Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 2 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB analyserar

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Råolja – Brent

Oljepriset gick hela vägen upp till det gamla tekniska motståndet på 111.79 dollar per fat, innan det vände ner igen. SEB har uppdaterat sin prognos för oljepriset. Både för det första kvartalet och det andra nästa år, tror bankens oljeanalytiker på ett pris på 100 dollar per fat. De faktorer som bidrar till ett lågt pris är den stadigt ökande produktionen i USA, som innebär att mer olja blir kvar på världsmarknaden i kombination med fortsatt, förhållandevis, låg tillväxt i tillväxtländer.

EIA kunde i veckan meddela att bensinpriset i USA var det lägsta inför Thanksgiving-helgen på tre år. Förr i tiden ansågs ett lågt oljepris vara en drivkraft för tillväxt och det kanske är därför som USA – med såväl billig olja som ännu billigare naturgas drar ifrån resten av världen just nu. EU-28 pekades i veckan ut av chefen för International Energy Agency som i strykläge vad gäller tillväxt pga energipriser som är ca tre gånger så höga som i USA – och att detta är helt politiskt orsakat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på olja är nu så högt att vi inte längre kan rekommendera en köpt position i olja, utan går över till säljrekommendation. Den som vill kapitalisera på det, kan placera i BEAR OLJA X2 S med 2 gångers daglig hävstång eller BEAR OLJA X4 S med 4 gångers daglig hävstång – dvs en ganska hög risknivå.

Teknisk analys på olja (CO)

I onsdagens DOE-rapport steg råoljelagren återigen och ligger nu som vi ser på rekordnivåer för säsongen.

Lager av råolja

Lagerökningen i USA har hänger delvis ihop med lite högre import för en månad sedan – vilket är en typisk uppladdning inför Thanksgiving-helgen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Oljediagram

Vi tycker alltså att priset på olja är för högt i dag och rekommenderar att man tar hem vinster på OLJA S och kortsiktigt går in i något av våra BEAR-certifikat. SEB:s certifikat på olja har inte bara lägre avgifter än något annan emittents utan också lägre skillnad mellan köp- och säljkurs.

Elektricitet

Certifikatet byter nu kontrakt från vinterkontraktet kvartal 1 till vår/försommarkontraktet kvartal 2. I diagrammet nedan ser vi den historiska prisutvecklingen på kvartal 1-kontraktet. Priset har rekylerat ner på förbättrad hydrologisk balans.

Kärnkraften i det nordiska börsområdet gick på 11 reaktorer, 82% av installerad kapacitet. Fredagens väderleksprognos visar på lägre genomsnittlig temperatur i veckan som kommer: -0.2C mot tidigare 0.2C prognosticerat. Normalt är 1.4C, så det är något kallare än normalt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Enligt Markedskrafts prognosmodell ligger vattenkraften på +0.3 TWh över normalt om två veckor.

Elpriset analyserat i diagram

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset steg successivt till 85 dollar, men föll kraftigt i torsdags och stängde veckan på 82.10 dollar / ton. Att marknaden inte orkade ta sig upp till föregående topp på 90 dollar, utan stannade på 85 dollar, får anses vara ett svaghetstecken.

Steam coal, analys av kolpriset

Prisutvecklingen på utsläppsrätter fortsätter att dala sakta. Omsättningen var dock mycket hög i veckan som gick.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys på pris på utsläppsrätter

Hydrologisk balans ser vi nedan. Både den aktuella och 10-veckors prognos ligger strax under normala nivåer.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S.

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Liksom i Norden, har det varit kallt i USA. Nedan ser vi januari-kontraktet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Naturgastermin analyserad

Metaller

Den första delen av förra veckan kan bara beskrivas som väldigt tråkig. Kursrörligheten är på den lägsta nivån på flera år. Låga volatiliteter är ett fenomen som delas av de flesta finansiella marknader och är inte unikt för metallmarknaderna. Den här veckan var kursrörelserna mindre än vanligt – fram till onsdagens eftermiddag. USA var stängt på torsdagen för Thanksgiving. Vad som kan ha börjat som en likvidering av positioner inför helgen, startade en rask prisnedgång. Priserna gick ner med 1 – 2% i basmetallerna i en annars lugn marknad. Dollarn var lite svagare då och aktierna lite starkare, så det går inte att förklara prisrörelsen med de vanligaste faktorerna. Det gick inte heller att hitta någon annan förklaring.

”Non-commercials” i CFTC:s värld, dvs ”spekulanter” är extremt sålda terminer på basmetaller just nu, vilket historiskt har visat att marknaden är känslig för ”short covering”. Positionen i Comex terminskontrakt på koppar visar att non-commercials är nettosåld 35,000 kontrakt. Det är den största negativa positionen sedan 1993 och så långt bakåt informationssystemet Bloomberg har data. Vi tror att det ser likadant ut i andra basmetaller, som vi inte har CFTC-data på eftersom de handlas på den engelska börsen LME och alltså inte rapporterar positioner till det amerikanska CFTC.

Från en teknisk synvinkel ligger koppar och zink fortfarande över de lägsta priserna från sommaren, medan nickel ligger nära botten. Aluminium sticker ut genom att nu handlas på fyra års lägsta pris de senaste två dagarna. Vi tror att marknaden är överdrivet såld och tillflöde av nya säljare för att på riktigt trycka ner priset ytterligare. Vi håller fast vid åsikten att marknaden diskonterar en allt för pessimistisk framtid. Vi tror att det finns utsikter för en ordentlig rekyl uppåt innan nyår. Den säsongsmässigt starka perioden ligger framför oss. December / januari brukar vara starka månder vad gäller priset.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedan ser vi non-commercials nettoposition i Comex-koppar-terminer:

Net non-commercial position Comex Copper

Nettopositioner på koppar

Koppar

Koppar är just nu inte i fas med resten av basmetallgänget. Trots vad en teknisk analytiker skulle säga är en tydlig säljsignal efter utbrottet från triangelformationen för ett par veckor sedan, handlas koppar starkare än de övriga basmetallerna. Om man tar hänsyn till att spekulanterna på rekordhög nivå tycker att kopparpriset är säljvärt, är kopparprisets styrka ännu märkligare. De flesta marknadskommentatorer pekar på ”det ökade utbudet” som det huvudsakliga skälet till det negativa sentimentet kring metallen. Lagren vid börserna uppvisar tillbakavisar dock detta.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lagren vid LME har sedan toppen på 675,000 ton sjunkit till 424,000 ton. Det är en minskning med 38%. Mest material har levererats ut från lagerhus i Malaysia. Materialet antas ha gått till Kina, men det finns (som vanligt) rykten om att det har parkerats någon annanstans (Vietnam talas det om). Vad som talar emot detta, är att det är en stadig minskning av LME-lagren och inte enskilda, stora uttag, som man skulle färvänta sig att se om ägarna till metallen ”parkerade om” den på en billigare parkeringsplats.

Skillnaden mellan spotpriset på koppar och tre månaders terminen är försumbar, vilket talar för att det är något av en bristsituation. Detta förefaller alltså peka på att ”non-commercials” är ute i ogjort väder.

Minskande lager brukar hänga ihop med högre volatilitet. Vi tror att sannolikheten är stor att dagens lugna marknad kommer att övergå i högre volatilitet. De senaste 30 dagarna har prisrörligheten legat på 30% omräknat till årsvolatilitet. Det är extremt lågt. Optioner på koppar prissätts också lågt och vi tror att detta är ett tillfälle att köpa optioner.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Högre volatilitet på råvaror hänger också ihop med stigande priser, eftersom båda påverkas av låga lager.

LME Koppar, teknisk analys

USA:s ekonomi börjar expandera allt snabbare nu, enligt flera indikatorer. Man ska dock inte av den anledningen tro att det har en positiv påverkan på kopparpriset. Om vi försöker förklara kvartalsvis prisförändring på koppar med följande variabler: BNP-tillväxt i Kina, BNP-tillväxt i USA och förändring av lagernivån på LME, ser vi att:

Lagerförändringen på LME har högst statistisk signifikans. En lagerminskning med 1% från föregående kvartal tenderar att höja priset med 9.5% (sannolikhet att det inte skulle stämma är 2%).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

BNP-tillväxt i Kina är signifikant på 6%-nivån (det är 6% sannolikhet att högre BNP i Kina inte höjer kopparpriset).

BNP-tillväxt i USA, däremot är inte alls statistiskt signifikant för påverkan på kopparpriset. Parametern skattad på data från de 78 senaste kvartalen visar faktiskt ett negativt samband. Förmodligen är det så att ett högt kopparpris innebär högre kostnader för den amerikanska ekonomin och alltså lägre tillväxt.

Att det är högre tillväxt i USA är alltså inte något att glädja sig åt på kopparmarknaden. Kinas ekonomi stampar fortfarande på samma nivå som i våras och den ledande indikatorn ”Inköpschefsindex” har inte böjt av uppåt, som den gjort för USA och Storbritannien, t ex.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lagernivåerna på LME är dock väsentligt lägre, och det är ett positivt tecken, som kopparmarknaden ännu inte reagerat på. Lägre lagernivåer behöver inte vara drivet av högre efterfrågan, som vi varit vana vid, utan kan också erhållas genom lägre utbud.

Världens största kopparproducent, det statliga chilenska bolaget Codelco ligger nära förlust vid dagens kopparpris. Under det andra kvartalet, när det genomsnittliga kopparpriset låg på 7038 dollar per ton, hade Codelco endast 7% marginal före skatt. Skulle priset alltså gå ner 7% till 6550 dollar, börjar bolaget gå med förlust, före skatt. Kopparmarknaden har vissa likheter med oljemarknaden, då Chile står för så stor del av världsproduktionen. Chile har också en Sovereign Wealth Fund för att samla produktionsskatter från kopparn, precis som många arabländer – och Norge – har för produktionsskatter på oljan. Chile kan naturligtvis liksom OPEC för oljan, begränsa produktionen, så att priset håller sig över en viss nivå. Räkneexemplet med Codelcos lönsamhet visar, att det kanske inte är långt ner till den nivån.

Vi tycker att prisfallet har gett en möjlighet att komma in på den långa sidan till bra pris och rekommenderar köp av KOPPAR S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminium

Priset på aluminium föll under sommarens lägsta notering. Den kortsiktiga köprekommendation vi avgav för ett par veckor förutsatte att botten inte skulle brytas. Den som vill skydda sitt kapital och inte låta en liten förlust bli större, bör ta stoppen nu.

Däremot ser vi att RSI ligger på under 30, vilket indikerar en ”översåld” marknad. Det behöver inte i sig innebära en helt säker rekyl uppåt, som skedde till i slutet av juni.

Ett möjligt scenario är att prisfallet får igång de länge väntade produktionsneddragningarna. Samtidigt är contangot på aluminium så stort, hela 7%. Det innebär att köpare har en intäkt på 7% på att äga metallen utan prisrisk. Kostnaden för finansiering och lagring är för många betydligt lägre än 7% per år. Materialet har därför inga svårigheter att hitta köpare. Detta håller i sin tur premierna för fysisk metall höga.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sammantaget alla faktorer, förväntas efterfrågan öka med mellan 5% och 7% per år, vilket innebär att produktionsöverskottet sakta kommer att betas av. Vi favoriserar fortfarande en köpt position, även om uppsidan också är begränsad. Vi tror att det kommer en rekyl och rekommenderar att man säljer in i den. En rekyl uppåt kan ta priset upp till 1900 dollar per ton.

Aluminiumpriset tekniskt analyserat

Nedan ser vi hur aluminiumpriset historiskt har utvecklat sig i genomsnitt för årets tolv månader. Perioden är från januari 1990 till november 2013. Vi ser att december och januari historiskt har varit starka månader för aluminium.

Historisk utveckling på aluminiumpriset

Zink

Zinkmarknaden handlar ner mot 1850-nivån, där det bör finnas stöd. Det är i botten av det konsolideringsintervall som varit rådande sedan april i våras. Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pris på zink tekniskt analyserat

Nickel

Vår grundsyn är att man ska försöka köpa nickel, i synnerhet om priset kommer ner mot 13,500 dollar per ton. Som vi ser i prisdiagrammet nedan, är priset nere vid den bottennivå som började etableras under juli och vi tror att det är ett bra köptillfälle nu, då priset faktiskt är under den nivå som vi indikerat som köpvärt.

Trend på nickelpriset enligt analys

Nedan ser vi produktion och konsumtion av nickel i historiskt perspektiv, uppdaterat till september, enligt siffror från World Bureau of Metal Statistics. Produktionen är något lägre i sen tid och konsumtionen något högre. Det innebär att överskottet i september var bara hälften så stort som i augusti.

Nickelstatistik

Vår grundsyn är att man bör försöka köpa nickel och rekommenderar köp av NICKEL S. Priset (cash och 3 månaders termin, som vi alltid avser), går att följa på www.basemetals.com

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guld

Guldpriset (i dollar), som för ett par veckor sedan föll under den tekniska stödnivån på 1273, har sedan dess rört sig förvånande lite.

Guldprisets utveckling analyserad

I termer av kronor, har priset hållit sig stabilt, med endast marginella prisrörelser under veckan. Vi ser kursdiagrammet på priset i kronor för ett troy uns nedan. Notera att vi inte har någon teknisk köpsignal, men vi har ett tekniskt stöd vid 8000 kr. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

Analys av guldpris i svenska kronor (SEK)

Finansiella placerares likvidering av innehaven i börshandlade guld-ETP-er har tagit ny fart i november. Den utplaning av likvideringen som vi såg i början av månaden visade var alltså tillfällig. I diagrammet nedan ser vi antalet uns som innehas av börshandlade fonder det senaste halvåret. Den gula kurvan avser guld och den svarta silver.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

ETF-fonders innehav av guld och silver

Det är inte bara investerarna av likvida ETP-er som är skeptiska till guld som investering. US Mint rapporterade i fredags att försäljningen av deras American Eagle bullion coin, minskade med 1% i november jämfört med oktober. I oktober såldes 48,500 uns och i november 48,000. Mönstret tidigare under året har varit att lägre pris lett till likvidering av guld-ETP:er, men ökade köp av fysisk metall. Nu har alltså även de fysiska köparna börjat dra sig för att köpa.

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld.

Silver

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Priset stängde i fredags på 20 dollar per uns. Silverpriset har haft svårt att ta sig bort från 20 dollar. Vi hade förväntat oss något svagare utveckling efter att priset gick under 20 dollar första gången för en dryg vecka sedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Silverpriset analyserat i kursdiagram

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver.

Platina & Palladium

Platinapriset borde ha stöd från strejkerna i Sydafrika, men har det inte. Den triangelformation som etablerats i prisutvecklingen sedan botten i juni, har nu brutis på nedsidan, vilket indikerar att trenden fortfarande är nedåtriktad.

RSI ligger har dock varit under 30, vilket indikerar en översåld marknad och en nära förestående rekyl uppåt i priset.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

RSI teknisk analys på platinapris

Priset på palladium har funnit stöd på 710 dollar per uns. I dagsläget är det omöjligt att säga om den konsolidering som skett vid den nivån kommer att följas av ytterligare en nedgång eller om det blir en rekyl uppåt.

Palladiumpris (PA) teknisk analyserat

Vi behåller vår neutrala rekommendation på palladium och går även över till neutral på platina.

Kaffe

Kaffepriset handlade hela veckan över den tidigare bottennivån strax över 100 cent och stängde veckan på 109 cent. 110 cent har rekylen dock ännu inte lyckats ta sig över.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

På en konferens i lördags (16 nov) i Costa Rica, sade BNP Paribas kaffeanalytiker att produktionsöverskottet i år 2013/14, som började den 1 oktober sjunker till 3 miljoner säckar (à 60 Kg) från 4 miljoner säckar under 2012/13. Nästan hela överskottet utgörs av arabica. Konsumtionen av den billigare och enklare och mer lättodlade robustan ökar i tillväxtländerna så att den relativt stora produktionsökningen framförallt i Vietnam sväljs.

I fredags sänkte dock USDA estimatet för Brasiliens skörd av kaffe (huvudsakligen arabica) från 53.7 miljoner säckar till 53.1 miljoner för 2013/14, vilket är 3 miljoner säckar mindre än under 2012/13. Det står i rapporten på USDA:s hemsida att kvaliteten är sämre än förra året.

Kostnaderna väntas stiga från en nivå 2012/13 på 122 cent per pund till 134 cent per pund. Det innebär att priset ligger under en nivå där 50% av kaffeproducenterna i Brasilien gör förlust. Det är naturligtvis en ohållbart låg prisnivå. Den som vill läsa rapporten kan göra det här.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kaffepris (C) utveckling 2012-2013-diagram

Lagret av robusta vid LIFFE-börsen har fortsatt att sjunka sedan i somras och är nu på extremt låga nivåer i ett historiskt perspektiv. Lagren av arabica vid NYBOT (ICE) i New York har faktiskt också slutat öka i år och sjunkit med 7300 ton sedan den 29 augusti.

Lager av Robusta och Arabica - Kaffe

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära