Följ oss

Nyheter

Fem orsaker till att du skall äga guld

Publicerat

den

Guldtacka från Boldiden, Rönnskär
Guldtacka från Boldiden, Rönnskär

I det dagliga arbetet ser vi hur guld kan förbättra resultaten i olika investeringsportföljer. När vi talar om att använda guld i en portfölj tenderar vi att fokusera på dess roll som ett kärnstrategiskt innehav, inte en tillgång som handlas regelbundet.

Här är fem viktiga skäl att betrakta guld som ett kärninnehav:

1. Guld är en effektiv försäkring mot oförutsägbara händelser

Guld har varit en av de bäst presterande tillgångarna globalt under det senaste året och har väckt mycket uppmärksamhet. I australiensiska dollar har guld aldrig varit mer värdefullt, efter att ha stigit 32 procent under 12-månadersperioden till slutet av september. Samma sak gäller värdet i kanadensiska dollar. Guld har inte bara presterat mycket bra, utan det har gjort det mot bakgrund av stigande geopolitisk risk, en volatil aktiemarknad, globala tillväxtproblem och en plötslig förändring av penningpolitiken globalt.

Det senaste händelserna är bara några exempel i guldets långa historia om att utvecklas väl när marknaderna är oroliga eller när riskerna höjs. Andra framträdande exempel inkluderar:

  • börskraschen 1987: guld steg 6 procent medan S&P 500 föll 33 procent.
  • den globala finanskrisen: guld steg med 26 procent, medan S&P 500 föll med 56 procent.
  • den europeiska statsskuldskrisen: guld steg 9 procent, medan S&P 500 föll 19 procent.

Därför är det inte förvånande att många använder guld som en säker hamn på samma sätt som de skulle använda försäkringar för att skydda sina fysiska tillgångar. Naturligtvis tecknar du inte bara hemförsäkring när du känner att en översvämning eller brand kan vara nära förestående. Många förespråkar att man skall äga guld på lång sikt för att skydda sig mot händelser som i sig är oförutsägbara.

2. Priset på guld drivs av många faktorer och är svårt att förutsäga

Guld överensstämmer inte med traditionella principer för finansiella tillgångar och det finns ingen allmänt accepterad modell för att bestämma ett rimligt pris för guld. Det finns många olika modeller, men det är rimligt att säga att priset på guld drivs av ett brett spektrum av variabler och är svårt att förutsäga.

Guld är på samma gång både en konsumtions- och en investeringstillgång, vilket ofta gör det både pro- och motcykliskt samtidigt. Nivåer av ekonomisk tillväxt är positivt relaterade till efterfrågan på guld för användning i smycken och teknologiprodukter, medan förväntningarna på lägre tillväxt kan driva investeringar eller köpa safe havens. Guld används som en bevarare av värde och ett skydd mot inflation. Guld efterfrågas när räntorna och inflationen är låga och de ekonomiska utsikterna ser dåliga ut. Vidare är centralbanker viktiga investerare och har massiva reserver och ett brett utbud av olika motiv för att äga guld, vilket kan starkt påverka efterfrågan.

Med en sådan mängd konkurrerande faktorer för vilka man ska redovisa är det mycket svårt att förutse förändringar i guldpriset och tidpunkten för dessa. Därför rekommenderas guld sällan som en omsättningstillgång, där marknadstidpunkten är nyckeln. Istället fokuserar de flesta investerare på hur guld kan användas som ett grundläggande strategiskt innehav. Beroende på deras omständigheter ser vi ofta investerare använda guld med en allokering på 2 procent, 5 procent eller 10 procent i sina portföljer.

3. Guldets avkastning på lång sikt är bättre än många andra tillgångsslag

Sedan guld blev en fritt handlad råvara 1971 har priset ökat med i genomsnitt 11,7 % per år. Diagram 1 visar hur guld har presterat i förhållande till andra stora tillgångsklasser. Medan vissa investerare oroar sig för att guld inte ger någon regelbunden inkomst, har dess totala avkastning överträffat många mer allmänt använda investeringar. Guld har väsentligt överträffat både ränteplaceringar och diversifierade råvaror. Dess avkastning på lång sikt är jämförbar med avkastningen på aktiemarknaden.

Gulddiagram
Diagram 1. Källa: Bloombergs data den 30 september 2019. Avkastningen som visas är sammansatta årliga tillväxttakter. Australian Equity representeras av S & P / ASX 200 Total Return Index. Global Equity representeras av MSCI World Total Return Index. Australiensiska räntor representeras av Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr-index. Global fast inkomst representeras av Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index. Varor representeras av Bloomberg Commodity Total Return Index.

4. Guld hjälper till att diversifiera din portfölj när du behöver det mest

På lång sikt har guld näst intill noll korrelation med aktiemarknaderna. Detta är bra för investerare. Okorrelerade tillgångar tillhandahåller diversifiering och hjälper till att förbättra avkastningen eller minska risken inom en portfölj. Tabell 1 visar korrelationer mellan guld och andra stora tillgångsslag under 20 år. Du kan se att guld i allmänhet har låga korrelationer med andra tillgångar. Det tenderar att vara negativt korrelerat med aktier, samtidigt som det är milt positivt korrelerat med obligationer och råvaror.

Gulds korrelation till andra tillgångar
Tabell 1. Källa: Bloomberg-uppgifter den 30 september 2019. Global Equity representeras av MSCI World Total Return Index. Global obligationer representeras av Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index. Råvaror representeras av Bloomberg Commodity Total Return Index.

Inte bara har guldets korrelation med aktiemarknaderna varit låg, det har den trevliga egenskapen att det tenderat att bli mer negativt när aktiemarknaderna faller. Diagram 2 visar sambandet mellan guld- och globala aktier separat med tanke på perioder där kapitalavkastningen är positiv och sedan negativ. Detta står i kontrast till andra okorrelerade eller ”alternativa” tillgångar som blev mycket korrelerade med aktiemarknaderna under den stora finanskrisen. Inte bara guld drar nytta av köp av säkra hamnar under tider med marknadsstress, till skillnad från de flesta andra finansiella tillgångar, det har inget element i kreditrisk, vilket immuniserar det från extrema marknadsdislokationer.

Guldkorrelation
Diagram 2. Källa: Bloomberg-uppgifter den 30 september 2019.

5. Guld kan förbättra riskjusterad avkastning på lång sikt

För att visa påverkan som en kärnposition av guld kan ha i en portfölj har vi simulerat att lägga till ett guldinnehav i en samling typiska fördelningsmodeller som inkluderar internationella aktie- och räntebärande tillgångar med fyra olika fördelningar som representerar följande profiler; konservativ, balanserad, tillväxt och hög tillväxt.

Diagram 3 – 6 nedan visar avkastning, volatilitet/risk (mätt med standardavvikelse), riskjusterad avkastning (mätt med Sharpe-kvoten) och maximal nedgång för varje tillgångsallokeringsportfölj, samt respektive portfölj med ett tillägg av guld på 2 procent, 5 procent och 10 procent guld.

Portföljer
Källa: Morningstar Direct-uppgifter från 31 mars 2003 till 30 september 2019. Konservativa, balanserade, tillväxt- och högväxtportföljer representeras av Vanguard LifeStrategy-fonderna, som har varit tillgängliga för allmänheten sedan februari 2003 eller längre. Guld representeras av ETFS Physical Gold (ASX: GOLD), som har varit tillgänglig för allmänheten sedan mars 2003. De angivna siffrorna är i australiska dollar och är exklusive avgifter.

Vad vi observerar är att tillägget av guld till en annars diversifierad portfölj har förbättrat resultatet i samtliga fall. Avkastningen är högre och ökar när allokeringen av guld ökar. Från ett riskperspektiv är guldpåverkan emellertid ännu viktigare. Allokeringen av guld minskar risken genom guldets förmåga att tillhandahålla diversifiering. Den riskjusterade avkastningen är högre och hur mycket den största nedgången i portföljen varit förbättras väsentligt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära