SEB Råvarubrev 5 december 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityRåvaror: Beskedet om att OPEC/icke OPEC redan nu bestämt sig för att förlänga innevarande produktionsbegränsningar mottogs inte med några större kursrörelser i oljepriset. I princip kan man nog säga att de förlängda begränsningarna fick tummen upp av innehavarna av långa terminskontrakt då nära nog ingen vinsthemtagning noterats. Det är också intressant hur samarbetet mellan Ryssland och Saudiarabien utvecklats och förstärkts vilket ger ytterligare tyngd till överenskommelsen. Det finns dock starka krafter i Ryssland (där ju oljeindustrin till skillnad mot Saudiarabien inte är statlig) för att öka produktionen. Kanske kontrollpunkten i juni kan vara ett tillfälle för Ryssland och övriga icke OPEC att hoppa av? En sådan utveckling skulle också göra att den olja som så småningom ska tillbaka till marknaden kan gör så än mer gradvis. Basmetallerna har fortsatt korrektionerna nedåt ledda av nickel och aluminium som också gav negativa månadssignaler. Kinesiskt stål har stigit kraftigt och nått nivåer vi inte sett på cirka tio år. Ädelmetaller fortsätter att befinna sig i bakvattnet. CO2 glider nedåt.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Valuta: Dollarn har, understödd av en amerikansk skatteöverenskommelse och en kommande räntehöjning, fortsatt att ta tillbaka tidigare förlorad mark. Rörelsen är särskilt märkbar i USD/SEK då vi fått både en starkare dollar men också en allt svagare krona givet den allt oroligare bostadsmarknaden samt kommande PPM flöden, där en majoritet placeras i utländska fonder (= kronförsäljningar).

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $62.33/fat.Lite överraskande, i alla fall för oss, att OPEC/icke OPEC redan vid förra veckans möte beslutade om en förlängning av innevarande produktionsbegränsningar från 31/3 till 31/12 2018. Dessutom klargjorde man att när överenskommelsen upphör kommer man inte att tillåta att de globala lagren ökar dvs. de kommer att skruva på kranen i lämplig takt. Dessutom lägger man in en kontrollpunkt vid mötet i juni. Beskedet bör ta bort en del nedåtrisk då framför allt Saudiarabien deklarerade att det inte kommer att bli fråga om ett plötsligt ökat utbud av 1,8m fpd utan en gradvis och övervakad produktionsökning. Saudierna har ju också allt intresse av att hålla priset uppe inför börsnoteringen av 5 % av Aramco (~100 miljarder USD). Det återstår dock nu att se hur de amerikanska skifferproducenterna tar in beskedet om förlängningen. Tillfrågade säger tre av de större fristående aktörerna att de inte har någon plan på att kraftigt öka antalet borriggar.

Konklusion: Positiv konsolidering efter OPEC’s besked.

OBSERVATIONER

+ Att OPEC redan nu förlängde produktionsbegränsningarna.
+ Att förlängningen nu också omfattar Libyen och Nigeria.
+ OPEC’s besked om exitstrategi, att gradvis öka produktionen.
+ Geopolitikens återkomst
+ Dollarkorrektionen har tappat fart.
+ Kurvans negativa lutning (backwardation) då det lättare att ligga lång.
+ Långa spekulativa nettopositioner är mycket stora.
+ Både IEA och OPEC har nu uppgraderat prognoserna för efterfrågan på olja (OPEC ser nu ett underskott 20185).
+ Situationen i Venezuela är kaotisk.
+ Tekniskt ligger vi i en positiv konsolidering.
– Nettopositioneringen är väldigt stor = framtida utbud.
– Om den geopolitiska situationen lugnar sig.
– EIA och OPEC justerar upp am. skifferoljeproduktion för 2018.
– Antalet borrade men inte igångsatta oljebrunnar, s.k. DUC’s (Drilled but UnCompleted) bara ökar.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ALUMINIUM

Aluminium LME dagsgraf, $2061/tonSå har då korrektionen nått ett förstahandsmål, golvet i den stigande kanalen. Givet att vi nu är inne i den period av året (15/11- 15/3) där kinesiska myndigheter i år för första gången kan tvinga fram stängningar i de fyra provinser med största luftföroreningsproblemen bör göra att nedsidan nu bör vara något begränsad. Effekten av de tidigare nedslagen på ”illegal” produktion börjar nu synas i statistiken då kinesisk produktion under september minskade med 6,6 %. Dock bör man betänka att nedstängningar av produktion inte är någon snabb och billig åtgärd varför myndigheterna sannolikt kommer att vara rätt restriktiva med dessa åtgärder.

Konklusion: Än så länge kvar i den stigande kanalen.

OBSERVATIONER

+ Ökad risk för att brist på el (kol) och aluminiumoxid pga. miljömässiga neddragningar pressar upp priset på alu.
+ Signaler om lägre utbyggnadplaner för 2018 än 2017.
+ Positiv dollarreaktion på skatteuppgörelsen.
+ Global efterfrågeökning är fortsatt stark (troligen den starkaste av de vanliga basmetallerna kommande år).
+ Den kinesiska kampen för en bättre miljö, det s.k. Blue Sky Inititative är mycket allvarligt och långsiktigt menat.
+ Kostnadsgolvet har flyttats upp med nästan 25 % i år.
+ Risken för temporära framtvingade stängningar av smältverk och kolkraftverk under den kinesiska vintersäsongen (15/11-15/3).
+ Tekniskt fortsatt i den stigande trendkanalen.
– Begränsningarna i Kina bör pressa tillväxten något nedåt.
– Ökad produktion (från statliga bolag) i pipen för nästa år.
– Återuppstart i flera länder bl.a. USA.
– Omallokering av kinesiska smältverk till inre Mongoliet där luftföroreningsproblematiken är ringa.
– Kinesisk skulduppbyggnad oroande snabb/hög vilken möts av stigande räntor.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Tekniskt så utgör 55-dagars bandet nu en viktig motståndsnivå (över $2140 utlöses nya signaler om nya toppar).

Tillgängliga certifikat:
BULL ALUMINIUM X1, X2 & X4 S
BEAR ALUMINIUM X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1275/uns.Nästa räntehöjning, från 1,25 – 1,50 %, i USA närmar sig nu med stormsteg något som marknaden mer eller mindre för närvarande har prisat in (98,3 % sannolikhet i skrivande stund). Höjningen bör också medföra att reala Fed funds åter blir positiv, en faktor som bör tynga guldet något. Även den amerikanska senatens godkännande av Trump’s skattepaket tyngde guldet då det förväntas ge ökad tillväxt och en starkare dollar (vilket dock återstår att se).

Konklusion: Ser ut att avsluta 2017 på den svaga sidan.

OBSERVATIONER

+ Inflöden till guld ETF:er förra veckan.
+ 2017 blir första året med uppgång i efterfrågan från elektroniksektorn sedan 2010.
+ Nordkorea har hettat till igen.
+ Den spekulativa nettopositionen fortsätter att öka (både nya långa & stängda korta positioner).
+ Produktionen föll med 2% under tredje kvartalet.
+ Centralbanker har åter dykt upp som köpare.
+ Efterfrågan på mynt och tackor drevs framför allt av kineser.
+ Amerikanskt skuldtak kommer åter i fokus nästa månad.
+ Ökad geopolitisk risk i Mellanöstern
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Tekniskt fortsatt kvar över den långa trendlinjen & 55v bandet.
– Amerikansk räntehöjning den 13 december.
– Klubbandet av den amerikanska skattererformen.
– Dåligt gensvar på spänningarna Saudiarabien/Iran.
– Venezuelas konkurs kan tvinga fram försäljningar (om de nu har något guld kvar?).
– Säsongsmönstret talar för fallande guldpris.
– Den spekulativa positioneringen är fortsatt relativt stor varför en nedgång i pris riskerar att tvinga fram stopp försäljningar.
– Realräntorna är i stigande.
– Tekniskt negativt med försäljningar vid varje försök till uppgång.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,4225PPM-flöden där majoriteten av de 39,5 miljarderna placeras i utländska tillgångar, godkännandet av det amerikanska skattepaketet samt den kommande amerikanska räntehöjningen (13/12) har eldat på USD/SEK genom både starkare dollar och svagare krona. Även oron på den svenska bostadsmarknaden är på marginalen en SEK negativ faktor (EUR/SEK i skrivande stund åter över 10:an).

Konklusion: Återvunnen styrka.

OBSERVATIONER

+ Godkänd amerikansk skattereform
+ 39,5 miljarder SEK i PPM medel på väg.
+ Fed höjer räntan den 13/12 (just nu 98,3 % sannolikhet).
+ Allt fler signaler om fallande lägenhetspriser.
+ Regeringsbildningen i Tyskland kärvar alltjämt.
+ FED har börjat minska sin balansräkning.
+ Kronindex, KIX, har vänt upp från en viktig teknisk nivå.
+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Tekniskt ligger vi positivt ovanför det stigande 55d mv bandet.
+ Tekniskt skulle ett brott ovanför 8,5280 vara väldigt positivt.
– ECB & Riksbanken är fortsatt duvaktiga.
– Synkroniserad global tillväxt är bra för små exportländer.
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi inte tror sker förrän ECB visar vägen.
– Tekniskt fick vi en negativ veckovändningssignal förra veckan.
– Tekniskt så vände vi ned exakt ifrån huvud/skuldra-målet, 8.5275.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top