Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 2 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB analyserar

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Råolja – Brent

Oljepriset gick hela vägen upp till det gamla tekniska motståndet på 111.79 dollar per fat, innan det vände ner igen. SEB har uppdaterat sin prognos för oljepriset. Både för det första kvartalet och det andra nästa år, tror bankens oljeanalytiker på ett pris på 100 dollar per fat. De faktorer som bidrar till ett lågt pris är den stadigt ökande produktionen i USA, som innebär att mer olja blir kvar på världsmarknaden i kombination med fortsatt, förhållandevis, låg tillväxt i tillväxtländer.

EIA kunde i veckan meddela att bensinpriset i USA var det lägsta inför Thanksgiving-helgen på tre år. Förr i tiden ansågs ett lågt oljepris vara en drivkraft för tillväxt och det kanske är därför som USA – med såväl billig olja som ännu billigare naturgas drar ifrån resten av världen just nu. EU-28 pekades i veckan ut av chefen för International Energy Agency som i strykläge vad gäller tillväxt pga energipriser som är ca tre gånger så höga som i USA – och att detta är helt politiskt orsakat.

Priset på olja är nu så högt att vi inte längre kan rekommendera en köpt position i olja, utan går över till säljrekommendation. Den som vill kapitalisera på det, kan placera i BEAR OLJA X2 S med 2 gångers daglig hävstång eller BEAR OLJA X4 S med 4 gångers daglig hävstång – dvs en ganska hög risknivå.

Teknisk analys på olja (CO)

I onsdagens DOE-rapport steg råoljelagren återigen och ligger nu som vi ser på rekordnivåer för säsongen.

Lager av råolja

Lagerökningen i USA har hänger delvis ihop med lite högre import för en månad sedan – vilket är en typisk uppladdning inför Thanksgiving-helgen.

Oljediagram

Vi tycker alltså att priset på olja är för högt i dag och rekommenderar att man tar hem vinster på OLJA S och kortsiktigt går in i något av våra BEAR-certifikat. SEB:s certifikat på olja har inte bara lägre avgifter än något annan emittents utan också lägre skillnad mellan köp- och säljkurs.

Elektricitet

Certifikatet byter nu kontrakt från vinterkontraktet kvartal 1 till vår/försommarkontraktet kvartal 2. I diagrammet nedan ser vi den historiska prisutvecklingen på kvartal 1-kontraktet. Priset har rekylerat ner på förbättrad hydrologisk balans.

Kärnkraften i det nordiska börsområdet gick på 11 reaktorer, 82% av installerad kapacitet. Fredagens väderleksprognos visar på lägre genomsnittlig temperatur i veckan som kommer: -0.2C mot tidigare 0.2C prognosticerat. Normalt är 1.4C, så det är något kallare än normalt.

Enligt Markedskrafts prognosmodell ligger vattenkraften på +0.3 TWh över normalt om två veckor.

Elpriset analyserat i diagram

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset steg successivt till 85 dollar, men föll kraftigt i torsdags och stängde veckan på 82.10 dollar / ton. Att marknaden inte orkade ta sig upp till föregående topp på 90 dollar, utan stannade på 85 dollar, får anses vara ett svaghetstecken.

Steam coal, analys av kolpriset

Prisutvecklingen på utsläppsrätter fortsätter att dala sakta. Omsättningen var dock mycket hög i veckan som gick.

Analys på pris på utsläppsrätter

Hydrologisk balans ser vi nedan. Både den aktuella och 10-veckors prognos ligger strax under normala nivåer.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S.

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Liksom i Norden, har det varit kallt i USA. Nedan ser vi januari-kontraktet.

Naturgastermin analyserad

Metaller

Den första delen av förra veckan kan bara beskrivas som väldigt tråkig. Kursrörligheten är på den lägsta nivån på flera år. Låga volatiliteter är ett fenomen som delas av de flesta finansiella marknader och är inte unikt för metallmarknaderna. Den här veckan var kursrörelserna mindre än vanligt – fram till onsdagens eftermiddag. USA var stängt på torsdagen för Thanksgiving. Vad som kan ha börjat som en likvidering av positioner inför helgen, startade en rask prisnedgång. Priserna gick ner med 1 – 2% i basmetallerna i en annars lugn marknad. Dollarn var lite svagare då och aktierna lite starkare, så det går inte att förklara prisrörelsen med de vanligaste faktorerna. Det gick inte heller att hitta någon annan förklaring.

”Non-commercials” i CFTC:s värld, dvs ”spekulanter” är extremt sålda terminer på basmetaller just nu, vilket historiskt har visat att marknaden är känslig för ”short covering”. Positionen i Comex terminskontrakt på koppar visar att non-commercials är nettosåld 35,000 kontrakt. Det är den största negativa positionen sedan 1993 och så långt bakåt informationssystemet Bloomberg har data. Vi tror att det ser likadant ut i andra basmetaller, som vi inte har CFTC-data på eftersom de handlas på den engelska börsen LME och alltså inte rapporterar positioner till det amerikanska CFTC.

Från en teknisk synvinkel ligger koppar och zink fortfarande över de lägsta priserna från sommaren, medan nickel ligger nära botten. Aluminium sticker ut genom att nu handlas på fyra års lägsta pris de senaste två dagarna. Vi tror att marknaden är överdrivet såld och tillflöde av nya säljare för att på riktigt trycka ner priset ytterligare. Vi håller fast vid åsikten att marknaden diskonterar en allt för pessimistisk framtid. Vi tror att det finns utsikter för en ordentlig rekyl uppåt innan nyår. Den säsongsmässigt starka perioden ligger framför oss. December / januari brukar vara starka månder vad gäller priset.

Nedan ser vi non-commercials nettoposition i Comex-koppar-terminer:

Net non-commercial position Comex Copper

Nettopositioner på koppar

Koppar

Koppar är just nu inte i fas med resten av basmetallgänget. Trots vad en teknisk analytiker skulle säga är en tydlig säljsignal efter utbrottet från triangelformationen för ett par veckor sedan, handlas koppar starkare än de övriga basmetallerna. Om man tar hänsyn till att spekulanterna på rekordhög nivå tycker att kopparpriset är säljvärt, är kopparprisets styrka ännu märkligare. De flesta marknadskommentatorer pekar på ”det ökade utbudet” som det huvudsakliga skälet till det negativa sentimentet kring metallen. Lagren vid börserna uppvisar tillbakavisar dock detta.

Lagren vid LME har sedan toppen på 675,000 ton sjunkit till 424,000 ton. Det är en minskning med 38%. Mest material har levererats ut från lagerhus i Malaysia. Materialet antas ha gått till Kina, men det finns (som vanligt) rykten om att det har parkerats någon annanstans (Vietnam talas det om). Vad som talar emot detta, är att det är en stadig minskning av LME-lagren och inte enskilda, stora uttag, som man skulle färvänta sig att se om ägarna till metallen ”parkerade om” den på en billigare parkeringsplats.

Skillnaden mellan spotpriset på koppar och tre månaders terminen är försumbar, vilket talar för att det är något av en bristsituation. Detta förefaller alltså peka på att ”non-commercials” är ute i ogjort väder.

Minskande lager brukar hänga ihop med högre volatilitet. Vi tror att sannolikheten är stor att dagens lugna marknad kommer att övergå i högre volatilitet. De senaste 30 dagarna har prisrörligheten legat på 30% omräknat till årsvolatilitet. Det är extremt lågt. Optioner på koppar prissätts också lågt och vi tror att detta är ett tillfälle att köpa optioner.

Högre volatilitet på råvaror hänger också ihop med stigande priser, eftersom båda påverkas av låga lager.

LME Koppar, teknisk analys

USA:s ekonomi börjar expandera allt snabbare nu, enligt flera indikatorer. Man ska dock inte av den anledningen tro att det har en positiv påverkan på kopparpriset. Om vi försöker förklara kvartalsvis prisförändring på koppar med följande variabler: BNP-tillväxt i Kina, BNP-tillväxt i USA och förändring av lagernivån på LME, ser vi att:

Lagerförändringen på LME har högst statistisk signifikans. En lagerminskning med 1% från föregående kvartal tenderar att höja priset med 9.5% (sannolikhet att det inte skulle stämma är 2%).

BNP-tillväxt i Kina är signifikant på 6%-nivån (det är 6% sannolikhet att högre BNP i Kina inte höjer kopparpriset).

BNP-tillväxt i USA, däremot är inte alls statistiskt signifikant för påverkan på kopparpriset. Parametern skattad på data från de 78 senaste kvartalen visar faktiskt ett negativt samband. Förmodligen är det så att ett högt kopparpris innebär högre kostnader för den amerikanska ekonomin och alltså lägre tillväxt.

Att det är högre tillväxt i USA är alltså inte något att glädja sig åt på kopparmarknaden. Kinas ekonomi stampar fortfarande på samma nivå som i våras och den ledande indikatorn ”Inköpschefsindex” har inte böjt av uppåt, som den gjort för USA och Storbritannien, t ex.

Lagernivåerna på LME är dock väsentligt lägre, och det är ett positivt tecken, som kopparmarknaden ännu inte reagerat på. Lägre lagernivåer behöver inte vara drivet av högre efterfrågan, som vi varit vana vid, utan kan också erhållas genom lägre utbud.

Världens största kopparproducent, det statliga chilenska bolaget Codelco ligger nära förlust vid dagens kopparpris. Under det andra kvartalet, när det genomsnittliga kopparpriset låg på 7038 dollar per ton, hade Codelco endast 7% marginal före skatt. Skulle priset alltså gå ner 7% till 6550 dollar, börjar bolaget gå med förlust, före skatt. Kopparmarknaden har vissa likheter med oljemarknaden, då Chile står för så stor del av världsproduktionen. Chile har också en Sovereign Wealth Fund för att samla produktionsskatter från kopparn, precis som många arabländer – och Norge – har för produktionsskatter på oljan. Chile kan naturligtvis liksom OPEC för oljan, begränsa produktionen, så att priset håller sig över en viss nivå. Räkneexemplet med Codelcos lönsamhet visar, att det kanske inte är långt ner till den nivån.

Vi tycker att prisfallet har gett en möjlighet att komma in på den långa sidan till bra pris och rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Priset på aluminium föll under sommarens lägsta notering. Den kortsiktiga köprekommendation vi avgav för ett par veckor förutsatte att botten inte skulle brytas. Den som vill skydda sitt kapital och inte låta en liten förlust bli större, bör ta stoppen nu.

Däremot ser vi att RSI ligger på under 30, vilket indikerar en ”översåld” marknad. Det behöver inte i sig innebära en helt säker rekyl uppåt, som skedde till i slutet av juni.

Ett möjligt scenario är att prisfallet får igång de länge väntade produktionsneddragningarna. Samtidigt är contangot på aluminium så stort, hela 7%. Det innebär att köpare har en intäkt på 7% på att äga metallen utan prisrisk. Kostnaden för finansiering och lagring är för många betydligt lägre än 7% per år. Materialet har därför inga svårigheter att hitta köpare. Detta håller i sin tur premierna för fysisk metall höga.

Sammantaget alla faktorer, förväntas efterfrågan öka med mellan 5% och 7% per år, vilket innebär att produktionsöverskottet sakta kommer att betas av. Vi favoriserar fortfarande en köpt position, även om uppsidan också är begränsad. Vi tror att det kommer en rekyl och rekommenderar att man säljer in i den. En rekyl uppåt kan ta priset upp till 1900 dollar per ton.

Aluminiumpriset tekniskt analyserat

Nedan ser vi hur aluminiumpriset historiskt har utvecklat sig i genomsnitt för årets tolv månader. Perioden är från januari 1990 till november 2013. Vi ser att december och januari historiskt har varit starka månader för aluminium.

Historisk utveckling på aluminiumpriset

Zink

Zinkmarknaden handlar ner mot 1850-nivån, där det bör finnas stöd. Det är i botten av det konsolideringsintervall som varit rådande sedan april i våras. Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Pris på zink tekniskt analyserat

Nickel

Vår grundsyn är att man ska försöka köpa nickel, i synnerhet om priset kommer ner mot 13,500 dollar per ton. Som vi ser i prisdiagrammet nedan, är priset nere vid den bottennivå som började etableras under juli och vi tror att det är ett bra köptillfälle nu, då priset faktiskt är under den nivå som vi indikerat som köpvärt.

Trend på nickelpriset enligt analys

Nedan ser vi produktion och konsumtion av nickel i historiskt perspektiv, uppdaterat till september, enligt siffror från World Bureau of Metal Statistics. Produktionen är något lägre i sen tid och konsumtionen något högre. Det innebär att överskottet i september var bara hälften så stort som i augusti.

Nickelstatistik

Vår grundsyn är att man bör försöka köpa nickel och rekommenderar köp av NICKEL S. Priset (cash och 3 månaders termin, som vi alltid avser), går att följa på www.basemetals.com

Guld

Guldpriset (i dollar), som för ett par veckor sedan föll under den tekniska stödnivån på 1273, har sedan dess rört sig förvånande lite.

Guldprisets utveckling analyserad

I termer av kronor, har priset hållit sig stabilt, med endast marginella prisrörelser under veckan. Vi ser kursdiagrammet på priset i kronor för ett troy uns nedan. Notera att vi inte har någon teknisk köpsignal, men vi har ett tekniskt stöd vid 8000 kr. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

Analys av guldpris i svenska kronor (SEK)

Finansiella placerares likvidering av innehaven i börshandlade guld-ETP-er har tagit ny fart i november. Den utplaning av likvideringen som vi såg i början av månaden visade var alltså tillfällig. I diagrammet nedan ser vi antalet uns som innehas av börshandlade fonder det senaste halvåret. Den gula kurvan avser guld och den svarta silver.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Det är inte bara investerarna av likvida ETP-er som är skeptiska till guld som investering. US Mint rapporterade i fredags att försäljningen av deras American Eagle bullion coin, minskade med 1% i november jämfört med oktober. I oktober såldes 48,500 uns och i november 48,000. Mönstret tidigare under året har varit att lägre pris lett till likvidering av guld-ETP:er, men ökade köp av fysisk metall. Nu har alltså även de fysiska köparna börjat dra sig för att köpa.

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld.

Silver

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Priset stängde i fredags på 20 dollar per uns. Silverpriset har haft svårt att ta sig bort från 20 dollar. Vi hade förväntat oss något svagare utveckling efter att priset gick under 20 dollar första gången för en dryg vecka sedan.

Silverpriset analyserat i kursdiagram

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver.

Platina & Palladium

Platinapriset borde ha stöd från strejkerna i Sydafrika, men har det inte. Den triangelformation som etablerats i prisutvecklingen sedan botten i juni, har nu brutis på nedsidan, vilket indikerar att trenden fortfarande är nedåtriktad.

RSI ligger har dock varit under 30, vilket indikerar en översåld marknad och en nära förestående rekyl uppåt i priset.

RSI teknisk analys på platinapris

Priset på palladium har funnit stöd på 710 dollar per uns. I dagsläget är det omöjligt att säga om den konsolidering som skett vid den nivån kommer att följas av ytterligare en nedgång eller om det blir en rekyl uppåt.

Palladiumpris (PA) teknisk analyserat

Vi behåller vår neutrala rekommendation på palladium och går även över till neutral på platina.

Kaffe

Kaffepriset handlade hela veckan över den tidigare bottennivån strax över 100 cent och stängde veckan på 109 cent. 110 cent har rekylen dock ännu inte lyckats ta sig över.

På en konferens i lördags (16 nov) i Costa Rica, sade BNP Paribas kaffeanalytiker att produktionsöverskottet i år 2013/14, som började den 1 oktober sjunker till 3 miljoner säckar (à 60 Kg) från 4 miljoner säckar under 2012/13. Nästan hela överskottet utgörs av arabica. Konsumtionen av den billigare och enklare och mer lättodlade robustan ökar i tillväxtländerna så att den relativt stora produktionsökningen framförallt i Vietnam sväljs.

I fredags sänkte dock USDA estimatet för Brasiliens skörd av kaffe (huvudsakligen arabica) från 53.7 miljoner säckar till 53.1 miljoner för 2013/14, vilket är 3 miljoner säckar mindre än under 2012/13. Det står i rapporten på USDA:s hemsida att kvaliteten är sämre än förra året.

Kostnaderna väntas stiga från en nivå 2012/13 på 122 cent per pund till 134 cent per pund. Det innebär att priset ligger under en nivå där 50% av kaffeproducenterna i Brasilien gör förlust. Det är naturligtvis en ohållbart låg prisnivå. Den som vill läsa rapporten kan göra det här.

Kaffepris (C) utveckling 2012-2013-diagram

Lagret av robusta vid LIFFE-börsen har fortsatt att sjunka sedan i somras och är nu på extremt låga nivåer i ett historiskt perspektiv. Lagren av arabica vid NYBOT (ICE) i New York har faktiskt också slutat öka i år och sjunkit med 7300 ton sedan den 29 augusti.

Lager av Robusta och Arabica - Kaffe

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära