Följ oss

Nyheter

Snabba framsteg inom viktig energiteknik visar att utvecklingen går snabbare än vad många tror

Publicerat

den

Utbyggnadstakten för vissa tekniker för ren energi – som solceller och elfordon – visar vad som kan uppnås med tillräckliga ambitioner och politiska åtgärder, men snabbare förändringar behövs omgående i de flesta komponenter i energisystemet för att uppnå nettonollutsläpp senast 2050, enligt IEA:s senaste utvärdering av de globala framstegen.

IEA:s årliga uppdatering av hur utvecklingen inom ren energi går publicerades nyligen och visar på anmärkningsvärda framsteg under det senaste året. Elbilsförsäljningen nådde en rekordhög nivå på mer än 10 miljoner under 2022, en nästan tiofaldig ökning på bara fem år. Kapacitetstillskotten för förnybar el ökade till 340 gigawatt (GW), den största utbyggnaden någonsin. Som ett resultat står förnybara energikällor nu för 30 % av den globala elproduktionen. Investeringarna i ren energi nådde rekordhöga 1,6 biljoner USD 2022, en ökning med nästan 15 % från 2021, vilket visar på fortsatt förtroende för energiomställningar även i ett osäkert ekonomiskt klimat.

Övergången till ren energi sker dock i olika takt i olika regioner och sektorer. Till exempel var nästan 95 % av den globala elbilsförsäljningen 2022 i Kina, USA och Europa. Det behövs ett starkare internationellt samarbete för att sprida framstegen med elbilar och annan viktig teknik till alla regioner, särskilt till tillväxt- och utvecklingsekonomier.

Utbyggnaden av ren energi går också snabbare i vissa delar av energisystemet – såsom elproduktion och personbilar – där kostnaderna har sjunkit och tekniken redan är relativt mogen. Samtidigt krävs det fortfarande snabb innovation för att få ut ren teknik på marknaden för delar av energisystemet där utsläppen är svårare att hantera, t.ex. tung industri och långväga transporter. Positiva framsteg har gjorts på innovationsområdet under de senaste åren, men det krävs ytterligare påskyndande för att snart få ut mer utsläppssnål teknik på marknaden för dessa områden.

”Ekonomin för ren energi tar snabbt form, men ännu snabbare framsteg behövs på de flesta områden för att uppfylla internationella energi- och klimatmål”, säger Fatih Birol, verkställande direktör för IEA. ”Denna uppdatering av Tracking Clean Energy Progress belyser några mycket lovande utvecklingar, vilket understryker både behovet och potentialen för större åtgärder globalt. Den extraordinära tillväxten av nyckelteknologier som solenergi och elbilar visar vad som är möjligt.”

Även om många sektorer ännu inte är helt på rätt spår för att nå de internationella klimatmålen visar den nya analysen på avgörande framsteg under det senaste året. För första gången någonsin har den tillkännagivna tillverkningskapaciteten för batterier till elfordon nått nivåer som är tillräckliga för att uppfylla förväntade efterfrågekrav 2030 i IEA:s scenario för att uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Detta stöds av drivkraften från viktiga industristrategier som Inflation Reduction Act i USA och EU:s industriplan Green Deal.

Solceller har uppgraderats till ”på rätt spår”, eftersom deras framsteg nu ligger i linje med milstolpar som är förenliga med ambitionen att uppnå nettonollutsläpp. Solceller genererade rekordhöga nästan 1 300 terawattimmar (TWh) under 2022, en ökning med 26 % från 2021 och den största absoluta produktionstillväxten av alla förnybara tekniker under 2022. Antalet tillverkningsprojekt i pipeline för solceller såg också en massiv tillväxt i samband med omfattande statligt stöd, särskilt i Kina, USA och Indien. Om alla aviserade projekt genomförs kommer den globala tillverkningskapaciteten för solceller att mer än fördubblas under de kommande fem åren och överträffa efterfrågan 2030 i IEA:s netto noll vid 2050-scenario.

Betydande framsteg gjordes inom byggnadssektorn – som har uppgraderats från ”inte på rätt spår” till ”större insatser krävs” i det tregradiga betygssystemet Tracking Clean Energy Progress. Regeringarna inför allt strängare energikrav och prestandanormer för byggnader, och användningen av effektiv och förnybar teknik för byggnader, som värmepumpar och kylutrustning med låga utsläpp, ökar. Under det gångna året stärktes också politiken för energieffektivitet globalt, t.ex. i Indien, där man införde ny politik för apparater, fordon, industrianläggningar och kommersiella byggnader.

Politiken går framåt i många regioner. Tidigare i år blev till exempel Indonesien det första landet i Sydostasien att upprätta en rättslig ram för avskiljning, användning och lagring av koldioxid, och Namibia släppte en vätgasstrategi i slutet av 2022.

Flera tekniker har sett viktiga genombrott inom innovation sedan de senaste uppdateringarna av IEA:s Tracking Clean Energy Progress och Clean Energy Technology Guide. Världens största batteritillverkare meddelade att man skulle börja tillverka natriumjonbatterier för elfordon, en alternativ batterikemi som kan bidra till att minska beroendet av efterfrågade kritiska mineraler. Två storskaliga demonstrationer av fastoxidelektrolysörer, en högeffektiv teknik för att producera vätgas med låga utsläpp, togs i drift tidigare i år. Det har skett positiva framsteg inom innovativ ren teknik för aluminiumraffinering och cementtillverkning – båda branscher där utsläppen är svåra att hantera. I början av 2023 togs dessutom den första transporten av flytande koldioxid (CO2) från Belgien för att lagras geologiskt utanför Danmarks kust under Nordsjön, en milstolpe för koldioxidavskiljningssektorn.

Även om framsteg kan observeras i alla de över 50 komponenter i energisystemet som utvärderas i Tracking Clean Energy Progress, är majoriteten ännu inte på en väg som är förenlig med nettonollutsläpp senast 2050. Starkare politiskt stöd och större investeringar behövs inom ett brett spektrum av olika tekniker, i alla regioner i världen, för att möjliggöra en bredare och snabbare övergång till ren energi för att hålla nettonollutsläpp till 2050 inom räckhåll.

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära