SEB Råvarubrev 9 maj 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityKomplett oljekorrektion?

MARKNADEN I KORTHET

Varken FED eller presidentvalet i Frankrike bjöd på några överraskningar vilket fick marknaden att ytterligare handla ned volatilitet/riskpremier, VIX indexet stängde t.ex. på måndagen på sin lägsta nivå sedan december 1993. Beredskapen mot negativa överraskningar är följaktligen mycket låg. Nästa osäkerhetsmoment i Frankrike är parlamentsvalen i juni och frågan är hur President Macron ska kunna hinna nominera kandidater till dessa. Arbetslöshetsstatistiken från USA i fredags visade på en fortsatt god arbetsmarknad vilket ökar sannolikheten för en räntehöjning i juni.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljepriset fortsatte falla t.o.m. fredagen då det verkade som om säljandet nådde någon form av crescendo. Många långa spekulativa positioner har nu blivit utstoppade så sannolikt har vi nu en lugnare utveckling att vänta fram tills OPEC-mötet den 25 maj. Signalerna från Saudiarabien, Ryssland m.fl. om en förlängning av produktionsbegränsningarna har tilltagit vilket också bör ha hjälpt till med att hindra ett ytterligare prisfall. Koppar, aluminium, zink och nickel har alla varit/är under press (kinesisk stramare likviditet och frågetecken kring industriutvecklingen) men är på väg ned i stödområden. Järnmalm studsade knappt innan det var dags att trycka på säljknappen igen (och som vi tidigare pekat på så kommer det mer utbud). Vetepriset har åter backat efter snöstormen i den amerikanska mellanvästern då rapporterade skador än så länge varit mindre än befarat. Socker har fallit ned strax under föregående botten men det verkar vara svårt att få nya säljare intresserade. Kaffet (Arabica) vilket fallit omotiverat mycket, tycker vi, visar tecken på korrektion. Kakao har rallat på med cirka 10 % senaste veckan vilket resulterar i frågan om det nu äntligen vänt?

Valuta: Enligt den klassiska devisen köp på ryktet, sälj på faktum så började euron falla direkt som resultatet av det franska presidentvalet stod klart. Avseende dollarn så påminner vi om att under maj så har dollarn stigit nio av de senaste tio åren. Yenen fortsätter att försvagas mot de flesta valutor vilket å andra sidan fungerar som bränsle till den japanska börsen.

Börser: Börserna har fortsatt att utvecklas väl (förutom Kina där en allt stramare likviditet ställer till det) men många av dem har nu blivit överköpta (dock inte S & P 500 som ju konsoliderat ett tag) varför en mindre rekyl inte skulle vara förvånande. Noterbart är dock att se att det franska indexet CAC40 per aprilstängningen bröt upp ur en 17 år lång triangulär konsolidering.

Räntor: Som förväntat blev nedstället av obligationsräntor kortvarigt och vi är nu åter på väg i en stigande bana mot högre räntor, något vi förväntar oss mer av.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – nåddes botten i fredags?
 • Koppar – närmar sig stödnivåer.
 • Guld – korrektionen i slutfasen?
 • Kaffe – inte mycket som talar för lägre priser.
 • USD/SEK – comeback?
 • OMX30 – en korrektion kryper närmare.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $49,55/fat.Fredagens prisutveckling med ett initialt kraftigt fallande oljepris följt av en uppgång och stängning i positivt territorium är ett beteende som ofta utmärker vändningar. Många långa positioner från spekulanter har nu blivit utstoppade. Den långa nettopositioneringen är nu på samma nivå som vid OPEC mötet 30/11 varför positioneringen nu bör utgöra ett mindre hot mot priset än tidigare. Ökad sannolikhet för en förlängd OPEC överenskommelse har givit stöd åt priset men inte i någon imponerande omfattning.

Konklusion: Frågan är om inte marknaden nu har satt en botten inför stundande OPEC-möte.

OBSERVATIONER

+ Många stoppar nu utlösta.
+ Ökad sannolikhet för en ny OPEC överenskommelse.
+ Ett fallande pris kommer i förlängningen att ge färre amerikanska borriggar, dock med eftersläpning.
+ Maj är den stora underhållsmånaden för Europeiska raff.
+ Situationen i Venezuela förvärras stadigt och det verkar som om den politiska situationen går mot någon form av slutstrid.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend.
+ Iran indikerar vilja att förlänga sitt produktionstak (de bör ändå ha problem att öka produktionen speciellt mycket).
+ Tekniskt sett så nådde vi både ett korrektionsmål och fick en prisutveckling som tyder på möjlig vändning.
– Fallande crack-spreadar framför allt i USA gör att inköpen från raffinaderier minskar. Håll ögonen på bensinlagren.
– Libyen fortsätter öka produktionen.
– Spekulanterna minskade kraftigt sin långa nettoposition jämfört med föregående rapport.
– Kontango i framkanten av oljekurvan.
– Stora investeringar i skifferolja från de stora oljebolagen.
– Amerikansk produktion fortsätter att öka snabbt.
– Antalet borriggar ökar men takten är i avtagande.
– Brottet ned ur den stigande kanalen.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $5514 /tonEn kombination av stramare likviditet i Kina (där alla räntor, från o/n Shibor till reala 5-åriga obligationsräntor, stiger), svagare kinesisk tillverknings PMI och ett överraskande kraftigt inflöde av koppar till LME lager framför allt i Asien har fått kopparpriset på fall. Men som ni kan se i grafen nedan så försvann motsvarande koppar ut ur lagren bara några dagar senare. Lägg sedan till att vi går mot ett underskott och har tekniska stöd inte mycket lägre än dagens nivåer så borde det finnas förutsättningar för avtagande försäljningar.

Konklusion: Kraftiga in och utflöden i LME lagren skapar svängningar.

OBSERVATIONER

+ Inflödet i LME lagren blev lika snabbt ett utflöde.
+ Den långa spekulativa nettopositioneringen ökad och det främst genom att korta kontrakt stängdes.
+ Strejk vid Grasberg-gruvan i Indonesien.
+ De tidigare strejkerna gör att vi sannolikt får ett underskott i år (kopparskrotet är dock en joker i leken).
+ Starkt positiv statistik (IFO) för tysk tillverkningsindustri.
+ Tekniskt sett börjar koppar bli översålt.
+ Tekniska stöd inte mycket lägre än dagens nivåer.
– Sämre likviditetssituation i Kina (man vill framför allt pressa ”skuggbankssektorn”).
– Kinas PMI för tillverkningsindustrin faller tillbaka.
– Den spekulativa nettopositioneringen har fortsatt att minska och är nu bara 1/5 av vad den var i december när optimismen runt Trump stod på topp.
– Stramare kredittillgång i Kina, Shibor upp kraftigt.
– Substitution dvs. ersätt dyr koppar med billigare aluminium i ledningar o dyl.
– Fortsatt tillgång på kopparskrot.
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.
– Vd:n för Kinas näst största smältverk ser lägre priser i år.
– Tekniskt är brottet under $5530 negativt.

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1 & X4 S
BEAR KOPPAR X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1224/uns.Marknaden tänder just nu på alla cylindrar avseende riskaptit. Alla typer av skydd, VIX, guld, yen, chf, kreditförsäkringar m.m. säljs av i någon form av nyfunnen eufori. Beteendet gör att marknaden riskerar att stå mer eller mindre oskyddad vid en eventuell negativ överraskning. Vi håller dock kvar vår vy att guldpriset är i en korrektiv nedgång så länge vi inte bryter ned under $1195.

Konklusion: Korrektionen går nu på övertid.

OBSERVATIONER

+ Den geopolitiska situationen.
+ Fed’s ”mjuka” höjning (givet ”skuldbubblan” kommer centralbanker att vara långsammare med att agera).
+ SPDR gold shares are certfied fully compliant with Shari’ah gold standard.
+ Fortsatt stor efterfrågan på fysiskt guld i Asien.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Tekniskt sett är nedgången korrektiv så länge vi inte faller under $1195.
– Den spekulativa nettopositioneringen föll under förra rapportperioden (och lär fortsätta så under nästa).
– Alla typer av volatilitets/skräckindikatorer är på väldigt låga nivåer vilket visar en mycket låg grad av stress i marknaden.
– Kommande räntejusteringar från centralbankerna.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
– Tekniskt negativt att vi föll under medelvärden och stödlinje.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & x10 S

KAFFE (Arabica)

Kaffe, Arabica, dagsgraf, $c/skålpundFöljande resonemang avser Arabicakaffet vilket ligger till grund för våra certifikat. I början av året steg priset och steg tillsammans med många andra agrara produkter då framför allt hedgefonder spekulerade i stigande inflation. Då inflationsförväntningarna därefter fallit tillbaka så har marknaden istället vänt 180 grader och intagit en rätt stor kort positionering inom jordbrukssektorn.

Konklusion: Frågan är om inte priset fallit väl mycket givet de prognoser om underskott som publicerats.

OBSERVATIONER

+ Säsongen 2017/18 förväntas bli ett mellanår i produktionscykeln varför skördarna bör bli mindre.
+ Conab sålde under april ut de sista säckarna ur Brasilianska statens interventionslager.
+ Kafferosten (och klimatförändringarna) har sänkt Mexico’s produktion till 20-års lägsta.
+ Colombia rapporterade betydligt mindre skörd under april i år jämfört med förra året.
+ Den spekulativa korta nettopositioneringen riskerar att vändas om priset skulle vända upp.
+ Kommersiella aktörer ökar å andra sidan sin långa positionering.
+ Den globala efterfrågan stiger med cirka 4 – 5 % per år och produktionen kommande år hänger inte med.
+ Tekniskt så marknaden, på framför allt veckobasis, blivit översåld.
– Om skördarna blir bättre än vad de för närvarande ser ut att bli.
– Stigande USD/BRL, USD/COP gör produktionen mer lönsam i lokal valuta vilket om försvagningen kvarstår lockar till ökad produktion.
– Tekniskt sett så befinner sig marknaden ännu i en fallande trend.

Tillgängliga certifikat:
BULL KAFFE X1, X4 & X5 S
BEAR KAFFE X1, X4 & X5 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,8765Dollarn har under de senaste veckorna hovrat vid/strax över stödområdet som börjar vid 8,76. Understödd av en möjlig FED höjning i juni, vilken hamnat lite i skuggan av det franska presidentvalet, så repar sig nu dollarn. Ett första viktigt test blir att testa det gap som skapades över helgen för den första omgången i det franska presidentvalet. Kortsiktigt ser också europeiska börser dyrare ut än de amerikanska (även om det omvända gäller på längre tidshorisonter). Dessutom är vi nu i månaden maj som ju historiskt gett oss dollaruppgångar (9 av 10 senaste åren).

Konklusion: Är det nu dags för dollarn att åter stärkas?

OBSERVATIONER

+ Trolig Fed höjning i juni.
+ Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken var stark.
+ Lägre än förväntad svensk inflation.
+ Säsongsmönstret för maj talar för en starkare dollar.
+ Räntedifferensen Tyskland/USA.
+ Riksbanken motsätter sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka något.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Tekniskt har stödområdet hållit emot väl.
+ Tekniskt sett skulle en uppgång över 9,10/9,11 utlösa en teknisk köpsignal.
– Stark tysk ekonomisk statistik, nu senast tysk arbetslöshet.
– Amerikansk statistik har överraskat lite på den svagare sidan.
– Bakslagen för Trump och tillnyktringen om ”Trumponomics”.
– ECB förväntas ev. börja normalisera räntan i september.
– Amerikanska aktier ratas till förmån för europeiska (amerikanska investerare kraftigt in i franska ETF:er).
– Tekniskt sett kvarstående nedåtrisk så länge gapet förblir öppet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMX (TEKNISK ANALYS)

OMX30 daglig graf, 1651Efter en vanlig tre-vågskorrektion från mitten av mars till början av april så påbörjades en ny uppgångsfas. Denna bör nu befinna sig i slutfasen och en ny mindre korrektion bör vänta runt hörnet. Givet att vi inte har några uttalade negativa divergenser dvs. högre toppar i pris men fallande toppar i indikatorerna så förväntar vi oss att en ny topp står på agendan efter den eventuella reaktionen.

Konklusion: Kortsiktigt börjar det se lite ”stretchat” ut.

OBSERVATIONER

+ Trenden är fortsatt positiv.
+ Priset har passerat 78,6 % korrektionspunkt av 2015/2016 nedgången vilket tenderar att leda till nya toppar.
+ Skillnaden mellan 55 och 233d mv ökar vilket visar på ett gott momentum.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
+ Trots överköptheten ingen negativ divergens.
– Volatilitetsindex a’ la VIX & V2Xpå lägsta nivån sedan 1993.
– I och med uppgången i april så har vi haft tio månader på raken med stigande börs, något som inte inträffat sedan slutet på 1980-talet då vi hade en positiv 12 månaders sekvens.
– Dags, vecko och månadsgraferna är överköpta.
– Priset ligger utanför 55d Bollinger bandet (+/- 2 standardavvikelser) på dags men inte veckobasis.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Utveckling på råvaror

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top