Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 11 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysDen senaste veckan har priserna rört sig uppåt för några jordbruksprodukter och nedåt för andra. Raps och sojabönor tillhör vinnarna. WASDE-rapporten förra veckan gav den här typen av signal. För majs var rapporten totalt ointressant.

Nyhet! Förbättringar med fler kontrakt på Matif

Den europeiska börsen Euronext (Matif) har utökat antalet kontraktsmånader för terminer och optioner på kvarnvete, maltkorn, rapsfrö och majs med fr.o.m. tisdagen den 13 mars 2012. En annan förändring som sker är också att kontraktsmånaden augusti för kvarnvete och maltkorn kommer att försvinna. Augusti 2012 blir därmed den sista noterade augusti månaden för dessa två råvaror. För kvarnvete och maltkorn kommer antalet kontraktsmånader att utökas från nuvarande 8 till 12 enligt nedan:

Terminskontrakt på kvarnvete och maltkorn

För rapsfrö kommer antalet kontraktsmånader att utökas från nuvarande 6 till 10 enligt nedan:

Terminskontrakt på rapsfrö

Detta gör det möjligt att implementera en ”trappstegsstrategi” för att hantera prisvariation mellan odlingsåren och därmed avsevärt sänka intäktsvariationen på spannmåls- och oljeväxtodling mellan åren (utan att behöva använda Chicagovetekontrakten).

Odlingsväder

La Niña fortsätter att hålla sig kring noll. Även i veckan som gick rapporteras från Australiens meteorologiska byrå att ENSO-förhållandena är normala.

Väder - 30 day moving SOI

Nedan ser vi ensembleprognosen från amrikanska Climate Prediction Center. Den är gjord i mitten av februari, och den visade då att La Niña skulle klinga av och försvinna till neutrala ENSO-förhållanden till juni. Detta tycks nu, som vi sett, redan inträffat.

Ensembleprognosen från amrikanska Climate Prediction Center

Vete

Novemberterminen på Matif testar återigen 200 euro per ton. Det finns så gott om motstånd på ovansidan att det är svårt att tänka sig att priset med lätthet skulle kunna gå uppåt. Statistiken är något ”bullish”, men inte överdrivet så. WASDE:n var något litet ”bullish”, medan senare FAO-statistik är något ”bearish”.

Prisutveckling på vete - Mars 2011 till mars 2012

USA visade återigen sin konkurrenskraft på världsmarknaden efter att för tredje gången tagit hem anbudet från Egypten i förra veckan då GASC köpte ytterligare 60 000 ton amerikanskt vete. Priset på det amerikanska vetet låg klart under de priser som erbjöds från Kanada, Frankrike och Ukraina, även med de extra kostnaderna för frakt över Atlanten inräknat. [ USA; 259$/t + frakt 27.75$/t från Venus I Kanada; 267.75$/t från Louis Dreyfus I Frankrike; 286.89$/t från Cargill I Ukraina; 277.45$/t från Venus (exkluderad då den inte uppfyllde anbudets krav) ]

Den franska veteproduktionen kommer sannolikt att sjunka till 33.8 mt för 2011/12 från uppskattningsvis 35.7 mt under samma period året innan enligt France AgriMer, vilket också är något lägre än föregående månads prognos på 34 mt. De estimerar också att exporten av vete till ickeeuropeiska länder kommer att sjunka till 8.6 mt, en minskning från 12.9 mt under 2010/11, och exporten till europeiska länder kommer att falla till 6.5 mt jämfört med 6.7 mt förra säsongen. Tysklands produktion av vete (alla sorter) för 2012 förväntas öka med 6.3 procent till 24.2 mt jämfört med 22.7 mt under 2011.

Ukrainas regering justerar ned sin prognos för landets vete produktion för 2012 till 14 mt, från en tidigare förväntad produktion på nästan 16 mt, samtidigt som man betonar att de förväntade skördevolymerna kommer att täcka den inhemska efterfrågan på kvarnvete i Ukraina, vilket är i nivå med nästan 6 mt. Prognosen för landets spannmålsexport 2011/12 (juli-juni) justeras också ned med ca 20 procent, till 20-21 mt, till följd av att försäljningstakten har avtagit. Ukrainas premiärminister sa också att ”införande av någon form av kvoter (för spannmål) inte finns på agendan för 2012/13” och att landet kommer att ”få en genomsnittlig skörd som bör göra det möjligt för oss att lösa alla våra problem”.

Även analysföretagen UkrAgroConsult och ProAgro justerar också ned sina prognoser för Ukrainas vete produtkion till 13.8 mt resp 14.3 mt.

FAO’s första prognos över den globala vete produktionen för 2012 uppgår till 690 mt och blir därmed den näst högsta ur ett historiskt perspektiv. Jämfört med rekordåret 2011 är det en nedgång med 10 mt eller 1.4 procent men fortfarande en bra bit över genomsnittet för de senaste fem åren. Utsikterna för 2012 års globala vete produktion ser dock gynnsamma ut. Även om odlingen har ökat eller förväntas öka i många länder i år till följd av fortsatt starka priser, så förväntas en återgång till mer normala avkastningar i områden där rekordnivåer uppnåddes förra året. Men det är fortfarande tidigt att estimera den globala spannmålsproduktionen.

I Europa, förväntas arealen för vete att öka marginellt till strax över genomsnittet för de senaste fem åren och utifrån ett antagande om normala säsongsmässiga förhållanden för resten av perioden förväntas produktionen bli i stort sett oförändrar från 2011 års nivå på 138 mt.

I Ryssland rapporteras grödorna vara i gott skick med ett i allmänhet tilläckligt snötäcke som skyddat grödorna under en period av riktigt låga temperaturer, utom i vissa södra delar av landet. Sådden av höstvete har ökat markant jämfört med föregående år till följd av goda förutsättningar vid sådd. En viss ökning av vårvete väntas också. Under antagandet normala odlingsförhållanden för resten av säsongen, förväntas produktionen bli i stort sett oförändrad jämfört med förra årets relativt höga nivå på 56 mt.

I Ukraina däremot, är utsikterna för höstvete mindre gynnsamma med tanke på en minskad sådd till pga torkan i höstas och en ökad utvintring till följd av en period med kraftig kyla i kombination med begränsat snötäcke. Även om en viss del av bortfallet förväntas ersättas med vårvete, så uppskattas produktionen av vete i detta skede att falla från förra årets höga nivå.

I Nordamerika, visar tidiga indikationer på att veteproduktionen i USA pekar på en återhämtning på 10 procents jämförts med förra årets produktion som låg under genomsnittet. Årets produktion förväntas uppgå till 60 mt. Mars och april är den period då största delen av vetet i Kanada sås och arealen förväntas öka betydligt då lantbrukare åter sår en stor del av arealen som förra våren var för blöt för att kunna användas.

I Asien är utsikterna för veteproduktionen, där skörden börjar i april, i huvudsak gynnsamma för de flesta producerande länder. I Kina förväntas inga större förändringar i arealen, men produktionen kan komma att falla något, vilket skulle vara en återgång till en mer normal avkastning. I Indien och Pakistan väntas rekordskördar vilket bl.a. speglar en fullgod tillgång på vatten. I den asiatiska CIS är Kazakstan den största producenten och merparten av grödorna där sås i vår. Givet att ett stort överskott kvarstår sedan förra årets rekordskörd av vete, så förväntas årets vete areal att minska till förmån för andra grödor och därmed också en minskad produktion av vete.

I Mellanöstern rapporteras utsikterna för höstvete att vara goda och för Nordafrika är tidiga prognoser blandade. Utsikterna i Egypten är goda där grödorna till stor del är bevattnade och vattentillgången god medan det är värre för Marocko där sådden påverkades av det torra vädret och där betydande regn behövs snart för att förhindra ett betydande bortfall. På det södra halvklotet sker merparten av sådden av vete senare i år. I Australien, där sådden börjar i april, pekar tidiga indikationer på ytterligare en god skörd, även om den troligtvis inte når upp till 2011 års rekordskörd.

Ledande producenter av vete i världen

Precis efter förra veckans veckobrev publicerade USDA sin WASDE-rapport för mars månad. Den visade ingen förändring. Kicki trodde först att de skickat ut februaris siffror av misstag, därför att det var nästan ingenting som skiljde (vi tittar först och främst på USA:s siffror, eftersom det är det största exportlandet och det är export och importmarknaden som avgör världsmarknadspriset). Men totalt för vete blev det en liten uppjustering av väntad skörd globalt sett:

World Wheat Production - 2009, 2010, 2011, 2012

Ökad konsumtion framförallt i Kina (vi har tidigare nämnt wheat-for-feed), leder till lägre utgående globala lager.

World Wheat End Stocks from 2009 - 2012

Detta gav en liten skjuts uppåt på priset. Inte så mycket för Kinas konsumtion, som för att utgående lager i USA väntas bli lägre. För vetepriset såsom världsmarknadspris är det USA som i egenskap av största exportör, är den helt avgörande marknaden. Vi såg fallande priser på terminer med kort löptid i USA, medan terminskurvan i Europa är helt oförändrad de senaste sju börsdagarna:

Terminskurvor för vete i USA och Europa den 14 mars 2012

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn rekylerade upp i veckan som gick.

Graf över prisutveckling för maltkorn 2011 - 2012

Potatis

Priset på industripotatis för leverans nästa år steg ganska ordentligt i veckan som vi ser i nedanstående kursdiagram.

Prisutveckling på potatis - Graf 2011 - 2012

Majs

Majspriset har rört sig ovanligt lite den senaste veckan. WASDE-rapporten för en vecka sedan var likaledes ointressant.

Graf över prisutveckling på majs - 2011 - 2012

USDA gjorde inga stora förändringar på hur mycket som man tror kommer att skördas i år. Man höjde skörden i Brasilien med 1 mt och sänkte Sydafrika med 500 kt. Vi noterar att man lämnat Argentina helt oförändrat från februaris rapport.

Produktion och lagernivåer för majs - 2009 till 2012

Om två veckor kommer lagerstatistikrapporten från USDA och den kanske blir något mer intressant.

Sojabönor

Novemberkontraktet gick efter en väldigt liten tvekan genom 13 dollar. Nästa motstånd finns på 1350 cent. Det är ovanligt med en så här pass lång och stadig trend uppåt, men när ska man gå emot?

Graf över prisutveckling på sojabönor mars 2011 - 2012

WASDE-rapporten förra veckan visade lägre produktion av sojabönor. Globalt sänktes prognosen med 6.4 mt. Brasiliens skörd sänktes med 3.5 mt, Argentina 1.5 mt och Paraguay 1.4 mt. USDA:s skördeestimat ligger faktiskt lite lägre än vad Conab har.

Produktion av sojabönor 2009 till 2012

Utgående lager sänktes 3 mt, främst i Argentina och Brasilien. Pga de redan låga utgående lagren i USA har man på USDA valt att inte sänka USA:s lager.

Lager av sojabönor år 2009 - 2012

Raps

Den brittiska rapsexporten är fortsatt stark, och uppgår hittills för säsongen 2011/12 (juli-juni) till ca 500 000 ton, vilket redan överstiger de 435 311 ton som exporterades under 2011/11. Tyskland är den viktigaste marknaden för den brittiska rapsexporten och då Tysklands egen rapsskörd kollapsade med 30 procent pga av dåligt väder under 2011 så finns en fortsatt stark efterfrågan på import av raps som nu brittiska lantbrukare fortsätter att dra nytta av.

Dock förväntas Tysklands produktion av höstraps att öka under 2012 till 4.8 mt jämfört med 3.8 mt år 2011 enligt tidiga prognoser.

Vissa farhågor finns också hur den kraftiga kylan som har varit i Europa kommer att påverka rapsen. Det femåriga genomsnittet för EU’s rapsproduktion ligger på 19.5 mt och prognosen för 2012 från Europeiska kommissionen ligger nu på 20.2 mt. Andra privata analysfirmor uppskattar att produktionen kan bli så låg som 18 mt.

Europa står för ungefär en tredjedel av världens rapsproduktion, vilket innebär att bortfall i produktionen kan ha en stor inverkan på den internationella marknaden och vilket skulle ge ett visst indirekt stöd till den kanadensiska canolan. Även om inte Kanada exporterar mycket raps direkt till Europa, så skulle med stor sannolikhet exporten från Svartahavs-länderna och Australien till Europa öka och därmed skulle Kanada möta en minskad konkurrens på den asiatiska marknaden från dessa länder.

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberkontraktet. När 440 euro bröts fortsatte haussen under mycket kraftig handel. Det var säkert många som inte köpt tillbaka sålda kontrakt på 400 och det tvångsstängs antagligen en del kontrakt på en del konton nu.

Prisutveckling på raps maj 2011 till mars 2012

Vi tycker att priset är högt, men marknaden är stark, och 440-nivån bröts. Därför har vi en neutral vy.

Gris

Majkontraktet som vi säljrekommenderade för en två veckor sedan har fortsatt att falla. Vi trodde för en vecka sedan att den kunde gå ner till 92, men kraften i nedgången har avtagit och om prisnedgången når 94 är det nog bra så.

Prisutveckling för terminer på lean hogs (gris)

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Analys

Reloading the US ’oil-gun’ (SPR) will have to wait until next downturn

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude traded down 0.4% earlier this morning to USD 91.8/b but is unchanged at USD 92.2/b at the moment. Early softness was probably mostly about general market weakness than anything specific to oil as copper is down 0.7% while European equities are down 0.3%. No one knows the consequences of what a ground invasion of Gaza by Israel may bring except that it will be very, very bad for Palestinians, for Middle East politics for geopolitics and potentially destabilizing for global oil markets. As of yet the oil market seems to struggle with how to price the situation with fairly little risk premium priced in at the moment as far as we can see. Global financial markets however seems to have a clearer bearish take on this. Though rallying US rates and struggling Chinese property market may be part of that.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The US has drawn down its Strategic Petroleum Reserves (SPR) over the latest years to only 50% of capacity. Crude oil prices would probably have to rally to USD 150-200/b before the US would consider pushing another 100-200 m b from SPR into the commercial market. As such the fire-power of its SPR as a geopolitical oil pricing tool is now somewhat muted. The US would probably happily re-load its SPR but it is very difficult to do so while the global oil market is running a deficit. It will have to wait to the next oil market downturn. But that also implies that the next downturn will likely be fairly short-lived and also fairly shallow. Unless of course the US chooses to forgo the opportunity.  

The US has drawn down its Strategic Petroleum Reserves (SPR) to only 50% of capacity over the latest years. Most of the draw-down was in response to the crisis in Ukraine as it was invaded by Russia with loss of oil supply from Russia thereafter.

The US has however no problems with security of supply of crude oil. US refineries have preferences for different kinds of crude slates and as a result it still imports significant volumes of crude of different qualities. But overall it is a net exporter of hydrocarbon liquids. It doesn’t need all that big strategic reserves as a security of supply any more. Following the oil crisis in the early 70ies the OECD countries created the International Energy Agency where all its members aimed to have some 100 days of forward oil import coverage. With US oil production at steady decline since the 70ies the US reached a peak in net imports of 13.4 m b/d in 2006. As such it should have held an SPR of 1340 million barrels. It kept building its SPR which peaked at 727 m b in 2012. But since 2006 its net imports have been in sharp decline and today it has a net export of 2.9 m b/d.

Essentially the US doesn’t need such a sizable SPR any more to secure coverage of its daily consumption. As a result it started to draw down its SPR well before the Russian invasion of Ukraine in February 2022. But then of course it fell fast and is today at 351 m b or about 50% of capacity.

The US is the largest oil consumer in the world. As such it is highly vulnerable to the price level of oil. The US SPR today is much more of a geopolitical tool than a security of supply tool. It’s a tool to intervene in the global oil market. To intervene in the price setting of oil. The US SPR is now drawn down to 50% but it still holds a sizable amount of oil. But it is little in comparison to the firepower of OPEC. Saudi Arabia can lower its production by 1 m b/d for one year and it will have eradicated 365 million barrels in global oil inventories. And then it can the same the year after and then the year after that again.

The US has now fired one big bullet of SPR inventory draws. It really helped to balance the global oil market last year and prevented oil prices from going sky high. With 350 m b left in its SPR it can still do more if needed. But the situation would likely need to be way more critical before the US would consider pushing yet another 100-200 m b of oil from its SPR into the global commercial oil market. An oil price of USD 150-200/b would probably be needed before it would do so.

With new geopolitical realities the US probably will want to rebuild its SPR to higher levels as it is now an important geopolitical tool and an oil price management tool. But rebuilding the SPR now while the global oil market is running a deficit is a no-go as we see it.

An oil market downturn, a global recession, a global oil market surplus where OPEC no longer want to defend the oil price with reduced supply is needed for the US to be able to refill its SPR again unless it wants to drive the oil price significantly higher.

But this also implies that the next oil price downturn will likely be short-lived and shallow as the US will have to use that opportunity to rebuild its SPR. It’s kind off like reloading its geopolitical oil gun. If it instead decides to forgo such an opportunity then it will have to accept that its geopolitical maneuverability in the global oil market stays muted.

Net US oil imports in m b/d and US Strategic Petroleum Reserves (SPR) in million barrels. The US doesn’t need strategic petroleum reserves for the sake of security of supply any more. But it is a great geopolitical energy-tool to intervene in the price setting of oil in the global market place.

Net US oil imports in m b/d and US Strategic Petroleum Reserves (SPR) in million barrels
Source: SEB graph, EIA data from Blbrg
Fortsätt läsa

Populära