Följ oss

Nyheter

Norden kommer ha ett kraftigt elöverskott år 2035

Publicerat

den

Vindkraftverk

Bixia publicerar i veckan sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig fram till år 2035. I prognosen räknar elbolagets analytiker med att elpriset kommer ligga kvar på dagens nivåer omkring 40 öre per kWh fram till 2030 då priset väntas sjunka i takt med att den förnybara produktionsutbyggnaden blir allt billigare.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

Produktion, elanvändning och ledningskapaciteten skapar tillsammans en energibalans. Bixia räknar med att Nordens energibalans kommer att öka de kommande 14 åren. Enligt prognosen kommer elanvändningen att stiga med cirka 25 procent fram till 2035 och elproduktionen kommer att stiga ännu mer, med hela 36 procent. Främst är det vindkraften som byggs ut, där Sverige står för en stor del av den totala utbyggnaden.

– Fram till år 2035 räknar vi med att elanvändningen kommer att öka med cirka 94 TWh. Det beror främst på utvecklingen inom transport- och industrisektorn, och till viss del på att fler datacenter etablerar sig i Norden. Vår bedömning är emellertid att produktionen ökar i ännu högre takt, vilket bland annat beror på EU:s skärpta utsläppsmål vilket påskyndar utbyggnaden av förnybar energi samt att vi ser en nedgång i produktionskostnaden för vind- och solkraft, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Fossilfri stålindustri ökar elbehovet

Bixias bedömning är att elektrifieringen av industrin kommer att kräva ytterligare 36 TWh fram till 2035 medan elektrifieringen av transportsektorn kommer kräva cirka 31 TWh och datacenter cirka 12 TWh.

– De två stora projekten HYBRIT och H2 Green Steel har båda som mål att producera fossilfritt stål med vätgasbaserad energi, vilket kommer öka elanvändningen väsentligt samtidigt som det kommer minska koldioxidutsläppen kraftigt. Det är ambitiösa mål men ett litet frågetecken kan finnas kring den kraftiga ökningen av elanvändning, säger Johan Sigvardsson.

Nya ledningar krävs för att inte översvämmas av el

Även om elbehovet kommer att öka kraftigt på längre sikt bedömmer Bixia att produktionen kommer att överstiga elanvändningen med råge. Analytikerna räknar med att produktionen kommer att byggas ut med närmare 170 TWh fram till 2035. Samtidigt kommer drygt 20 TWh fossil kraft att avvecklas, vilket innebär en total produktionsökning med knappt 150 TWh.

– De närmaste fyra åren är vi ganska säkra på utvecklingen då många beslut kring utbyggnaden redan är fattade. Fram till 2025 kommer det byggas ut cirka 38 TWh i Norden, där vindkraftsutbyggnaden i Sverige står för den största delen. Under nästa tioårsperiod räknar vi med en produktionsökning med cirka 110 TWh, även i den prognosen står den svenska vindkraften för den största ökningen. Men även Norge, Finland och Danmark räknar med en krafigt ökning av vindkraft, både land- och havsbaserad där den senare antas få sitt stora genombrott framåt nästa decennieskifte. Den kraftigt ökade elproduktionen i Norden gör det nödvändigt med nya ledningar mot omvärlden om inte Norden ska översvämmas med el, säger Johan Sigvardsson.  

Nya ledningar mot Tyskland och Storbritannien är redan i drift eller snart på gång, och fler förväntas komma beslut på inom de närmaste åren.

– Energibalansen i Norden styrs av exportmöjligheter. Den ökade produktionen kommer driva fram mer export mot länder med högre elpris. Från 2025 räknar vi med en export på mellan 40 och 50 TWh ett normalår och efter 2030 förävntas fler ledningar göra att exporten ökar om produktionsökningen stiger som vi prognostiserar, säger Johan Sigvardsson.

Energi- och klimatpolitik styr

De energi- och klimatpolitiska målen påverkar både teknik- och prisutvecklingen på elmarknaden. Varje land försöker hitta styrmedel för att kunna uppnå målen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

– Länderna i Europa har olika förutsättningar när det gäller både naturtillgångar och ekonomi.

Fortfarande utgör el från fossila bränslen en stor del av världens och Europas energiproduktion. Ett ökat utbyte och handel mellan Norden och kontinenten är en nödvändighet för att nå klimatmålen gällande kraftproduktion, säger Johan Sigvardsson.  

Fortsatta prisvariationer

Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet men också mellan dygnen, vilket beror på mer förnybar elproduktion och minskad basproduktion. Samtidigt pågår utvecklingen för att kunna reglera produktionen vilket kan minska volatiliteten.

– Med fler ledningar mot kontinenten skapas en starkare koppling till det europeiska elpriset, vilket oftast leder till ett högre prisläge, men stundtals även lägre. All utveckling till trots kommer det vara den hydrologiska nulägesbilden som styr priset i Norden. Vi har de senaste tre åren sett ytterligheter åt båda håll med torrår och våtår, förklarar Johan Sigvardsson.

Det senaste året har präglats av stora prisskillnader mellan de olika elområdena i Sverige, vilket kommer fortsätta ytterligare några år enligt Bixia. Med utbyggd produktion och investeringar i nät, där NordSyd-programmet är en viktig sådan, kan skillnaderna komma att minska.

– NordSyd-programmet krävs för att upprätthålla stabilitet i nätet och förväntas på sikt göra att priserna jämnas ut och går närmare noll. Om industrisatsningarna i norr slår igenom fullt ut och havsbaserad vind byggs ut i syd där kraften behövs kan få omvända elområdespriser mot vad vi ser idag men dit är vägen ännu lång, säger Johan Sigvardsson. 

Prisprognosen baseras på ett basscenario vid ett normalläge. Priserna förväntas även framåt variera med konjunktur och framförallt väder. I Norden är elpriset mycket väderkänsligt.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

De globala sockerpriserna kan stiga när den indiska produktionen sjunker

Publicerat

den

Sockerrör

Sockerpriserna över hela världen kan skjuta i höjden ytterligare på grund av en nedgång i produktionen i Indien, världens största sockerproducent – och exportrestriktioner som införts av den indiska regeringen.

De globala sockerpriserna har redan stigit till nära sin högsta nivå på mer än ett decennium. Ett pound råsocker handlas för närvarande till nästan 26 amerikanska cent. Det är en kraftig uppgång från de cirka 17 amerikanska cent per pound som denna råvara handlades till i maj 2013.

Den indiska regeringen har begränsat exporten för den pågående sockerproduktionscykeln, som sträcker sig från oktober till september varje år, till 6,1 miljoner ton. Om något nytt tillstånd för export beviljas kommer det att ske i december 2023 efter att ha räknat in primärproduktionsuppskattningar för den nya säsongen från oktober 2023 till september 2024.

Kommer när produktionen minskar i Kina och Thailand 

Enligt All India Sugar Trade Associations har 5,7 miljoner ton av den tillåtna kvoten redan exporterats, och resten förväntas vara utsänd senast den 25 maj. Den förväntade exportbegränsningen när taket har nåtts innebär att ytterligare indiska försändelser kommer att skickas ut först 2024. Denna frånvaro av en nyckelleverantör på den globala marknaden kommer då vid en tidpunkt då produktionen också har minskat i länder som Kina och Thailand.

Indien exporterade rekordhöga 11,2 miljoner ton socker under säsongen 2021-2022, med sändningar som skickades till länder som Indonesien, Malaysia, Bangladesh, Sudan, Somalia och Förenade Arabemiraten. Indien förväntades producera omkring 38,5 miljoner ton 2022-2023, men denna uppskattning sänktes till 36,8 miljoner ton av Indian Sugar Mills Association (ISMA) den 26 april 2023.

Dessa siffror inkluderar socker som används för etanolproduktion, vilket indikerar att den faktiska produktionsuppskattningen av sötningsmedlet bara är 32,8 miljoner ton. Detta skall ställas mot en årlig inhemsk konsumtion på cirka 27,5 miljoner ton. Minskningen av produktionen är till stor del ett resultat av väderrelaterade störningar i Maharashtra, en viktig stat som odlar sockerrör. Preliminära siffror visar att produktionen där har minskat med omkring 15 procent i den nuvarande produktionscykeln.

Begränsat utbud tvingar sockerbruken att stänga

Den 15 april uppgick Indiens sockerproduktion till 31,1 miljoner ton för innevarande säsong som började i oktober 2022, en nedgång på 5,4 procent jämfört med året innan. Många sockerbruk har stängt tidigt på grund av begränsad tillgång till sockerrör.

Sockerrör som odlas i Indien har en odlingscykel på 12 till 18 månader. Sockerrören planteras mestadels mellan januari och mars och skördas från december till mars året därpå.

Skörden kräver jämnt fördelat och lägligt monsunregn under juni och juli, följt av en torr period för mognad. Detta traditionella vädermönster har blivit oberäkneligt på grund av klimatförändringarna.

Nedgången i sockerproduktionen i Indien har ökat oron för stigande priser under sommarmånaderna som sträcker sig ungefär från april till juni, då efterfrågan toppar på grund av den ökade konsumtionen av kalla drycker och glass.

Det har förekommit spekulationer om att den indiska regeringen till och med skulle kunna begränsa exporten under den tilldelade kvoten på 6,1 miljoner ton. Tidningen Mint rapporterade den 8 maj om en ny plan för att stoppa transporter på cirka 85 000 ton som ännu inte lämnat de indiska kusterna.

Tillgångskrisen i Indien kommer när de globala sockerpriserna är på uppgång. De nådde sin högsta nivå sedan 2011 i slutet av april, då råsockret handlades till 27 amerikanska cent per pound. De har sedan dess mattats marginellt, men inflationstrycket är fortfarande aktivt.

I maj steg FAOs sockerprisindex med 17,6 procent från mars, den högsta nivån sedan oktober 2011, på grund av minskade produktionsförväntningar och resultat i Indien, Kina, Thailand och EU orsakade av torra väderförhållanden.

En långsam start på sockerrörsskörd i Brasilien, tillsammans med högre internationella råoljepriser, vilket kan öka efterfrågan på sockerrörsbaserad etanol, flaggades också som en av faktorerna.

Meir Commodities, ett sockerhandelsföretag i Mumbai, förväntar sig ett globalt underskott på cirka tre miljoner ton för säsongen 2023-2024 med tanke på bristen från leverantörer som Indien och Thailand.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vänta, vänta och vänta är vad den tekniska analysen på oljepriset säger

Publicerat

den

Teknisk analys på Brent-olja

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på oljepriset, närmare bestämt för Brent-olja, och den är i ärlighetens namn inte vidare spännande för den visar bara på att man ska vänta. Det har varken den senaste tiden eller nu kommit någon tydlig köp- eller säljsignal.

Förstsätt läsa

Nyheter

Petrolia Noco kommer att ha en betydande oljeproduktion från 2025

Publicerat

den

Anställda på Petrolia Noco

Det norska oljebolaget Petrolia Noco har idag en obetydlig oljeproduktion men kommer att ha en betydelsefull sådan från 2025. Bolagets aktier är idag noterade på NOTC, men kommer under nästa år att flytta noteringen till Euronext Growth Oslo. Bolagets CFO Erik von Krogh presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära