Vad betyder ett oljepris på 20 dollar per fat?

Olja hälls i fatUnder slutet av 2015 gjorde den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs en djärv förutsägelse om att råoljepriset skulle kunna falla så lågt som 20 USD per fat. Goldman Sachs garanterar inte att oljepriset kommer att falla så pass lågt men investmentbanken pekar på att oljeindustrin går in i en period av lägre priser när de säljer sin produktion och att denna period kan komma att fortgå under en lång tid framåt. Goldman Sachs är känt för att göra liknande uttalanden i syfte att få uppmärksamhet, men det betyder inte att rapporten är dålig, tvärtom.

Goldman Sachs råvaruexperter hävdar att en förändrad leveransdynamik uppstått som en följd av att fracking som har förändrat oljeindustrin. Det råder ingen tvekan en längre period av låga priser på råolja och naturgas kan leda till dramatiska förändringar i den amerikanska oljeindustrin.

Vad säger Goldman Sachs om det framtida oljepriset?

Goldman Sachs säger i sin analys att det endast är vid ett worst case-scenario som investmentbanken ser att oljepriset kan komma att falla så pass lågt som 20 USD per fat. I själva verket förutspår Goldman Sachs ett råoljepris på cirka 45 USD per fat för 2016, men hävdar att ytterligare prisfall är nödvändiga för att rensa det överutbud som finns på marknaden i dag.

Goldman Sachs anser att skifferoljerevolutionen har förändrat energiutsikterna för USA. Goldman noterar att USA importerade ungefär hälften av sin råolja under 2006. Sedan dess har importen av råolja sjunkit som oljefrackingsproduktionen har ökat. Det ökande utbudet i USA kommer under en period av osäkerhet om den framtida ekonomiska tillväxten i Kina. Båda dessa faktorer leder till lägre oljepriser.

Goldman Sachs beskriver att dagens oljemarknad befinner sig i en så kallad driftsfas. Ett stort antal nya rörledningar, eller pipe lines, har gjort att skifferolja lätt kan transporteras till de stora raffinaderierna vid Gulfkusten. Detta har lett till en kollaps av prisskillnaden mellan Brent Crude, den råolja som främst används i Europa, och WTI. Även om den globala efterfrågan på olja fortsätter att öka har nya tekniska framsteg inom skifferborrning gjort att utbudet vuxit snabbare än efterfrågan.

Den nya tekniken har lett till att kostnaderna minskat för att producera ett fat skifferolja. När oljepriset var högt, det vill säga över 100 USD per fat, under sommaren 2014 ökade många oljeproducenter sin produktion för att kunna dra fördel av det höga prisläget. Så småningom blev överutbudet ett hinder för prisutvecklingen och priset per fat sjönk till under 40 USD i augusti 2015.

Goldman Sachs pekar på en nedgång i antalet borriggar i takt med att oljepriset har rasat. Trots en lägre produktion som en följd av ett lägre antal borriggar fortsatte priserna att falla på grund av allt för hög lagringskapacitet i USA. Enligt Goldman Sachs finns det tillräckligt med lagringskapacitet för att kunna möta ett dagligt produktionsöverskott om 500 000 fat per dag under minst ett år.

Tankers, det vill säga kapaciteten för lagring och transport av olja, är också mycket hög. Genom att det finns en så pass hög lagringskapacitet kan överskottet lagras innan det behöver levereras. Således anser Goldman Sachs att oljepriset behöver sjunka ytterligare för att överskottet skall kunna minska. Goldman Sachs bedömer att oljelagren har börjat minska under det fjärde kvartalet 2015.

Uppsägningar inom oljesektorn

Om oljepriset faller så pass lågt som till 20 USD per fat kommer detta att leda till massuppsägningar inom oljeindustrin. Företagen kommer att tvingas att minska produktionen dramatiskt och minska sin personalstyrka för att klara av sin likviditet. Effekterna av låga oljepriser är redan tydligt i den amerikanska oljeindustrin i detta avseende. Företagen har varit tvungna att avskeda anställda på grund av de låga priserna under nedgången 2014 och 2015.

Det uppskattas att företagen inom den amerikanska oljeindustrin har skurit ned antalet arbetstillfällen med 86 000 jobb sedan juni 2014, varav oljetjänsteleverantörer som Baker Hughes och Halliburton Company stått för cirka 46 000 uppsägningar. Branschen är osäker på när oljepriserna kan återhämta sig, prisvolatiliteten på olja gör det svårt för företag att engagera sig i kapitalplanering för framtida expansion och tillväxt. Således har nya produktionsprojekt lagts på is, vilket minskar efterfrågan på anställda. De stora produktionsbolagen BP och Chevron Corporation har undvikit uppsägningar, men fortsatt låga priser kommer så småningom tvinga dessa företag att följa efter.

Konkurser i oljesektorn

Om oljepriset skulle falla så pass lågt som 20 USD per fat kommer det att leda till en våg av konkurser i oljesektorn. Skuldnivåerna var höga inom hela branschen redan när oljepriset låg på 45 USD per fat och oljeindustrin är en kapitalintensiv verksamhet. Det krävs en hel del infrastruktur för att producera, transportera och sälja råolja. Det betyder att företagen kommer att behöva ta upp en hel del nya lån för att finansiera den utvecklingen.

Med en nedåtgående trend i oljepriset har denna skuld kommit att hopa sig. Företag kämpar för att betala sina skulder med lägre intäkter. Cirka 16 oljebolag hade gjort deault fram till och med den sista september 2015 då de inte klarade av att betala sina skulder. Antalet konkurser kommer sannolikt att öka exponentiellt om oljepriset faller så lågt som till 20 USD per fat.

Många av de mindre företagen, speciellt de som är verksamma inom skifferindustrin, löper en högre risk för konkurs än de större företagen. Detta för att de har lägre kapitalreserver som kan hjälpa de större företagen att klara sig under perioder med lägre oljepris. Många kreditvärderingsinstitut har nedgraderat obligationer som är utgivna av olje- och gasbolag, vilket på sikt kan komma att leda till en åtstramning av mängden krediter till oljebolagen. En kreditåtstramning sätter en högre press på företag med likviditetsproblem. Experter förutspår att det kommer att bli fler konkurser kommer om oljepriserna inte stiger till över 60 USD per fat.

En nedgång i antalet borriggar

Ett råoljepris på under 20 USD per fat kommer att resultera i ytterligare en nedgång i antalet borriggar för oljeproduktion, så kallad rig count. Antalet aktiva borriggar har minskat stadigt sedan 2014. Företagen kommer att tvingas stänga ned produktionen med lägre priser. Antalet borriggar används som en indikator för oljebranschen, då antalet borriggar sjunker då oljepriset faller och vice versa. Många aktörer i branschen följer antalet borriggar för att försöka skapa sig en överblick av de framtida produktions- och leveranstrenderna.

Produktionskostnaderna varierar mellan olika företag, men mediankostnaden för produktion av ett fat olja ligger i dagsläget på cirka 51 USD per fat, något som indikerar att cirka hälften av alla oljebolagen förlorar pengar på den olja de producerar till dagens nivåer.

Antalet aktiva borriggar har fallit snabbt. I oktober 2014 uppgick siffran till 2 350 stycken i Nordamerika och den Mexikanska golfen. Ett år senare, i oktober 2015, uppgick samma siffra till 975 stycken, en minsking av antalet aktiva borriggar på 58 procent. Nedgången i produktionen bör på sikt kunna leda till att priserna stiger eftersom produktionen minskar och lagren då bör minska. Den höga lagringskapaciteten gör emellertid att det finns ett stort utbud och att det av den anledningen kan ta ett tag innan en jämnvikt nås. Fram till dess måste oljebolagen försöka överleva.

1 Reply to “Vad betyder ett oljepris på 20 dollar per fat?”

  1. Aktieanalys skriver:

    Oj, känns ju nästan risk för krig om priset blir så lågt så att det i sig driver upp oljepriset. Många ”onda” länder klarar inte ett oljepris på 20dollar fatet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top