the involvement of coal prices in the rally together with nat gas and EUAs. Did the upturn in coal prices come from the Chinese market with participants there maybe sniffing out some kind of imminent, large government stimulus package and front-running the market?  No. There has been no rally in iron ore and the upturn in coal prices in Asia have been lagging the upturn in ARA coal prices.

Did the rally come from the Utility side in Europe where Utilities jumped in and bought Coal, Gas and EUAs and selling power against it? Probably not because forward fossil power margins are still very negative.

The most plausible explanation for the upturn in coal prices is thus Red Sea troubles, higher dry freight rates and higher ARA coal prices as a result. ARA coal prices bottomed out on 14 Feb and then started to move higher. The Baltic dry index started to rally already in mid-January. This may have been the seeds which a little later helped to ignite the short-covering rally in nat gas and EUAs. Add in a) Record short positioning in EUA contracts by investment funds with need for short-covering as EUA prices headed higher, b) Japanese LNG trading at only 58% versus Brent crude vs. a 2015-19 average of 73% thus nat gas was cheap vs. oil, c) Participants in the EU ETS starting to buy EUAs strategically because the price was close to EUR 50/ton, d) Gradually improving nat gas demand in Europe in temperature adjusted terms though actual.

Mixed price action this morning. Bearish momentum may return but strategic buying is kicking in. Today the EUA price is falling back a little (-0.3%) along with mixed direction in nat gas prices. The coal-to-gas differential (C-t-G diff) for the front-year 2025 still looks like it is residing at around EUR 47/ton and lower for 2026 and 2027. We expect C-t-G diffs to work as attractors to the EUA price from the power market dynamics side of the equation. Thus if nat gas prices now stabilizes at current levels we should still see bearish pressure on EUAs return towards these C-t-G diff levels. The forward hedging incentive index for power utilities in Germany is still deeply negative with no incentive to lock in forward margins as these largely are negative. Thus no normal purchasing of EUAs for hedging of power margin purposes.

That said however. We do see increasing interest from corporate clients to pick up EUAs for longer-term use and strategic positioning and that will likely be a counter to current bearish power market drivers. Even utilities will likely step in a make strategic purchases of EUAs. Especially those with coal assets. Irrespective of current forward power margins. An EUA price below EUR 60/ton is cheap in our view versus a medium-term outlook 2026/27 north of EUR 100/ton and we are not alone holding the view.

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied. 

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied.
Source: Blbrg graph and data

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb
Source: Blbrg graph, SEB highlights

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short
Source: Blbrg graph and data

Price of Japanese LNG vs price of TTF nat gas as a spread in EUR/MWh. Rising price of Japanese LNG vs. TTF. But this could be coming from changes in LNG freight rates

Price of Japanese LNG vs price of TTF
Source: SEB graph and calculations

Price of Japanese LNG vs. Brent crude traded all the way down to 58% making it cheap in relative terms to oil.

Price of Japanese LNG vs. Brent crude
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative
Source: SEB calculations and graph

Forward EUA prices in green (today’s prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac. The latter is calculated with today’s nat gas prices and closing prices for ARA coal from ydy. In a medium-tight EUA market the Coal-to-Gas differential in lilac will typically be an ”attractor” for the EUA price in terms of power market dynamics.

Forward EUA prices in green (today's prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

A ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying?

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA market rallied 3.4% ydy and is adding another 0.5% this afternoon with EUA Dec-24 at EUR 54.2/ton. Despite the current bounce in prices we think that the ongoing sell-off in EUA prices still has another EUR 10/ton downside from here which will place the low-point of EUA Dec-24 and Dec-25 at around around EUR 45/ton. Rapidly rising natural gas inventory surplus versus normal and nat gas demand in Europe at 23% below normal will likely continue to depress nat gas prices in Europe and along with that EUA prices. The EUA price will likely struggle to break below the EUR 50/ton level, but we think it will break.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

That said, our strong view is still that the deal of the year is to build strategic long positions in EUA contracts. These certificates are ”licence to operate” for all companies who are participants in the EU ETS irrespective whether it is industry, shipping, aviation or utilities. We have argued this strongly towards our corporate clients. The feedback we are getting is that many of them indeed are planning to do just that with board approvals pending. Issuance of EUAs is set to fall sharply from 2026 onward. The Market Stability Reserve (MSR) mechanism will clean out any surplus EUAs above 833 m t by 2025/26. Medium-term market outlook 2026/27 is unchanged and not impacted by current bearish market fundamentals with fair EUA price north of EUR 100/ton by then. Building strategic long position in EUAs in 2024 is not about pinpointing the low point which we think will be around EUR 45/ton, but instead all about implementing a solid strategic purchasing plan for EUAs for 2024.

The ingredients in the bottoming process will be: 1) Re-start of European industry as energy prices come down to normal, 2) Revival in nat gas demand as this happens, 3) Nat gas prices finding a floor and possibly rebounding a bit as this happens, 4) Asian nat gas demand reviving as nat gas now normally priced versus oil, 5) Strategic purchasing of EUA by market participants in the EU ETS, 6) Speculative buying of EUAs, 7) Bullish political intervention in H2-24 and 2025 as EU economies revive on cheap energy and politicians have 2024-elections behind them.

On #1 we now see calculations that aluminium smelters in Europe now are in-the-money but not restarted yet. On #2 we see that demand destruction (temp. adj.) in Europe is starting to fade a bit. On #3 we have not seen that yet. On #4 we see stronger flows of LNG to Asia. On #5 we see lots of our corporate clients planning to purchase strategically and finding current EUA prices attractive.  On #6 it may be a bit early and so as well for #7.  

For EU ETS participants it may be a ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying? Those who wait too long may find the carbon constrained future hard to handle. 

Ydy’s short-covering rally lost some steam this morning before regaining some legs in the afternoon. The EUA Dec-24 ydy rallied 3.4% to EUR 53.97/ton in what looks like a short-covering-rally in both coal, nat gas, power and EUAs. This morning it gave almost all of the gains back again before regaining some strength in the afternoon to the point where it is now up at EUR 54.7/ton which is +1.4% vs. ydy. A weather forecast promising more seasonally normal temperatures and below normal winds could be part of the explanation.

The power market is currently the main driver and nat gas prices the most active agent. The main driver in the EUA market is the power market. When the EUA market is medium-tigh (not too loose and not too tight), then the EUA price will naturally converge towards the balancing point where the cost of coal fired electricity equals the cost of gas fired electricity. I.e. the EUA price which solves the equation: a*Coal_price + b*EUA_price = c*Gas_price + d*EUA_price where a, b, c and d are coefficients given by energy efficiency levels, emission factors and EURUSD fex forward rates. As highlighted earlier, this is not one unique EUA balancing price but a range of crosses between different efficiencies for coal power and gas power versus each other.

Coal-to-gas dynamics will eventually fade as price driver for EUAs but right now they are fully active. Eventually these dynamics will come to a halt as a price driver for the EUA price and that is when the carbon market (EU ETS) becomes so tight that all the dynamical flexibility to flex out of coal and into gas has been exhausted. At that point in time the marginal abatement cost setting the price of an EUA will move to other parts of the economy where the carbon abatement cost typically is EUR 100/ton or higher. We expect this to happen in 2026/27.

But for now it is all about the power market and the converging point where the EUA price is balancing the cost of Coal + CO2 equal to Gas + CO2 as described above. And here again it is mostly about the price of natural gas which has moved most dramatically of the pair Coal vs Gas.

Nat gas demand in Europe is running 23% below normal and inventories are way above normal. And natural gas prices have fallen lower and lower as proper demand recovery keeps lagging the price declines. Yes, demand will eventually revive due low nat gas prices, and we can see emerging signs of that happening both in Europe and in Asia, but nat gas in Europe is still very, very weak vs. normal. But reviving demand is typically lagging in time vs price declines. Nat gas in Europe over the 15 days to 25. Feb was roughly 23% below normal this time of year in a combination of warm weather and still depressed demand. Inventories are falling much slower than normal as a result and now stand at 63.9% vs. a normal 44.4% which is 262 TWh more than normal inventories.

Bearish pressure in nat gas prices looks set to continue in the short term. Natural gas prices will naturally be under pressure to move yet lower as long as European nat gas demand revival is lagging and surplus inventory of nat gas keeps rising rapidly. And falling front-end nat gas prices typically have a guiding effect on forward nat gas prices as well.

Yet lower nat gas prices and yet lower EUA prices in the near term most likely. Nat gas prices in Europe will move yet lower regarding both spot and forwards and the effect on EUA will be continued bearish pressure on prices.

EUA’s may struggle a bit to break below the EUR 50/ton line but most likely they will. EUA prices will typically struggle a bit to cross below EUR 50/ton just because it is a significant number. But it is difficult to see that this price level won’t be broken properly as the bearish pressure continues from the nat gas side of the equation. Even if nat gas prices comes to a halt at current prices we should still see the EUA price break below the EUR 50/ton level and down towards EUR 45/ton for Dec-24 and Dec-25.

The front-year nat gas price is the most important but EUA price should move yet lower even if it TTF-2025 stays unchanged at EUR 27.7/ton. The front-year is the most important for the EUA price as that is where there is most turnover and hedging. The following attractors for the EUA forward prices is with today’s TTF forward price curve (TTF Cal-2025 = EUR 27.7/ton) and today’s forward EURUSD FX curve and with ydy’s ARA coal closing prices. What it shows is that the forward EUA attractors are down at EUR 45/ton and lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important ”attractor” for the EUA price (Cal-2025 = average of Dec-24 and Dec-25) and that is down to around EUR 45/ton with a TTF Cal-2025 price of EUR 27.7/ton. The bearish pressure on EUA prices will continue as long as the forward nat gas prices are at these price levels or lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important "attractor" for the EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

And if we take the EUA attractors from all the different energy efficiency crosses between coal and gas then we get an average attractor of EUR 44.2/ton for EUA Cal-2025 (= average of Dec-24 and Dec-25) versus a market price today of EUR 53.9/ton.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas for 2025 we get an average of EUR 44.2/ton vs an EUA market price of EUR 53.9/ton. Bearish pressure on EUAs will continue as long as this is the case.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas
Source: SEB graph and calculations, Blgrg data

Utility hedging incentive index still deeply negative: Utilities have no incentive currently to buy coal, gas and EUAs forward and sell power forward against it as these forward margins are currently negative => very weak purchasing of EUAs from utilities for the time being. 

Utility hedging incentive index
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas in Europe for different periods with diff between actual and normal decomposed into ”price effect” and ”weather effect”. Demand last 15 days were 23% below normal!

Natural gas demand in Europe
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year. Depressing spot prices more and more. Nat gas prices are basically shouting: ”Demand, demand, where are you?? Come and eat me!”

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Populära