Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 december 2012

Published

on

Rekommendationer

Rekommendationer för råvaruinvesteringar

Vi har nu köprekommendation på nästan alla basmetaller. Ädelmetallerna ser lite svagare ut. Råoljan ligger precis på ett stöd. Vi tar där bort rekommendationen att “köpa på “dips””, då utbuds- och efterfrågebalansen ytterligare försämrats något.

Sojabönor ser ut att ha rekylerat färdigt. Vi upprepar därför vår säljrekommendation på den. Position tar man lämpligen genom att köpa SHORT SOJAB A S, som har en hävstång på -1.38 gånger. Elpriset står strax under ett avgörande tekniskt motstånd. Vi fortsätter att rekommendera en köpt position. Notera att det nu är terminspriset för det andra kvartalet som utgör underliggande för certifikaten.

Råolja – Brent

I veckan som varit föll priset på Brent ca 3.5%. Olika orsaker bidrog, bl a svagare tillväxtutsikter för Europa, starkare usd, kraftigt ökande amerikanska oljeproduktlager och oro för Fiscal-Cliff.

Nedan ser vi spotkontraktets kursutveckling. Priset ligger precis på stödet 107 dollar. Nästa stöd finns på 105 dollar.

Kursutveckling för spotpris på brent-olja

OPEC:s reservkapacitet beräknas öka signifikant under H1-2013 då svagare efterfrågan och ökande amerikansk oljeproduktion bidrar till att förbättra marknadsbalansen. OPEC produktionen är hög, ca 31.6 mfat/dag, den högsta nivån sedan 2008. Tecken finns nu på att man reducerar produktionen. Tanker-tracker Oil Movements rapporterar bl a om reducerad utskeppning av olja från OPEC länder. Vi förväntar oss att OPEC kommer justera ned oljeproduktionen när vi efter vintern går in i svagare säsongmässig efterfrågan.

På onsdag den 12 december är det OPEC möte. En oförändrad produktionskvot på 30 mfat förväntas kommuniceras. I nuläget produceras mer och i realiteten är det sannolikt Saudiarabien som måste minska sin produktion om man på allvar vill nå till kvotmålet. Societe Generale har i veckan kommunicerat att OPEC måste minska utbudet för att undvika ett 20 procentigt prisfall under H1-2013. Vid nuvarande pris är Saudierna nöjda, priset är där man kommunicerat att man vill det ska vara. Samtidigt är man orolig för vad ökande utbud och svagare efterfrågan kan komma att innebära. Man önskar stabilitet och lagom högt pris och landet måste sannolikt stå beredd att kraftigt strypa utbudet i fall ett större prisfall realiseras.

Den amerikanska oljeproduktionen förväntas öka ytterligare nästa år. Det senaste året har amerikansk produktion ökat med ca 1 mfat per dag.

Förra veckans DOE oljelager statistik visade att råoljelagren minskade med 2.4 mfat. Den stora överraskningen, vilket ledde till fallande råoljepris, var på produktsidan. Distillates ökade med 3.0 mfat medan bensinlagren ökade med hela 7.9 mfat.

I veckan har det alltså mest handlat om faktorer som pressar priset på olja. Samtidigt kvarstår den geopolitiska risken, speciellt som en nu en lite större del av riskpremien, efter prisfallet, försvunnit. Mellandestillaten, speciellt i Europa, utgör också en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat. I Europa är det också fortsatt stort fokus på den ansträngda lagersituationen för just mellandestillat. Vintern förstärker problemet, då efterfrågan på olja för uppvärmning på kontinenten säsongsmässigt ökar. Den hittills milda hösten och högt pris på mellandestillat har, så långt, dämpat efterfrågan men brukar bidra till att lyfta Brentkontraktet så här års.

I fredags stängde Brentkontraktet på 107.20 usd/fat. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy. Då nedsiderisken ökat

Elektricitet

Underliggande terminskontrakt för SEB:s BULL, BEAR och linjära EL S-certfikat är nu terminskontraktet för det andra kvartalets genomsnittliga spotpris på NordPool. Vi ser kursdiagrammet för det terminskontraktet nedan. Som vi ser har uppgången från slutet av november gått genom två motståndsnivåer, och hejdas nu av det motstånd som ligger vid det övre intervallet, på 36.75 euro per MWh. Skulle detta brytas, kan vi konstatera att de senaste månadernas ”sidledes” rörelse eller ”konsolidering” är över och vi har en ny uppåtgående trend på elpriset.

Terminskontrakt på elpris för Q2 2013

Det kalla vädret ser i skrivande stund ut att fortsätta. Förra veckan har den hydrologiska balansen urholkats, överskottet är nu ca 7 TWh, från att en vecka tidigare varit 12 TWh. Kring årsskiftet kommer den med nuvarande prognoser ligga på normalen. Det visar hur snabbt systemet kan gå från relativt stort överskott till underskott och vice versa. Under lång tid har det varit ett stort hydrologiskt överskott. Normaliseras, eller skapas ett underskott, så finns ytterligare uppsida.

För en riktigt övertygande och varaktig uppgång krävs att marginalkostnaden för fossileldad kraftproduktion stiger. Prisuppgången på nordiska elmarknaden har under veckan mest varit väderstyrd, marginalkostnaden föll inledningsvis men steg i slutet av veckan, se graf. I fredags stärktes CO2 priset relativt kraftigt som en reaktion/tolkning på den pågående klimatkonferensen i Doha, dollarn förstärktes också. Kanske kan vi också förvänta oss draghjälp av kolet efter de senaste positiva tongångarna från Kina.

Nedan ser vi elpriset (som candle-stick-diagram) och marginalkostnaden för att producera el med kol under det andra kvartalet, baserat på terminspriser för kol och utsläppsrätter. Vi ser att den största delen av 2012 har terminspriset legat under marginalkostnaden för kolkraft i Tyskland.

Elpris och marginalkostand för att producera el med kol

Spotpriset reagerade som väntat på det kalla vädret, veckans högsta notering blev 58.51 EUR/MWh men har sedan successivt fallit tillbaka i takt med mildare temperaturer. Snittpriset för veckan blev 48.39 EUR/MWh, den högsta veckonoteringen sedan februari.

Vi har under ett antal veckors tid rekommenderat en long position i SEB:s certifikat på el. Förra veckan rullades den underliggande positionen från Q1-13 till Q2-13 terminen. Positionen har utvecklats väl under veckan och förutom stigande terminspriser, så har värdet utvecklats positivt tack vare den genomförda terminsrullningen. Bull El X2 steg i veckan med 9.42%.

Vi håller fast vid vår köpta position. Håller väderprognoserna i sig, så finns god chans för ytterligare lyft, speciellt om marginalkostnaden samtidigt stärks.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ———— Short
EL S ———— Bear El X2 S
Bull El X2 S — Bear El X4 S
Bull El X4 S

Guld och Silver

Guld- och silver har inte utvecklat sig så starkt som vi hade hoppats. Nu har dock båda rekylerat ner och kanske hittat botten på den kortsiktiga rekylen. Vi fortsätter att rekommendera en köpt position. ”Quantitative Easing” som genomförs i USA, Japan och Europa bör leda till att ädelmetaller stiger i pris i nominella termer.

Kursdiagram på spot guldpris den 10 december 2012

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld.

Kursdiagram för spot silverpris den 10 december 2012

Platina

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver. Platina har varit och är fortfarande vår favorit bland ädelmetallerna.

Platina klarade rekylen i ädelmetaller bra

Basmetaller

Efter förra veckans kraftiga prisuppgång har priserna konsoliderat. Fortsatt starka indikationer från Kina och USA motverkas av Europa. Undantaget bland USA:s positiva indikatorer, var veckans ISM som svårförklarligt kom in under 50. Mer upplyftande var bygginvesteringar och bilförsäljningen (den starkaste i november på fem år). Veckan avslutades med en arbetsmarknadssiffra som kom in över förväntan. Det skapades 146 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn mot väntade 85 000. Torsdagens räntebesked i Europa kom in oförändrat som väntat, men Draghis kommentarer skapade en del turbulens. Ekonomin är så pass svag att det kan bli tal om räntesänkningar. Euron föll kraftigt och så gjorde metaller och olja. Efter fredagens amerikanska siffra återhämtade sig priserna. Det mer positiva stämningsläget kring Kinas ekonomi visas bl.a. i det nedpressade aktieindexet som nu i december vänt upp med 5 %. En annan indikator värd att följa är terminskontraktet på armeringsjärn (rebar) på Shanghai Futures Exchange, som precis som aktiemarknaden varit rejält nedpressad under hösten, vilket är upp ca 4 % i december.

Sett över hela veckan noteras en marginell uppgång för koppar (som faktiskt släpat efter övriga basmetaller den här månaden), aluminium är oförändrad, medan förra veckans vinnare; nickel och zink rekylerar tillbaka ca 1,5 %.

Koppar

Priset konsoliderade mellan $8000 och $8100 under veckan. Det står och väger med det starka stödet vid $7800 (ett första psykologiskt stöd vid den jämna $8000-nivån), och motstånd vid strax över $8200. Koppar har släpat efter övriga basmetaller sedan vändningen uppåt i förra månaden. Koppar har kroniskt varit i en underskottssituation de senaste åren. Det är framför allt Chile som hela tiden visat lägre halter och produktionsproblem. Många prognoser tyder nu på att produktionen kommer att öka tillräckligt för att skapa en marknad i balans eller till och med ett visst överskott. Det har pratats mycket om det och är enligt vår mening till stor del redan diskonterat i dagens priser. Med rådande förväntningar på den nya regimen i Kina och sannolika infrastrukturprojekt, framför allt kopplade till elförsörjning, bedömer vi risken större på uppsidan. Som sagt priset står och väger, besvikelser över några konjunkturdata kan mycket väl innebära en rekyl nedåt. Kommer priset ner mot $7800 är koppar klart köpvärd.

Kopparpriset står och väger

Aluminium

Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. Detta speglas nu i stark efterfrågan för spotmaterial. Terminskurvan har gått över i s.k. backwardation, d.v.s. spotpriset är högre än terminspriset. Kortheten är koncentrerad perioden dec/jan.

Priset konsoliderade under veckan. Pristoppen i veckan kan vara den punkt som skapar en mer relevant motståndlinje (se chart) framöver att hålla ögonen på. Som vi sagt tidigare riskerar det stora LME-lagret att verka hämmande på priset. Vi kan mycket väl se en tillbakagång i veckan. $2000 är en bra stödnivå och en lämplig nivå för den som vill komma in i marknaden.

Aluminiumpriset konsoliderade i veckan

Zink

Som vi skrev i förra veckan är de största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. De kommande årens begränsningar av utbudet talar också för en starkare zinkmarknad. Hotet är, som vi också nämnt tidigare, kortsiktigt överskott p.g.a. ökad gruvproduktion i Kina. Enligt bedömare avtar tillväxten nu av det kinesiska utbudet. Zinkpriset är fortfarande lågt ur ett produktionskostnadsperspektiv. Överskottet har också byggt stora lager som måste betas av. Ett troligt scenario är samma utveckling som för aluminium, d.v.s. att lagret knyts upp i finansieringsupplägg (se tidigare beskrivningar kring aluminiummarknaden) som kommer att undanhålla material från konsumenter, vilket framför allt gynnar de fysiska premierna, men också sannolikt zinkpriset. Omsvängningen av stämningsläget gör att vi nu bedömer att marknaden kommer diskontera starkare fundamental balans, vilket ofta innebär att investerare köper i ”förtid”.

Priset orkade inte hålla nivåerna utanför trendkanalen, utan följde med övriga metaller i veckans konsolideringsfas. Om vi ser en fortsatt försvagning under veckans inledning kan vi få bra köptillfällen kring och strax under $2000.

Fortsatt försvagning av zinkpriset

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2500.

Nickel

Nickel var något av en besvikelse i veckan, och tog enligt vår uppfattning oförtjänt mycket stryk i torsdags i samband med Eurons försvagning (efter Draghis prat om räntesänkning). Men det är lite ”som vanligt” att nickel reagerar kraftigare än övriga metaller. Den är mer volatil. En förklaring till nedgången kan vara marknadens oro för att Kina ska öka produktionen nu med högre priser. Det har tidigare visat sig, att framför allt produktionen av s.k. Nickel Pig Iron, går att ställa om ganska snabbt. Än så länge noteras inga sådana indikationer. Ett annat orosmoln är den nya teknikens (urlakningsmetoder) projekt som är på gång nästa år. Det skapar osäkerhet. De senaste åren har dessa projekt inte levt upp till förväntningarna. Kommer det inte ut mer material så kan det bli tight på nickel, och i ett mer positivt konjunkturscenario kan det innebär mycket högre priser.

Vi har tidigare haft $17500 som någon form av målkurs i den här uppgången. Motståndet har visat sig vara signifikant. Det finns risk för ytterligare tillbakagång. Men som vi skrev i förra veckan kommer nästa stöd in redan strax under $17000.

Nickelpriset kan ha köpläge

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) ligger alltjämt under den viktiga motståndsnivån på strax under 160 cent per pund. Ett par test av nivån, att bryta uppåt, har gjorts och fredagens uppgång ser ut att bli det tredje försöket. Ett brott uppåt ska ses som ett tecken på att den fallande trenden har blivit försvagad. Test av motståndsnivåer är också ett tillfälle att sälja.

Kaffepriset ligger under motståndsnivå

Se SEB Jordbruksprodukter från tidigare idag för analyser av fler jordbruksråvaror.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Advertisement

Tavex

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära