Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 11 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysDen senaste veckan har priserna rört sig uppåt för några jordbruksprodukter och nedåt för andra. Raps och sojabönor tillhör vinnarna. WASDE-rapporten förra veckan gav den här typen av signal. För majs var rapporten totalt ointressant.

Nyhet! Förbättringar med fler kontrakt på Matif

Den europeiska börsen Euronext (Matif) har utökat antalet kontraktsmånader för terminer och optioner på kvarnvete, maltkorn, rapsfrö och majs med fr.o.m. tisdagen den 13 mars 2012. En annan förändring som sker är också att kontraktsmånaden augusti för kvarnvete och maltkorn kommer att försvinna. Augusti 2012 blir därmed den sista noterade augusti månaden för dessa två råvaror. För kvarnvete och maltkorn kommer antalet kontraktsmånader att utökas från nuvarande 8 till 12 enligt nedan:

Terminskontrakt på kvarnvete och maltkorn

För rapsfrö kommer antalet kontraktsmånader att utökas från nuvarande 6 till 10 enligt nedan:

Terminskontrakt på rapsfrö

Detta gör det möjligt att implementera en ”trappstegsstrategi” för att hantera prisvariation mellan odlingsåren och därmed avsevärt sänka intäktsvariationen på spannmåls- och oljeväxtodling mellan åren (utan att behöva använda Chicagovetekontrakten).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Odlingsväder

La Niña fortsätter att hålla sig kring noll. Även i veckan som gick rapporteras från Australiens meteorologiska byrå att ENSO-förhållandena är normala.

Väder - 30 day moving SOI

Nedan ser vi ensembleprognosen från amrikanska Climate Prediction Center. Den är gjord i mitten av februari, och den visade då att La Niña skulle klinga av och försvinna till neutrala ENSO-förhållanden till juni. Detta tycks nu, som vi sett, redan inträffat.

Ensembleprognosen från amrikanska Climate Prediction Center

Vete

Novemberterminen på Matif testar återigen 200 euro per ton. Det finns så gott om motstånd på ovansidan att det är svårt att tänka sig att priset med lätthet skulle kunna gå uppåt. Statistiken är något ”bullish”, men inte överdrivet så. WASDE:n var något litet ”bullish”, medan senare FAO-statistik är något ”bearish”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisutveckling på vete - Mars 2011 till mars 2012

USA visade återigen sin konkurrenskraft på världsmarknaden efter att för tredje gången tagit hem anbudet från Egypten i förra veckan då GASC köpte ytterligare 60 000 ton amerikanskt vete. Priset på det amerikanska vetet låg klart under de priser som erbjöds från Kanada, Frankrike och Ukraina, även med de extra kostnaderna för frakt över Atlanten inräknat. [ USA; 259$/t + frakt 27.75$/t från Venus I Kanada; 267.75$/t från Louis Dreyfus I Frankrike; 286.89$/t från Cargill I Ukraina; 277.45$/t från Venus (exkluderad då den inte uppfyllde anbudets krav) ]

Den franska veteproduktionen kommer sannolikt att sjunka till 33.8 mt för 2011/12 från uppskattningsvis 35.7 mt under samma period året innan enligt France AgriMer, vilket också är något lägre än föregående månads prognos på 34 mt. De estimerar också att exporten av vete till ickeeuropeiska länder kommer att sjunka till 8.6 mt, en minskning från 12.9 mt under 2010/11, och exporten till europeiska länder kommer att falla till 6.5 mt jämfört med 6.7 mt förra säsongen. Tysklands produktion av vete (alla sorter) för 2012 förväntas öka med 6.3 procent till 24.2 mt jämfört med 22.7 mt under 2011.

Ukrainas regering justerar ned sin prognos för landets vete produktion för 2012 till 14 mt, från en tidigare förväntad produktion på nästan 16 mt, samtidigt som man betonar att de förväntade skördevolymerna kommer att täcka den inhemska efterfrågan på kvarnvete i Ukraina, vilket är i nivå med nästan 6 mt. Prognosen för landets spannmålsexport 2011/12 (juli-juni) justeras också ned med ca 20 procent, till 20-21 mt, till följd av att försäljningstakten har avtagit. Ukrainas premiärminister sa också att ”införande av någon form av kvoter (för spannmål) inte finns på agendan för 2012/13” och att landet kommer att ”få en genomsnittlig skörd som bör göra det möjligt för oss att lösa alla våra problem”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Även analysföretagen UkrAgroConsult och ProAgro justerar också ned sina prognoser för Ukrainas vete produtkion till 13.8 mt resp 14.3 mt.

