Följ oss

Nyheter

Panamakanalens expansion förändrar råvarumarknaden

Publicerat

den

Panamax-fartyg i Panamakanalen

Panamakanalens expansion gör att det kommer vara möjligt att tillåta större fartyg att passera, fartyg som kan frakta större laster än tidigare, vilket gör att transporttiderna förkortas, något som i sin tur gör att priserna på råvaror kommer att bli billigare.

Historiskt sett har fartyg som fraktar råolja och petroleumprodukter begränsats av storleksrestriktioner när de skall passera flera av världens maritima knutpunkter, till exempel Panamakanalen, Suezkanalen och Malackasundet. Dessa storleksrestriktioner har fungerat som ett sätt att klassificera de stora tankfartygen som fraktar en stor del av all råolja och alla petroleumprodukter världen över.

Panamakanalen

Panamax-fartyg i Panamakanalen

Panamax-fartyg passerar genom Panamakanalen.

Panamakanalen, en viktig transportväg som förbinder Stilla havet med Karibiska havet och Atlanten, har historiskt sett haft en begränsad roll när det gäller råolja och petroleumprodukter på grund av kanalens nuvarande storleksbegränsningar. Panamakanalens storlek gör att den endast tillåtit passage av fartyg som transporterar mellan 400 000-550 000 fat light sweet-råolja. Dessa fartyg kallas Panamax-tankfartyg, och deras mindre lastförmåga leder till en högre kostnad per fat.

Panamakanalen genomför just nu en expansion som kommer att tillåta passage av större fartyg, med en transportkapacitet på cirka 400 000-680 000 fat råolja. Dessa större tankfartyg har en kapacitet att öka transporten av råolja och petroleumprodukter genom Panamakanalen.

Större fartyg kan använda Trans Panama Pipeline, som löper parallellt med kanalen och har både lastnings- och lossningspunkter för en fullständig överföring, men att göra så ökar fraktkostnaderna. Förutom oljetransit kommer den planerade utbyggnaden av Panamakanalen, som beräknas bli klar i slutet av 2015, kunna tillåta passage för upp till 80 procent av den globala sjöfarten för flytande naturgas (LNG). Panamakanalen tillåter idag passage av endast en liten andel av LNG-sjöfarten och endast de minsta LNG-fartygen kan passera.

Suezkanalen

Suezkanalen i Egypten är en viktig transportled från Persiska viken till Medelhavet för vidare transport till Nordamerika. Suezkanalen sparar uppskattningsvis 6 000 miles, knappa 10 000 kilometer, i transport då fartygen slipper passera runt Godahoppsudden, den sydligaste spetsen av Afrika.

I takt med att storlekarna på fartygen i den globala flottan har ökat, har kanalen fördjupats och vidgats. Den nuvarande Suezmax-begränsningen för fartyg som passerar genom Suez är ett djup på 66 fot och en bredd på 164 fot. Ett fartyg av denna storlek har en dödvikt på mellan 0,9 fat till 1,3 miljoner fat (106 500 till 153 800 ton). De flesta fartygen passerar emellertid inte kanalen fullt lastade utan tömmer ofta på sina lagerutrymmen i oljeledningen SUMED (även kallad Suez-Mediterranean pipeline), som löper parallellt med kanalen, före transitering och lastar sedan om efter att ha passerat genom kanalen.

Malackasundet

Malackasundet, som ligger mellan Indonesien, Malaysia och Singapore, knyter samman Indiska oceanen med Sydkinesiska havet och Stilla havet. Malackasundet är den kortaste sjövägen mellan Persiska vikens oljeproducenter och marknaderna i Asien.

Storleken på de fartyg som kan passera genom Malackasundet, Malaccamax, är begränsat till ett djup på 82 fot, med ett antal längd- och breddrestriktioner. Detta är ungefär lika med ett fartyg som klassificeras som en Very Large Crude Carrier (VLCC), med en kapacitet på 1,9 till 2,2 miljoner fat råolja. Större fartyg, till exempel Ultra-Large Crude Carriers (ULCC), måste använda alternativa farleder med djupare kanaler vilket ökar tiden och kostnaden för resan.

Fartygsstorlekar Panamax, Suezmax och VLCC

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära