Följ oss

Nyheter

Stureguld gräver guld i tysthet

Publicerat

den

Guldtacka i närbild

Stureguld köper skrotguld och levererar vinstSedan mitten av september finns aktierna i skrotgulds- och guldhandelsföretaget Stureguld listade på Nordic MTF under akronymen SGLD MTF B.

En kort tid efter listningen släppte företaget en uppdatering kring utvecklingen under augusti månad, och meddelade att koncernens första förvärv, Guld & Juvel Invest, som ingår i koncernen från 2011-09-01 under augusti månad hade redovisat ett rörelseresultat om cirka 700 Tkr.

Även september visade enligt detta pressmeddelande på en liknande utveckling. I den rapport som Stureguld släppte i veckan avseende Q3 2011 kunde marknaden se att detta stämde, bolaget redovisade pro forma-intäkter om 11,6 Mkr, med ett rörelseresultat om cirka 1,2 Mkr för det tredje kvartalet, vilket motsvarar en rörelsemarginal på cirka 10,6 procent. Vinsten per aktie efter skatt, även denna pro forma, uppgick till 1,09 SEK vilket extrapolerat ger en vinst på 4,36 SEK vilket i sin tur ger ett p/e tal på cirka tio (10).

Intressant är att den totala balansomslutningen uppgick till knappa 12 Mkr, vilket betyder att Stureguld omsatte hela kapitalet en gång under innevarande kvartal, vilket tyder på att det är en effektiv verksamhet som bedrivs i bolaget. Än mer imponerande är denna omsättning i skenet av att företag som köper guld av privatpersoner inte får sälja detta vidare på en månad. Stureguld har löst detta genom att belåna delar av det guld som köps hos Guldfinans, som efter trettio dagar köper upp detta för affinering och nedsmältning.

Rapporten är en smula kortfattad, vi hade gärna sett att den varit betydligt mer informativ, vilket vi tror skulle ha gynnat den framtida kursutvecklingen, men vi kan emellertid konstatera att detta bolag levererar resultat, vilket det är långt ifrån alla företag på de mindre listorna som gör.

Framtidsplaner

Vi ställer oss emellertid frågan om vad Sturegulds styrelse har för planer för framtiden. En del framgår av det memorandum som föregick listningen, bland annat så vill styrelsen kunna använda den egna aktien som valuta i kommande förvärv av andra aktörer på marknaden. En annan idé är att etablera liknande verksamheter utomlands. Att köpa guld från privatpersoner är något som håller på att bli ganska vanligt i Sverige, det går knappast att öppna en dagstidning eller besöka en hemsida på Internet utan att se en eller flera annonser där denna typ av företag annonserar. Det är däremot betydligt ovanligare i till exempel Norge även om det förekommer där också.

Den höga omsättningen som återfinns i Sturegulds rapport har med stor sannolikhet haft draghjälp av den toppnotering på guldpriset om under kvartalet översteg 1.900 USD per troy ounce vilket traditionella medier kommenterade ganska frekvent vilket bör ha gjort att Stureguld och andra företag i branschen fått köpa betydande kvantiteter ädelmetaller från allmänheten. Frågan är emellertid om detta är uthålligt med en sådan omsättning? På sikt är vi dock av åsikten att guldet kommer att stiga kraftigt vilket gör att allt fler privatpersoner kommer att vilja kapitalisera på gamla smycken.

Vi är däremot inte säkra på att den som driver en verksamhet som liknar Sturegulds kommer att vilja sälja sitt bolag till Stureguld, i alla fall inte initialt. Här tror vi att det kommer att krävas en hel del arbete från Stureguld innan de kan presentera ett förvärv. Vi gör emellertid bedömningen att inlärningskurvan kommer att sjunka ganska kraftigt, både hos Stureguld och hos potentiella säljare – i alla fall om ledningen lär sig kommunicera sina mål, prognoser och framtida strategi bättre vilket kommer att resultera i en högre aktiekurs.

I dag ser vi att Stureguld – grovt räknat – handlas till ett p/e tal på cirka 10, vilket i sig inte är något extremt, det är vare sig särskilt dyrt eller billigt. Vid en försäljning av onoterade företag är priset ofta hälften av detta vilket gör att den som säljer sitt egna företag till Stureguld genast får en relativt likvid tillgång som dessutom värderas högre.

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära