Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 11 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysDen senaste veckan har priserna rört sig uppåt för några jordbruksprodukter och nedåt för andra. Raps och sojabönor tillhör vinnarna. WASDE-rapporten förra veckan gav den här typen av signal. För majs var rapporten totalt ointressant.

Nyhet! Förbättringar med fler kontrakt på Matif

Den europeiska börsen Euronext (Matif) har utökat antalet kontraktsmånader för terminer och optioner på kvarnvete, maltkorn, rapsfrö och majs med fr.o.m. tisdagen den 13 mars 2012. En annan förändring som sker är också att kontraktsmånaden augusti för kvarnvete och maltkorn kommer att försvinna. Augusti 2012 blir därmed den sista noterade augusti månaden för dessa två råvaror. För kvarnvete och maltkorn kommer antalet kontraktsmånader att utökas från nuvarande 8 till 12 enligt nedan:

Terminskontrakt på kvarnvete och maltkorn

För rapsfrö kommer antalet kontraktsmånader att utökas från nuvarande 6 till 10 enligt nedan:

Terminskontrakt på rapsfrö

Detta gör det möjligt att implementera en ”trappstegsstrategi” för att hantera prisvariation mellan odlingsåren och därmed avsevärt sänka intäktsvariationen på spannmåls- och oljeväxtodling mellan åren (utan att behöva använda Chicagovetekontrakten).

Odlingsväder

La Niña fortsätter att hålla sig kring noll. Även i veckan som gick rapporteras från Australiens meteorologiska byrå att ENSO-förhållandena är normala.

Väder - 30 day moving SOI

Nedan ser vi ensembleprognosen från amrikanska Climate Prediction Center. Den är gjord i mitten av februari, och den visade då att La Niña skulle klinga av och försvinna till neutrala ENSO-förhållanden till juni. Detta tycks nu, som vi sett, redan inträffat.

Ensembleprognosen från amrikanska Climate Prediction Center

Vete

Novemberterminen på Matif testar återigen 200 euro per ton. Det finns så gott om motstånd på ovansidan att det är svårt att tänka sig att priset med lätthet skulle kunna gå uppåt. Statistiken är något ”bullish”, men inte överdrivet så. WASDE:n var något litet ”bullish”, medan senare FAO-statistik är något ”bearish”.

Prisutveckling på vete - Mars 2011 till mars 2012

USA visade återigen sin konkurrenskraft på världsmarknaden efter att för tredje gången tagit hem anbudet från Egypten i förra veckan då GASC köpte ytterligare 60 000 ton amerikanskt vete. Priset på det amerikanska vetet låg klart under de priser som erbjöds från Kanada, Frankrike och Ukraina, även med de extra kostnaderna för frakt över Atlanten inräknat. [ USA; 259$/t + frakt 27.75$/t från Venus I Kanada; 267.75$/t från Louis Dreyfus I Frankrike; 286.89$/t från Cargill I Ukraina; 277.45$/t från Venus (exkluderad då den inte uppfyllde anbudets krav) ]

Den franska veteproduktionen kommer sannolikt att sjunka till 33.8 mt för 2011/12 från uppskattningsvis 35.7 mt under samma period året innan enligt France AgriMer, vilket också är något lägre än föregående månads prognos på 34 mt. De estimerar också att exporten av vete till ickeeuropeiska länder kommer att sjunka till 8.6 mt, en minskning från 12.9 mt under 2010/11, och exporten till europeiska länder kommer att falla till 6.5 mt jämfört med 6.7 mt förra säsongen. Tysklands produktion av vete (alla sorter) för 2012 förväntas öka med 6.3 procent till 24.2 mt jämfört med 22.7 mt under 2011.

Ukrainas regering justerar ned sin prognos för landets vete produktion för 2012 till 14 mt, från en tidigare förväntad produktion på nästan 16 mt, samtidigt som man betonar att de förväntade skördevolymerna kommer att täcka den inhemska efterfrågan på kvarnvete i Ukraina, vilket är i nivå med nästan 6 mt. Prognosen för landets spannmålsexport 2011/12 (juli-juni) justeras också ned med ca 20 procent, till 20-21 mt, till följd av att försäljningstakten har avtagit. Ukrainas premiärminister sa också att ”införande av någon form av kvoter (för spannmål) inte finns på agendan för 2012/13” och att landet kommer att ”få en genomsnittlig skörd som bör göra det möjligt för oss att lösa alla våra problem”.

Även analysföretagen UkrAgroConsult och ProAgro justerar också ned sina prognoser för Ukrainas vete produtkion till 13.8 mt resp 14.3 mt.

FAO’s första prognos över den globala vete produktionen för 2012 uppgår till 690 mt och blir därmed den näst högsta ur ett historiskt perspektiv. Jämfört med rekordåret 2011 är det en nedgång med 10 mt eller 1.4 procent men fortfarande en bra bit över genomsnittet för de senaste fem åren. Utsikterna för 2012 års globala vete produktion ser dock gynnsamma ut. Även om odlingen har ökat eller förväntas öka i många länder i år till följd av fortsatt starka priser, så förväntas en återgång till mer normala avkastningar i områden där rekordnivåer uppnåddes förra året. Men det är fortfarande tidigt att estimera den globala spannmålsproduktionen.

I Europa, förväntas arealen för vete att öka marginellt till strax över genomsnittet för de senaste fem åren och utifrån ett antagande om normala säsongsmässiga förhållanden för resten av perioden förväntas produktionen bli i stort sett oförändrar från 2011 års nivå på 138 mt.

I Ryssland rapporteras grödorna vara i gott skick med ett i allmänhet tilläckligt snötäcke som skyddat grödorna under en period av riktigt låga temperaturer, utom i vissa södra delar av landet. Sådden av höstvete har ökat markant jämfört med föregående år till följd av goda förutsättningar vid sådd. En viss ökning av vårvete väntas också. Under antagandet normala odlingsförhållanden för resten av säsongen, förväntas produktionen bli i stort sett oförändrad jämfört med förra årets relativt höga nivå på 56 mt.

I Ukraina däremot, är utsikterna för höstvete mindre gynnsamma med tanke på en minskad sådd till pga torkan i höstas och en ökad utvintring till följd av en period med kraftig kyla i kombination med begränsat snötäcke. Även om en viss del av bortfallet förväntas ersättas med vårvete, så uppskattas produktionen av vete i detta skede att falla från förra årets höga nivå.

I Nordamerika, visar tidiga indikationer på att veteproduktionen i USA pekar på en återhämtning på 10 procents jämförts med förra årets produktion som låg under genomsnittet. Årets produktion förväntas uppgå till 60 mt. Mars och april är den period då största delen av vetet i Kanada sås och arealen förväntas öka betydligt då lantbrukare åter sår en stor del av arealen som förra våren var för blöt för att kunna användas.

I Asien är utsikterna för veteproduktionen, där skörden börjar i april, i huvudsak gynnsamma för de flesta producerande länder. I Kina förväntas inga större förändringar i arealen, men produktionen kan komma att falla något, vilket skulle vara en återgång till en mer normal avkastning. I Indien och Pakistan väntas rekordskördar vilket bl.a. speglar en fullgod tillgång på vatten. I den asiatiska CIS är Kazakstan den största producenten och merparten av grödorna där sås i vår. Givet att ett stort överskott kvarstår sedan förra årets rekordskörd av vete, så förväntas årets vete areal att minska till förmån för andra grödor och därmed också en minskad produktion av vete.

I Mellanöstern rapporteras utsikterna för höstvete att vara goda och för Nordafrika är tidiga prognoser blandade. Utsikterna i Egypten är goda där grödorna till stor del är bevattnade och vattentillgången god medan det är värre för Marocko där sådden påverkades av det torra vädret och där betydande regn behövs snart för att förhindra ett betydande bortfall. På det södra halvklotet sker merparten av sådden av vete senare i år. I Australien, där sådden börjar i april, pekar tidiga indikationer på ytterligare en god skörd, även om den troligtvis inte når upp till 2011 års rekordskörd.

Ledande producenter av vete i världen

Precis efter förra veckans veckobrev publicerade USDA sin WASDE-rapport för mars månad. Den visade ingen förändring. Kicki trodde först att de skickat ut februaris siffror av misstag, därför att det var nästan ingenting som skiljde (vi tittar först och främst på USA:s siffror, eftersom det är det största exportlandet och det är export och importmarknaden som avgör världsmarknadspriset). Men totalt för vete blev det en liten uppjustering av väntad skörd globalt sett:

World Wheat Production - 2009, 2010, 2011, 2012

Ökad konsumtion framförallt i Kina (vi har tidigare nämnt wheat-for-feed), leder till lägre utgående globala lager.

World Wheat End Stocks from 2009 - 2012

Detta gav en liten skjuts uppåt på priset. Inte så mycket för Kinas konsumtion, som för att utgående lager i USA väntas bli lägre. För vetepriset såsom världsmarknadspris är det USA som i egenskap av största exportör, är den helt avgörande marknaden. Vi såg fallande priser på terminer med kort löptid i USA, medan terminskurvan i Europa är helt oförändrad de senaste sju börsdagarna:

Terminskurvor för vete i USA och Europa den 14 mars 2012

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn rekylerade upp i veckan som gick.

Graf över prisutveckling för maltkorn 2011 - 2012

Potatis

Priset på industripotatis för leverans nästa år steg ganska ordentligt i veckan som vi ser i nedanstående kursdiagram.

Prisutveckling på potatis - Graf 2011 - 2012

Majs

Majspriset har rört sig ovanligt lite den senaste veckan. WASDE-rapporten för en vecka sedan var likaledes ointressant.

Graf över prisutveckling på majs - 2011 - 2012

USDA gjorde inga stora förändringar på hur mycket som man tror kommer att skördas i år. Man höjde skörden i Brasilien med 1 mt och sänkte Sydafrika med 500 kt. Vi noterar att man lämnat Argentina helt oförändrat från februaris rapport.

Produktion och lagernivåer för majs - 2009 till 2012

Om två veckor kommer lagerstatistikrapporten från USDA och den kanske blir något mer intressant.

Sojabönor

Novemberkontraktet gick efter en väldigt liten tvekan genom 13 dollar. Nästa motstånd finns på 1350 cent. Det är ovanligt med en så här pass lång och stadig trend uppåt, men när ska man gå emot?

Graf över prisutveckling på sojabönor mars 2011 - 2012

WASDE-rapporten förra veckan visade lägre produktion av sojabönor. Globalt sänktes prognosen med 6.4 mt. Brasiliens skörd sänktes med 3.5 mt, Argentina 1.5 mt och Paraguay 1.4 mt. USDA:s skördeestimat ligger faktiskt lite lägre än vad Conab har.

Produktion av sojabönor 2009 till 2012

Utgående lager sänktes 3 mt, främst i Argentina och Brasilien. Pga de redan låga utgående lagren i USA har man på USDA valt att inte sänka USA:s lager.

Lager av sojabönor år 2009 - 2012

Raps

Den brittiska rapsexporten är fortsatt stark, och uppgår hittills för säsongen 2011/12 (juli-juni) till ca 500 000 ton, vilket redan överstiger de 435 311 ton som exporterades under 2011/11. Tyskland är den viktigaste marknaden för den brittiska rapsexporten och då Tysklands egen rapsskörd kollapsade med 30 procent pga av dåligt väder under 2011 så finns en fortsatt stark efterfrågan på import av raps som nu brittiska lantbrukare fortsätter att dra nytta av.

Dock förväntas Tysklands produktion av höstraps att öka under 2012 till 4.8 mt jämfört med 3.8 mt år 2011 enligt tidiga prognoser.

Vissa farhågor finns också hur den kraftiga kylan som har varit i Europa kommer att påverka rapsen. Det femåriga genomsnittet för EU’s rapsproduktion ligger på 19.5 mt och prognosen för 2012 från Europeiska kommissionen ligger nu på 20.2 mt. Andra privata analysfirmor uppskattar att produktionen kan bli så låg som 18 mt.

Europa står för ungefär en tredjedel av världens rapsproduktion, vilket innebär att bortfall i produktionen kan ha en stor inverkan på den internationella marknaden och vilket skulle ge ett visst indirekt stöd till den kanadensiska canolan. Även om inte Kanada exporterar mycket raps direkt till Europa, så skulle med stor sannolikhet exporten från Svartahavs-länderna och Australien till Europa öka och därmed skulle Kanada möta en minskad konkurrens på den asiatiska marknaden från dessa länder.

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberkontraktet. När 440 euro bröts fortsatte haussen under mycket kraftig handel. Det var säkert många som inte köpt tillbaka sålda kontrakt på 400 och det tvångsstängs antagligen en del kontrakt på en del konton nu.

Prisutveckling på raps maj 2011 till mars 2012

Vi tycker att priset är högt, men marknaden är stark, och 440-nivån bröts. Därför har vi en neutral vy.

Gris

Majkontraktet som vi säljrekommenderade för en två veckor sedan har fortsatt att falla. Vi trodde för en vecka sedan att den kunde gå ner till 92, men kraften i nedgången har avtagit och om prisnedgången når 94 är det nog bra så.

Prisutveckling för terminer på lean hogs (gris)

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära