SEB Råvarubrev 5 april 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityÄr råvarurekylen över?

MARKNADEN I KORTHET

I fredags fick vi amerikansk arbetslöshetsstatistik som överlag visade sig vara på den starkare sidan, 215k nya jobb. Att arbetslösheten steg något är inte något att oroa sig över snarare tvärtom då ökningen beror på att arbetskraften fortsätter att öka då tidigare icke jobbsökande nu återvänder pga. bättre utsikter. Lyftet i det amerikanska inköpschefsindexet hjälpte också till att avsluta veckan på ett positivt sätt (utom för råvarusektorn).

Råvaror: Förra veckan bjöd på genomgående röda siffror och denna gång orkade inte ens kaffe, socker o majs att hålla emot. Dessutom med en möjlig dollarbotten på plats så ser vi fortsatt en tydlig risk för mer prispress i närtid. Olja och metaller (möjligtvis med undantag för zink) bör alltså fortsätta att falla. Vad gäller olja och metaller så blir det väldigt intressant att se om denna nedgång medför en högre botten (basformation för en större uppgång) eller om vi faller ned till nya bottnar.

Valuta: Dollarkursen föll mer än vad vi förväntade oss men stark USA statistik i fredags kan ha gjort att vi nu har sett botten för dollarn denna gång. Vad gäller kronan så blir onsdagens linjetal från Riksbankschefen Stefan Ingves viktigt.

Börser: Ännu en positiv vecka (framför allt USA) lagd till handlingarna. Mycket stark avslutning på första kvartalet indikerar mer uppgång, möjligtvis efter en mindre rekyl.

Räntor: Centralbankernas agerande fortsätter att pressa ned de långa räntorna. Detta trots bra amerikansk statistik. Ett fallande oljepris riskerar dock förnyad oro över skräpobligationer inom energisegmentet.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Vår negativa syn på Brentoljan stöds av förra veckans brott ned ur den månadslånga konsolideringen. Dock är det troligt att ju närmare vi kommer Doha-mötet den 17 april desto mer riskerar aktiviteten att gå ned.
 • Elpriset har tagit ytterligare ett kliv uppåt och nu nått övre delen av vårt säljområde.
 • Koppar har sedan förra veckan fallit och vi siktar härnäst på $4720/t.
 • Nickel har nu passerat under $8315 varför säljsignalen nu utlösts.
 • Dollarsäljarna var i majoritet förra veckan men en viss tveksamhet infann sig efter USA statistiken.
 • Guldet har nu fallit ned till sitt 50dagars medelvärde vilket varit ett minimimål.
 • Kaffet föll under vår stopp, 125,5, och rekommendationen är följaktligen stängd.
 • Majs föll också efter att USDA rapporten visat på ökad odlingsareal trots stora lager.

VECKANS REKOMMENDATIONER

Ingen ny rekommendation

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, juni kontraktet dagsgraf, dollar per fat. ($37.49/fat)Nedgångstakten ökade under förra veckan då vi också föll ned ur det konsolideringsintervall vi legat i sedan början av mars. Uttalande från Saudiarabien om att ”frysningen” av produktionen inte var aktuell om inte Iran ändrar sig och deltar. Risken för ett iranskt nej följt av mer negativ retorik från Saudiarabien är antagligen rätt stor vilket kan komma att pressa priset ytterligare (den stora långa positioneringen i Brent är också ett utbud att räkna med om priserna faller ytterligare en bit) Rysk produktion steg till en ny rekordnivå, 10,9m fpd, under mars (ingen frysning där inte).

Vi har en negativ vy även för innevarande vecka.

OBSERVATIONER

 • Antalet riggar föll igen (-10).
 • Den senaste dollarnedgången har inte lyckats lyfta oljepriset vilket vi ser som en klar svaghet.
 • Lagren fortsätter att stiga om än i en långsammare takt (vilket ger incitament att ställa av ytterligare borriggar).
 • Den amerikanska produktionen fortsätter att falla och förväntas att fortsätta göra så.
 • Iran framhärdar i att inte delta i någon frysning innan man uppnåt volymerna man hade innan sanktionerna infördes.
 • Commitment of Traders (CoT) rapporten visar på en liten minskning (dock från höga nivåer) av den spekulativa långa nettopositionen.
 • CoT-positioneringen ligger inte långt ifrån de långa nivåer som vi såg vid förra årets korrektionstopp (Brentpositioneringen är dock rekordstor).
 • Det historiska säsongsmönstret pekar mot en pristopp under våren,
 • $38.32 – $36.96/fat är veckans viktigast stödområde. $41.62 det viktigaste motståndet.

REKOMMENDATION

 • BEAR OLJA X1 S (vi rekommenderar att gå till hävstång om/när priset faller under $36,25/fat).

EL

NOMX Nordic Base Q3-16 (€17.85)Vi har nu, efter förra veckans uppgång, nått den övre delen av det område, €17.35 – 18.45 som vi betraktar som det primära målet för innevarande uppgång. Divergensen mellan olja och el har ökat ytterligare men om vi får rätt i vårt antagande så kommer snart denna att börja minska.

OBSERVATIONER

 • Befinner sig nu i den övre delen av det utmålade målområdet €17.35 – 18.45.
 • Vattenmagasinen har sedan förra veckan minskat något och har nu en fyllnadsgrad på 41,1%. Fyllnadsgraden bör minska ytterligare då man nu tappar av för att ge plats för den vårflod som nu är på gång.
 • Vi är nu inne i en period av året där nederbörden är mindre än normalt.
 • Kanaltaket och 200-dagars medelvärde utgör fortsatt två mycket viktiga tekniska motstånd.
 • Skulle priset mot förmodan inte vända i det primära målområdet så återfinns ett sekundärt mål vid €20.66.

REKOMMENDATION

 • BEAR EL X2 S

KOPPAR (LME 3M)

KopparprisVärldskopparkonferensen i Santiago den 4-6 april bör inte komma med några revolutionerande nyheter utan konklusionen bör bli att överutbudet lär bestå kommande år. Även om det första kvartalet bjöd på stigande priser, den första kvartalsuppgången på sju kvartal, så avslutades detta i moll. Kortsiktigt finns det vissa tecken på en begynnande korrektion det skulle inte vara förvånande med en prisstuds tillbaka mot 4900.

OBSERVATIONER

 • Lageruppbyggnad i Kina pga. oro för CNY-försvagning.
 • Dollarkorrektionens sista fas?
 • Statistiken visar att producenterna fortsätter att pressa sina kostnader i förhoppningen om att inte behöva dra ned produktionen.
 • Chilenska Codeclo säger att det finns få signaler om ökad efterfrågan.
 • Den långa nettopositioneringen gör att marknaden är sårbar för ett fallande pris (stopp loss försäljningar).
 • Prisuppgången i år kan inte motiveras av förändrade utbuds/efterfrågekalkyler (Goldman Sachs ser t.ex. inte marknaden i balans förrän 2019).
 • På plussidan noterar vi positivare tongångar från både kinesisk såväl som amerikansk bostadsmarknad.
 • Tekniskt så har vi precis återvänt ned under det negativt lutatade 200-dagars glidande medelvärdet, precis så som korrektionerna 2014 och 2015 slutade. Ett brott av 50dagars medelvärdet utlöser ytterligare säljsignal.

REKOMMENDATION

 • BEAR KOPPAR X4 S

NICKEL (LME 3M)

LME Nickel 3-månaderstermin, veckograf ($8385/t)Nickelpriset har sedan förra veckan fortsatt att falla och har nu också brutit vad vi anser vara det viktiga 8315-stödet. Fundamentalt så har ingen ny information tillförts varför vi anser att priset just nu drivs mer av tekniska faktorer såsom en generell svaghet inom råvarusektorn.

OBSERVATIONER

 • INSG’s (Int’l Nickel Study Group) senaste rapport om ett underskott om 8,100 ton redan i januari indikerar att vi snabbare än förväntat hamnat i underskott.
 • Det globala underskottet förväntas att förvärras under kvartal 2 men prisutvecklingen visar dock att marknaden tar underskottet med ro och revideringar av data är antagligen också att förvänta.
 • Svaghet inom rostfritt stål och än så länge bara planerade, inte genomförda, produktionsneddragningar bör dämpa försök till prisuppgångar.
 • Tekniskt är konsolideringen nu avslutad givet brottet av $8315/ton. Fortsatt prispress förväntas och ett återbesök eller t.o.m. en ny botten förväntas.

REKOMMENDATION

 • BEAR NICKEL X4 S vid ett brott av $8315/t.

GULD

GULD $/uns, veckograf ($1219/uns)Guldpriset hade sitt starkaste kvartal (både mätt i uppgång såväl som i omsättning) på många år (sedan 1986) och det trots att vi de senaste veckorna givit upp en del av uppgången. Den långa nettopositioneringen har fortsatt att öka vilket vi, givet prisnedgången, bevakar noggrant. Det behövs sannolikt inte mycket mer prisnedgång innan de med nyinköpta långa positioner måste dra i nödbromsen (= ökat utbud).

Vi bibehåller förra veckas rekommendation att gå lång vid en dipp under $1200/uns.

OBSERVATIONER

 • Ett nytt försöka att få en korrektionsbotten för dollarn på plats.
 • Studsen efter det senaste FED-mötet blev ytterst kortlivad.
 • Flödet in i guldrelaterade aktier och börshandlade produkter fortsätter.
 • Centralbanker i öst fortsätter att köpa (och i väst att sälja t.ex. Bank of Canada har sålt av hela sitt innehav under kv. 1).
 • CoT (Commitment of Traders) rapporten visade att de spekulativa köparna förra veckan adderade ytterligare guld.
 • CoT positioneringen är nu den högsta på 14 månader.
 • Tekniskt bör vi hålla oss under $1271/uns för att möjligheten till den sökta nedgången ska kvarstå.
 • Tekniskt så skulle även en så kallad huvud/skuldra toppformation kunna vara i görande.

REKOMMENDATION

 • BULL GULD X2 S någonstans under $1200.

KAFFE

KAFFE, dagsgraf majkontrakt (USc 122.80)Korrektionen i kaffepriser har blivit mycket kraftigare än vad vi ursprungligen förutsåg. Den långa positioneringen har minskat vilket gett ytterligare skjuts till nedgången. Väldigt lite har förändrats i den underliggande fundamentala bilden och om något så har situationen för framför allt kommande skörd av Robusta-kaffe försämrats något pga. osäkerhet om hur stor skada El Niňo gjort i Brasilien samt att regnen i Vietnam än så länge verkar försenade. Följaktligen så ser nedgången ut som en aggressiv vinsthemtagning (efter det senaste prisrallyt). Det är inte ovanligt att den första korrektionen efter en större prisrörelse faller tillbaka mellan 61.8 – 78.6% (av uppgången) innan nästa uppgång tar vid.

OBSERVATIONER

 • ICO pekade i sin senaste rapport på ett ökat skördeunderskott i år.
 • Osäkerheten är dock stor hur mycket som kan kompenseras via ”okända” lager.
 • Det politiska läget i Brasilien förvärras hela tiden vilket kan komma att ge störningar i både utbud och utskeppning.
 • Risken att den brasilianska valutan, BRL, återförsvagas vilket skulle vara en negativ faktor för kaffepriset.
 • El Niňo har gjort att kaffebuskarna generellt är i sämre skick och därför förväntas ge en mindre avkastning.
 • El Niňo klingar allt tydligare av (havsytetemperaturen i Stilla havet har på några månader fallit med cirka 1.5 grad (av de 3 graders uppgång som fenomenet orsakat).
 • Regnen i Vietnam verkar bli försenade.

REKOMMENDATION

 • BULL KAFFE X4 S – vi söker ett eventuellt nytt köp i området 122,20 – 118,33.

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Rekommenderade commodities att investera i

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top