FAO’s första prognos över den globala vete produktionen för 2012 uppgår till 690 mt och blir därmed den näst högsta ur ett historiskt perspektiv. Jämfört med rekordåret 2011 är det en nedgång med 10 mt eller 1.4 procent men fortfarande en bra bit över genomsnittet för de senaste fem åren. Utsikterna för 2012 års globala vete produktion ser dock gynnsamma ut. Även om odlingen har ökat eller förväntas öka i många länder i år till följd av fortsatt starka priser, så förväntas en återgång till mer normala avkastningar i områden där rekordnivåer uppnåddes förra året. Men det är fortfarande tidigt att estimera den globala spannmålsproduktionen.

I Europa, förväntas arealen för vete att öka marginellt till strax över genomsnittet för de senaste fem åren och utifrån ett antagande om normala säsongsmässiga förhållanden för resten av perioden förväntas produktionen bli i stort sett oförändrar från 2011 års nivå på 138 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I Ryssland rapporteras grödorna vara i gott skick med ett i allmänhet tilläckligt snötäcke som skyddat grödorna under en period av riktigt låga temperaturer, utom i vissa södra delar av landet. Sådden av höstvete har ökat markant jämfört med föregående år till följd av goda förutsättningar vid sådd. En viss ökning av vårvete väntas också. Under antagandet normala odlingsförhållanden för resten av säsongen, förväntas produktionen bli i stort sett oförändrad jämfört med förra årets relativt höga nivå på 56 mt.

I Ukraina däremot, är utsikterna för höstvete mindre gynnsamma med tanke på en minskad sådd till pga torkan i höstas och en ökad utvintring till följd av en period med kraftig kyla i kombination med begränsat snötäcke. Även om en viss del av bortfallet förväntas ersättas med vårvete, så uppskattas produktionen av vete i detta skede att falla från förra årets höga nivå.

I Nordamerika, visar tidiga indikationer på att veteproduktionen i USA pekar på en återhämtning på 10 procents jämförts med förra årets produktion som låg under genomsnittet. Årets produktion förväntas uppgå till 60 mt. Mars och april är den period då största delen av vetet i Kanada sås och arealen förväntas öka betydligt då lantbrukare åter sår en stor del av arealen som förra våren var för blöt för att kunna användas.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I Asien är utsikterna för veteproduktionen, där skörden börjar i april, i huvudsak gynnsamma för de flesta producerande länder. I Kina förväntas inga större förändringar i arealen, men produktionen kan komma att falla något, vilket skulle vara en återgång till en mer normal avkastning. I Indien och Pakistan väntas rekordskördar vilket bl.a. speglar en fullgod tillgång på vatten. I den asiatiska CIS är Kazakstan den största producenten och merparten av grödorna där sås i vår. Givet att ett stort överskott kvarstår sedan förra årets rekordskörd av vete, så förväntas årets vete areal att minska till förmån för andra grödor och därmed också en minskad produktion av vete.

I Mellanöstern rapporteras utsikterna för höstvete att vara goda och för Nordafrika är tidiga prognoser blandade. Utsikterna i Egypten är goda där grödorna till stor del är bevattnade och vattentillgången god medan det är värre för Marocko där sådden påverkades av det torra vädret och där betydande regn behövs snart för att förhindra ett betydande bortfall. På det södra halvklotet sker merparten av sådden av vete senare i år. I Australien, där sådden börjar i april, pekar tidiga indikationer på ytterligare en god skörd, även om den troligtvis inte når upp till 2011 års rekordskörd.

Ledande producenter av vete i världen

Precis efter förra veckans veckobrev publicerade USDA sin WASDE-rapport för mars månad. Den visade ingen förändring. Kicki trodde först att de skickat ut februaris siffror av misstag, därför att det var nästan ingenting som skiljde (vi tittar först och främst på USA:s siffror, eftersom det är det största exportlandet och det är export och importmarknaden som avgör världsmarknadspriset). Men totalt för vete blev det en liten uppjustering av väntad skörd globalt sett:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

World Wheat Production - 2009, 2010, 2011, 2012

Ökad konsumtion framförallt i Kina (vi har tidigare nämnt wheat-for-feed), leder till lägre utgående globala lager.

World Wheat End Stocks from 2009 - 2012

Detta gav en liten skjuts uppåt på priset. Inte så mycket för Kinas konsumtion, som för att utgående lager i USA väntas bli lägre. För vetepriset såsom världsmarknadspris är det USA som i egenskap av största exportör, är den helt avgörande marknaden. Vi såg fallande priser på terminer med kort löptid i USA, medan terminskurvan i Europa är helt oförändrad de senaste sju börsdagarna:

Terminskurvor för vete i USA och Europa den 14 mars 2012

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn rekylerade upp i veckan som gick.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Graf över prisutveckling för maltkorn 2011 - 2012

Potatis

Priset på industripotatis för leverans nästa år steg ganska ordentligt i veckan som vi ser i nedanstående kursdiagram.

Prisutveckling på potatis - Graf 2011 - 2012

Majs

Majspriset har rört sig ovanligt lite den senaste veckan. WASDE-rapporten för en vecka sedan var likaledes ointressant.

Graf över prisutveckling på majs - 2011 - 2012

USDA gjorde inga stora förändringar på hur mycket som man tror kommer att skördas i år. Man höjde skörden i Brasilien med 1 mt och sänkte Sydafrika med 500 kt. Vi noterar att man lämnat Argentina helt oförändrat från februaris rapport.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Produktion och lagernivåer för majs - 2009 till 2012

Om två veckor kommer lagerstatistikrapporten från USDA och den kanske blir något mer intressant.

Sojabönor

Novemberkontraktet gick efter en väldigt liten tvekan genom 13 dollar. Nästa motstånd finns på 1350 cent. Det är ovanligt med en så här pass lång och stadig trend uppåt, men när ska man gå emot?

Graf över prisutveckling på sojabönor mars 2011 - 2012

WASDE-rapporten förra veckan visade lägre produktion av sojabönor. Globalt sänktes prognosen med 6.4 mt. Brasiliens skörd sänktes med 3.5 mt, Argentina 1.5 mt och Paraguay 1.4 mt. USDA:s skördeestimat ligger faktiskt lite lägre än vad Conab har.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Produktion av sojabönor 2009 till 2012

Utgående lager sänktes 3 mt, främst i Argentina och Brasilien. Pga de redan låga utgående lagren i USA har man på USDA valt att inte sänka USA:s lager.

Lager av sojabönor år 2009 - 2012

Raps

Den brittiska rapsexporten är fortsatt stark, och uppgår hittills för säsongen 2011/12 (juli-juni) till ca 500 000 ton, vilket redan överstiger de 435 311 ton som exporterades under 2011/11. Tyskland är den viktigaste marknaden för den brittiska rapsexporten och då Tysklands egen rapsskörd kollapsade med 30 procent pga av dåligt väder under 2011 så finns en fortsatt stark efterfrågan på import av raps som nu brittiska lantbrukare fortsätter att dra nytta av.

Dock förväntas Tysklands produktion av höstraps att öka under 2012 till 4.8 mt jämfört med 3.8 mt år 2011 enligt tidiga prognoser.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vissa farhågor finns också hur den kraftiga kylan som har varit i Europa kommer att påverka rapsen. Det femåriga genomsnittet för EU’s rapsproduktion ligger på 19.5 mt och prognosen för 2012 från Europeiska kommissionen ligger nu på 20.2 mt. Andra privata analysfirmor uppskattar att produktionen kan bli så låg som 18 mt.

Europa står för ungefär en tredjedel av världens rapsproduktion, vilket innebär att bortfall i produktionen kan ha en stor inverkan på den internationella marknaden och vilket skulle ge ett visst indirekt stöd till den kanadensiska canolan. Även om inte Kanada exporterar mycket raps direkt till Europa, så skulle med stor sannolikhet exporten från Svartahavs-länderna och Australien till Europa öka och därmed skulle Kanada möta en minskad konkurrens på den asiatiska marknaden från dessa länder.

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberkontraktet. När 440 euro bröts fortsatte haussen under mycket kraftig handel. Det var säkert många som inte köpt tillbaka sålda kontrakt på 400 och det tvångsstängs antagligen en del kontrakt på en del konton nu.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisutveckling på raps maj 2011 till mars 2012

Vi tycker att priset är högt, men marknaden är stark, och 440-nivån bröts. Därför har vi en neutral vy.

Gris

Majkontraktet som vi säljrekommenderade för en två veckor sedan har fortsatt att falla. Vi trodde för en vecka sedan att den kunde gå ner till 92, men kraften i nedgången har avtagit och om prisnedgången når 94 är det nog bra så.

Prisutveckling för terminer på lean hogs (gris)

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära