Connect with us

Nyheter

Fem orsaker till att du skall äga guld

Published

on

Guldtacka från Boldiden, Rönnskär
Guldtacka från Boldiden, Rönnskär

I det dagliga arbetet ser vi hur guld kan förbättra resultaten i olika investeringsportföljer. När vi talar om att använda guld i en portfölj tenderar vi att fokusera på dess roll som ett kärnstrategiskt innehav, inte en tillgång som handlas regelbundet.

Här är fem viktiga skäl att betrakta guld som ett kärninnehav:

1. Guld är en effektiv försäkring mot oförutsägbara händelser

Guld har varit en av de bäst presterande tillgångarna globalt under det senaste året och har väckt mycket uppmärksamhet. I australiensiska dollar har guld aldrig varit mer värdefullt, efter att ha stigit 32 procent under 12-månadersperioden till slutet av september. Samma sak gäller värdet i kanadensiska dollar. Guld har inte bara presterat mycket bra, utan det har gjort det mot bakgrund av stigande geopolitisk risk, en volatil aktiemarknad, globala tillväxtproblem och en plötslig förändring av penningpolitiken globalt.

Det senaste händelserna är bara några exempel i guldets långa historia om att utvecklas väl när marknaderna är oroliga eller när riskerna höjs. Andra framträdande exempel inkluderar:

  • börskraschen 1987: guld steg 6 procent medan S&P 500 föll 33 procent.
  • den globala finanskrisen: guld steg med 26 procent, medan S&P 500 föll med 56 procent.
  • den europeiska statsskuldskrisen: guld steg 9 procent, medan S&P 500 föll 19 procent.

Därför är det inte förvånande att många använder guld som en säker hamn på samma sätt som de skulle använda försäkringar för att skydda sina fysiska tillgångar. Naturligtvis tecknar du inte bara hemförsäkring när du känner att en översvämning eller brand kan vara nära förestående. Många förespråkar att man skall äga guld på lång sikt för att skydda sig mot händelser som i sig är oförutsägbara.

2. Priset på guld drivs av många faktorer och är svårt att förutsäga

Guld överensstämmer inte med traditionella principer för finansiella tillgångar och det finns ingen allmänt accepterad modell för att bestämma ett rimligt pris för guld. Det finns många olika modeller, men det är rimligt att säga att priset på guld drivs av ett brett spektrum av variabler och är svårt att förutsäga.

Guld är på samma gång både en konsumtions- och en investeringstillgång, vilket ofta gör det både pro- och motcykliskt samtidigt. Nivåer av ekonomisk tillväxt är positivt relaterade till efterfrågan på guld för användning i smycken och teknologiprodukter, medan förväntningarna på lägre tillväxt kan driva investeringar eller köpa safe havens. Guld används som en bevarare av värde och ett skydd mot inflation. Guld efterfrågas när räntorna och inflationen är låga och de ekonomiska utsikterna ser dåliga ut. Vidare är centralbanker viktiga investerare och har massiva reserver och ett brett utbud av olika motiv för att äga guld, vilket kan starkt påverka efterfrågan.

Med en sådan mängd konkurrerande faktorer för vilka man ska redovisa är det mycket svårt att förutse förändringar i guldpriset och tidpunkten för dessa. Därför rekommenderas guld sällan som en omsättningstillgång, där marknadstidpunkten är nyckeln. Istället fokuserar de flesta investerare på hur guld kan användas som ett grundläggande strategiskt innehav. Beroende på deras omständigheter ser vi ofta investerare använda guld med en allokering på 2 procent, 5 procent eller 10 procent i sina portföljer.

3. Guldets avkastning på lång sikt är bättre än många andra tillgångsslag

Sedan guld blev en fritt handlad råvara 1971 har priset ökat med i genomsnitt 11,7 % per år. Diagram 1 visar hur guld har presterat i förhållande till andra stora tillgångsklasser. Medan vissa investerare oroar sig för att guld inte ger någon regelbunden inkomst, har dess totala avkastning överträffat många mer allmänt använda investeringar. Guld har väsentligt överträffat både ränteplaceringar och diversifierade råvaror. Dess avkastning på lång sikt är jämförbar med avkastningen på aktiemarknaden.

Gulddiagram
Diagram 1. Källa: Bloombergs data den 30 september 2019. Avkastningen som visas är sammansatta årliga tillväxttakter. Australian Equity representeras av S & P / ASX 200 Total Return Index. Global Equity representeras av MSCI World Total Return Index. Australiensiska räntor representeras av Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr-index. Global fast inkomst representeras av Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index. Varor representeras av Bloomberg Commodity Total Return Index.

4. Guld hjälper till att diversifiera din portfölj när du behöver det mest

På lång sikt har guld näst intill noll korrelation med aktiemarknaderna. Detta är bra för investerare. Okorrelerade tillgångar tillhandahåller diversifiering och hjälper till att förbättra avkastningen eller minska risken inom en portfölj. Tabell 1 visar korrelationer mellan guld och andra stora tillgångsslag under 20 år. Du kan se att guld i allmänhet har låga korrelationer med andra tillgångar. Det tenderar att vara negativt korrelerat med aktier, samtidigt som det är milt positivt korrelerat med obligationer och råvaror.

Gulds korrelation till andra tillgångar
Tabell 1. Källa: Bloomberg-uppgifter den 30 september 2019. Global Equity representeras av MSCI World Total Return Index. Global obligationer representeras av Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index. Råvaror representeras av Bloomberg Commodity Total Return Index.

Inte bara har guldets korrelation med aktiemarknaderna varit låg, det har den trevliga egenskapen att det tenderat att bli mer negativt när aktiemarknaderna faller. Diagram 2 visar sambandet mellan guld- och globala aktier separat med tanke på perioder där kapitalavkastningen är positiv och sedan negativ. Detta står i kontrast till andra okorrelerade eller ”alternativa” tillgångar som blev mycket korrelerade med aktiemarknaderna under den stora finanskrisen. Inte bara guld drar nytta av köp av säkra hamnar under tider med marknadsstress, till skillnad från de flesta andra finansiella tillgångar, det har inget element i kreditrisk, vilket immuniserar det från extrema marknadsdislokationer.

Guldkorrelation
Diagram 2. Källa: Bloomberg-uppgifter den 30 september 2019.

5. Guld kan förbättra riskjusterad avkastning på lång sikt

För att visa påverkan som en kärnposition av guld kan ha i en portfölj har vi simulerat att lägga till ett guldinnehav i en samling typiska fördelningsmodeller som inkluderar internationella aktie- och räntebärande tillgångar med fyra olika fördelningar som representerar följande profiler; konservativ, balanserad, tillväxt och hög tillväxt.

Diagram 3 – 6 nedan visar avkastning, volatilitet/risk (mätt med standardavvikelse), riskjusterad avkastning (mätt med Sharpe-kvoten) och maximal nedgång för varje tillgångsallokeringsportfölj, samt respektive portfölj med ett tillägg av guld på 2 procent, 5 procent och 10 procent guld.

Portföljer
Källa: Morningstar Direct-uppgifter från 31 mars 2003 till 30 september 2019. Konservativa, balanserade, tillväxt- och högväxtportföljer representeras av Vanguard LifeStrategy-fonderna, som har varit tillgängliga för allmänheten sedan februari 2003 eller längre. Guld representeras av ETFS Physical Gold (ASX: GOLD), som har varit tillgänglig för allmänheten sedan mars 2003. De angivna siffrorna är i australiska dollar och är exklusive avgifter.

Vad vi observerar är att tillägget av guld till en annars diversifierad portfölj har förbättrat resultatet i samtliga fall. Avkastningen är högre och ökar när allokeringen av guld ökar. Från ett riskperspektiv är guldpåverkan emellertid ännu viktigare. Allokeringen av guld minskar risken genom guldets förmåga att tillhandahålla diversifiering. Den riskjusterade avkastningen är högre och hur mycket den största nedgången i portföljen varit förbättras väsentligt.

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Nyheter

Det var inte nickel i börsens lager, det var vanlig sten

Published

on

Den brittiska metallbörsen, London Metal Exchange, sköt under fredagen upp handeln med nickel på den asiatiska marknaden med en vecka. Orsaken är att det i ett av börsens lager upptäckts en post som inte uppfyllde kontraktsspecifikationerna för börshandlad nickel. Ursprungligen sades det att att problemet med nicklet var relaterat till nickelbriketter som sades ha felaktig vikt. Slutligen visade det sig att det inte var nickel utan sten. 

Just nickel har varit ett stort problem för London Metal Exchange, bland annat efter den stora rusningen i nickelpriset under förra året som fick börsens ledning att makulera en rad affärer. Detta är något som LME nu undersöks för av brittiska myndigheteter. Tidigare i år meddelade råvaruhandelsföretaget Trafigura att det har blivit offer för ett ”systematiskt bedrägeri” och skulle tvingas behöva göra en nedskrivning på mellan en halv miljard och 800 miljoner dollar efter att ha upptäckt att nickelförsändelser som bolaget köpte inte innehöll metallen. Att förstå varför nickel kallas för djävulens egen metall är kanske inte så pass konstigt.

Metallbörsen meddelade senare att den hade annullerat nio nickelwarranter som är ett ägandedokument för metaller placerade i ett LME-godkänt lager som ägs av Access World i Rotterdam. Ingen av dessa warranter ägdes av Trafigura och det har ännu inte framkommit om det finns en koppling till det nickel som Trafigura skulle tagit emot. 

Varje warrant motsvarar cirka sex ton vilket gör att det rör sig om 54 miljoner ton nickel som det rörde sig om, motsvarande 0,14 procent av allt nickel i London Metal Echanges lager. Börsen sa att de inte hade någon anledning att tro att någon annan LME-anläggning har samma problem. 

Continue Reading

Populära